Sisukord

Sissejuhatus

I. Tõed oma elukogemuse parandamiseks

1. Miks te vajate vastuseid
2. Arusaamine siseheitlustest
3. Valiku tähtsuse mõistmine
4. Oma elu valikuvõimaluste mõistmine
5. Vastuste leidmisest
6. Kust leida õnne?
7. Universumi põhiomaduse mõistmine
8. Elu võrrandi mõistmine
9. Elu Saladuse mõistmine
10. Väline teadmine versus sisemine äratundmine

II. Algteadmisi universumist

11. Maailmavaate piiravast või edendavast mõjust
12. Esimene samm avarama maailmavaate poole
13. Teadus ja uus maailmavaade
14. Teaduse suutmatusest meele ignoreerijana
15. Energia muutumine mateeriaks
16. Radikaalselt uus maailmavaade
17. Kaks põhilist elu puudutavat küsimust

III. Algteadmisi oma MINA olemusest

18. Teekond oma vaimse mina juurde
19. Vaimse olemuse tundjast
20. Inimlik ego
21. Alateadvuslik arvuti
22. Energiakeha
23. Vaimne mina
24. Energiavool
25. Olemuse neli madalamat keha
26. Kontakti kaotusest oma vaimse minaga
27. Kristus-mina olemusest
28. Kerge väljapääs

IV. Algteadmisi parema elu kaasloomiseks

29. Kaasloomise mõistmine
30. Mõtete muutumine reaalsuseks
31. Kõrgeima potentsiaali saavutamisest
32. Meel üle mateeria
33. Lahendustest eneseabi kaudu
34. Minevik kui tuleviku kujundaja
35. Tagajärgede eest põgenemise võimalikkusest
36. Minevikust kõrgemale tõusmisest
37. Progressi kaks sammast
38. Elustiil, mitte kiirlahendus

V. Elu eesmärgist

39. Jumala päritolu
40. Universumi loomisest
41. Jumala seadus ei ole karistus
42. Tasakaalu seadus
43. Inimese langemine
44. Taasühinemine oma vaimse õpetajaga
45. Kristus ja antikristus
46. Vili hea ja kurja tundmise puult
47. Miks on maailmas kurjus?
48. Teie jumalik plaan

Loetelu lisainformatsiooniks

Sissejuhatus

Kas te olete kunagi tundnud huvi põhiliste, elu olemust puudutavate küsimuste vastu nagu näiteks:

Kes ma olen, kust ma tulin, miks ma siin olen ja kuhu ma lähen? Kas elul on eesmärk ja kas minu isiklikul eksistentsil on sügavam tähendus? Miks mõned inimesed on alati õnnelikud, teised aga peavad oma õnne eest võitlema? Miks head inimesed kogevad sageli halba, aga halvad inimesed just head? Kas seda põhjustab õnnelik juhus, saatus, ebaõiglane Jumal või on sellele paradoksaalsusele olemas sügavam seletus? Mida saan mina teha oma elu parandamiseks, selle asemel, et tunda end ohvrina elamas olukordades, mis väljuvad minu kontrolli alt? Kas Jumal on olemas, missugune ta on ja missugune on minu suhe temaga?

Paljud inimesed on hakanud uskuma, et nendele küsimustele ei olegi vastuseid. Mõned aga arvavad, et vastuseid saab leida ainult teatud ususüsteemi piires. Teised omakorda kardavad vaadata mistahes absolutistliku ususüsteemi piirangutest kaugemale, olgu see oma loomult religioosne või teaduslik. Nad usuvad, et on olemas teatud küsimused, mida ei olegi ette nähtud küsida. Samas aga on olemas küsimusi, millele ei ole vastuseid või et küsijal ei ole lubatud teatud vastuseid saada.

Viimastel aastakümnetel on üha enam inimesi mõistnud, et elu peab olema võimalik rohkem sügavuti lahti mõtestada, kui neile pühapäevakoolis räägiti. See raamat ongi kirjutatud nende jaoks, kes on valmis mõtlema väljaspool traditsioonilisi tõekspidamisi ja esitama selliseid küsimusi, mille kohta ametlik ususüsteem ütleb, et neid ei ole ette nähtud küsida.

Selle raamatu eesmärk on anda teile lühivastuseid põhilistele elu puudutavatele küsimustele. Enesestmõistetavalt on need küsimused keerukad. Vältimaks selle raamatu tuhandeleheküljeliseks köiteks muutumist, on vastused lühikesed ja annavad ainult minimaalse seletuse eeldusel, et teis endis olev potentsiaal võimaldab neil vastustel olla kooskõlas teie kõrgema olemusega. Teis peitub võime jõuda kõrgema arusaamiseni oma sisemise allika kaudu.

Hoolitsetud on ka selle eest, et vastused oleksid nii universaalsed kui võimalik, et vägagi erineva taustaga inimesed suudaksid seda raamatut lugeda. Teilt ei oodata mingite kindlate uskumuste omamist selleks, et teost lugeda, samuti ei püüa see raamat ka sundida teid mingit kindlat religiooni või filosoofiat vastu võtma. Aga kuna kogu tekst on kirjutatud peamiselt lääne inimeste jaoks, kes on üles kasvanud kristlikus kultuuris, siis leiate te mõningaid viiteid Piiblile. Elu põhiküsimusi käsitlev raamat tegeleb paratamatult vaimsete teemadega. Seega mõned vastused süvendavad teie arusaamist nendest teemadest, andes mõistmist, mida te pühapäevakoolist ei saanud.

Loetavat aitab mõista avatud meel ja tahe teada enamat oma praeguste teadmistega võrreldes. Mõelge, kui paljud veedavad elu oma olukordade üle kaeveldes. Aga nad keelduvad kasutamast seda tohutut hulka teadmisi, mis on tänapäeva ühiskonnas kättesaadavad. Nad õpivad ära kõigest kasina miinimumi, kuidas elus läbi ajada, aga nad ei näita üles huvi nende põhiliste küsimuste vastu, kuidas elu toimib. Ja sageli keelduvad nad tähelepanu pööramast sellele ühele, mis mõjutab nende elu igat aspekti, nimelt oma psüühikale.

Kogu inimkonna progress algab mõttest: “Elu peab olema midagi enamat, kui ma praegu kogen!” Muidugi peate te järjekindlalt jätkama omaenese “enama” otsimist ja raamat “Algteadmisi oma elu mõistmiseks” ongi kavandatud selleks, et anda teile lendstart oma mina leidmiseks.

 

1. Miks te vajate vastuseid

See raamat on neile, kes tahavad saada vastuseid elu põhiküsimustele. Kaks peamist põhjust, mis ajendavad teid vastuseid otsima, peituvad teis endis:

 • Te tunnete endas ära vaimse otsija, mis tähendab seda, et teis on loomupärane tung otsida ja leida vastuseid, süvendada arusaamist elust ja iseendast.
 • Te ei ole rahul oma elus kujunenud olukordadega ja tahate teada, kuidas saaksite neid olukordi muuta.

Esimene põhjus võib filosoofilisemana näida, kuid teine on praktilisem. Tegelikult on mõlemad põhjused ajendatud tundest, et elu peab olema midagi enamat, mis toob kaasa soovi parandada oma elukogemuse mõistmist. Milles aga täpsemalt vaadates seisneb teie suhtumine mingisse oma elusündmusse?

Võtame näiteks kaks inimest, kes on pealtnäha väga sarnastes olukordades, nagu on seda töö kaotus ja silmitsi seismine karjäärimuutusega. Üks reageerib ohvriks olemise tundega, nähes süüdlasena tööandjat, juhust, saatust või Jumalat. See inimene laseb end tõmmata allakäigu spiraali ja hiljem tagasi vaadates näeb ta seda eluolukorda kui oma elu ruineerivat põhjust. Teine võtab seda olukorda kui ülesärkamise kutset, võimalust elu uuesti läbi mõelda ja teha mõned muudatused. See isik vaatab hiljem toimunule kui parimale, mis temaga kunagi juhtuda võis, sest sellest sai ajend tema elukvaliteedi muutmiseks.

Mõlemad inimesed seisid silmitsi sarnaste väliste olukordadega, kuid nende seesmised kogemused olid peaaegu diametraalselt vastandlikud.

Teie seesmised olukorrad – viis, kuidas te näete ja suhtute välistesse olukordadesse ning kuidas te neile reageerite – moodustavad teie elukogemusse suhtumise. Aga kuidas on see võimalik, et kaks inimest kogevad küll üht ja sama olukorda, kuid ühe jaoks saab sellest positiivne ja teise jaoks negatiivne elukogemus? Põhjus on selles, et need kaks inimest reageerisid välistele olukordadele erinevalt. Mis on see, mis toidab negatiivset kogemist ühe inimese puhul, kuid teisel juhul on inimene võimeline sama olukorra pöörama positiivseks elukogemuseks? Kas võib olla, et üks inimene mõistis midagi, millest teine polnud teadlik ja just niisuguse lähenemisega oli ta suuteline suunama oma kogemuse positiivseks? Üks neist oli suuteline selgeks õppima elukogemusest tuleneva õppetunni, kuid teisest sai ohver.

Me näeme nüüd reaalset põhjust, miks inimestel on vajadus vastuseid otsida elu põhiküsimustele – nad tahavad parandada oma elu kogemise viisi. Kuidas see seondub ülalmainitud põhjustega:

 • Teil on seesmine sund vastuste leidmiseks. Teadmised endast ja oma elust saavad tõelisteks väärtusteks. Teadmine, kes te olete ja miks te siin olete, saab anda teile sügavama eesmärgitunde. Elu saab sügavama tähenduse ja te näete ka oma elu individuaalset eesmärki. Enesestmõistetavalt parandab see teie elule lähenemist ja elu kogemist ka siis, kui teie välistes olukordades ei muutu midagi.
 • Te tahate parandada oma väliseid olukordi. Kui te teate rohkem endast, elust ja oma seotusest eluga, on teil võimalik teha positiivseid muudatusi oma välises olukorras. See ilmselgelt parandab teie elust arusaamist.

Seda silmas pidades vaadelgem nüüd üht teemat, mida te peate valdama enne, kui te suudate muuta suhtumist oma elus kogetavasse.

 

2. Arusaamine siseheitlustest

Inimkonna ajalugu võib vaadelda kui võitlust vabaduse eest, võitlust vabanemiseks kannatustest, piirangutest, vaesusest, tühjusest või millest iganes, mis inimestele takistusi seab. Selle võitluse keskne aspekt on ülesaamine võhiklikkusest. Koopaelanikel olid väga piiratud valikuvõimalused oma eluolukordade parandamiseks, sest neil olid väga piiratud teadmised endast ja materiaalsest universumist. Nad ei tundnud piisavalt hästi loodusseadusi oma väliste olukordade muutmiseks. Nad ei tundnud piisavalt ka omaenda psüühikat, et muuta oma reageerimist eluolukordadele. Tänapäeva inimestel on selles valdkonnas hoopis arenenumad vahendid kasutada.

Enese seesmiste ja väliste olukordade parandamise keskne aspekt on iseendast ja elust arusaamise süvendamine. Teadmine on võti iga positiivse muudatuse juurde, mida on inimajaloos nähtud. See kehtib nii kollektiivsel kui individuaalsel tasandil. Kui te tahate oma isiklikku ellusuhtumist parandada, siis peate te alustama sügavama arusaamise otsimisest. Te peate uurima neid teadmisi, mis on tänapäeva maailmas kättesaadavad, sest need on teadmised, mida minevikus polnudki.

Mõelge sellele, kui õnnelikud te olete, elades ajal, kus on kättesaadav suurim infohulk kirjapandud ajaloo kohta. Te elate tõepoolest ajal, mil igaüks, kes tahab, saab leida piisavat informatsiooni ja praktilisi abivahendeid, et süstemaatiliselt oma ellusuhtumist muuta. See raamat – vastukaaluks mitmeköitelistele teostele – püüabki anda teile informatsiooni väga kontsentreeritud kujul. Nüüd kerkib loogiline küsimus sellest, miks ei antud teile seda informatsiooni teie sirgumisel täiskasvanuks? Miks ei õpetatud teile, kuidas õppida oma elukogemusest võimalikult palju? Miks on inimkond tuhandeid aastaid võidelnud, et pääseda inimlikest piirangutest, rõhumisest ja kannatusest?

Miks on teie elu olnud võitlus isikliku vabaduse eest, võitlus piiravate väliste ja seesmiste olukordade vastu? Loogiline vastus peitub jõudude olemasolus, mis eksisteerivad nii teie sees kui ka väljaspoolt teid ja need jõud tahavad teid hoida teadmatuses. Põgus pilguheit ajaloole näitab väliste jõudude eksisteerimist nii diktaatorite kui ka mitmete režiimide kujul– ka poliitiliste, religioossete ja teaduslike institutsioonide näol – kes on püüdnud agressiivselt maha suruda soovi teadmiste järele, hoides neid rahva eest peidus. Üheks illustreerivaks näiteks on teatud religioossete institutsioonide püüd hoida Euroopa intellektuaalset elu raudses haardes niinimetatud pimedal ajastul. Teadmiste varjamise motivatsiooniks on alati olnud inimeste kontrolli all hoidmine nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil. Inimeste kontrolli all hoidmine füüsiliste vahendite kaudu on aga alati räpane ja viib vastuhakule. Palju efektiivsem on kontrolli all hoida inimeste meeli. Kui inimesed teavad vähe, siis ei pruugi nad aru saadagi, et neid rõhumise all hoitakse või nad ei tea, kuidas vabadust saavutada. Järeldus on selge. Kui keegi tahab teid kontrolli all hoida, siis peab ta varjama teie eest teadmisi selle kohta, kuidas te ennast kontrolli alt vabastada saaksite. Mis on tähtsaim informatsioonikilluke, mis vabastab teid mistahes meelekontrolli vormi alt? See on teadmine, et teie elu kogemise viis EI ole teie väliste olukordade automaatne produkt. Saavutades sügavama arusaamise selle kohta, kes te olete ja kust te tulete, saavutate te võime valitseda oma eluolukordi. Te võite valida oma elukogemise viisi, oma suhtumise elukogemusse selle asemel, et lasta välistel olukordadel ja omaenese psühholoogial määrata teie eest, kuidas te peate suhtuma oma eluolukordadesse.

Kui elu nähakse võitlusena vabaduse eest, siis nüüd me mõistame, et võti vabadusele on arusaamine. Tõde on see, mis teeb teid vabaks, sest kui te teate, kes te olete ja kuidas toimib maailm, olete te suutelised tegema paremaid valikuid. Selle raamatu eesmärk on aidata teil olla oma elukogemuste teadlik valitseja. Raamat annab teile kogu tõe kompaktsel kujul, kuid seda tõde antakse sammhaaval, järk-järgult. Alustagem sellest, kui tähtis on valik.

