10. Materiaalses maailmas loodud mina

Paljud erinevad inimesed on kasutanud teatud sõnu erinevate mõistete väljendamiseks ja seepärast ei anna teatud sõnad enam üheselt edasi oma tähendust. Üks niisugune sõna on “hing.” Seda sõna on sajandeid kasutanud paljud religioonid ja vaimsed õpetused erinevate mõistete tähistamiseks. Tihti on seda kasutatud ilma selgelt määratlemata, mida täpselt on mõeldud, eeldades, et inimesed teavad, mida see sõna tähendab. 

Nagu varem mainitud, on paljud vaimsed inimesed omaks võtnud mõtte reinkarnatsioonist ja tavaliselt eeldatakse, et taaskehastuja ongi hing. Siit tuleneb ka tavapärane arvamus või eeldamine, et hing on loodud kõrgemas sfääris ja et ta laskus vaimsest sfäärist materiaalsesse ning täites oma ülesande, tõuseb tagasi vaimsesse sfääri. Sellest järeldub veel kaks üldlevinud arvamust, mida tuleks teha selleks, et tagada hingele õigustatud sissepääs taevariiki:

 • Hing on “langenud” või laskunud madalamasse seisundisse ja ta ei saa enam taevasse tagasi. Seega on tarvis heastada kõik oma vead, et puhastatud hing võiks tagasi tõusta taevariiki.
 • Hing peab olema täiuslik ja sinu ülesanne on tõsta oma hing täiuslikkuse seisundisse.

Ülestõusnud meistrite käsitluses algas inimese rännak selles maailmas Teadliku Mina laskumisega materiaalsesse sfääri. Teadlik Mina on ainus, kes omab potentsiaali ülestõusmiseks vaimsesse sfääri. Aga ülestõusmisprotsess ei tähenda ebapuhtuse kompenseerimist ja täiuslikkuse seisundisse jõudmist maiste kriteeriumide järgi. Otse vastupidi, hingest või madalamast minast on tarvis välja kasvada, oma mina-taju enam sellega mitte samastada, sest sel juhul suudab Teadlik Mina täita oma kõrgema potentsiaali - tõusta puhta teadlikkuse seisundisse, kuna ta suudab nüüd toimida avatud uksena oma Kohalolekule.

 • Mina Olen Kohalolek suudab väljendada end läbi Teadliku Mina kui läbi avatud ukse, lastes oma valgusel ja individuaalsusel voolata materiaalsesse maailma.
 • Kohalolek kogeb materiaalset maailma läbi Teadliku Mina kui läbi puhta klaasi ilma igasuguse tajumisfiltrita.

Teiste sõnadega, on Teadlik Mina oma puhtaimas seisundis siis, kui  ta ei tunne end oma Kohalolekust lahusolevana. Teadlik Mina ei näe ennast ei vähema ega rohkemana kui avatud uksena Kohalolekule, et Kohalolek saaks väljendada ennast selles maailmas, jäädes sealjuures puhtaks ning puutumatuks maiste energiate suhtes. Nii annab Teadlik Mina Kohalolekule võimaluse kogeda seda maailma. Niisuguses seisundis viibiv Teadlik Mina näeb ennast Mina Olen Kohaloleku selle aspektina, kes end kogu aeg ületab.

Oma kõrgemas seisundis puudub Teadlikul Minal tajumisfilter. Sellises seisundis olles pole ükski Kohaloleku poolt tulev impulss blokeeritud. Teadlik Mina ei anna näivuse põhjal ühtki hinnangut, vaid laseb Kohalolekul ise oma kogemisi hinnata ja väärtustada ja õpib neist, salvestades tulemused oma kausaalsesse kehasse (sellest on juttu hiljem). Mõelgem selle peale, kui tihti me anname hinnangu oma intuitiivsele kaemusele või impulsile selleks, et näha või hinnata selle kõlblikkust või sobivust maiste standardite või tegutsemisreeglite põhjal. Ja mõelge, kui tihti me püüame Jumala eest midagi varjata.

Oluline on teada, et Teadlik Mina ei laskunud algselt Maale puhta teadlikkuse seisundis. Miks oli see nii?

