8. Vaimse maailma Mina

Võtame nüüd kokku oma teadmised vormimaailma loomisest. Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on materiaalne universum viimatiloodud sfäär. Iga järgmine loodud sfäär on tihedama vibratsiooniga kui eelmised, mis tähendab, et meie elame seniloodud sfääridest kõige tihedamas. Kui vaimne olevus kehastub füüsilisse kehasse, siis läbib ta dramaatilise muutuse kõige ümbritseva tajumise suhtes. Kuigi mateeria tundub tihedana, koosneb ta sellele vaatamata vibreerivast energiast. Aga füüsilise keha tajumisorganid ei taju tahkuses vibratsioonilisust ning seepärast tundubki mateeria meile tahke ja püsivana.

Nagu öeldud, laskusime me siia eesmärgiga aidata tõsta selle sfääri vibratsiooni nii, et meie sfäärist saaks vaimse maailma osa. Kui sfäär on tõstetud, muutub “mateeria” vibratsioon peenemaks. Mateeria muutub selle tagajärjel vähem tihedaks ja eeterlikumaks. Praegu on planeet Maa üsnagi madalas vibratsioonis, kuid vibratsiooni tõustes hakkab inimene tajuma, et mateeria ei saa eksisteerida iseenesest. See koosneb peenematest energiatest, mis tähendab, et meie maailm on kõrgema vibratsiooniga maailma osa, mitte eraldiseisev üksus.

Kui me kehasume füüsilisse kehasse, siis teeme me läbi “unustamise” tsükli, kaotades teadlikkuse enesest kui vaimsest olevusest. Selles ei ole midagi halvaendelist, vaid nii ongi algselt kavandatud. Nagu juba öeldud, on vormimaailmas olemise eesmärk Looja individuaalse pikenduse ehk inimolevuse kasvamine eneseteadlikkuses. Me alustame piiratud minatajuga ja avardame oma tajumisvõimet ning teadvust vaimse kasvamise käigus.

Kui me kehastume füüsilisse kehasse,
siis teeme me läbi „unustamise“ tsükli,
aotades teadlikkuse enesest kui vaimsest olevusest.

Laskumine tiheda energiaga materiaalsesse sfääri on suur väljakutse vaimse kasvamise mõttes. Me tuleme siia, olles unustanud oma teadlikkuse endast kui vaimsest olevusest. Ideaalse stsenaariumi kohaselt ei kaota me kunagi tunnet, et oleme ühendatud millegiga kõrgemaga, millegiga, mis asub väljapool füüsilist maailma. Me ei unusta kunagi, et oleme osakene kõrgemast vaimust ega lakka kunagi igatsemast oma kõrgema mina-tunde järele, mis oli meil enne sellesse maailma laskumist. 

Eelnevalt märkisime, et vormimaailmas olemise eesmärk on Looja individuaalse pikenduse ehk inimteadvuse vaimne kasvamine eneseteadlikkuses. Kuid elu kogemine füüsilises tiheduses teenib ka veel teist eestmärki, nimelt laskumine piiratud mina-tundesse on võimalus avardada ka oma kõrgemat Mina. Kui me siia laskume, võtame me omaks mina-tunde, mille määravad ja mida mõjutavad selle maailma tingimused. Just füüsiline keha tajub kõike selles maailmas olevat tahkena, püsivana, raskesti muudetavana, ja selle maailma piirangulisus tundub nii usutav. Tasapisi ärkame me piiratud mina-tundest ja saavutame meisterlikkuse materiaalse maailma üle. See ongi kasvamine eneseteadlikkuses.

Eneseteadlikkuse kasvamise tagab vaba tahte seaduse olemasolu. Materiaalsesse maailma laskunud mina-taju omab vaba tahet. Kuid oma vaba tahet saame me kasutada selle piiratud teadlikkuse baasil, mida me parasjagu omame. Laskudes maisesse maailma, hakkame me vastu võtma otsuseid vastavalt oma mina-tundele ja tajumisvõimele, mida me siin maailmas omame. Nüüd aga märkame, et meie tajumisvõime on palju piiratum, kui oli enne sellesse maailma kehastumist.