Need, kes tahavad teid kontrolli all hoida, on huvitatud sellest, et te seda valet usuksite. Nad ei taha, et te avastaksite selle aluspõhjaks oleva tõe, et teie meel on kaitsmata ainult senikaua, kui te teete ebateadlikke valikuid – lastes teistel enese eest valikuid teha. Nad ei taha, et te teaksite, et teil on alternatiiv niisugusele lähenemisele. Sest kui te tõesti teaksite, et universum on peegel, siis teaksite te ka seda, et te tõepoolest suudate muuta oma väliseid olukordi oma teadvust muutes. Väliste olukordade orjaks olemise asemel võite te võtta valitsemise oma seesmiste olukordade, oma meele üle. Et seda efektiivselt teha, vajate te Elu Võrrandi mõistmist.

 

3. Valiku tähtsuse mõistmine

Toimiva eneseabi ja tõeliste vaimsete õpetajate peamine sõnum on: “SINU ELU MUUTMINE ON SINU ENDA KÄTES!” Aga mida on selleks muutmiseks vaja? Albert Einstein ütles: “Hullumeelsus on ühe ja sama asja jätkuv kordamine ja sealjuures erinevate tulemuste ootamine.” Oma elu muutmiseks peab midagi teis endis muutuma. Kui te jätkate sama asja kordamist, siis kui suur saab olla tõenäosus, et teie elu iseenesest muutub?

On kaks põhilist elule lähenemise moodust. Mõned jätkavad sama asja tegemist, elades alati unistuses, et ühel heal päeval kas juhuse, saatuse, maagilise või jumaliku sekkumise sähvatus muudab nende elu. Teised mõistavad, et oma elu muutmiseks peavad nemad aktiivselt midagi muutma, mis muudatuse kaasa tooks. Nad peavad muutma seda, mille muutmine on nende võimuses.

Kõik tõelised vaimsed õpetajad räägivad igavesest seadusest, mis ütleb, et te ei saa muuta oma elu ilma ennast muutmata. Oma väliste olukordade muutmiseks peate te olema valmis alustama oma senise mõtteviisi muutmisest. Teis peab olema tahe vaadata peeglisse. Te peate tahtma otsida üles palk omaenda silmast, et see sealt eemaldada.

Oma elu muutmiseks on teil vaja mõista vaba tahte jõudu. Te peate paigalseismise asemel valima muutumise. Te peate mugavuse asemel valima kasvamise. Te peate surma asemel valima elu. Elu on eelkõige valik. Elu on valikute tegemise protsess ja ainult teie saate teha neid otsuseid, mis muudavad teie elu.

Te teete pidevalt valikuid ja te ei saa kunagi välja lülitada vastutust otsuste tegemise eest. Te võite peatada otsuste tegemise, kuid seegi on otsus. Te võite lubada teistel inimestel või institutsioonidel enese eest otsuseid teha, aga ka selleks peate te tegema otsuse. Ja te saate otsuste mitte- tegemise seisundis olla ainult siis, kui jätkate selle otsuse tegemist, et te otsuseid ei tee.

Kui te otsustate, et te ei tee otsuseid, siis seate te end vaimselt surnu seisundisse. Te elate küll füüsiliselt edasi, kuid vaimselt olete te surnud. Te ei saa olla vaimselt elus ja otsuseid mitte teha. Elu on valik. Elu on valik olla midagi enamat. Vähema valimine on surm. Kui te teadlikult ei vali elu, siis olete te ebateadlikult valinud surma.

Valikuid ei tehta vaakumis - kõikidel valikutel on tagajärjed. Vaimselt surnu seisund ei võta teilt ära teadvust. See ei takista teid oma elu valikute tagajärgi kogemast, vaatamata sellele, kes neid valikuid teeb. Võrrand on lihtne. Te kas teete ise valikuid või lubate kellelgi või millelgi enese eest valikuid teha. Mõlemal juhul olete teie see, kes peab tagajärgedega elama. Ainus viis tagajärgi mõjutada, on teha ise ostuseid.

On kaht tüüpi tagajärgi. Mõned tagajärjed piiravad teid ja heidavad teie elukogemusele negatiivset mõju. Mõned tagajärjed vabastavad teid ja rikastavad teie elukogemust. Tagajärjede kogemise tõlgendamine võib teie elukogemuse mõistmist kas piirata või rikastada.

Piiravad tagajärjed on niisuguste valikute tulemus, mis põhinevad ebatäiuslikul või ebaõigel teadmisel. Vabastavad tagajärjed toetuvad sügavuti arusaamisele. Tõde teeb teid vabaks midagi enamat tajuma. Tõe mitteteadmine piirab teid ja te muudate oma elu võitluseks.

Muutumine peab alguse saama muutmise soovist. Võrrand on lihtne. Te peate muutust nii väga soovima, et olete valmis sirutuma kõrgema arusaamise poole oma elus muudatuse loomiseks. Mida on vaja selleni jõudmiseks? Võib-olla aitab teid teadmine oma valikuvõimalustest?

 

4. Oma elu valikuvõimaluste mõistmine

Teil on kaks põhilist valikuvõimalust. Teie elu võib olla tõusev, ülesminev spiraal, mis pidevalt laiendab teie elukogemust, juhtides teid suurema rahulolu, õnne ja meelerahu juurde. Teie elu võib olla allakäiguspiraal, mis piirab teie elukogemust, viies teid puudusetunde, pettumuse, hirmu, viha ja võitlustunde juurde. Erinevus tuleneb teiepoolsetest valikutest. Te teete alati valikuid. Küsimus on selles, kas need on teadlikud või ebateadlikud, teadvustamata valikud.

Kui te teete puudulikul arusaamisel põhinevaid valikuid, siis kogete te piiravaid tagajärgi. Selleks, et nende tagajärgedega tegelda, peate te tõenäoliselt tegema järjekordseid ebateadlikke valikuid ja see viib vältimatult veelgi piiratumate tagajärgedeni. Kui niisugune lähenemine liiga kaua kestab, viib see meeleseisundini, kus näib, et kõik teile teadaolevad valikuvõimalused juhivad halbade tagajärgedeni. See on võhiklikkuse seisund, vaimse pimeduse seisund, mille süvenemine loob tunde valikute, valikuvõimaluste puudumisest teie elus. See on vaimse halvatuse seisund, vaimne surm.

Ignorantsusel, võhiklikkusel põhinevad valikud viivad veelgi suuremasse võhiklikkusesse ja seda allaminevat isetoimivat spiraali saab katki murda ainult otsusekindla tahtejõu abil. Te peate tagasi võitma oma teadlike valikute tegemise jõu. Te peate tahtma teha ise oma valikuid ja te peate olema valmis jõudma nende teadmisteni, mis toetavad teid teadlike valikute tegemisel. Ainult teadlikke valikuid tehes vabanete te võhiklikkusest ja vaimsest surmast.

Kui te juba olete allaviivasse spiraali sisenenud, siis sealt enese vabaksmurdmine nõuab pingutust. Te ei saa katki murda seda spiraali, rakendades samasugust ellusuhtumist, mis teid sellesse spiraali viis. Te ei saa lahendada probleemi samas teadvuse seisundis, mis probleemi lõi. Seega peate te olema valmis midagi muutma.

Selleks, et oma elu muuta, peate te kõigepealt tahtma muuta iseennast. Te peate muutma oma suhtumisi ja elule lähenemist. Te peate olema valmis sirutuma niisuguse arusaamise poole, mis teil praegusel hetkel puudub. Üle kõige taotlege arusaamist.

Oma elu muutmiseks peate te õppima teadlikke otsuseid tegema, niisuguseid, mis viivad vabastavatele tagajärgedele. Sellised valikud peavad baseeruma kõrgemal arusaamisel elust. Niisuguse arusaamise leidmiseks peate te olema valmis oma praegustest teadmistest ja uskumustest kaugemale vaatama, oma praegusest mentaalsest seisundist väljapoole nägema.

Kui inimesed ei suuda ennast allakäiguspiraalist vabastada, siis selle suutmatuse põhjus on üks. Nad on mentaalselt ja emotsionaalselt klammerdunud mingi kindla ususüsteemi või maailmavaate külge ja nad ei taha oma praegusest mentaalsest seisundist väljapoole kõrgema arusaamise leidmiseks vaadata. Käesolevate uskumuste külge klammerdumine, oma mentaalse vangla mahajätmisest keeldumine, on peamine faktor, mis hoiab nii paljusid inimesi võitluse ja kannatuste oravarattal.

Kogu inimajaloo jooksul nähtud progressi võtmeks on asjaolu, et igas generatsioonis on leidunud neid, kes on olnud valmis sirutuma kõrgema arusaamise poole elust – nad on olnud valmis tavamõtlemisest loobuma. Kuid igas generatsioonis on enamus siiski keeldunud oma mentaalsest vanglast lahkumast. Seega on teie esimene valik oma teel oluliselt mõjusama elukogemuse poole, leida endas tahtmine väljuda oma kivinenud mõtlemisviisist. Teis peab tekkima tahe otsida arusaamist, mis läheb teie praegustest uskumustest kaugemale. Te peate olema valmis sirutuma tõe poole, mis teeb teid vabaks.

Selleks, et oma valikud teadlikuks muuta, on vaja kõigepealt aru saada, et valikuid ei tehta vaakumis. Iga teie poolt tehtud valik on teie käesoleva teadvuse seisundi väljendus. Valik on selle väljendus, kuidas te näete ennast, kuidas te näete maailma ja kuidas te näete oma suhet maailmaga. Teie üldine maailmavaade, teie põhiline paradigma on üles ehitatud pika perioodi jooksul ja seda on mõjutanud paljud ideed, millest mõned on ebatäiuslikud ja väärad. Oma elu muutmise võtmeks on väärate ideede paljastamine ja nende asendamine kõrgema arusaamisega. Kui inimestel nurjub oma elu parandamine, siis juhtub see ALATI seepärast, et nad on klammerdunud mingi ebatäiusliku või väära idee külge, mida nad keelduvad küsitavaks muutmast.

Nad võivad olla programmeeritud kartma, et “halvad asjad” juhtuvad siis, kui nad kahtlevad “eksimatu” doktriini paikapidavuses. Neid võib pimestada ka suhtumine, et nende ususüsteem on kõrgeim võimalik, on absoluutne tõde ja seega pole vajadust seda ususüsteemi küsimärgi alla seada.

Võrrand on lihtne. Igale potentsiaalsele küsimusele on olemas vastus, mis avardab teie arusaamist küsimuse all oleva teema kohta. Mõnedele küsimustele ei ole otseseid vastuseid, sest nad on sõnastatud puuduliku teadmise baasil. Kuid vastused on ka niisugustele küsimustele, mis avardavad teie arusaamist ja seega võimaldavad teil edaspidi esitada edasiviivamaid küsimusi. Kui teil on küsimus ja te ei ole leidnud vastust, siis on sellele ainult üks seletus. Te ei ole otsinud vastust õigest kohast, te ei ole küsinud õige meelelaadiga.

Põhjus on selles, et te olete sulgenud oma meele sellisesse mentaalsusesse, mida sageli defineeritakse kui välist ususüsteemi. Senikaua kui te keeldute otsimast vastuseid väljastpoolt seda seisundit, olete te umbtänavas, vaimses lõksus. Te ei ole võimelised pääsema sellest halvatusest, kuni otsustate suunata oma mõtte omaenese seatud piirangutest väljapoole.

 

5. Vastuste leidmisest

Inimkonna progressi takistavaks põhiprobleemiks on inimeste mentaalne ja emotsionaalne klammerdumine oma olemasoleva maailmavaate külge ja selle maailmavaate küsitavaks muutmisest või kõrgema arusaamisega asendamisest keeldumine. Mitte kaua aega tagasi uskus enamus inimesi, et Maa on lame ja nad keeldusid seda paradigmat küsitavaks muutmast. Kinnismõtteisse tardumine viib selleni, et inimesed ja institutsioonid muutuvad jäigaks ja keelduvad sirutumast tõe poole, mis nad vabaks teeb. Enamikel inimestest on teatud lemmikuskumused, teatud mentaalsed pühad lehmad ja nad keelduvad neid küsitavaks muutmast sageli seepärast, et nad usuvad, et need esindavad absoluutset tõde.

Taoline uskumine põhjustab paratamatult niisugusesse meelelaadi sattumist, mis takistab teil elukogemust avardavaid vastuseid leidmast. Võrrand on lihtne. Te kas veedate terve eluaja teatud ususüsteemi kaitstes ja teie elust arusaamise edasiviiv protsess nurjub, või veedate te oma elu ausalt ja siiralt arusaamist otsides ka siis, kui see nõuab teilt teatud välisest raamistikust kaugemale vaatamist. Te ei saa teha mõlemat. Te kas piirate oma meelt või lubate tal vabalt voolata. Aga vabadus ei tähenda kaost.

See on elu seadus, et kasvamine on lõputu. Te elate lõputute võimaluste universumis, millel ei ole absoluutseid piire. Seega, kui te lubate endal langeda sajanditevanuse mõtlemise lõksu, et teatud idee on absoluutne ja vääramatu tõde, siis see idee moodustab seina teie meele ümber. Vaadake ajalugu ja te näete, et ükski idee (olgu see oma loomult religioosne, poliitiline või teaduslik) ei ole aja katsele vastu pidanud. Põhjus on selles, et inimkond on - küll vastumeelselt - suundunud kõrgema arusaamise otsingule. Kui kõrgema otsingul edasi jõutakse, siis saab sõnastada edasiviivamaid küsimusi ja see viib vältimatult ka edasiviivamate vastuste poole. Seega asendatakse aja jooksul iga idee uue ideega, millel on suurem seletav jõud ja suurem praktiline rakendatavus.

Kui te klammerdute mingi aegunud idee külge, siis te asetate ennast väljapoole elu enda voolu. Teid vangistavad need ideed, mida te keeldute küsitavaks muutmast ja need muutuvad teie elukogemuse kitsendajateks. Kui inimesed tunnevad, et nad on halvatud, tunnevad, et neil pole valikuid, siis on see ALATI sellepärast, et nad ei taha küsitavaks pidada mingit “eksimatut” uskumuste süsteemi.

Vaimse surma teadvus on jäik, sest see põhineb keeldumisele küsimärgi alla seada oma maailmavaadet, oma paradigmasid. See viib mentaalsele koolnukangestusele. Paljud inimesed, ka paljud institutsioonid on pühendunud teatud piiratud uskumuste süsteemide kaitsmisele selle asemel, et sirutuda selle tõe järele, mis vabastab nad eneseloodud või nende olemusest tulenevatest piirangutest.

Esimene valik, millega te silmitsi seisate, on: “Kas ma tegelikult tahan muudatusi oma elus?” Kui vastus on jaatav, siis on teil vaja aktsepteerida fakti: selleks, et oma elu muuta, peate te sirutuma elust kõrgema arusaamise poole. Ja selleks, et seda arusaamist leida, peate te olema valmis vaatama omaksvõetud mentaalselt tasandilt väljapoole. Te peate olema valmis kahtlema oma kaheldamatutes uskumustes ja paradigmades.