TEADLIKU MINA KEHASTUMINE

Materiaalses maailmas olev energia on vibratsioonis vähendatud. See tähendab, et see koosneb niisugusel tasandil võnkuvast energiast, millel oli madalam võnkesagedus, kui see on vaimsele maailmale omane. Sellistes tingimustes ei suuda inimene läbi füüsiliste meelte vaimset sfääri tajuda. Füüsilised meeled on häälestatud materiaalse sageduse spektrile ja need vibratsioonid on palju madalama võnkesagedusega kui vaimsele sfäärile omased võnked. Meie meeled ei suuda sellest vahemikust üle hüpata ega “näha” vaimset sfääri (mõned vaimsed inimesed tunnetavad ja kogevad vaimset energiat intuitiivselt, kuid nad ei tee seda läbi füüsiliste meelte).

Teadlik Mina on loodud niisuguse minatundega,
et ta suudab tõusta või avarduda läbi paljude tasandite,
kuni ta saavutab Loojaga sarnase kõikjaloleku.

Suure tihedusega materiaalse maailma loomise eesmärgiks oli hõlbustada eneseteadlike olevuste, see tähendab meie, vaimset kasvamist. Laskudes maailma, kus puudub võimalus vaimse maailma vahetuks tajumiseks, on meil võimalus järk-järgult tõsta oma teadvust, kuni me suudame teenida avatud uksena vaimse ja materiaalse maailma vahel. Selle protsessi läbimise käigus aitame me tõsta materiaalse maailma vibratsiooni, kuni materiaalne maailm võngub vaimse maailma võnketasandil.

Teadlik Mina ei lasku materiaalsesse maailma oma kõrgeima eneseteadlikkuse seisundis. Teadlik Mina on loodud niisuguse mina-tajuga, et ta suudab tõusta või avarduda läbi paljude tasandite, kuni ta saavutab Loojaga sarnase kõikjaloleku. Pange siikohal tähele, et Teadliku Mina ülesanne ei ole luua selles maailmas täiuslikku mina-taju. Teadliku Mina ülesanne on avardada oma teadlikkuse sfääri selliselt, et see ületaks inimliku mina-taju ja suudaks kasvada üheks jumaliku ühtsusteadvusega. See kasvuprotsess toimub läbi piiratud mina-taju omaksvõtmise ning selle ületamise, öeldes: “Ma olen igas hetkes uus ja kasvan üha suurema ühtsusteadvuse poole,” liikudes edasi üha kõrgema mina-taju suunas. Iga kord läbib Teadlik Mina oma tegeliku olemuse ja ärkab taas, avardades oma teadlikkuse sfääri. Teadliku Mina ülesanne on lahti lasta piiratud minast.

Materiaalse universumi tihedamasse vibratsiooni laskumiseks vajab Teadlik Mina vahendit, mis teda kannaks, nimelt niisugust minatunnet, mis koosneb sellestsamast vibratsioonist, millest koosneb materiaalnegi sfäär. Teadlik Mina võtab üle selle vahendi, aga see ei tähenda, et ta saab selleks vahendiks. Kogu see protsess ei muuda Teadlikku Mina, muutub vaid minatunne, tajumisvõime. Siin on tegemist sarnase olukorraga, kus näitleja paneb selga kostüümi ja laseb teha grimmi, et etendada oma roll teatrietenduses. Aga näitleja saab kostüümi seljast võtta sama kerge vaevaga, kui ta selle selga pani.

Teadlik Mina laskus sama vibratsioonitasandiga minatundesse, millest koosneb materiaalne universum. Seda vahendit või mina võikski nimetada hingeks. Kuid pangem tähele, et hing pole loodud kõrgemas sfääris ja seepärast ei koosne hing vaimse vibratsiooniga energiatest. Järelikult ei saa ta ka vaimsesse sfääri üles tõusta. Aga Teadlik Mina saab üles tõusta, kuid vaid siis, kui ta lakkab ennast samastamast hingega, täites oma kõrgema potentsiaali – saavutades puhta teadlikkuse seisundi ja saades üheks oma Kohalolekuga.

Siin on üks tähtis moment, mida tuleks arusaamatuse vältimiseks tähele panna. Hing ei laskunud füüsilisse kehasse siis, kui Teadlik Mina esmakordselt kehastusse tuli ega tulnud ka kõrgemast sfäärist. Hing elab üle füüsilise keha surma ja Teadlik Mina võtab hinge kaasa järgmisesse kehastusse. Olenevalt sinu teadvuse tasandist, saab hing tõusta kehastuste vahel materiaalse maailma kõrgematele tasanditele - eespool rääkisime me materiaalse maailma neljast tasandist – ja sealt tuleb hing järgmisesse kehastusse jälle kaasa.