Siin olles võib tekkida olukordi, kus meie piiratud tajumisvõime ütleb meile, et meie allume mateeriale ehk mateeria valitseb meie üle. Sellest tingituna loome me uue mina-tunde ja süvendame oma mateerial põhinevat mina-taju ning unustame, et oleme ühenduses kellegi/millegi kõrgemaga. Me kaotame tasapisi oma igatsuse kõrgema järele, mida materiaalsest maailmast “ei näe.” Nii võime isegi hakata eitama oma vaimseks olevuseks olemist ning lepime oma uue, vaimselt surnud mina-tundega, peame end abituks patuseks või ahvi järeltulijaks. Me hakkame uskuma, et niisugust jumalikku väge, mis tõstab meid sellest maailmast kõrgemale, pole üldse olemas, et meil polegi mingit jumalikku väge enese sees, sest me oleme materiaalse maailma produktid. Materiaalse maailma juhuslikud tagajärjed inimolevuste näol aga ei saa ju ometi pidada end valitsejaks kõige selle üle, mis nad “tekitas.” 

KAASASÜNDINUD RISK

Laskumine füüsilisse kehasse pole riskivaba. Materiaalses maailmas eksisteerib võimalus, et siia laskunud olevus võibki luua endale niivõrd tõekauge minatunde ja jääda selle lõksu nii, et ta pole suuteline ületama oma piiratust ja tõusma tagasi vaimsesse sfääri.

Nagu me oleme öelnud, on kõik vormimaailmas olev loodud kõrgema sfääri vaimsete olevuste poolt.  Sina kui unikaalne olevus, oled loodud vaimses sfääris oleva ülestõusnud meistri pikendusena. Ülestõusnud meistrid on juba läbinud protsessi, mille käigus nad laskusid tiheda energiaga Maale ja ületanud siin oma piiratud mina-tunde. Nad on väga teadlikud sellest, kui raske on elu, vaadatuna läbi tiheda ülestõusmata sfääri piiratud filtri. Kui ülestõusnud meister loob iseenda pikenduse, siis lisab ta sellesse kavandisse sisse ka kõik iseenda kogemused.

Niisugune protsess toimib sarnaselt meiega, kui saadame oma lapsed kooli või täiskasvanuellu ja oleme teadlikud sellest, et nad puutuvad kokku teatud riskiolukordadega. Kui me vähegi saame, siis kaitseme me oma lapsi nii, et nendega ei juhtuks midagi halba – me muudame omalt poolt riski minimaalseks. Kui ülestõusnud meistrid loovad iseenda pikenduse, siis loovad nad selle iseenda olemusest. Individuaalse olevuse loomine on väga keerukas ülesanne. See on segu tippteaduslikest arvestustest ja kunstiteosest. Kui ülestõusnud meistrid olevusi lõid ja nad materiaalsesse maailma kehastusse saatsid, siis eksisteeris tõsine risk, et need olevused võivad materiaalses maailmas kaotsi minna ja sel juhul kaotaksid meistrid osakese iseendast.

Riski maandamiseks kavandasid meistrid geniaalse plaani. Luues individuaalse olevuse, lõid nad kõigepealt individuaalse Mina, mis jääb alatiseks vaimsesse sfääri. Seda osa individuaalsest olevusest võiks nimetada vaimseks Minaks. Meistrid nimetavad seda Mina Olen Kohalolekuks.

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab algset väga keerukat ja komplitseeritud kavandit, mis annab sulle jumalikult unikaalse individuaalsuse, mis on erinev kõigi seitsme miljardi Maa elaniku individuaalsusest. Samuti erineb see loendamatute teiste mujal materiaalses universumis elavate eneseteadlike olevuste individuaalsusest ning veelgi arvukamate erinevatel vaimsetel tasanditel asuvate olevuste individuaalsusest. 

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab algset väga
keerukat ja komplitseeritud kavandit,
mis annab sulle individuaalsuse
ja erineb kõigi teiste unikaalsusest.

Mina Olen Kohalolek on teadlik vaimne kohalolek, kuid ta koondab endasse samuti energiat, nimelt Ma-ter Valgust. Siiski on Mina Olen Kohaloleku valguse energial palju kõrgem vibratsioon kui materiaalsel maailmal. See tähendab, et ükski materiaalses maailmas olev energia ei suuda teda mõjutada. Ükskõik, mis sinuga siin maailmas ka juhtub, ei saa miski sinu Mina Olen Kohalolekut mingil moel mõjutada ega kahjustada.

See on nii, sest Mina Olen Kohalolek koosneb üksne kõrgematest vaimse sfääri energiatest. Ja seetõttu ei saa Mina Olen Kohalolek laskuda nii tihedasse keskkonda, kui seda on materiaalne maailm.