Võrrand on lihtne. Kui teie praegune uskumuste süsteem ja maailmavaade oleks võinud anda teile arusaamise, mida teil on vaja oma elu muutmiseks, siis oleks teil juba olnud uus arusaamine ja teie elu oleks võinud muutuda. See fakt ise, et teil on soov oma elu muuta, näitab, et te ei ole leidnud seda arusaamist, mida te vajate muudatuste loomiseks ja oma muutumise soovi täitmiseks. Seega ainus loogiline järeldus on: selleks, et leida midagi, mida teil ei ole, peate te vaatama praegusest mentaalsest “kastist” väljapoole. Te peate avardama oma arusaamist, sirutudes kõrgema poole, mis vabastab teid teie praegustest piirangutest.

Igavene seadus ütleb, et kui õpilane on valmis, siis ilmub õpetaja. Kui te palute kõrgemat arusaamist, siis ALATI te ka selle saate. Küsimus on selles, kas te suudate ära tunda õpetaja, kas te suudate ära tunda uue arusaamise. Vastus sõltub sellest, kas teie meel on jäik või painduv, kas te olete klammerdunud oma mentaalse “kasti” külge või olete valmis sellest kaugemale vaatama. Ainult teie saate otsustada, kas te tahate jätkata ebateadlike valikute tegemist või avate oma meele ja alustate teadlike valikute tegemist. Õnnistatud on tasased. Õnnistatud on need, kel on paindlik meel – need, kes ei usu, et teavad kõike – sest nad pärivad Maa ja saavutavad selles maailmas nö meisterlikkuse elu üle.(1 Mt 5:5)

Teil on kaks valikuvõimalust. Teie elu võib olla kas üles- või allaminev spiraal. Kui te teete ebateadlikke otsuseid, siis teie elu muutub allaminevaks spiraaliks, mis viib kriisist kriisi. Mida on vaja selleks, et tuua teid sellesse punkti, kus teie soov muutuse järele on saanud nii tugevaks, et te olete valmis avama oma meele kõrgemale arusaamisele muudatuste loomiseks? Paljude inimeste jaoks on vaja selleks väga rasket kriisi, kus nad lõpuks jõuavad murdumise punktini. Siis mõistavad nad äkitselt: „Ma ei suuda enam endist viisi jätkata, midagi peab muutuma!”

Aga lasta oma elul kriisi libiseda ei ole ainus viis selleümberpööramiseks. Te võite – igal ajal – teha teadliku otsuse otsida elust kõrgemat arusaamist saada selgeks, kuidas teha paremaid valikuid, kuidas teha teadlikke valikuid. Teoreetiliselt võite te teha selle valiku kohe praegu. Aga tegelikult ei pruugi te olla sellise valiku tegemiseks veel valmis.

Mis määrab ära teie valmisoleku? Tasakaal. Tasakaal teie muutumise soovi ja seniste kindlakskujunenud uskumuste vahel. Selleks, et muutuda, peab teie muutumise soov olema suurem kui teie hirm praegustest uskumustest loobumise ees. Niisugustest hetkedest läbitulemine aitab mõista seda, kus peitub õnn.

 

6. Kust leida õnne?

Mida te tegelikult elult tahate? Enamik inimesi ütleksid, et nad tahavad õnne. Aga kui küsida, kuidas nad selle õnne suudaksid saavutada, kirjeldavad nad sageli väliste tingimuste jada, mis nende arvates teeks nad õnnelikeks. “Kui mul oleks see ja see ja see, siis oleksin ma õnnelik.” Niisuguse järelduse või eksijärelduse probleemiks on asjaolu, et taoline arusaam muudab teie õnne sõltuvaks välistest olukordadest, nendest olukordadest, mida võib olla raske kontrollida.

Õnne pidamine väliste tingimuste produktiks toob kaasa olukorra, kus teil ei ole seda või teist ja te ei saa seepärast olla õnnelik. Niisugune suhtumine on teie meelde programmeeritud vale nende poolt, kes tahavad teile midagi müüa või teid kontrolli all hoida. “Kui te ainult meie kaupa ostate, siis saate te õnnelikeks.” “Kui te ainult minu religiooni või poliitilist süsteemi järgite, siis saate te õnnelikeks.” “Järgnege mulle ja ma viin teid paradiisi” (kas Maa peal või mujal).

Niisuguste lubaduste väljakäijatel võivad olla küll head kavatsused, aga nende katsed teid õnnelikuks teha põhinevad õnne põhjuse peamisel vääriti mõistmisel. Mis on õnn? See on aisting, mis leiab aset teie sees; see on meeleseisund. Kus on siin loogika, kui eeldatakse, et seesmine olukord, seesmine seisund on automaatne, väljaspool teie meelt toimuvate olukordade produkt?

Päike suudab valgust särada tänu oma seesmistele protsessidele, ta ei vaja midagi väljastpoolt selleks, et valgust luua. Teie meelel on potentsiaal muutuda päikeseks, mis kiirgab õnne, rahu ja armastust nii, nagu Päike kiirgab valgust.

Te olete programmeeritud mõtlema, et niisuguse eelduse taga puudub loogika, kus väidetakse, et õnn peab tulema seestpoolt. See programmeerimine on nii kaval ja veenev, et enamus inimesi ei vaevu kunagi niisugust loogikat lähemalt vaatlema. Järelikult elavad nad kogu oma elu ära, ajades taga võimatut unistust. Nende elud neelab ära lõputu otsing luua väliseid olukordi, mis oletatavasti looksid seesmise õnne seisundi.

Mõned arvavad, et teatud väliste tingimuste täitumise jada toob õnne nende õuele. Aga kui nad ikka ei leia end kõige selle juures õnnelikuna, siis nad arvavad, et vajavad juurde seda, mis neil juba olemas on - rohkem raha, varandust, rohkem seksi või mida iganes. Aga kas on loogiline eeldada, et kui miski ei tee teid õnnelikuks, siis äkki selle miski veel suuremas koguses omamine võiks selle õnne lõpuks luua?

Kui te selle eelduse lõksu langete, siis olete nagu eesel, kes tirib vankrit selleks, et jõuda porgandini, mis tema nina ees kõlgub. Aga porgand ripub vankri külge kinnitatud vitsa otsas nii, et kui eesel ettepoole liigub, siis liigub ka porgnd edasi.

Te võite veeta terve oma ülejäänud elu taga ajades õnne saavutamise võimatut unistust väliste olukordade kaudu. Kuid te võite ka otsustada hoopis teise lähenemise kasuks. Te võite otsustada, et otsite kõrgemat arusaamist õnnest ja sellest, kuidas seda saavutada.

Jälgige neid, kes on tõesti õnne leidnud. Need on inimesed, kes on jõudnud selleni, et keelduvad mängimast õnne otsimise mängu endast väljapool. Nad on jõudnud äratundmisele, et õnn on seesmine seisund ja õnne saab saavutada ainult seespidiselt. See muidugi toob meid jälle valikute juurde ja viib hämmastavale järeldusele: ÕNN ON VALIK!

Lapsepõlvest alates on teid programmeeritud seda ideed tagasi lükkama. Teid on programmeeritud uskuma, et iseenesest ei saa te õnnelik olla, te vajate midagi või kedagi väljastpoolt selleks, et õnnelik olla. Aga kas see on tõsi? Ja kas teil on julgust tõsiselt selle küsimuse üle mõelda? Kui nii, siis peate te hakkama aru saama oma suhtest universumiga, milles te elate.

 

7. Universumi põhiomaduse mõistmine

Mõelge veel kord Albert Einsteini väite üle: “Hullumeelsus on jätkata sama asja tegemist ja oodata varasemast erinevat tulemust.” Teadlasena mõistis Einstein põhilist loodusseadust, seda seadust, mida Jeesus väljendas järgnevalt: “Kõike seda, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.” (Mt 7:12) Jeesus ütles ka: “Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.” (Mt 7:2) Mida Jeesus tegelikult ütles? Ta ütles sedasama mis Einstein, ainult erinevaid sõnu kasutades.

Kõik vaimsed õpetajad on öelnud sama: UNIVERSUM ON PEEGEL. Ükskõik, mida te välja saadate, selle peegeldab paratamatult kosmiline peegel teile tagasi. Kui te jätkate sama mõttemustri väljasaatmist – lähenedes elule vanaviisi – mida siis kosmiline peegel teile tagasi peegeldab? Kujutage ette, et te näete üht inimest tavalise peegli ees istumas, õnnetu ilme näol. Te räägite temaga ja leiate, et ta ootab päevade viisi, et ta peegelpilt talle naerataks. Te ütlete: “Aga kui sa tahad, et su peegelpilt sulle naerataks, siis pead sa ise esimesena peeglile naeratama!” Ta vastab: “Ma ei saa peeglile naeratada enne, kui mul on naeratamiseks põhjust, kuid mul ei ole seda enne, kui peegel mulle naeratab – sa rumal!”

Ilmselt peaksite te seda inimest hulluks. Kas pole siin tegemist hullumeelsusega, kui nii paljud inimesed jätkavad samalaadse ellusuhtumisega? Nad tahavad olla õnnelikud, aga nad arvavad, et nad vajavad midagi välist selleks, et õnnelikud olla. Nad toimivad igapäevaelus jätkuvalt oma mõttelaadi ja eluviise muutmata, oodates samal ajal, et elu annab neile selle olukorra, mis teeb nad õnnelikuks. Aga kuidas saaks kosmiline peegel tagasi peegeldada külluslikku elu enne, kui teie saadate välja küllusliku teadvuse?

Enamus inimesi on kuulnud kuldsest reeglist ja nad ütlevad, et nad on sellega nõus. Aga nad ei suuda kuidagi seda tegevusse rakendada. Nad ootavad ikka, et teised inimesed kohtleksid neid kenasti enne, kui nemad neid hakkavad kenasti kohtlema. Nad ootavad ikka, et elu kohtleks neid kenasti enne, kui nemad õnne vibratsiooni välja saadavad.

Võrrand on lihtne. Kui te jätkate sama asja tegemist – kui te jätkate samal viisil elule lähenemist – siis teie elu ei muutu. Selleks, et teie elu muutuks, PEATE TE ALUSTAMA ENDA MUUTMISEST. Ainult siis, kui te saadate välja varasemast teistsuguse sõnumi, peegeldab kosmiline peegel teile tagasi teistsuguse peegelpildi.

Kui te heidate ausa pilgu maailmale, siis te näete, et enamus inimesi on selles hullumeelsuse vormis lõksus ja nad ootavad, et nende maailm muutuks, ilma et nad teeksid midagi enese muutmiseks. Kõikide tõeliste vaimsete õpetuste ja enamike eneseabi ja psühholoogia-alasteõpetuste sõnum on alternatiivse lähenemise võimalikkus.

Ükskõik kui raskena võib teie olukord näida, ikka leidub võimalusi oma olukorra talutavamaks muutmiseks. Võib näida, nagu oleksite teie kontrolli alt väljas olevad olukorrad teid kasti surunud ja paljudel juhtudel ei olegi teil vahetut kontrolli väliste olukordade üle. Aga te ei ole KUNAGI sellises olukorras, kus puudub selle olukorra mõne aspekti muutmise võimalikkus.

Nüüd jõuame teise suure vale juurde, mida teid on programmeeritud uskuma. See käib käsikäes valega, et õnn on väliste olukordade produkt. See vale ütleb, et teie meeleseisund – teie seesmine seisund – on teie väliste olukordade produkt: teie meel on nagu maja, mille uksel puudub lukk. Mis iganes teie välistes olukordades juhtub, teeb see teid automaatselt kas õnnelikuks või õnnetuks.

Need, kes tahavad teid kontrolli all hoida, on huvitatud sellest, et te seda valet usuksite. Nad ei taha, et te avastaksite kandva tõe, et teie meel on kaitsmata ainult senikaua, kui te teete ebateadlikke, teadvustamata valikuid – lastes teistel enda eest valikuid teha. Nad ei taha, et te teaksite, et teil on alternatiiv senisele lähenemisele. Sest kui te tõesti teaksite, et universum on peegel, siis mõistaksite te ka seda, et te tõepoolest suudate muuta oma väliseid olukordi oma teadvust muutes. Väliste olukordade orjaks olemise asemel suudate te valitseda oma seesmisi olukordi ja oma meeli. Et seda efektiivselt teha, peate te lahti mõtestama Elu Võrrandi.

 

8. Elu võrrandi mõistmine

Õnn on seesmine seisund. See on teie meelesisene kogemine. Kui te teete ebateadlikke otsuseid, siis keeldute te võtmast valitsemist oma meele üle. Te jätate ukse lukustamata ja keegi agressiivse kavatsuse kandja saab otse “sisse kõndida” ja sekkuda teie meeleseisundisse, teie elukogemusse. Alternatiiviks on mõista, et teie ise olete vastutav oma meele lävevalvurina.

Teadlikke valikuid tehes saate te välja sõeluda selle, millel te oma meelde siseneda lasete. Te olete suutelised ka õppima valitsema oma meele sees toimuvat. Sel juhul avastate te otsese seose puudumise oma väliste ja seesmiste olukordade vahel. Ebameeldivad välised olukorrad ei pea teid automaatselt õnnetuks tegema. Vastupidi, on võimalik olla õnnelik välistele olukordadele vaatamata. Tegelikult ei suuda te kunagi olla tõeliselt õnnelik enne, kui teie õnn on kõikidest välistest olukordadest sõltumatu.

Niisuguse seisundini jõudmiseks peate te mõistma, et teie väliste olukordade ja teie meele vahel peaks olema kaitsekilp. Väravavalvur olete te juhul, kui te aktsepteerite oma vastutust teha teadlikke valikuid. Selle vastutuse omaksvõtmisel on oluline mõista, et see, mis teid õnnelikuks või õnnetuks teeb, ei ole mitte väline olukord, millega te silmitsi seisate, vaid teie enda lähenemine, kuidas te mingit olukorda võtate, kuidas te sellesse suhtute. Õnn on seesmine kogemus ja teie meele sees olevad olukorrad on need, mis määravad, kuidas te elu kogete. Igas kogetavas olukorras on alati kaks mõjutavat elementi :

 • reaalsed füüsilised olukorrad, millega te kokku puutute.
 • teie seesmised olukorrad ja nimelt see, mis toimub teie meeles, teie psüühikas.

On olemas väline elu, mis eksisteerib väljaspool teie meelt. Sisemine elu toimub teie meele sees. See, mis teeb olukorra meeldivaks või ebameeldivaks, on teie suhtumine. Kannatus on seisund, mis tekib teie meele sees. Õnn on seisund, mis tekib teie meele sees. Enamik inimesi on üles kasvanud niisuguses uskumuses, et mingi probleemse sündmuse korral on ainus valikuvõimalus tunda end halvasti. See on vale. Kõik tõelised vaimsed õpetajad selgitavad, et te saate õppida kontrollima oma reaktsioone elusituatsioonide suhtes.

Võti oma elu üle kontrolli võtmiseks seisneb oma elukogemuse üle kontrolli võtmises. Ainult siis, kui te hakkate universumile naeratama, hakkab universum teile vastu naeratama. Selleks, et seda teha, peate te hakkama mõistma elu võrrandit. Enamus inimesi on õpetatud mõtlema, et elu võrrand näeb välja nii:

Välised olukorrad + Teised inimesed = Teie elukogemus

Tegelikult näeb elu võrrand välja nii:

Välised olukorrad + Teised inimesed + Teie seesmised olukorrad = Teie elukogemus

Kui te seda mõistate, siis järeldub siit, kuidas alustada oma elu muutmist. See, mis teeb teie elu õnnelikuks rännakuks või võitluseks, on teie elukogemus, mis on võrdusmärgist paremal pool. Selle matemaatilise võrrandi tulemuse muutmiseks tuleb teil vaid asendada üks liidetav võrrandis, näiteks:

2 + 4 + 2 = 8

Võrduse summa muutub, kui me muudame üht liidetavat vasakul pool võrdust.