MIKS HING EI SAA TÕUSTA VAIMSESSE SFÄÄRI

Hingel on olemas individuaalsus ehk personaalsus. Kuid see personaalsus on loodud pärast Teadliku Mina sellesse maailma laskumist ja hinge individuaalsuse on vorminud selle maailma olukorrad. Individuaalsus või personaalsus, mida sa praegu enda omaseks pead, on loodud siin maailmas kogetud tegutsemise tulemusena. Algsele hingele on lisandunud elude käigus väga mitmed elemendid.

Pilt 10: Raskete energiatega täidetud hing

Kogu see väline personaalsus ei ole tõeline sina. Tegelikult on sinu tõeline olemus ankurdatud sinu Mina Olen Kohalolekusse. Seda tõelist individuaalsust saad sa väljendada läbi Teadliku Mina. Väline personaalsus on loodud reaktsioonina materiaalsele maailmale ja see blokeerib ning moonutab sinu eneseväljendust. Ülestõusmise tingimuseks pole välise personaalsuse lihvimine, vaid välise personaalsuse ületamine, sellest väljakasvamine.

Hinge moodustavad teatud tõekspidamised ja need uskumused madaldavad Mina Olen Kohalolekult tuleva vaimse energia vibratsiooni. Võiks piltlikult öelda, et ideed ja uskumused, mis moodustavad hinge, loovad maatriksi või võrgustiku vaimse energia liikumise teel ja seda võrgustikku läbides muutub energia järjest tihedamaks. Mida tihedamaks muutub energia, seda rohkem hakkab Teadlik Mina end hingega samastama ja seda raskem on inimesel end sellest samastumisest vabastada. Inimene ei suuda midagi näha ega tunnetada peale hinge uskumuste ja niisuguste energiate magnetiline tõmme koondab tähelepanu madalamale minale.

Oluline samm vaimse kasvamise suunas on hakata tõstma nende tõekspidamiste võrgu läbi tihendatud energiate vibratsiooni, mis on hinge ladestunud. Kui energia puhastub ehk tõuseb oma vibratsioonis ning pole enam nii tihe, suudab Teadlik Mina hakata vastu võtma kaemusi kõrgemast teadvuse seisundist. Alguses on need intuitiivsed sähvatused, mille käigus inimene tunneb, et elu peab olema midagi suuremat kui igapäevahetke kogemused. Seejärel tuleb äratundmine ühendusest millegi kõrgemaga ja hiljem hakkad sa kogema põgusaid puhta teadlikkuse seisundeid, jõudes äratundmisele, et Teadlik Mina on enamat kui madalam individuaalsus.

Teadlik Mina vajab vahendit – hinge, mina-tunnet -
mis on samalaadse võnkesagedusega,

kui seda on ümbritsev maine sfäär,
kuhu ta kehastub.

Kui sa hakkad tõsiselt kahtluse alla seadma nende uskumuste reaalsust, millest koosneb sinu hing, muutub sinu minatunne ja lõpuks saavutad sa üksolemise oma Kohalolekuga. Selle protsessi käigus aitad sa tõsta ka materiaalse universumi vibratsiooni ja sa annad oma osa massiteadvuses olevate tõekspidamiste küsitavaks muutmise heaks, tehes teistele kergemaks nende teadvuse tõstmise. Kui piisav hulk inimesi niiviisi käitub, tõuseb kogu planeedi vibratsioon ning kõigile inimestele saab järjest mõistetavamaks elu vaimne aspekt.

Välise personaalsuse – välise, maise mina – on inimene loonud läbi oma elude reaktsioonina materiaalse maailma ebatäiuslikkusele. Välist mina ei saa kunagi niivõrd täiustada, et see oleks suuteline tõusma vaimsesse sfääri. Vaimsesse sfääri saab tõusta üles Teadlik Mina, see mina, kes algselt materiaalsesse sfääri laskus. Aga Teadlik Mina saab tõusta vaid juhul, kui ta haagib end lahti välisest minast.