Mina Olen Kohalolek saab edasi areneda ka vaimsesse maailma jäädes ja paljudel juhtudel valivadki olevused selle võimaluse. Aga Mina Olen Kohalolek suudab saavutada kasvamise maksimumi, saates vaba tahte otsuse alusel iseendast üks osa viimasesse ülestõusmata sfääri. Sel juhul loob Mina Olen Kohalolek iseendast pikenduse ja saadab selle füüsilisse maailma omandama neid kogemusi, mida ta oma vaimse arengu jaoks kogeda soovib. Selle toimumise protsess on järgmise peatüki teema. Selles peatükis vaatame me Mina Olen Kohaloleku omadusi. Mina Olen Kohaloleku ja tema materiaalsesse maailma laskunud pikenduse omavahelist seost kirjeldab järgmine pilt.

SINU KÕRGEM MINA

Pilt 8 – Sinu Mina Olen Kohalolek ja Kristus-mina

Mina Olen Kohalolek on värviliste ringidega ümbritsetud sfäär sinu kohal. Värvilised  ringid sümboliseerivad sinu kausaalset keha (sellest räägime lähemalt edaspidi). Maailma kehastunud on sinust pildil nähtav kõige alumine kuju ja sa oled oma Mina Olen Kohalolekuga ühendatud valgustunneli või kristallniidi kaudu. Mina Olen Kohaloleku ja maise kuju vahel asub Kristus-mina (selles hiljem lähemalt), mis on vahendaja, ühendav lüli sinu Kohaloleku ja madalama olemuse vahel.

Oluline on teada, et juuresolev pilt on vaid üks võimalikke viise inimese Kohaloleku kujutamiseks. Tegemist on lihtsustatud variandiga. Siit tekib näiv mulje, et vaimne sfäär asub geograafiliselt meie maailmast kõrgemal. Keskajal uskusidki kristlased, et Maast taeva poole minnes põrkame me ühel hetkel vastu vaheseina, murrame sellest läbi ja olemegi Jumalariigis. Moodsate rakettide ajastul teame me, et niisugust vaheseina ei eksisteeri ja tänu sellele oleks aeg omaks võtta avaramapilgulisem lähenemine. Veelkord rõhutan, et  pakutud illustratsioon on vaid üks paljudest võimalikest inimese kõrgema osa kujutamisviisidest.

See pilt kujutab Mina Olen Kohalolekut ja kausaalset keha asumas otse sinu ümber. Selle kujutluspildi aluseks on vormimaailma hierarhiline struktuur.

Pilt 9 – Avatud ukseks olemine oma Mina Olen Kohalolekule

Nagu selgitatud, lõi Looja esimese sfääri omaenda olemusest. See tähendab, et Looja olemus on kõiges. Pärast esimese sfääri ülestõusmist, lõid esimese sfääri olevused iseendi olemusest teise sfääri. Niisugune protsess jätkus kuni materiaalse sfääri loomiseni, mille osa on meie universum. Järelikult traditsiooniline kontseptsioon kaugest Jumalast kõrgel taevas ei vasta tõele. Loojast meieni ulatub vaimsete olevuste hierarhia läbi seitsme tasandi. Ükski sfäär pole eraldatud tema kohal olevast sfäärist, vaid see on eelmise sfääri pikendus. Iga järgmine sfäär “on tehtud samast materjalist,” kui eelminegi, kuid see on lihtsalt madalama vibratsiooniga. Nende vahel pole läbimatut barjääri, on vaid vibratsioonivahe.

See tähendab, et eraldatust ei eksisteeri. Sinu Mina Olen Kohalolek on vaimses sfääris oleva meistri pikendus ja see Mina, kes laskus maisesse sfääri on sinu Mina Olen Kohaloleku pikendus. Sina ei ole lahus oma Kohalolekust, vaid viibid oma Kohaloleku sfääris ehk selle “ruumis.”

Lahusolek oma Kohalolekust on sulle omase tajumisfiltri tulemus. Kui sa arvad, et sinu filtri läbi nähtu ongi tõde, siis samastad sa end selle tasandiga, mis selle filtri läbi paistab. Kui sa sellest filtrist välja kasvad (kasvad välja minatundest, kus samastud oma tajumisfiltriga), saavutad sa puhta teadlikkuse seisundi. Sel juhul koged sa süvendatult üksolemist oma Mina Olen Kohalolekuga ja saad öelda Jeesuse kombel: “Mina ja mu isa – me oleme üks.” Nüüd tunned sa ka Jeesuse teise väite sisemist sõnumit: “Ma olen avatud uks, mida ükski inimene sulgeda ei saa.” Sa oled saanud avatud ukseks oma Mina Olen Kohalolekule, et väljendada kõike seda, mida sinu Kohalolek siin läbi sinu maise olemuse vabalt väljendada tahab. Kui sa samastad end oma välise minaga, blokeerib sinu tajumisfilter (või filtreerib välja) suurema või väiksema osa sinu Kohalolekult tulevast puhta energia voolust.