2 + 4 +10 = 16

Sõnum on lihtne. Te ei saa alati muuta – vähemalt mitte kiiresti – oma väliseid olukordi või teisi inimesi. Aga teil on alati võimalus muuta oma seesmisi olukordi. Ja kui te seda teete, siis hakkavad toimima kaks olulist muutust:

 • Teie elukogemus muutub. Kui te saate elust ja endast paremini aru, siis hakkate te nägema kõike erinevas valguses. Teie praegune arusaamine ja praegused uskumused moodustavad kasti – mentaalse kasti – teie ümber. Kui te vaatate elule selle kasti sees olles, siis näib elu väga piiratuna, mõnikord suisa võitlusena. Kui te astute oma mentaalsest kastist välja, siis saavutate sügavama perspektiivi ja teie elukogemus muutub positiivsemaks. Kui te seda ei usu, siis heitke pilk paljude teiste elule, kes on silmitsi seisnud uskumatute õnnetustega, aga on võtnud need vastu positiivse lähenemisega ja see on aidanud neil oma olukordadega tegeleda meelerahu seisundis.
 • Teie väline olukord muutub. Loodusseadus ütleb, et universum peegeldab teile tagasi selle, mida te välja saadate. Siit järeldub, et väljasaadetavat muutes peegeldab kosmiline peegel teile paratamatult tagasi ka varasemast erinevat reaalsust – kui selleks saabub aeg. Universumisse on sisse ehitatud viivitusfaktor. See kaitseb teid enese silmapilkse hävitamise eest, aga ta lükkab edasi ka universumi positiivse vastupeegelduse, nagu me hiljem selgitame. Nii et püsivus ja kannatlikkus on vajalikud. Kannatlikkusega saate te oma hinge valitseda. Teie meel on programmeeritud seda tõde tagasi lükkama, aga seda tõde on erinevatel viisidel väljendanud kõik tõelised vaimsed õpetajad. Me võime seda Elu Saladuseks nimetada.
 

9. Elu Saladuse mõistmine

Kõikide sellel planeedil leiduvate religioossete, vaimsete ja eneseabi õpetuste taga on peidus üks saladus. Need kõik räägivad põhiolemuslikult üht ja sama asja erinevatel viisidel.

Näiteks tunneb inimene oma enesehaletsuses, et kogu maailm on tema vastu. Sõnum, mida ta välja saadab, ütleb, et elu on võitlus. Kosmiline peegel on kavandatud nii, et ta annab inimestele täpselt seda, mida nad oma suhtumise ja tegutsemise kaudu paluvad. Kosmiline peegel ei suuda lugeda meeli ning peab otsustama inimeste hoiakute ja tegevuse põhjal, mida nad kosmilise peegli poole saadavad. See on niisugune peegel, millele te ei saa öelda, et teie tahe on teda naeratamas näha. Kosmiline peegel ei mõista, et te eelistate ühtesid väliseid olukordi, teised teile aga ei meeldi. Peeglil ei ole väärtushinnanguid ja ta ei mõista inimlikke sümpaatiaid ja antipaatiaid. Ta saab ainult reageerida sellele, mida te sellesse peeglisse projitseerite – täpselt nii nagu füüsiline peegelgi.

Kui te usute, et elu on võitlus, siis saadate te välja mentaalse kujundi, et elu on võitlus. Kosmiline peegel ütleb: “Oi, see isik tahab veel rohkem võitlust kogeda” ja peegeldab teile tagasi olukorrad, mis muudavad teie elu võitluseks.

Kui inimesed kogevad niisuguseid olukordi, siis reageerivad nad sageli negatiivselt ja saadavad selle negatiivse sõnumi peeglisse. Peegel mõtleb: “Oi, nad tahavad veel rohkem seda võitluse kogemust.” Peegel täidab nende soovi. Seega inimeste negatiivsed uskumused elu kohta muutuvad isetäituvateks ennustusteks ja nende elud pöörduvad allaminevasse spiraali.

Seda õpetas ka Buddha, öeldes, et elu on nii kaua kannatus, kui inimene arendab välja õige suhtumise mitteklammerdumise läbi. Ka Jeesus õpetas sarnaselt: “Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale.” (Mt 5:39) Kui te kurjale vastu panete, siis saadate te välja negatiivse sõnumi - sõnumi, et te tahate vastasega võidelda. Kosmiline peegel saab ainult tagasi peegeldada olukordi, kus te asute näivas vastasseisus vastasega. Milline oli Jeesuse lahendus, tema võti selle negatiivse isetäituva spiraali katkimurdmiseks? See oli väga lihtne, aga äärmiselt sügavamõtteline: “Ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat põske, siis pööra temale ette ka teine.” (Mt 5:39)

Selle juhatuse ilu on sõnumis, et kui te reageerite igale olukorrale positiivselt, siis kosmiline peegel mõistab, et te tahate positiivset kogemust. Ja õigel hetkel peegeldab ta paratamatult teile tagasi positiivseid olukordi. Kui te keeldute vastasega võitlemast, siis peegel ütleb: “Oi, see isik ei taha enam vastasega võidelda. Ma saadan talle niisugused olukorrad, kus vastane puudub.” Jeesus teadis, et niisugune põhimõte töötab, kuni teil on usku sellesse protsessi ja te olete valmis tõeliselt ja põhjalikult muutma ennast, oma hoiakut ja elule lähenemist.

Kõikide tõeliste vaimsete õpetuste sõnum ütleb, et igal inimesel on võimalik ennast muuta. On mitmeid häid õpetusi, mis annavad teile arusaamist ja praktilisi abivahendeid enese muutmiseks, kuid see, mis teis endas olema peab, on tahe. Teis endas peab olema tahe harjumuspärasest loobuda, tahe lahutada ennast tavahullusest, et enesemuutmisega algust teha.
 

Kui teil on tahet, siis rakendage see tegevusse. Kui te oma tahet oma olukorra muutmiseks ei rakenda, siis olge endaga ausad. Lõpetage ohvrina käitumine, mõeldes, et te ei saa midagi oma elu muutmiseks teha. Kui te ei suuda end vajalikul määral ise kokku võtta, siis lõpetage vähemalt see sajanditevanuse kulunud vabanduse kasutamine, et teil polnud valikut.

Elus on teil alati valikuvõimalused ja alati on neid rohkem kui üks. Te ei pruugi olla võimelised väliseid olukordi muutma, aga teil on ALATI võimalus muuta seda viisi, kuidas te olukordadele reageerite. Seda tehes muudate te ka kohe oma ellusuhtumist. Lugedes nüüd seda väidet, kaotate te õigustuse tunda end ohvrina oma eluteel. Ja te ei saa enam väita: “Mul ei olnud teist valikut.”

Nüüd te teate, et teil on valikuvõimalus teha teadlikke otsuseid. Teil on õigus seda valikut ignoreerida, aga te ei saa enam süüdistada teisi inimesi, elu, saatust, halba õnne või Jumalat omaenda – nüüd juba teadliku – valiku pärast. Kuna te ei saa enam elada alternatiivi puudumise illusioonis, siis miks mitte loobuda ohvriksolemise tundest? Miks mitte võtta omaks teadmine, et elu on imeline võimalus muuta paremaks oma ja kogu planeedi olukord? Kõige selle aluseks on teadlike valikute tegemine.

Selliste valikute tegemine võib tunduda hirmutavana, aga seda põhjustab vähene arusaamine. Kui te saate asjast õigesti aru ja see arusaamine võimaldab teil teha tõeliselt teadlikke valikuid, siis pole valikute tegemine enam üldse hirmutav. See on privileeg ja rõõm. Kui te tahate selgeks õppida, kuidas paremaid otsuseid teha, alustagem otsimist, kust leida niisugust arusaamist, mis võimaldab teha mõistlikke, seesmiselt tunnetatud valikuid.

 

10. Väline teadmine versus sisemine äratundmine

Kõik edasiviivad vaimsed õpetused ütlevad, et tõelist võtit oma elu muutmiseks ei saa leida väljastpoolt ennast; see võti leitakse ainult siis, kui minnakse enda sisse. Jeesus ütles selgelt: “Ei öelda ka mitte: Vaata siin! või Vaata seal! Sest ennäe, Jumala riik on teie sees.” (Lk 17:21). See tähendab, et oma elu muutmise, ka oma väliste olukordade muutmise võtmeks on oma teadvuse seisundi muutmine. Need, kes püüavad teid kontrollida või müüa teile midagi, tahavad panna teid uskuma, et ainus viis oma elu muutmiseks, ainus viis õnne saavutamiseks on millegi või kellegi leidmine väljaspool ennast. Te olete nii kasvatatud - programmeeritud - et te usute seda valet, aga nüüd on aeg sellest lahti lasta.

Kuidas te saate teha õigeid valikuid, niisuguseid, mis parandavad teie elukogemust? Paremate valikute tegemise võti on oma arusaamise avardamine, süvendamine. Kui te seda mõistate, siis saate te aru, et välise teadmise ja seesmise teadlikoleku vahel on vahe. Paljudel inimestel on piisavalt väliseid teadmisi, intellektuaalseid teadmisi, aga nende elu ei muutu kunagi. Te leiate neid igalt alalt. Näiteks paljud religioossed inimesed – igast religioonist – tunnevad oma religiooni väliseid doktriine väga täpselt, aga nad siiski ei suuda reageerida igale olukorrale armastusega – nad ei suuda praktiseerida seda, mida nende religioon jutlustab. Samuti on paljudel psühholoogidel või eneseabi gurudel laialdased psühholoogia-alased teadmised, aga nad ei suuda kuidagi omaenese kitsaskohti ületada.

Enamus inimesi seisab silmitsi Pauluse poolt kirjeldatud igavese dilemmaga: “...sest head, mida ma tahan, ma ei tee vaid mida ma vihkan, seda ma teen.” (Rm 7:19). Üksnes teadmine, mida on õige teha, ei võrdu võimekusega seda “õiget tegu” ellu viia ja seepärast ei käi paljud inimesed oma sõnade järgi. Kuid miks eksisteerib sageli märkimisväärne erinevus teadmise ja tegemise vahel? Põhjus on selles, et väline teadmine on vilets, ebapiisav viis oma tegude muutmiseks.

Nagu raamatus hiljem selgitatakse, tulenevad teod psüühika sügavamast tasandist, kui on see, kuhu väline teadmine on talletatud. Järelikult selleks, et teadmine saaks efektiivselt teie tegusid muuta, peab teadmine olema juurdunud sügavamale tasandile, kui on teie tegude lähtumise tasand. Lühidalt: ainult see teadmine, mis on teie olemusega üheks liidetud, muudab efektiivselt teie tegusid. Kui teadmine on teisse sulandunud tervikuna, siis muutub ta teie olemuse osaks, muutub tarkuseks ja arusaamiseks. Piibel ütleb: “Tarkus on põhiasi; taotle tarkust: kogu oma varanduse hinnaga taotle arusaamist.” (Õp 4:7)

Teie teod on teie teadvuse produktid, mida mõjutab ka teie teadliku teadlikkuse (ingl k. conscious awareness) pinna all olev. Kui te tõega püüdlete täiusliku õnne poole, siis ärge olge see eesel, kes vankri ees rippuva porgandi järele jookseb. Lõpetage nende väliste asjade otsimine, mis oletatavasti teid õnnelikuks teevad. Selle asemel otsige tarkust, tõelist seesmist arusaamist, mis toob teile õnne teie enda meele seest. Selle asemel, et püüda kontrollida oma olukordi ja tegemisi välise meelega, püüdke muuta oma olemust ja vaadet elule - siis sünnivad ka paremad teod, mis on teie uue meeleseisundi loomulik osa.

Millest alustada? Alustage selle mõistmisest, et teisse on “sisse ehitatud” võime tõeni jõuda ja mõista, kuidas on õige toimida. Jeesus nimetas seda “teadmise võtmeks”, Buddha nimetas “valgustatuseks” ja paljud tänapäeva õpetajad nimetavad seda “intuitsiooniks.” See on võime teada ja see võime ulatub intellektist kõrgemale. Intellekt mõtleb peamiselt analüütiliselt, mis tähendab, et ta võrdleb igat uut mõtet või ideed sellega, mida ta juba teab. Ta püüab kõike sildistada ja kategooriatesse sobitada, mis tekitab mulje, et kõik on kontrolli all.

Intuitsioon, vastupidi, ei ole analüütiline tegevus; see on holistlik tegevus, mis võimaldab teil näha tervet metsa puude sekka ärakadumise asemel. Intuitsioon võimaldab teil minna kaugemale sellest, mida te juba teate ja seega on ta ainus viis minna kaugemale teie praegusest mentaalsest kastist. Te lihtsalt ei saa kasutada intellekti selleks, et minna intellekti loodud mentaalsetest arusaamadest (ingl k.mental box ehk “mentaalne kast”) kaugemale, sest intellekt ei näe oma väljakujunenud mõtteliste arusaamade piiranguid – ta ei ole võimeline nägema, et mentaalne kast on vanglaks muutunud.

Intellekt ladustab teadmisi sel moel, et varustab ideed märgistega ja paneb need kenadesse kiirköitjatesse oma andmepangas. Kui teil tekib uus idee, siis intellekt võrdleb seda teile juba teadaolevatega ja kui uus idee väljub teadaoleva raamest või esitab väljakutse teile juba tuttavate ideede suhtes, siis heidab intellekt selle uue idee tõenäoliselt kõrvale. Intellekt ei kahtle kunagi oma analüütilises teadmistele lähenemises, mis tähendab seda, et ta jätkab sama mõtteviisi kasutamist. Järelikult, kui te olete huvitatud teistsugustest teadmistest, siis tuleb teil minna intellektist kaugemale ja kasutada oma intuitiivseid võimeid oma mentaalsete väljakujunenud arusaamade avardamiseks. Intuitsioon on olnud kogu inimkonna revolutsioonilisele progressile aluseks. On olemas kaks progressi vormi:

 • Revolutsiooniline progress võimaldab näha sügavamaid seoseid ja viib seega teie elust arusaamise hoopis kõrgemale tasemele. See võimaldab mõista, et mõni idee on õige ka siis, kui analüütiline meel ei suuda seda ideed sobitada oma olemasolevasse andmepanka ja seeläbi “tõestada” tema kehtivust. Revolutsiooniline progress võimaldab teil arendada uut maailmavaadet. Näiteks võimaldas niisugune revolutsiooniline hüpe inimkonnal ületada maailmavaate sellest, et Maa on lame.
 • Evolutsiooniline progress võimaldab teil omandada praktilisemat arusaamist uue maailmavaate detailidest. See võib olla väga kasulik ja on juhtinud teadlasi arendama välja mitmekesist kasulikku tehnoloogiat. Aga see saab toimuma pärast oma maailmavaate avardamist, mis rajaneb revolutsioonilisel hüppel. Analüütilise meele piiratus on tema kalduvus tagasi lükata või suutmatus aru saada sellest, mis ei sobi tema andmepangas olevate teadmistega. Seega võib analüütiline lähenemine muutuda püüniseks, mis takistab teie kasvamist. See viib mingi mentaalse variandi aretamisele tõest.