Ta saab seda teha siis, kui ta kasvab välja piiravatest tõekspidamistest ja tõstab hinge moodustavate energiate vibratsiooni. Selleks tuleb piiravatest tõekspidamistest lahti lasta ja tõsta madalavibratsioonilised energiad kõrgemasse vibratsiooni. Kui te panete veepoti pliidile keema ja lasete sel keeda seni, kuni kogu vesi on aurustunud, kas saate siis öelda, et pott kogu täiega läks kõrgemasse sfääri? Ei, vesi aurustus, aga pott jäi järele.

Enamus meie hulgast on läinud välise tee libedate lubaduste õnge, kus me kasutame vaimset õpetust oma hinge täiustamiseks vastavalt maistele standarditele. Kuid hinge ei saa täiuslikuks muutes vaimsesse sfääri kaasa võtta. Sellel tuleb lasta tasapisi surra. Paulus ütles: “Ma suren iga päev,” mis tähendab, et osake tema hingest suri, kui ta loobus järjekordsest piiratud tõekspidamisest. Jeesuse ristilöömine sümboliseeris Teadliku Mina ristilöömist (halvamist) seepärast, et Teadlik Mina on samastanud end välise minaga, hingega. Viimase teona lasi Jeesus ristil lahti “viimastest pettekujutluste tontidest,” mis on hinge viimaste jäänuste sümboliteks.

Võti vaimsel teel edasiliikumiseks on mõistmine, ei hinge salvestunud energiate vibratsiooni tuleb tõsta. Kui nende energiate tihedus pole enam nii suur, hakkab Teadlik Mina saama kaemusi kõrgemast teadvuse seisundist. Jeesus on öelnud: “Mitte keegi, kes pole taevast laskunud,  ei saa taevasse tõusta.” “Sealt laskunu” on Teadlik Mina, kes saab ka üles tõusta, saades teadlikuks oma tõelisest identiteedist, oma Mina Olen Kohaloleku Omega-aspektist. Teisisõnu, hing ei tulnud algselt kehastusse, hing on loodud ja sellele on lisandunud igasuguseid elemente paljude kehastuste jooksul. Aga Teadlik Mina kehastub siia tagasi koos hingega. Järgnevalt vaatame veel teisi madalama mina aspekte, mis on inimhinge osad.

MINA-KONTEINER JA NELI MADALAMAT KEHA

Mõnedes vaimsetes õpetustes peetakse vaimu või vaimse sfääri sümboliks ringi, mis on ka üksolemise sümbol. Materiaalset maailma kujutatakse nelinurgana. Materiaalne maailm, ühendatuna vaimse sfääriga on siis justkui “ringi muutmine nelinurgaks.” Mõned teised vaimsed õpetused seostavad nelinurka püramiidi alusega. Saavutades meisterlikkuse materiaalse maailma nelja elemendi üle, jõuab inimene füüsilise maailma püramiidi tippu, mis on singulaarne punkt ning ukseavaks vaimse ja maise sfääri vahel. Püramiidi tipp on kaheksakujulise voolu keskpunkt pildil 11. Vaimsel teel tõustes leiab Teadlik Mina oma õigusjärgse koha mina-püramiidi tipus.

Pilt 11 – Teadlik Mina kaheksakujulise voolu keskpunktis vaimse ja maise maailma vahel.

Nelinurga neli külge kujutavad endast materiaalse maailma nelja osa ehk oktaavi. Madalam mina – vahend, mille läbi Teadlik Mina end materiaalses maailmas väljendab, omab samuti nelja “keha” ehk nelja meeletasandit. Need on üksteisega seotud energiakehad, mis eksisteerivad küll samas ruumis, kuid vibreeridvad erinevatel vibratsioonitasanditel. Kehad on järgmised

 • Identiteedikeha, mida nimetatakse ka eeterkehaks. Identsustunde määrab sinu identiteedikeha sisu. Identsustundest tuleneb sinu visioon Jumalast, iseendast ja maailmast ning nendevahelisest seosest. Kas sa tunned ära, et oled vaimne olevus oma vaimset eesmärki täitmas? Või näed sa end mateeria produktina, piirangute ohvrina?
   
 • Mentaalkeha, mis sisaldab sinu mõtteid. Siin lood sa mentaalse kujutluse sellest, mida sa tahad füüsilises sfääris korda saata. Niisugused mõttetasandil tekitatavad kujutlused baseeruvad sinu identsustundel, millest tulenevalt sa arvad, et suudad või ei suuda toimida vastavalt oma kujutlustele. Mida rohkem samastab inimene end oma välise minaga, seda piirangulisemates tingimustes ta arvab end olevat.
   