Lahusolek oma Kohalolekust ongi tegelikult inimese
tajumisfiltri tulemus. Kui inimene arvab, et tema
tajumisfilter näitab talle reaalsusest adekvaatsest pilti,
siis hakkabki inimene end pidama oma Kohalolekust
ja kõigest lahusolevaks, isoleeritud maiseks olevuseks
.

Tegelikult pole keegi eraldi ega oma Kohalolekust lahus. Samuti pole sinu ja su kõrgema olemuse vahel läbimatut seina ega barjääri. Sinu Kohalolek on siinsamas nüüd ja praegu koos sinuga. Küsimus on vaid sinu häälestumisvõimes oma Kohaloleku vibratsioonitasandile. Sinu Kohaloleku ja madalama mina vahel on mitu astet.    

Aste 1: Sul puudub teadlik ühendus oma Kohalolekuga. Sa ei teagi oma Kohaloleku olemasolust midagi või tead ainult teoreetiliselt tema eksisteerimisest, kuid sul puudub Kohalolekuga sisemine intuitiivne ühendus.

Aste 2: Sul on mõningane ühendus oma Kohalolekuga, kuid sa pead oma Kohalolekut ikkagi barjääritaguseks või kaugeks. Sa töötad küll oma Kohalolekuga kontakti suurendamise nimel, kuid näed neid oma kaht osapoolt ikkagi suure vahemaa taga eraldiseisvana. Sellel astmel olles saad sa tihtipeale müstilisi kogemusi või ühendustunde millegi kõrgema ja suuremaga ning niisugused tundmused hoiavad sind vaimsel teel. Sellest hoolimata takistab tajumisfilter vaimsel teel edasi jõudmast.

Aste 3: Hakkad tundma vajadust oma tajumisfiltrist vabanemiseks ja puhtasse teadlikkusse jõudmiseks. Sa hakkad süstemaatiliselt kahtluse alla seadma oma tajumisfiltri adekvaatsust, püüad maailma näha ilma selle filtrita. Hakkad aru saama, et “ruum,” mis jääb sinu ja su Kohaloleku vahele, ei saa sind oma Kohalolekust eraldada, vaid lahusolek oma Kohalolekust, eraldatusetunne on sinu ettekujutuse vili.

Aste 4: Sa tunned end oma Kohalolekuga olevat üks. Sa ei samasta end oma madalama olemusega ega oma kehaga, kuigi keha kannab sind maises elus ja võimaldab sul materiaalses maailmas end väljendada. Sa ei samasta end oma välise isikuga ega egoga, vaid oled  avatud ukseks oma Kohalolekule justkui puhas läbipaistev klaas. 

“MINA OLEN KOHALOLEKU” KAKS ASPEKTI

Ülestõusnud meistrite poolt antava õpetuse oluliseks osaks on  idee sellest, et kõik vormimaailmas olev on Ühe, üksoleva Looja väljendus. Kuid erinevate ja eristatavate vormidega maailma loomise eesmärgil väljendas Üksolev Looja end kahe üksteist täiendava polaarsusena. Need on Yin ja Yang, maskuliinne ja feminiinne, laienev ja kokkutõmbav või Alfa ja Omega.

Iga vorm on loodud selle kahe jõu tasakaalustatud kombinatsioonina. Igas vormis, mille on loonud vaimne hierarhia, on need mõlemad aspektid esindatud. See tähendab, et ka sinu Kohalolekus on need mõlemad aspektid olemas.

Nimi “Mina Olen Kohalolek” viitab nimele, mille Jumal andis Moosesele. Enamuses maailma piibleist on see tõlgitud järgmiselt: „Mina olen, kes ma olen“ (I AM THAT I AM). Aga mõned usuteadlased väidavad, et täpsem tõlge sellele nimele on „ma saan selleks, kelleks ma saan“ (I WILL BE WHO I WILL BE). Sinu Kohalolekul on kaks aspekti:

  • “Mina olen, kes ma olen” on sinu Kohaloleku Alfa-aspekt. See on muutumatu kese, mis ühendab sind vaimse hierarhiaga ja Looja ülima “Mina olen, kes ma olen”  printsiibiga.
     