Oma olemasolevatest piirangutest tõeliseks vabanemiseks ja edasiviivate otsuste tegemiseks on teil tarvis aktiveerida oma intuitiivseid võimeid ja õppida neid usaldama. Te peate selgeks õppima, millal on vaja analüütiline meel kõrvale panna ja lubada oma meele kõrgemal osal viia teid uuele arusaamise tasandile. Kui te saate teadlikumaks oma intuitsioonist, siis te hakkate pikkamööda tema paikapidavust usaldama. Te suurendate oma võimet teha vahet välise teadmise ja sügavama arusaamise vahel.

Oluline punkt on see, et õigete otsuste tegemise õppimiseks puudub mehaaniline viis. Analüütiline meel mõtleb, et kui ta ainult saab analüüsida ja klassifitseerida kõike, siis saab ta rajada eksimatu ehk usaldusväärse süsteemi. Ja senikaua, kui te suudate mingi olukorra sellesse süsteemi sobitada, saate te teha õigeid otsuseid. Aga ajalugu tõestab, et “elu” keeldub kangekaelselt sobimast kõikidesse inimliku intellekti loodud kastidesse – olgu need kastid religioossed või teaduslikud. Seepärast muutub see unistus võimatuks, kuid paljud inimesed on kulutanud terve eluaja seda taga ajades ilma, et nad kunagi Püha Graali leiaksid.

Kaugelt konstruktiivsem on lasta lahti see unistus ja järgida oma seesmist suunamist ka siis, kui teie intuitiivne avardumine aega võtab. Kui te liigute edasi oma vigadest õppides, siis jõuate te lõpuks niisugusse punkti, kus seesmine teadmine ütleb teile, mis on kõrgeim võimalik reageering igas olukorras.

Võtmeks on mõistmine, et tõeline seesmine arusaamine, tõeline teadmine peab tulema väljaspoolt intellekti. Ta peab tulema teie olemuse kõrgemast osast. Selle oma meele kõrgema osaga ühenduse saamiseks, peate te mõistma põhitõde, et te olete komplitseeritud olevus, isegi liitolevus. Te olete midagi enamat, kui palja silmaga vaadates paistab. Kui te olete valmis heitma pilgu oma meele pindmisest tasandist kaugemale, siis räägib järgmine sektsioon teile teie tõelisest minast.

Kui te olete valmis sellest punktist edasi liikuma, siis lubage endaleükshetk võidutunde tundmiseks.Kui tetunnete endas vajadust otsida kõrgemat arusaamist oma praegusest mentaalsetest arusaamistest, siis olete te möödunud oma peamisest komistuskivist, mis takistab enamikel inimestel õnne leida. Lubage endal tunda, et te olete ülesmineva spiraali alustamise äärel. Te olete teel, et järgida iidset, kuid ajatut kutset: “Inimene, tunne ennast – tunne oma Mina!”

 

11.  Maailmavaate piiravast või edendavast mõjust

Arusaamine on progressi võti. Inimkond on tohutult edasi läinud koopaelanike ajastust saadik ja selle on põhjustanud inimeste maailmavaate avardumine. Ajalooliselt on see protsess kulgenud läbi mitmete faaside. Üks maailmavaade arenes pikkamööda teatud aja, kuni ta asendati uue vaatega revolutsioonilise muudatuse kaudu. Iga faasi jooksul kaldusid inimesed uskuma, et nende maailmavaade on lõplik, kõrgeim võimalik arusaamine universumist. Ükski maailmavaade ei ole muutumatuna ajaproovile vastu pidanud: kõik uskumused on lõpuks asendatud arenenuma arusaamisega.

Teid on kasvatatud teatud maailmavaates ja need, kes selle maailmavaate teile edasi andsid, võib-olla väitsid, et see on kõrgeim võimalik, võib-olla isegi eksimatu. Kui te seda väidet usute, siis ei vaja te seda raamatut. Kui teie maailmavaade on täielik ja eksimatu, siis saab see enesestmõistetavalt anda teile kõik vajaliku oma elukogemuse üle valitsemise võtmiseks.

Kui te olete avatud oma maailmavaate avardamise võimalusele, siis saate te hakata mõtisklema selle üle, kas teie praeguses maailmavaates võiks olla niisuguseid elemente, mis piiravad teie elukogemust? See ei tähenda sugugi, et te peaksite oma praeguse maailmavaate maha jätma. See tähendab, et te vajate selle avardamist nii, et teie maailmavaade ei takistaks teil enam oma elu üle valitsemist.

Kui te kasvate materiaalses universumis, siis teie meeled kujundavad osaval viisil teie maailmavaadet igapäevases kogemuses. Teie füüsilised meeled on piiratud. Näiteks on teaduslikult tõestatud, et on olemas palju valguskiirte vorme, mida teie silmad ei suuda näha. Midagi on kõrgemal teie füüsiliste meelte avastamise suutlikkusest, aga sellest hoolimata on teie meeled veendunud,et teie valikuvõimalused oma elu muutmiseks on piiratud selle reaalsuse tasemega, mida teie meeled suudavad kogeda või haarata.

Teie meeled ütlevad teile ka seda, et te elate maailmas, mis koosneb peamiselt tahkest ainest, mida kutsutakse “mateeriaks” ja et teie füüsilisel kehal on väga piiratud võimed mateeriaalse reaalsuse muutmiseks. Neid võimeid saab laiendada kaasaegse tehnoloogia abil, kuid ka tehnoloogia seab ranged piirid sellele, kui palju te saate oma füüsilisi asjaolusid ja tingimusi muuta. Mateeria näib järgivat seadusi, mis on suuresti väljaspool teie kontrolli ja seega saate te vähe materiaalse maailma muutmiseks teha. Teie mõistuse arvates ei ole teie meelel jõudu materiaalseid olukordi muuta.

Suureks sirgudes kogete te, et teid ümbritsevad olukorrad, mis näivad olevat väljaspool teie kontrolli. Te ei saa muuta oma sündimise kohta, te ei saa muuta oma vanemaid või oma ühiskonda. Te ei saa muuta oma minevikku ja teil on – näivalt – väke mõju oma tulevikku kujundada. Alateadlik sõnum, mille on programmeerinud teie meelde teie mõistus ja igapäevane kogemus, on enda nägemine piiratud olevusena, kellel ei ole tegelikult jõudu ega väge oma väliste olukordade muutmiseks.

See viib vältimatu dilemmani. Esimeses osas selgitati, et õnn on seesmine olukord ja et teie elukogemus ei ole teie väliste olukordade automaatne produkt. Aga see raamat ei anna lihtsalt mingit halekangelaslikku ideed selle kohta, kuidas olla õnnelik õnnetusse olukorda kinnijäänuna. Inimliku eksistentsi vältimatu küsimus on selles, kuidas parandada elu kvaliteeti ja see peab sisaldama seejuures kahte elementi: teie seesmisi olukordi ja väliseid olukordi. Et olla täielikult oma elukogemuse peremees, peab teil olema teatud kontroll oma väliste olukordade üle.

Esimese osa eesmärk on demonstreerida, et iga muutus teie elukogemuses peab algama teie seesmiste olukordade muutmisest. Oma elu parandamiseks on teil tarvis alustada kontrolli võtmist oma elu selle osa üle, mida on kõige kergem kontrolli alla võtta. See on nimelt teie psüühikas toimuv. Kui te olete võtnud kontrolli oma meele üle, siis on teise osa eesmärk õpetada teid niisuguse vundamendi olemasolu korral kasutama omaenda meele jõude oma väliste olukordade üle kontrolli võtmiseks.

Aga niisuguse kontrolli võtmise võimalikkusesse uskumiseks peate te avardama oma maailmavaadet nii, et te mõistaksite, kuidas materiaalne universum tegelikult toimib. Ainult sel juhul näete te seost oma meele ja oma väliste olukordade vahel, seost oma meele ja materiaalse universumi vahel. See võimaldab teil mõista seda, et meel loob mateeriat.

 

12. Esimene samm avarama maailmavaate poole

Enamik inimesi on väljaarendanud mõnevõrra skisofreenilise maailmavaate, millel on teatud ebakõlad ja vasturääkivused. Selle põhjuseks on asjaolu, et inimesed on üles kasvanud ühiskonnas, mis on võitlusväli kahe mõttesüsteemi vahel. Kumbki süsteem peab oma maailmavaadet täiuslikuks ja eksimatuks ja need süsteemid on samal ajal teineteist vastastikku välistavad. Kuna enamik inimesi puutub kokku mõlema mõttesüsteemiga, siis on nende maailmavaates teatud vasturääkivused.

Need kaks mõttesüsteemi on muidugi teadus ja religioon, täpsemalt materialistlik teadus ja kristlik religioon. Printsipiaalne erinevus nende kahe vahel on tõlgenduses: teadus väidab, et universum tuli eksistentsi täiesti juhusliku protsessi läbi, kusjuures kristlus väidab, et universum loodi kõigevägevama Jumala poolt nii, nagu on kristlikus Piiblis kirjeldatud. Pealiskaudsest vaatevinklist võib näida, et kui need kaks süsteemi esindavad kokkusobimatuid vaateid, siis üks peaks olema õige ja teine vale. Seda väidavad mõlemad pooled ja kumbki pool tunnistab omapoolse süsteemi õigeks ja teeb vastaspoole maailmavaate pihuks ja põrmuks.

Aga mis siis, kui on olemas kõrgem perspektiiv? Ajalooliselt on iga süsteem, mis on väitnud end olevat täieliku ja eksimatuna, asendunud siiski avarama maailmavaatega. Kas on võimalik, et mõlemad mõttesüsteemid, mis valitsevad lääne ühiskonda, võivad olla ebatäiuslikud ja nad asendatakse uue maailmavaatega, mis avardab inimeste arusaamist? Käesoleva raamatu eesmärgiks on visandada just niisugust uut maailmavaadet.

Miks on vajalik minna traditsioonilistest ususüsteemidest ja iga süsteemi poolt loodud mentaalsetest arusaamistest kaugemale? Materialistlik teadus väidab, et midagi ei ole - ega saa olla – kõrgemal sellest, mida saab määratleda praeguste teaduslike instrumentidega. Kuna teadus ei ole avastanud midagi materiaalsest universumist väljaspool, siis sellest maailmast väljaspool juskui polegi midagi. Ortodoksne kristlus väidab, et midagi ei ole vaja teada - ega saagi eksisteerida – universumi kohta peale selle, mis on kirja pandud kristlikus Piiblis. Kuna Piibel on eksimatu Jumala sõna, siis ei saa olla midagi, mida peaks teadma universumi kohta peale selle, mida ilmutati tuhandeid aastaid tagasi.

Kui te peate ennast neist ühe süsteemi täpseks järgijaks ja kui te olete täielikult veendunud oma väidete õigsuses, siis teil ei ole sellest raamatust kasu. See või teine süsteem on teile andnud vastused põhilistele elu küsimustele. Juhul, kui olemasolev süsteem pole siiski teie küsimustele vastust andnud, siis saab põhjus olla vaid selles, et teie küsimused olid valed. Niisamuti oleksite te võinud oma süsteemi piires saada teadmisi selle kohta, kuidas oma elu parandada. Kui sedagi pole juhtunud, siis vaid seepärast, et selline paranemine oli teie poolt usutava süsteemi valguses võimatu. Kui te seda raamatut loete, siis peate te olema teadlikud – seesmise teadmise kaudu – et elu kohta on tarvis teada palju enamat, kui need kaks ususüsteemi teile öelda suudavad. Kui te selle raamatu kätte võtsite, siis te tõestasite, et olete avatud maailmavaate avardamisele.

Mõlema traditsioonilise mõttesüsteemi - nii teaduse kui religiooni - probleem on selles, et nad on suletud süsteemid. Mõlemad määratlevad ranged piirid inimolenditele selle suhtes, mida nad võivad universumi ja enda kohta teada. Seal kas ei ole ühtegi teadmist, mis läheks väljapoole süsteemi poolt antavast, või on iga selline teadmine saatana töö. Kui te julgete sellest süsteemist kaugemale vaadata, siis iga süsteemi ranged poolehoidjad järeldavad, et te olete kas madalama intelligentsiga või põrgu kandidaat.

Ajalooliselt on iga mõttesüsteem, mis on määratlenud piirid selle kohta, mida võib teada, osutunud valeks. Aja möödudes tekkisid uued teadmised ja arusaamised, mis avardusid või põrmustasid vana süsteemi poolt määratletud piirid. Seega esimene samm uue maailmavaate suunas on valmisolek vaadata kaugemale oma praegusest uskumuste süsteemist ja nendest mentaalsetest arusaamadest, mis on teie meeltes end dogmadena sisse seadnud.

 

13. Teadus ja uus maailmavaade

Kui te vaatate teadmiste omandamise ajalugu, siis on näha, et ükski mõttesüsteem pole arenenud nii kiiresti kui teadus. Pidevalt arendatakse välja uusi teooriaid ja uut tüüpi instrumente. Nüüdseks on teadlased avastanud aatomisisesed aineosakesed ja kosmilised kiired kaugetelt galaktikatelt, mille eksisteerimisest eelmiste generatsioonide teadlased polnud teadlikud. Taoline kiire progress viitab selgelt asjaolule, et teaduse saavutustele pole tark tegu piire seada. Samuti ei ole tark öelda, et seda, mida teadus ei suuda praegu veel tõestada, ei eksisteeri. Kes võiks täna öelda, milliseid uusi seaduspärasusi on võimalik homme avastada?

Teadusalased teadmised kasvavad nii kiiresti, et nii teadlased ise kui ka tavainimed leiavad, et kõige arenevaga on raske kursis olla. Tegelikult on enamik teadlasi spetsialiseerunud ja fokusseeruvad kitsale alale. Vähestel on aega mõelda tervikpildist, rääkimata hiljutiste teaduslike avastuste filosoofilistest tagajärgedest. See seletabki, miks enamus inimesi (ka lääne ühiskonnas) pole suutnud kaasata oma maailmavaatesse uusimaid teaduse avastusi. Õnneks ei pea olema teadlane ega filosoof selleks, et oma maailmavaate uuendamisega algust teha.

19. sajandi algul uskus enamik füüsikuid, et nende maailmavaade on terviklik ja vaid mõned väikesed detailid vajaksid veel selles selgitamist. Aga 1905-ndal aastal hävitas Albert Einstein nende uskumuse oma kuulsa võrrandiga E=mc2. Vana maailmavaade rajanes Newtoni seadustel ja relatiivsusteooria ei tõestanud, et need seadused oleksid valed olnud. Selle asemel tõestas Einstein, et reaalsus on sügavam kui Newtoni seaduste töötamise tase. Newtoni seadustele rajatud maailmavaade osutus aja möödudes poolikuks ja ebatäiuslikuks. Uus maailmavaade pidi edasi arenema, aga kahjuks ei imbunud uue nägemuse filosoofilised järeldused inimeste igapäevastesse tõekspidamistesse.