 • Emotsionaalkeha on sinu tunnete asupaik. Emotsioon tähendab liikumises olevat energiat (Emotion = energy in motion). Selleks, et mõttest saaks tegu, peab energia liikuma hakkama ja see toimub energiakeha tasandil. Emotsionaalkeha sisaldab sinu soove, aga soovid võivad vastuollu sattuda sinu kõrgemate eesmärkidega. Ideaalsel juhul peaksid emotsioonid peegeldama sinu jumalikku individuaalsust. Kuid tavaliselt elavad inimese emotsioonid oma elu ja püüavad elu juhtida selle asemel, et püsida mõtete kontrolli all.
   
 • Füüsiline aju, füüsiline keha ja “keha meel.” Paljud materialistid arvavad, et mõtted ja tunded on füüsilise aju tulemus. Kuigi see pole tõene arusaam, on tõsi see, et inimese aju on keerukas “arvuti,” mis on täiesti võimeline produtseerima enamuse meie mõtteist ja tundeist. Siiski on füüsiline aju vaid selle tasandil olev riistvara, mida ülestõusnud meistrid nimetavad keha meeleks. See meel on mõeldud hoolitsema füüsilise keha vajaduste eest. Nendeks vajadusteks on näiteks enese kaitsmine, toidu hankimine ja paljunemine.


Tekib  küsimus, missugusele neist neljast kehast on Teadliku Mina tähelepanu põhiliselt koondunud. Enamusele inimkonnast on peamiseks tähelepanu objektiks füüsiline keha ja materiaalne sfäär. Sel juhul on ka paljud mõtted ja tunded aju ja keha meele produkt. Näiteks pöörab valdav osa inimesi peatähelepanu oma keha vajadustele – toidule, riietele, seksile...

Enamik vaimseid inimesi, kes on avardanud oma teadlikkust, teadvustavad mingil määral ka oma teisi materiaalsete kehade tasandeid. Jätkates oma teadlikkuse arendamist, saavutavad nad meisterlikkuse oma nelja madalama keha teadvustamise üle, mis aitab täita neil nende vaimset missiooni planeedil Maa.

KUIDAS KAOB KONTAKT OMA VAIMSE MINAGA

Neli madalamat keha moodustavad filtri, mis moonutab sinu Mina Olen Kohalolekult nelja madalamasse kehasse voolavat valgust. Kõik on energia ja kõik on loodud Ma-ter Valgusest. Varasemast teame juba, et sind hoiab elus ja sulle annab tegutsemisvõime sinu Mina Olen Kohalolekult nelja madalamasse kehasse tulev energiavoog.

Ideaalsel juhul kasutad sa seda energiat nii, et selle energia kõrge vibratsioon säilib ja tõstab nii sinu kui ka kõige elava vibratsiooni. Kui energia vibratsioon säilib piisavalt kõrgena, saab see tagasi voolata sinu vaimse mina tasandile. Seal suurendatakse tagasitulnud energia impulssi ja sulle suunatakse kasutamiseks tagasi eelnevast suurem energiakogus. Niisugusel juhul võime öelda, et meie elu toimub ülespoole kulgevas spiraalis, mis aitab täita meie vaimset eesmärki planeedil Maa.

Seda energiat võib võrrelda filmiprojektoris oleva elektripirniga. Kui valgus läbib kõik su neli keha, siis värvub valgus vastavalt nende kehade sisule, vastavalt nendes kehades olevatele kujunditele, tõekspidamistele ja energeetikale. Samal põhimõttel tekib filmiprojektori abil ekraanile kujutis, kui valgus läbib filmilindil olevad kujutised. Meie näite puhul on filmilinte neli.

Kui inimese neljas madalamas kehas olevad kujutised või tõekspidamised on tema kõrgema olemuse suhtes harmooniast väljas, eriti juhul, kui need on enesekesksed ja isekad, suunab inimene Ma-ter Valguse peale ebapuhta kujutise. Sellest tuleneb tasakaalutu tegu, mis põhjustab kannatusi. Nii on võimalik luua allaminev spiraal, mis viib järjest suuremate kannatusteni.

Sind hoiab elus ja sulle annab tegutsemisvõime
sinu Mina Olen Kohalolekult
 nelja madalamasse kehasse tulev energiavoog.

