20. Inimlik ego

Esimene osa selgitas, et teie elukogemuse parandamise võti on oma elust arusaamise suurendamine. Uut arusaamist ei ole võimalik leida teie praegustest teadmistest ja uskumustest, vaid te peate nõustuma otsingutega väljaspoolt oma kivinenud alateadlikke arusaamu. Aga ajalugu ja igapäevane kogemus tõestavad, et inimesed klammerduvad oma uskumuste külge ja on tõrksad oma mõttemustreid muutma. Selleks, et te saaksite olla edukas oma seesmiste olukordade valitsemises, on absoluutselt vajalik ära tunda, et teie enda psüühikas eksisteerib jõud, mis töötab vastu teie kasvamisele. See jõud püüab sundida teid jääma oma praegusesse alateadlikku mõttemudelisse, õhutades teid tagasi lükkama igat ideed, mis võib teid teie praegusest piiratusest vabastada.

Inimlik ego on termin, mida on mitmesugused psühholoogid ja vaimsed õpetajad erinevalt nimetanud. Selles raamatus on termini “ego” all mõeldud teie psüühikas, teie vaimse olemuse madalamas osas asuvat “võõrast” olevust. See olevus on mõnevõrra eneseteadlik ja tal on tugev püsimajäämise instinkt. Enamikel inimestel on ego saavutanud suure kontrolli nende elu üle. Vaimne tee on protsess, mille käigus te võtate tagasi ego käest valitsemise ja saavutate vabaduse olla see, kellena teid olema loodi.

Aga ego ei anna kontrolli vabatahtlikult ära. Seepärast on oluline, et te mõistaksite, kuidas ego loodi. See on mõnevõrra keeruline protsess, nii et järgnev on ainult lühike kokkuvõte selle kirjeldamiseks.

Nagu eelpool selgitatud, on Teadlik Mina teie olemuse kese ja tal on ülesanne teie psüühikat kontrolli all hoida. Selle kontrolli säilitamiseks peab Teadlik Mina olema nõus võtma täieliku vastutuse teie elu eest ja tegema otsuseid, ka elutähtsaid. Tasakaalustatud otsuste tegemiseks, mis ei kahjustaks teid ega teisi eluvorme, peab Teadlik Mina saavutama suurema arusaamise universumit juhtivatest seadustest. Teadmist selle kohta on võimalik saada vaimselt õpetajalt, nagu hiljem selgitatakse.

Jumala seadused on kavandatud universumis kindlustama harmooniat, mis tähendab seda, et ükski kaaslooja ei saaks hävitada ega hoida oma kontrolli all teist kaasloojat. Kui kõik inimesed nende seadustega kooskõlas tegutsevad, siis loob inimkond ülesmineva spiraali ning kõrvaldab meie planeedilt kõik kannatused. Kuna kõigil kaasloojatel on vaba tahe, siis on neil oma vaba tahet kasutades ka võimalik luua olukordi, milles nad lähevad Jumala seadustega vastuollu, luues illusiooni, et materiaalne sfäär eksisteerib sõltumatuna vaimsest sfäärist ja et nemad kaasloojatena on vaimsest sfäärist sõltumatud, eraldiolevad materiaalsed olevused. See illusioon loob väära arusaama, justkui suudaksite te positsioneerida end teistega võrreldes nii, nagu võiksite te kahjustada teisi endale seejuures kahju tegemata. Kaasloojatele vaba tahte andmisega tuli olemisse valikuvõimalusena ka isekuse teadvus. Teiste sõnadega, kaasloojatel on kaks valikuvõimalust oma identsustunde loomiseks:

  1. Te võite rajada oma identsustunde niisugusele meeleseisundile, milles te näete ja tunnete oma üksolemist nii oma vaimse kõrgema olemusega kui kõikide teiste elu vormidega. See loob harmoonia teie kõrgema ja madalama olemuse vahel ja kindlustab selle, et teie tegemised aitavad edeneda nii teil kui kõikidel teistel. Te täidate siis oma siinolemise eesmärki ja toote Maa lähemale kõrgema eluvormi ilmutamisele. Meelt, mis on kavandatud universumis harmoonia ja üksolemine kindlustamiseks, nimetatakse Kristus-meeleks.Tegelikult on see universaalne termin, mis ületab kristliku religiooni ja sõna “Kristus” sektantliku kasutamise (sellest lähemalt hiljem).
  2. Te võite rajada oma identsustunde ka niisugusele meeleseisundile, milles te näete ennast oma kõrgemast minast ja teistest eluvormidest lahusolevana. See viib vältimatult lahusolekule, eraldiolekule teie kõrgema ja madalama mina vahel ja teie madalam mina ei peegelda teie vaimset individuaalsust. Sel juhul ei tunne te kunagi rahulolu ja kõik teie teod viivad lõpuks teie enda ja teiste kannatusele. Lahusoleku ja isekuse meelt kutsutakse antikristlikuks meeleks (sellest hiljem detailsemalt).

Kui teid eneseteadliku olevusena loodi, siis elasite te kaitstud ümbruskonnas – selle sümboolne kirjeldus on Eedeni aia lugu, kus teid juhtis vaimne õpetaja. Kui te eneseteadvuses kasvasite, tuli teil silmitsi seista kiusatusega kasutada antikristlikku meelt, mida sümboliseerib madu.