Enne Einsteini oli teadlastel dualistlik maailmavaade. Nad mõtlesid, et materiaalne universum koosneb kahest elemendist, nimelt tahkest mateeriast ja vibreerivast energiast. Need kaks võisid vastastikku teineteist mõjutada, aga mitte muutuda teineteiseks. Eksisteeris materiaalne valdkond, kuid see oli selgelt lahus energia valdkonnast. Ühe suletõmbega tühistas Einstein selle maailmavaate. Ta tõestas, et maailm ei ole dualistlik, vaid on ühest substantsist tehtud. Niinimetatud tahke mateeria on lihtsalt vibreeriv energia, mis on suunatud sellesse matriitsi või madaldatud sellesse välja, mille kaudu on ta füüsilistele meeltele tajutav ja enamikule teaduslikele instrumentidele tuvastatav.

Enamik inimesi teavad, et aatomi lõhustumise tulemusena muutub tahke mateeria energiaks. Kuid siiski ei ole enamike maailmavaatesse veel jõudnud tõsiasi, et tahke mateeria koosneb vibreerivast energiast. Järelikult jääb sügavam tasand füüsilistele meeltele kättesaadavast tasandist väljapoole. Mateeria ei ilmu olematusest. Mateeria loomine algab nähtamatust sfäärist, kus eksisteerib vaid vibreeriv energia. Vibreeruvad energiakiired liituvad ja moodustavad selle, mida inimesed tahkeks aineks nimetavad.

Teadus on avastanud üksnes mateeria valdkonnas toimivad seadused. Aga ta on avastanud ka sügavamad seadused, mis töötavad energia valdkonnas. Kuna mateeria koosneb energiast, siis avaldavad need sügavamad seadused ka mateeriale mõju. Mateeria omadused ja toimimisviis määratletakse kindlaks sügavamate energiaseaduste raamistikus. See sarnaneb ühiskonnas valitsevate seadustega. Riik on kehtestanud seadused, näiteks liiklusseaduse ja need riigi poolt kehtestatud seadused on kooskõlas riigi konstitutsiooni suurema raamistikuga.

Mis võiks olla sellel pistmist oma elukogemuse parandamise potentsiaaliga? Vastavalt vanale dualistlikule maailmavaatele, eksisteerib materiaalse valdkonna ja energia valdkonna vahel läbistamatu barjäär. Teie välised olukorrad ilmnevad kahtlemata mateeria valdkonnas ja teie seesmised olukorrad, teie mõtted ja tunded eksisteerivad kahtlemata energia valdkonnas. Kui nende kahe valdkonna vahel oleks läbistamatu barjäär, siis ei oleks teil mingit võimalust oma väliste olukordade parandamise eesmärgil muuta paremaks oma seesmisi olukordi. Sel juhul puuduks ühendus meele ja mateeria vahel ja seega puuduks ka potentsiaal oma elu üle kontrolli saavutamiseks võtta kontrolli alla oma meel.

Paljud inimesed, sealhulgas ka paljud teadlased, hoiavad ikka veel kinni dualistlikust maailmavaatest ja eitavad igasugust seost meele ja mateeria vahel. Alates Einsteini teooriate avaldamisest, puudub niisugusel eitamisel teaduslik kehtivus. Einsteini lihtne võrrand lõhkus barjääri mateeria ja energia vahel. Einstein tõestas seose meele ning mateeria vahel.

Ta tõestas ka fakti, et energia valdkond on algsem ja fundamentaalsem tasand, kui seda on mateeria valdkond. Energia valdkonnas toimivad seadused ja seaduspärasused on seega jõulisemad ja neil on potentsiaal olla üle nendest seadustest, mis töötavad mateeria valdkonnas. Kui te õpite õigesti kasutama energia seadusi, saab teie meel mõjutada teie olukordi materiaalses maailmas. Alguses võib see tunduda väga kauge ja kättesaamatu reaalsusena, aga nagu näha, on teadus ise teinud seda väidet kinnitavaid avastusi.

 

14. Teaduse suutmatusest meele ignoreerijana

Siiani on teadus püüdnud ignoreerida ühendust meele ja mateeria vahel seda seost lausa eitades. Niisugune tendents algas käsikäes kaasaja teaduse arenemisega keskaegses Euroopas. Tol ajal valitses intellektuaalset elu katoliku kirik, kes väitis, et tema doktriinid on eksimatud. Ühe doktriini kohaselt olevat Maa universumi keskus ning Päike koos kõikide tähtedega tiirlevat ümber Maa. Kui keskaegsed teadlased tegid avastusi, mis pöörasid niisuguse tõekspidamise ümber, kiusas kirik neid ägedasti taga. Giordano Bruno põletati lausa tuleriidal “ketserlike” vaadete pärast.

Taoline tagakiusamine sundis teadust religioonist eemalduma ja need kaks institutsiooni jagasid “territooriumi” omavahel. Teadlased võtsid omaks vaate, et religioosne uskumus toimib meeles. Erinevus religioossete uskumuste vahel tõestas meele täielikku subjektiivsust, sest tol ajal oli Euroopa sügavalt lõhenenud katoliiklaste ja protestantide vahel. Teadlased püüdsid selle asemel arendada teadust objektiivse tegevusena, mis ei oleks mõjutatud inimliku meele subjektiivsusest.

Teaduslik meetod rajati katsete läbiviimisele, mida ei saaks mõjutada ükski subjektiivne faktor. Seega usuti, et teadlase arvamused ja uskumused ei mõjuta niisuguste katsete tulemusi. Kui teadlane teostab vaatlust, siis ta vaatleb fenomeni või nähtust, mis eksisteerib teadlasest sõltumatult ja mida vaatlus ei saa mõjutada. Niisugune objektiivsuse määratlus on materiaalse teaduse nurgakivi ja mõned teadlased usuvad seda samasuguse tulisusega, nagu religioossed inimesed usuvad oma doktriinide eksimatust. See selgitab, miks enamus teadlasi ignoreeris Einsteini tõstatatud küsimust maailma jaotamisest subjektiivseks ja objektiivseks sfääriks. Subjektiivne sfäär on meelesisene ja objektiivne sfäär on väljaspool meelt asuv.

Einsteini tõstatatud küsimus aitab mõista, miks enamus teadlasi on ignoreerinud kvantfüüsika, uue teaduse poolt omaks võetud seisukohta teadlase meele mõjust teaduslike vaatluste tulemusele. Kvantfüüsika võttis Einsteini teooriad ja arendas välja uue teaduse subatomaarsete (aatomisiseste) aineosakeste maailma eksisteerimisest. Selles valdkonnas tehti peagi niisuguseid avastusi, mida isegi Einsteinil olnuks raske aktsepteerida. Neist kvantfüüsika avastustest on kõige tähelepanuväärsem meele ja mateeria vahelise barjääri puudumine.

Teadlased on pidevalt avastanud reaalsuse sügavamaid kihte. Meelte tasandilt reaalsust vaadates näete te tohutut hulka erinevaid vorme ja aineid. Kõike seda moodustab vaid piiratud arv molekule. Eksisteerib suur hulk molekulide tüüpe, aga kõik need koosnevad vaid 108-sterinevast aatomist. Kuid teadus on juba tõestanud, et aatomid ei ole lõplikud mateeria ehitusplokid, nagu kunagi arvati. Aatomid koosnevad veel väiksematest entiteetidest, mida nimetatakse aatomisisesteks aineosakesteks. Alguses arvasid teadlased, et on olemas ainult kolm niisugust aineosakest: prootonid, neutronid ja elektronid. Aga kvantfüüsika on avastanud palju rohkem aatomisiseseid aineosakesi ja keegi ei tea kindlalt, kui palju veel avastamist ootab.

Teadlased on avastanud erinevaid aatomisiseste osakeste uurimise viise, kasutades suurimaid ja kalleimaid teaduslikke instrumente, mis üldse loodud on ja mida nimetatakse aatomisiseste osakeste kiirendajaks. Alguses arvasid kvantfüüsikud, et aatomisiseste aineosakeste uurimine on nagu Kuu uurimine. Teadlased vaatlesid reaalset nähtust ja uskusid, et nende vaatlusel ei olnud mingit mõju nähtusele endale. Aga üsna pea avastasid nad, et aatomisiseste aineosakeste tasandil oli see eeldus ebaõige.

Kvantfüüsikud avastasid – ja arvukad katsed on seda fakti kinnitanud – et kui te vaatlete aatomisisest aineosakest, siis teie vaatlus on selle produkt, mida nimetatakse “kogu mõõtmise seisundiks” (ingl k. the entire measurement situation). See seisund hõlmab kolme elementi: aatomisisest entiteeti, kasutatud instrumenti ja teadlase meelt.

Teiste sõnadega: võimatu on teostada aatomisisese aineosakese vaatlust ilma, et teie teadvus ei mõjutaks seda, mida te näete. Põhjus on selles, et te ei näe objektiivset olukorda, mis eksisteeris enne teie vaatluse sooritamise algust. Vaatlust teostades te tegelikult kaasloote seda uuritavat nähtust, ilmingut või fenomeni, mida te vaatlete ja uurite. Te olete osa sellest protsessist ja seega on ka teie teadvus selle protsessi osa.

See avastus oli üks suuremaid šokke kõigile teadlastele, aga seda on laialdaselt ignoreeritud või õigemini “vaos hoitud”, öeldes, et see fenomen kehtib ainult subatomaarsete aineosakeste, mitte aga teiste teadusalade puhul. Aga kui inimlik meel suudab mõjutada mateeria fundamentaalset tasandit, kuidas saab siis väita, et teaduse - või mateeria - iga aspekt on väljaspool meele mõju?

Peale kõige muu saab iga teaduslik teooria alguse teadlase meelest ja ükski teaduslik vaatlus ei oma praktilist rakendust enne, kui ta on teadlase meele poolt vastavaks tõlgendatud. Loogiline järeldus ütleb, et teadlaste maailmavaade võib suuresti mõju avaldada sellele, mida teadlased uurimiseks valivad, samuti sellele, kuidas nad tõlgendavad oma vaatlustulemusi. Kas võib siis tegelikult väita, et teadus on objektiivne, kui ta keeldub kaalutlemast seda, kuidas meel mõjutab teaduslikku protsessi? Kvantfüüsika on kehtetuks tunnistanud niisuguse väite, et teadus saab teadlase meelt ignoreerides kinnitada, et teadus on objektiivne.

Kuidas on kvantfüüsika leiud teie jaoks olulised, kuidas nad aitavad teil leida vastuseid oma põhjapanevatele küsimustele ja kaasa aidata teie elukogemuse parandamisele? Teadus on nüüd tõestanud, et meel on üks peamine näitleja draamas, mida eluks kutsutakse. Aga kui te tõesti tahate oma elu parandada, siis peate te mõistma, kuidas meel töötab ja milline on meele ja materiaalse maailma vastastikune mõju. Pidage meeles, et subatomaarsete aineosakeste tase on materiaalse universumi lähtealus, mis tähendab, et kogu mateeria koosnebki subatomaarsetest aineosakestest. Kvantfüüsika avastused tõstatavad küsimuse, kas üldse on olemas ühtki inimlikku tegevusala, teadus kaasa arvatud, mida meel ei saa mõjutada. Kui teadvus saab mõjutada kõige põhilisemat mateeria tasandit, mis takistab sellel teadvusel siis igat materiaalse universumi aspekti mõjutamast, kaasa arvatud kõige üldisemad tasandid, mida suudavad mõjutada füüsilised meeled? Võib-olla moodustavad aatomisisesed aineosakesed tõepoolest peegli, mis peegeldab teile tagasi iga olukorra, mille teie meel tema peale projekteerib. Seda ideed uurime me varsti detailsemalt.

 

15. Energia muutumine mateeriaks

Veel üheks hämmastavaks kvantfüüsikute avastuseks oli tähelepanek, et subatomaarsed aineosakesed näivad omavat skisofreenilist iseloomu. Mõnikord käituvad nad nagu aineosakesed – nagu väikesed piljardipallikesed, mis kihutavad ringi aatomi sees. Kuid mõnikord käituvad nad nagu energialained, nagu lained ookeanis. Kui teadlased otsivad aineosakest, siis näib, nagu subatomaarne entiteet käitub kuulekalt nagu aineosake ja kui teadlased otsivad lainet, siis käitub subatomaarne entiteet nagu laine. Niisugune nähtus viitab samuti asjaolule, et inimlik meel mõjutab materiaalse maailma koostises olevat “ainet”.

Mis võiks olla selle kahese käitumise seletus? Einstein tõestas, et mateeria koosneb energiast, mis tähendab, et aatomid on tekkinud protsessi käigus, kus energia võtab endale tahke mateeria välimuse. Teadlased teavad palju selle kohta, kuidas energialained käituvad, aga nad ei suuda määratleda energia tegelikku olemust. Lähim väide, milleni nad seni on jõudnud, ütleb, et energia on üks vibratsiooni vormidest.

Nüüd järeldub, et mateeria on loodud puhta energia vormist. Kui energia on vibratsioon, siis sellel puhtal energial peab olema kõrgem vibratsioon kui on mateeria aineosakestel. Kui energia vibratsiooni madaldatakse ehk selle vibratsioon muutub tihedamaks, siis puhas energia omandab tiheda aineosakese oleku. Seda toetab kvantfüüsikute tähelepanek, mis ütleb, et aatomisisesed aineosakesed võivad ilmuda näivalt tühjast ruumist. Aineosake ilmub äkki “eikusagilt”, jaotub mitmeks osakeseks, mis siis üksteisega kokku põrkavad ja kaovad tagasi sinna, kust nad tulid.

Kust võiksid need subatomaarsed aineosakesed välja ilmuda? Kvantfüüsikud on avastanud, et pole võimalik ette ennustada ühegi niisuguse katse täpset tulemust, millesse on segatud subatomaarsed aineosakesed. Saab ennustada ainult teatud tulemuse tõenäosust. See on pannud teadlased arvama, et senikaua, kui vaatlust ei ole tehtud, ei eksisteeri aatomisisesed aineosakesed materiaalses reaalsuses ehk ainelises reaalsuses. Nad eksisteerivad selles, mida kutsutakse tõenäosuse reaalsuseks. Niisuguses reaalsuses eksisteerib arvukaid potentsiaale teatud liiki aineosakese ilmumiseks teatud asukohas. Kui vaatlus on tehtud, siis realiseerub üks neist tõenäosustest tegelikkuseks ja “tahke aineosake” ilmub nähtavale ainelises reaalsuses, kus ta on mõõdetav.