Ma-ter Valgusele suunatud ebapuhta kujutise tagajärjena madaldub sinu Mina Olen Kohalolekult tuleva energia vibratsioon. See nn väärkasutatud energia ei suuda tõusta tagasi sinu vaimse mina juurde ega saa sinu “aardeks taevas.” Selle energia vibratsioon on nii madal, et see ei suuda enam vaimsesse sfääri siseneda. Isekas tegu lõhub vaimse ja materiaalse sfääri vahel eksisteeriva kaheksakujulise energiavoolu ja väärkasutatud energia peab nüüd kusagile mujale minema. Niisugune energia ei hävi, vaid jääb sellele madaldatud tasemele võnkuma piiramatuks ajaks. Energial ei ole võimet lihtsalt kaduda ega olematuks muutuda, vaid see ladestub sinu nelja madalamasse kehasse.

Moonutatud ja valesti kasutatud energia moodustab pahelisuse loori, millest saab sinu maise tajumisfiltri üks osa. Kuri, kurjus, pahelisus tähendab energialoori (EVIL = Energy VEIL; “evil” tähendab: kuri, kurjus, pahelisus ingl. keeles ja “veil” tähendab loori). See loor takistab olla ühenduses oma vaimse minaga ja varjutab tasapisi visiooni selguse niisugusel viisil, et inimene tunnistab ainult materiaalse maailma olemasolu ja eitab selle kohal oleva vaimse sfääri eksisteerimist. Niisugune olukord pärsib ka inimese loovaid võimeid ja inimene arvab, et kõike saab ta teha vaid füüsilise keha jõu abil. Niimoodi röövib kuhjunud madalsageduslik energia inimeselt pidevalt tema loovaid jõude ja loovat potensiaali.

Mida rohkem väärkasutatud energiat mingisse kehasse ladestub, seda rohkem inimene alateadlikult sellele kehale tähelepanu pöörab. Paljudel on füüsilisse kehasse ladestunud nii suurel hulgal väärkasutatud energiat, et nende tähelepanu on vangistatud üksnes maise keha füüsilisele aspektile. Teised elavad oma elu läbi emotsioonide või intellektuaalsuse.

Kõik teadlikul tasandil toimuv, kaasa arvatud välised olukorrad, on vaid meele-ekraanile ja Ma-ter Valgusele projitseeritu. Selleks, et muuta eluekraanilt vastupeegelduvat pilti, tuleks minna projektoriruumi ja muuta nelja madalama keha filmilindi sisu. Elu on kui ekraanile kuvatav film. Kui sulle see film ei meeldi, siis kui palju on kasu sellest, kui sa üritad muuta sündmuste käiku, muutes ekraanile kuvatavat? Sa suudad muuta palju rohkem, kui lähed sündmuste allika juurde ja seeläbi muudad filmilindi sisu ehk oma neljas madalamas kehas peituvat.

Mõistes seda dünaamikat saab üsna selgeks, et vaimsel teel edasijõudmine sõltub kahest elemendist:

 • Oma meeletasandite – oma nelja madalama keha – puhastamisest ebatäisulikest tõekspidamistest ja uskumustest, sest need panevad sind vaimset energiat väärkasutama ja reageerima elule piiratud uskumuste ja tunnetega.
   
 • Väärkasutatud, oma nelja madalamasse kehasse ladestunud energia puhastamisest – transformeerimisest. Enne mäkke ronimist on tarvis kaasaveetavat koormat vähendada.

Seepärast on tarvilik vaimse valguse kohalekutsumiseks kasutada loitse ja  valguse äratamist läbi palvete ning kutsungite. Need transformeerivad inimese neljas kehas olevaid madalsageduslikke energiaid. Vaid vähendades tähelepanu tõmbamist oma neljale madalamale kehale, suudad sa suunata oma tähelepanu kõrgematele kehadele. Puhastades oma neli madalamat keha, suudad sa vabastada oma tähelepanu ja suunata selle oma Mina Olen Kohalolekule. Olen töötanud valguse äratamisega juba pikka aega ja tunnen, et need varustavad mind väega, mis aitab mul jõudsalt edeneda oma vaimsel teel. Ma ei taha väita, et vaid loitsude lugemine tagab edasiliikumise, sest on tarvis tegeleda ka oma piiravate tõekspidamistega. Aga loitsud on kui liikumisvahendi  mootor ja nende lugemine kindlustab energiate liikumise. Vaid meist endast sõltub, kuhu me selle liikumisvahendi juhtida tahame.