Enamik inimesi maakeral pimestati pikkamööda antikristliku loogika poolt ja nad hakkasid ennast nägema lahusolevana nii oma vaimsest minast kui ka üksteisest. See pani inimesi tegema niisugusel illusioonil põhinevaid otsuseid, kus nad on üksteisega võitluses olevad inimolevused. Inimesed hakkasid käituma nagu loomad, võideldes ellujäämise eest ja see viis kannatustele. Teadlik Mina hakkas tundma, et igal otsusel, mille ta tegi, olid ebasoovitavad tagajärjed. Jõuti staadiumisse, kus Teadlik Mina otsustas, et ta ei taha enam otsuseid teha, et ta ei taha enam olla vastutaval positsioonil.

Kui te loobusite vastutusest otsuseid teha, siis sel hetkel sündis teie ego. Nii juhtus seepärast, et teid ümbritsevad situatsioonid nõudsid otsuste tegemist, kuid Teadlik Mina ei tahtnud neid enam teha ja järelikult pidi neid tegema hakkama keegi teine. See keegi teine ongi ego. Te otsustasite lõpetada teadlike otsuste tegemise ja nüüd hakkas ego teie eest otsuseid tegema teie vaimsest teadlikkusest väljaspool.

Selleks et mõista ego loomist, mõelge sellele, et teie alateadlik meel toimib nagu arvuti. Kui te kordate teatud tegevust piisav arv kordi, siis loote te alateadlikus meeles arvutiprogrammi, mis läheb selle tegevusega tsüklisse ilma teadlikku meelt kaasamata. Näiteks võiks parelleeli tuua jalgrattasõiduga. Kui te olete selle selgeks õppinud, siis te ei unusta seda kunagi ära. Te ei pruugi rattaga sõita 10 aastat, aga kui te jälle ratta selga istute, võtab juhtimise üle teie alateadlik arvutiprogramm. Asja pahupooleks on aga see, et enesekeskse või ennast hävitava programmi puhul loote te kannatuse ja teie teadlikul meelel ei näi olevat jõudu seda peatada. Ilmne näide on sõltuvus.

Enne kui Teadlik Mina otsustas loobuda vastutusest, oli ta loonud juba hulga niisuguseid n-ö arvutiprogramme. Kui te keeldusite otsuseid tegemast, siis võtsid just need programmid otsustamise üle. Mõned ulmekirjanduse lood kirjeldavad superarvuti loomist, mis muutub nii võimsaks, et saavutab intelligentsuse ja tahab maailma valitseda. Pärast seda, kui te loobusite oma elu juhtimisest, muutus alateadvuslik arvuti võimsamaks ja moodustus ego. Egol on piiratud eneseteadvus ja intelligents, aga tal on väga tugev ellujäämise instinkt.

Tegelikult ei hooli ego teist, ta hoolib ainult endast. Ta püüab teid kontrolli all hoida nii, et ta saaks kasutada teid tööriistana oma võimu laiendamiseks maailmas. See on nagu hull diktaator, kellel ei saa kunagi küllalt – olgu see lõbu, omand või võim. Kui te ego ähvardate, siis on ta valmis teid hävitama – hävitama teie endast lugupidamist ja identsustunnet selleks, et ise ellu jääda. Ego ei ole üldiselt piisavalt intelligentne mõtlema, et tema eksisteerimine sõltub teist ning hävitades teid, hävitab ta ju iseenda.

Teil on vaja mõista ka seda, et ainult oma peidetuse ja varjatuse korral saab ta säilitada oma kontrolli teie üle ja seda ego teab ja teeb. Kui Teadlik Mina avastab ego ja mõistab, kuidas see teie elu kontrollib, siis ei ole ta enam niisuguse olukorraga nõus ja te võtate tagasi kontrolli enda elu üle. Ego teeb kõik selleks, et teie kontrollivõimet vältida, ta keeldub muutmast oma käitumist ja uskumusi. Kui te leiate vaimse tee, siis teie ego ei anna alla. Ta püüab kasutada teie vaimseid uskumusi teie üle kontrolli säilitamiseks või isegi kontrolli laiendamiseks. On täiesti võimalik, et inimesed võivad pidada end väga vaimseteks, aga nad on siiski oma ego kontrolli all. Seda väljendas Jeesus oma väitega: “Ehk kuidas sa võid ütelda oma vennale: Vend, lase ma tõmban pinnu sinu silmast! Ja sa ise ei näe palki omas silmas? Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk omast silmast ja siis sa seletad pindu välja tõmmata oma venna silmast!” (Lk 6:42). Ego ei suuda näha oma puudusi ja ta pimestab teid selle reaalsuse suhtes, kust lähtub kogu silmakirjalikkus.

Kuna ego teeb kõik selleks, et varjatuks jääda, püüab ta panna teid eitama või ignoreerima ego kohta käivaid õpetusi. Kui te hakkate nägema ego, siis te näete, et egost ülesaamine on tõeliseks võtmeks teie vaimse vabaduse võitmisel. Kõik tõelised vaimsed õpetajad on õpetanud, kuidas ego võita. Buddha rääkis valgustatuse saavutamisest ja kannatuse ületamisest, mis tähendab muuhulgas ka oma ego ületamist. Jeesus rääkis Jumala kuningriigist, nimelt teadvuse seisundist, milles olles ego kaotab teie üle kontrolli.