Nüüd saab selgeks, et kvantfüüsikute järeldused osutavad maailmavaatele, mis sisaldab järgmisi elemente:

 • Miski peab eksiteerima väljaspool seda, mida teadlased materiaalse universumi kohta teavad. Seda võiks nimetada tõenäosuse reaalsuseks, kvantväljaks, puhta energia valdkonnaks, teistsuguseks dimensiooniks, paralleeluniversumiks või millekski muuks. Siiski peab eksisteerima ka kõrgemate vibratsioonidevaldkond, milles on ainult puhas energia ja kus puudub füüsiline aine ja füüsiline energia. Kui puhaste energialainete vibratsioonilisi omadusi madaldatakse, siis muutuvad need subatomaarseteks aineosakesteks, mis siis moodustavad kogu mateeria ehitusplokid või füüsilise energia lained, nagu seda on valgus.
 • Nende kahe valdkonna vahel ei ole läbistamatut barjääri. Tegelikult on materiaalne valdkond loodud ja seda kannab ning säilitab energia “vool”, mis voolab kõrgemast sfäärist materiaalsesse sfääri.
 • Protsess, mille käigus energia võtab materiaalse vormi, näib vältimatult olevat seotud mingi teadvuse vormiga. Kvantfüüsikud on avastanud, et ühtegi ainet ei saa luua ilma, et teadlik meel ei oleks sellesse segatud. Nad mõtisklevad isegi selle üle, kas universum on tegelikult seal, kus see on ka siis, kui keegi ei vaatle teda sealolevana.
 • Inimlik meel avaldab mõju mateeria kõige fundamentaalsemale tasandile ja ta suudab näivalt mängida oma rolli, tuues energia kõrgemast sfäärist materiaalsesse sfääri, juhtides sealjuures seda energiat ka teatud vormi.

Nende teaduslikult tõestatud faktide tulemuseks on tõdemus, et teadus on nüüd osutanud maailmavaatele, mis on väga sarnane sellega, mida erinevad vaimsed õpetused on edasi andnud tuhandete aastate jooksul.Endastmõistetavalt on need vaimsed õpetused kasutanud väga erinevat terminoloogiat. Sageli on tänapäevasest primitiivsema kultuuriga ühiskondade puhul seda teadmist edasi antud läbi müütide ja jutustuste. Sellest hoolimata näib, et peamine erinevus teadusliku ja vaimse maailmavaate vahel on sõnades. Kas oleks võimalik leida uut lähenemist, mis suudaks need kaks ühendada?

Pange tähele, et sellega pole väidetud, nagu oleks teadus mingi spetsiifilise religiooni paikapivust tunnistanud.

Tegelikult nõuaks ülalpool visandatud maailmavaade enamike traditsiooniliste religioonide puhul loobumist nii mõnestki oma alusdoktriinist. Paljud religioonid rajanevad ideel, et Jumal viibib kõrgemas sfääris, kuhu inimesed omal käel ega oma sisemiste ressurssidega siseneda ei suuda. Seega on vaja välist religiooni või välist päästjat selleks, et “päästetud” saada. Selles peatükis käsitletud uus maailmavaade selgitab, et vanadel doktriinidel põhinev maailmavaade on aegunud.

Inimmeel suudab ja saab iseseisvalt suhelda mateeriast kõrgemal oleva sfääriga, mis tähendab, et te ei vaja midagi endast väljapool olevat selleks, et kontakteeruda vaimse reaalsusega. Seda on tegelikult õpetanud mitmed vaimsed õpetajad. Näiteks, Buddha ütles, et kannatuse põhjuse võib leida meelest võhiklikkuse vormis. Seega on kannatuse ületamiseks vaja täiustada oma teadvuse seisundit, vabastades see võhiklikkusest. Jeesus õpetas samuti, et te ei vaja mingit välist institutsiooni selleks, et Jumala kuningriiki siseneda. Ta ütles: “Jumala kuningriik on teie sees” (Lk 17:21). Kas on võimalik, et teadus on nüüdseks avastanud fundamentaalse tõe inimmeele kohta? Kas on siin tegemist sellesama tõega, mida väljendasid nii Buddha kui Jeesus teistsugustes sõnades.

 

16. Radikaalselt uus maailmavaade

Nüüd on võimalik arendada välja uus maailmavaade, mis avab tohutud võimalused oma seesmiste ja välimiste olukordade valitsema hakkamiseks.

Keskne idee on selles, et kõik need paljud erinevad vormid, mida te materiaalses universumis näete - olgu see füüsiline aine või füüsiline energia – koosnevad samast põhilisest “substantsist”. Seda substantsi kutsub teadus energiaks, kuid see on üks energia vorm, millel on materiaalsest spektrist kõrgemad vibratsioonilised omadused.

Niisuguse põhisubstantsi eksisteerimise kirjelduse võib leida paljudest vaimsetest õpetustest. Näiteks, Esimene Moosese raamat väidab, et algse loomingu aktina ütles Jumal: “Saagu valgus.” (1Ms 1:3)  See on viide faktile, et enne ühegi vormi loomist peab olemas olema põhisubstants, millel ei ole vormi, aga millel on potentsiaal võtta mistahes “vormiline kuju”. Kuna põhisubstantsi kasutatakse vormimaailma loomiseks, siis võib seda nimetada energiaks, valguseks või “Ma-ter Valguseks.” (ingl k.Ma-ter Light - Ema Valgus, kõrgem energia, materiaalseks maailmaks vormida võimaldav subtants).

Teine idee ütleb, et universum on jagatud kihtideks. Algkooli füüsika õpetab, et punane valgus vibreerib madalamal sagedusel kui violetne valgus, aga eksisteerib ka violetsest valgusest kõrgemaid sagedusi, mida ei saa silmaga avastada. Sarnaselt jaguneb muusikaskaala oktaavideks. Need näited viivad ideele, et universumil on mitmeid jaotusi ja kihte, mis põhinevad Ma-ter Valguse vibratsioonilistel omadustel. On mitmesuguseid sfääre, aga kõige olulisem erinevus on materiaalse valdkonna ja kõrgema, vaimse valdkonna vahel.

Materiaalne valdkond loodi siis, kui Ma-ter Valguse vibratsiooni vaimsest sfäärist madaldati sedavõrd, kuni see võttis füüsilise energia ning lõpuks füüsilise mateeria kuju. Kvantfüüsika järgi näib see protsess jätkuvana, mis tähendab, et füüsilist mateeriat ja energiat saab pidevalt vaimsest energiast “luua”. Kuigi see protsess näib olevat vastuolus teatud füüsika seadustega, saab selle abil ära seletada vastamata küsimused universumi loomise kohta käivas domineerivas teoorias, mida tuntakse Suure Paugu teooriana.

 

Suure Paugu teooria väidab, et kauges minevikus oli kogu aine universumis kokku pressitud ühte lõpmatult väikesesse punkti, mida kutsuti ainulisuseks ehk singulaarsuseks (ingl. k. singularity). See siis plahvatas suure pauguga ning plahvatuse jõus jätkub laienemine seniajani. Algsest kaosest hakkasid moodustuma aineosakesed ja pikkamööda organiseerusid need keerukamateks struktuurideks. Lõpuks moodustas see laienemise protsess lõpmatult keerulised struktuurid nagu galaktikad ja inimaju. Teadlaste sõnul on nende keerukate struktuuride areng juhuslik ja juhitud mitte intelligentse tarkuse, vaid loodusseaduste poolt. Teadus näib seejuures olevat protsess, mis pikkamööda avastab sügavamaid ja keerulisemaid seaduspärasusi, mis panevad paika Suure Paugu aluseks oleva korra.

Lisaks sellele, et Suure Paugu teooria tõstatas palju küsimusi, millele teadus ise ei suuda vastata, on see teooria vastuolus ka kvantfüüsika filosoofiliste järeldustega.

Vastavalt kvantfüüsikale on puhta energia üleminek aatomisisesteks aineosakesteks seotud teadliku meelega. Aga Suure Paugu teoorias ei ole intelligentsi ehk meele jaoks ruumi. Väidetavalt ei olnud olemas teadlikke intelligentseid olevusi kuni selle ajani, mil juhuslik evolutsiooniprotsess lõi inimolevused. See juhtus miljardeid aastaid pärast Suurt Pauku. Kui materiaalset universumit pole olemas, siis kui keegi seda ei vaatle ja kui inimolendid on ainukesed olevused, kellel on meel, mis suudab olla koosmõjus aatomisiseste aineosakestega, kuidas oli siis võimalik luua universumit enne, kui universum ei olnud inimolendeid loonud?

Vaadates traditsioonilise religiooni ja materialistliku teaduse aegunud arusaamadest kaugemale, on võimalik sellistele küsimustele siiski vastata. Järgnev on lühike ülevaade uue maailmavaate põhikomponentidest (individuaalseid komponente selgitatakse detailsemalt selle raamatu ülejäänud osas):

 • Kuidas võis aine kogu universumis – millel on peaaegu lõputud mõõtmed – saada kokku surutud ühte ainsasse punkti? Tegelikult see polnudki kokku surutud. Enne algset sündmust ei olnud ainet, ei olnud isegi füüsilist energiat. Eksisteerisid üksnes kõrgemad vibratsioonid vaimses sfääris. Seda puhast energiat madaldati siis vibratsioonis, kuni ta ilmus materiaalsesse universumisse energiana, millest sai alguse universumi laienemine.See energia liitus lõpuks subatomaarseteks aineosakesteks, mis kombineerusid aatomiteks, molekulideks ja nähtavateks vormideks.
 • Kuidas saab universum pidevalt laieneda? Kui on olemas ainult teatud hulk energiat, mis käivitab siis selle pideva laienemise? Kuigi füüsika on ammu väitnud, et energiat ei saa luua ega hävitada, näib kvantfüüsika tõestavat vastupidist. Tegelikult on vaimses sfääris palju rohkem energiat kui materiaalses universumis. Osa sellest energiast muudetakse pidevalt materiaalseks energiaks ja see juhib materiaalse universumi laienemist. Materiaalse universumi laienemisega saab ära seletada ka küsimuse, mida kosmoloogid nimetavad “mustaks aineks”. See on oletatavasti üks nähtamatu mateeria vorm, mis on vajalik selleks, et selgitada, kuidas universum kasvab. Kas must aine on vaimse energia vorm, mis moodustab polaarsuse füüsilises universumis oleva energia ja ainega?
 • Kuidas saab oletatavalt juhuslik ja ebaintelligentne protsess luua sellise korra ja keerukusega universumi? Tegelikult ei ole universum loodud juhusliku või intelligentsivaba protsessi läbi. Kvantfüüsika on väitnud, et subatomaarsete aineosakeste loomine kaasab ka teadliku meele. Seda meelt, mis alustas loovat protsessi, nimetab enamus religioone Jumalaks. Ent algne Looja lõi hulga intelligentseid Olevusi, kes eksisteerivad vaimses sfääris ja kellel on oma osa materiaalse universumi loomises.
 • Kuidas saavad mehaanilised loodusseadused luua sellise keerukuse ja mitmekesisusega universumi? Looja määratles loodusseadused, aga need ei tööta nagu mehhaaniline masin, vaid neid seadusi kasutavad teadlikud intelligentsed Olevused vaimses sfääris. Seega, loodusseadused ei suuda mehaaniliselt ja iseenesest luua nii keerukaid struktuure, nagu on seda inimaju. Intelligentsed Olevused vaimses sfääris loovad visiooni vormist või struktuurist. Seejärel kasutavad nad oma meele jõudu, et luua kavandatav struktuur või vorm Ma-ter Valguse peale. Loomisprotsessi käigus madaldatakse Ma-ter valguse vibratsiooni seni, kuni visioonist saab vorm materiaalses reaalsuses.
 • Kuidas saab juhuslik protsess kindlustada sellise keeruka universumi järjekindla kasvamise? Kuidas on võimalik, et universum ei ole juba ammu kokku langenud? Põhjus on selles, et vaimsed Olevused juhivad pidevalt seda kasvamisprotsessi. Traditsioonilised religioossed doktriinid väidavad, et Jumal on täiuslik ja lõi universumi praegusel kujul juba aegade alguses, kuid see väide vajab täiustamist. Uus maailmavaade näitab, et õiglane kesktee kulgeb tasakaalus religioosse loomisloo ja teadusliku evolutsiooniteooria vahel.

Ei ole enam jätkusuutlik väita, et Jumal lõi Maa tema praegusel kujul 6 000 aastat tagasi. Mitte keegi, kes heidab objektiivse pilgu fossiilide andmestikule ja geoloogilistele formatsioonidele, ei saa eitada, et Maa tekkeprotsess oli järkjärguline. Objektiivne pilguheit kvantfüüsika leidudele ei näita, et evolutsioon on suvaline protsess ilma intelligentse juhtimiseta. Kesktee ütleb, et universum loodi tõepoolest astmelises protsessis, aga seda protsessi juhivad pidevalt intelligentsed Olevused. Mõned nendest Olevustest viibivad vaimses sfääris, aga äkki asuvad mõned neist hoopis materiaalses sfääris?

17. Kaks põhilist elu puudutavat küsimust

Nüüd on võimalik anda lühike vastus kahele põhilisele elu puudutavale küsimusele: “Kes sa oled?” ja “Miks oled sa siin?” Neid küsimusi selgitatakse selles raamatus detailsemalt hiljem. Vastused toetuvad kahele tõsiasjale:

 • Kvantfüüsika on tõestanud, et inimmeelel on võime mõjutada mateeria lähtetasandit. See tähendab, et inimmeelel on võime osaleda selles protsessis, mis toob vaimse energia materiaalsesse reaalsusesse ja paneb ta kindlat kuju võtma. Inimmeelel on võime formuleerida mõtteline kujund ja projitseerida see Ma-ter Valguse peale, suunates seega valgust füüsilist vormi võtma.
 • Esimene Moosese raamat väidab, et Jumal lõi inimolevused omaenda kuju ja sarnasuse järgi. Neil kästi siis paljuneda ja võtta valitsemine Maa üle. Enamus teisi religioone sisaldab samuti sarnaseid ideid.

Siit järeldub, et te olete kavandatud Jumalaga kaasloojaks. Teil on põhiolemuselt samad loovad võimed kui Jumalal, ainult teil ei ole samasugust loovat jõudu. Erinevus on kvantiteedis, mitte kvaliteedis.

Jumal määratles vaimsed ja füüsilised seadused ja Jumala esindajad kasutasid neid seadusi planeedi Maa loomisel. Aga need vaimsed Olevused ei lõpetanud Maa loomist. Seejärel saadeti teised vaimsed olevused Maale inimlikke kehasid võtma ja oma loovaid jõude paljundama, kasutades neid loovaid jõude valitsemise võtmiseks materiaalse valdkonna üle. Kui need kaasloojad saavutasid meele valitsemise mateeria üle, siis said nad lõpetada selle loova töö, mida Jumal ja Jumala esindajad vaimses valdkonnas alustasid.

Maa on vundamendiks, mille peale kaasloojad inimlikes kehades saavad kollektiivselt ehitada kõike, mida nad tahavad. See saab anda vastuse teisele elu puudutavale fundamentaalsele küsimusele, nimelt sellele, miks on Maa peal nii palju kannatust. Kas Jumal lõi selle kannatuse ja kas see tähendab, et oletatavasti hea ja armastav Jumal tahab, et inimolendid kannataksid? Vastuseks on ei - Jumal ei loonud inimlikku kannatust – inimolendid lõid ise selle.