  • “Ma saan selleks, kelleks ma saan” (I WILL BE WHO I WILL BE) aspekt annab sinu Kohalolekule ajendi väljendada end materiaalses maailmas. Sa laskusid Maa peale väljendama oma “ma saan olema” aspekti (I WILL BE aspect).  Oluline on aru saada, et “Mina olen” aspekt on Mina Olen Kohaloleku muutumatu keskus, aga “mina saan olema” aspekt on pidevalt muutuv ja ennastületav. See teadmine peaks aitama mõista, et sa oled suuteline üle saama mistahes maisest tõkkest ja igast minevikus tehtud “veast.”

Eneseületamise tõelisel teel oled sa siis, kui lülitud “ma saan olema” aspekti voolu ega lange enam ego ja selle maailma valeõpetajate lõksu, kes väidavad, et sa pead alluma maistele piirangutele ja sa ei saa tehtud vigu heastada. Jeesus ütles, et “selle maailma vürst” tahab sind – vaimset olevust – piirata maiste takistustega ja koormata tehtud vigade süükoormaga. Mina, kes on laskunud materiaalsesse maailma, on sinu Kohaloleku “ma saan olema” aspekti pikendus ja kui sa jõuad tõelisele äratundmisele sellest, siis oled sa suuteline ületama mistahes olukordi; nii piiravaid tingimusi kui süükoorma raskusi.

Siiski on juba pikka aega selle maailma vürsti väga jõulised ja kaval-peened skeemid imbunud massiteadvusse ja see mõjutab meid kõiki. Ainus viis sellest puutumatuks jääda, on ära tunda, et vaimu ei saa mõjutada mitte miski selles maailmas olev ja vaim saab igal hetkel väljendada end nii, nagu ta ise tahab.

„Mina olen, kes ma olen“ on sinu Kohaloleku
Alfa-aspekt, muutumatu kese,
mis ühendab sind sinu Loojaga.
„Mina saan selleks, kelleks ma saan“ aspekt
annab sinu Kohalolekule impulsi
äljendada end materiaalses maailmas.

See pole egoistlik ajend või impulss teha mis pähe tuleb ilma tagajärgedele mõtlemata. See on vaimu soov ületada oma kõrgemas potentsiaalis maailma piiravad tingimused. Aga sa ei suuda selle maailma mõjuväljast üle tõusta, kui arvad, et sinu eneseväljendamist saavad kärpida selle maailma tingimused. Vaid siis, kui sinu teadvus muutub avatud ukseks vaimu energiale, oled sa suuteline voolama koos oma Kohalolekult tuleva piiramatu ja tingimusteta loova voolu Omega-aspektiga.

Sinu Kohaloleku “Mina olen” aspekt ei muutu, aga “mina saan olema” aspekt on kujundatud pidevalt kaasa voolama Elu kõikvõimsas ennastületavas voolus. Mina, kes Maa peale laskub, omab vaba tahet sattuda mistahes olukordadesse, kogeda, mida ta kogeda valib, või tunda end, kellena ta tunda tahab, aga mitte miski neist valitud olukordadest ei saa olema tema jaoks igavesti kestvad. Siin maailmas pole mitte midagi niisugust, mida inimene ei suudaks ületada ega eksisteeri olukorda, mille lõksu võiks igaveseks jääda. Vaba tahte seaduse tõttu, on inimesel õigus siiski arvata, et maised olukorrad või minevikus tehtud vead mõjuvad talle piiravalt. Niisugune lõksujäämine leiab aset inimese enda meeles ja see lõksulangemine lõpeb siis, kui ta taasühendab end oma mina-saan-olema-aspektiga, otsustades lõksusolemisest vabaks saada.

Mina ei saa mistahes maisest olukorrast mõjutatuna väita, et: “Mina olen,” sest maisest mõjutatuna on ta oma madalamas potentsiaalis olev mina ja annab läbi niisuguse kinnituse ära oma ennastületava väe. Mina peaks mõtlema alati oma kõrgema potentsiaali poole liikumise terminites: “ma saan olema.”  Kui sa mõtled, et: “mina olengi see piiratud mina,” siis su ainuke võimalus olukorra lahendamiseks oleks muuta midagi oma minas. Kui sa ütled: “ma saan olema...,” siis ei pea sa täiustama oma maist mina, vaid sa tajud võimalust kasvada välja hetketadvuse piiranguist, jättes oma vana identiteedi ja lubades endal vaimus ümber sündida uueks mina-tajuks, kelleks sa soovid saada.

Järgnevas peatükis vaatame seda mina-komponenti, kes laskus planeedile Maa.