Enamus vaimseid õpetusi sisaldab ideed, et inimolendid on langenud või laskunud madalamasse teadvuse seisundisse, kui nad algselt looduna olid. Piibel jutustab Eedeni aia ja inimese langemise lugu, mis sümboliseerib tõsiasja, et enamik inimolendeid on unustanud oma vaimse päritolu ja eesmärgi, mille jaoks nad Maa peale tulid. Nad on unustanud ka oma loovad jõud ja selle, kuidas neid jõude teadlikult kasutada. Nagu varem selgitatud, on need unustamised põhjuse andnud inimeste teadvustamata valikutele, mis aga loovad allakäiguspiraali ja see omakorda viib suurenevale kannatusele.

Inimliku kannatuse tõeline alge seisneb faktis, et pika ajaperioodi jooksul on inimolendid kasutanud oma loovaid jõude planeedi Maa allkäiguspiraali kollektiivseks loomiseks. Isiklikul tasandil võimaldab see selgitada, miks te seisate silmitsi piiravate olukordadega ja miks teil ei näi olevat jõudu nende olukordade muutmiseks. Põhjuseks on siin niisuguse situatsiooni tekitamine läbi teadvustamata käitumise. Te olete kasutanud oma loovaid omadusi ebateadlikul viisil.

Hea uudis on see, et oma loovaid omadusi mõistma hakates saate te allamineva spiraali tagasi pöörata. Te saate alustada oma loovate omaduste kasutamist sellisel viisil, mis loob ülesmineva spiraali ja juhib teid paremate väliste olukordade juurde. Aga selleks peate te kõigepealt saama teadlikeks oma psüühika seesmistest olukordadest. Te peate mõistma, kes te olete ja kuidas teie meel töötab, nii et te saaksite võtta valitsemise oma meele üle. Siis saate te kasutada omaenese meele loovat jõudu oma elu olukordade üle valitsemist võttes. Ainult siis täidate te oma rolli kosmilises ajatsüklis ja täidate oma ülesannet teadliku kaasloojana, kes valitseb Maa üle – see tähendab, materiaalse valdkonna üle.

 

18. Teekond oma vaimse mina juurde

Endast - oma minast - sügavama arusaamise aluseks on mõistmine, et te elate maailmas, kus on kaks vastastikku seotud reaalsust. Te elate materiaalses universumis, aga sellest kõrgemal on vaimne sfäär, vaimne valdkond. Kõik materiaalses universumis olev pärineb vaimsest valdkonnast. Vaimse valdkonna energiat madaldati vibratsioonis ja intelligentsed Olevused kasutasid seda niisuguste inimvõimete piiridest kõrgemalolevate struktuuride loomisel nagu galaktikad ja päikesesüsteemid. Ka teid on loonud üks Olevus vaimsest valdkonnast. Seega te pärinete kõrgemast valdkonnast ja teie vaimse olemuse üks osa laskus füüsilisse kehasse Maa peal.

Materiaalne universum koosneb samast põhiainest kui vaimnegi sfäär. Ma-ter Valgus lihtsalt madaldati teistsugusesse vibratsioonispektrisse ja füüsilised meeled, ka väline meel, näeb seda vibreeriva energia asemel hoopis tahke ainena. See tekitab Vaimu ja mateeria vahelise lahusoleku illusiooni. Tegelikult eksisteerib vaimne sfäär siinsamas, koos materiaalse universumiga. Vaimne sfäär on otse siin teie juures, nagu erinevate sagedustega raadiolainedki läbistavad sama ruumi, kus te seda raamatut loete. Te ei näe ega kuule vaimset sfääri, sest teie meele raadio on häälestatud jaamale, mida kutsutakse materiaalseks universumiks. Aga teie meelel on võime häälestuda vaimsele valdkonnale ja oma kõrgemale Olemusele.

Pärast inimolevuste laskumist füüsilistesse kehadesse Maal kaotasid nad mälestuse oma vaimsest päritolust. Nad kaotasid ka teadlikkuse oma tõelistest loovatest jõududest ja oma Maale tulemise eesmärgist. Nad hakkasid tegema teadvustamata valikuid, luues sellega inimkonna kollektiivse allakäiguspiraali, mis viib piirangutele ja kannatusele.

Kui te astute sammu tagasi oma isikuga seonduvast, ka konkreetsest religioonist, siis te näete, et üldine probleem inimlikes toimetustes on nende teadlikkuse kaotamine oma tõelisest päritolust, oma loovast potentsiaalist ja olemise põhjusest. Seega võib elu Maa peal vaadelda kui rännakut ja esimeseks sammuks on tagasijõudmine selle teadlikkuse, selle teadvuse seisundi juurde, milles te algselt Maale laskusite. Jõudnud kord stardipunkti tagasi, saate luua positiivse spiraali, mis viib teie algse eesmärgi täitumisele.

See kontseptsioon räägib vastu traditsioonilisele kristlikule doktriinile, mille kohaselt loodi inimolendid ebatäiuslike olevustena, kes kalduvad pattu tegema. Aga see doktriin ei suuda kunagi ära seletada, kuidas või miks loob eeldatavasti hea ja täiuslik Jumal ebatäiuslikke olevusi, kes on määratud elama kannatusterikast elu. Tegelikult ei ole teid loodud ebatäiuslikeks. Teid loodi vaimsete olevusena ja teid saadeti Maale kahel eesmärgil:

 • Te olete siin selleks, et eneseteadvuses kasvada ja õppida ära, kuidas kasutada oma loovaid omadusi ja muutuda eneseteadlikeks Jumalaga kaasloojateks.
 • Kui te olete juba saavutanud meisterlikkuse oma loovate omaduste üle – oma meele üle – siis saate te kasutada neid omadusi meisterlikkuse saavutamiseks planeedi Maa olukordade üle – meele meisterlikkus mateeria üle. Ja seeläbi aidata kaasa (kaasloojana) parema maailma sündimisele sellel planeedil.

Teid ei loodud ebatäiusliku olevusena, vaid teid loodi kogenematu olevusena. Seega oli teil vaja kõigepealt õppida, kuidas kasutada oma loovaid võimeid viisil, mis ei kahjustaks teid ennast ega teisi eluvorme. Teid ei loodud kalduvusega patustada, aga teile anti vaba tahte, mis tähendab seda, et teil on olemas võimalus oma loovate jõudude kasutamiseks ka viisil, mis läheb Jumala seaduste vastu ja kahjustab seega teid ennast ja ka teisi eluvorme. Te kaotasite pikkamööda teadlikkuse oma vaimsest päritolust ja see oli võhiklike ja sageli ebateadlike valikute tulemus. Te hakkasite lõpuks uskuma, et olete loomult patule kalduv inimolevus või kõrgelt arenenud loom.

Tegelikult olete te eelkõige vaimne olevus. Kuna universumil on kaks tasandit, siis on teie tervikolemusel samuti kaks tasandit. Osa teie olemusest viibib püsivalt vaimses valdkonnas ja seega võib seda “teie vaimseks minaks” kutsuda. Vaimne mina saatis osa endast materiaalsesse universumisse ja see on teie madalam olemus. Järgmine sektsioon kirjeldab teie kõrgema ja madalama mina komponente.

Selle raamatu eesmärk on aidata teil lõpule viia elurännak ja taastada täielik teadlikkus sellest, kes te tegelikult olete ja miks teie olemuse kõrgem osa valis laskumise planeedile Maa. Te saate siis teada, miks elul on üldine tähendus ja miks teie elul on spetsiaalne eesmärk ja missioon.

 

19. Vaimse olemuse tundjast

Esimene samm oma vaimsest olemusest suurema arusaamise poole on selle äratundmine, et te olete enamat kui füüsiline keha. Enamik vaimseid õpetusi väidab teid olevat loodud mittemateriaalse entiteedina, keda sageli kutsutakse hingeks, kes elab ajutiselt kehas ja jätkab eksistentsi hauataguses elus. Miljonitel inimestel on olnud surmalähedasi või kehaväliseid kogemusi, mis tõestavad neile, et nende eneseteadvus saab eksisteerida sõltumatult füüsilisest kehast. Teiste sõnadega, te olete enamat kui keha ja enamat kui aju.

Loomadel ei ole eneseteadvust ja seepärast ei ole nad teadlikud oma eksisteerimisest. Neil ei ole ka individuaalset eneseteadvust, mis tähendab, et nad ei näe ennast unikaalsete indiviididena. Mis annab teile ekisteerimistunde ja võime identifitseerida ennast unikaalse indiviidina?

Teie tervikolemuse keskus on teie eneseteadlikkuse asukoht, mida võib nimetada Teadlikuks Minaks. Teadlik Mina on teie identsustunde asukoht. Teadlik Mina on eneseteadlik materiaalses maailmas ja tunnistab: “Mina olen”. Teadlik mina on ka see osa teist, kes peaks tegema otsuseid teie elus.

Teadlikul Minal on ülesanne määratleda teie identiteet kaasloojana ja kanda seda identiteeti maisel tasandil. See identiteeditunne ei ole teie jaoks ette antud ja te peate selle ise määratlema. Järelikult peab Teadlik Mina määrama või paika panema selle, mis järgneb sõnapaarile “Mina olen...”.

Teadlikusse Minasse on loodud olemise tunne (“Mina olen”), kuid tal ei ole sisu selles eneseteadvuses. Järelikult Teadlik Mina saab identifitseerida ennast absoluutselt kõigena: tal on võime valida, kellega või millega samastuda.

Ta saab teoreetiliselt identifitseerida ennast ka kaljuna, kui ta seda vaid soovib. Niisugune võime annab teile võimaluse identifitseerida ennast vaimse olevusena, kes on siin oma meele meisterlikkuse saavutamise eesmärgil mateeria ja planeedi Maa üle (teie kõrge potentsiaal) või inimolevusena, kes on pärilikkuse ja keskkonna faktorite produkt (teie madal potentsiaal). Te võite ka mõelda, et olete küll materiaalse maailma SEES, aga te ei pärine selle maailma SEEST – te olete selles maailmas, kuid mitte sellest maailmast. Teil on võimalus siiski ka arvata, et te olete materiaalse maailma SEES ja samal ajal ka pärit selle materiaalse maailma SEEST.

Teie kõrgeim potentsiaal on teie Teadliku Mina poolt identsustunde väljaarendamine, mis rajaneb jumalikul individuaalsusel ja mis on ankurdatud teie kõrgemasse olemusse ning on sellega kooskõlas. Kui see on nii, siis on olemas täielik harmoonia ja üksolemine teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel, mis tähendab, et te ei ole enam maja, kus kodakondsed on omavahel riius. Teil on vaimne identsus, mis on püsivalt ankurdatud vaimses valdkonnas (sellest hiljem). Enese väljendamiseks materiaalses maailmas vajate te niisugust identsustunnet, kus te tunnete end kaasloojana selles maailmas.

Te saate väljendada oma kõrgemat potentsiaali ainult siis, kui teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel on harmoonia. Teadlik Mina ongi olemas selleks, et niisugune üksolemine saaks sündida ja toimida. Selle teostamiseks peab Teadlik Mina saavutama – või tagasi võitma – oma tõelise identsustunde teie vaimse mina pikendusena, Jumalaga kaasloojana. Enamus inimesi ei ole veel välja arendanud seda vaimset identsustunnet. Selle asemel on nad langenud kiusatusse välja arendada madalam identsustunne materiaalsete olevustena. Selle protsessi tulemust on Piibel kirjeldanud kui inimese langemist. Tegelikult sümboliseerib Piibli langemise lugu seda, mis juhtus kõikide inimestega. Aadam ja Eeva on algkujud, teie olemuse kõrgema ja madalama aspekti sümbolid.

Langemise käigus ahvatleti Teadlikku Mina looma identsustunnet, mille määravad ära materiaalse maailma olukorrad. Seega, materiaalse maailma üle meisterlikkuse võitmise asemel olete te lubanud sellel maailmal, kaasa arvatud oma füüsilisel kehal ja madalamal meelel enda üle valitseda ja lasete sellel maailmal määratleda oma identsust, kusjuures see identsus põhineb teie praegusel ebatäiusel. See maine identsustunne loob lahusoleku teie kõrgema ja madalama mina vahel ja takistab teil täitmast oma potentsiaali kaasloojana. Te loote tasakaalustamata olukorrad, mis viivad teid ennast ja teisi kannatustele.

Probleem on selles, et Teadlik Mina väljendab ennast läbi piiratud identsustunde, millesse on paljuski segatud inimlik ego. Nüüd ilmneb, et teie elukogemuse parandamise ja nii seesmiste kui väliste olukordade üle valitsemise võtmise peavõtmeks on Teadliku Mina ülesanne võita tagasi oma tõeline identsus ja hakata seda selles maailmas väljendama. Te peate taasrajama teadliku ühenduse oma kõrgema olemusega, oma vaimse minaga.

See protsess saab olla järkjärguline, sest see nõuab oma praeguse identsustunde asendamist uuega. Te peatenii-öelda vaimselt uuesti sündima. Kui see juhtub äkilise sündmusena, siis võite te kaotada oma järjepidevuse tunde ja tõenäoliselt kogeda identiteedi kriisi. Siin on turvaliseks teeks järk- järguline ülekasvamine, mis viib teid kõrgemasse teadvuse seisundisse. See on universaalne protsess, universaalne tee, mis ületab kõik välised religioonid või ususüsteemid. Te saate edasi liikuda sel teel, sõltumata sellest, kas te olete religioosne inimene või mitte.

 

20. Inimlik ego

Esimene osa selgitas, et teie elukogemuse parandamise võti on oma elust arusaamise suurendamine. Uut arusaamist ei ole võimalik leida teie praegustest teadmistest ja uskumustest, vaid te peate nõustuma otsingutega väljaspoolt oma kivinenud alateadlikke arusaamu. Aga ajalugu ja igapäevane kogemus tõestavad, et inimesed klammerduvad oma uskumuste külge ja on tõrksad oma mõttemustreid muutma. Selleks, et te saaksite olla edukas oma seesmiste olukordade valitsemises, on absoluutselt vajalik ära tunda, et teie enda psüühikas eksisteerib jõud, mis töötab vastu teie kasvamisele. See jõud püüab sundida teid jääma oma praegusesse alateadlikku mõttemudelisse, õhutades teid tagasi lükkama igat ideed, mis võib teid teie praegusest piiratusest vabastada.

Inimlik ego on termin, mida on mitmesugused psühholoogid ja vaimsed õpetajad erinevalt nimetanud. Selles raamatus on termini “ego” all mõeldud teie psüühikas, teie vaimse olemuse madalamas osas asuvat “võõrast” olevust. See olevus on mõnevõrra eneseteadlik ja tal on tugev püsimajäämise instinkt. Enamikel inimestel on ego saavutanud suure kontrolli nende elu üle. Vaimne tee on protsess, mille käigus te võtate tagasi ego käest valitsemise ja saavutate vabaduse olla see, kellena teid olema loodi.

Aga ego ei anna kontrolli vabatahtlikult ära. Seepärast on oluline, et te mõistaksite, kuidas ego loodi. See on mõnevõrra keeruline protsess, nii et järgnev on ainult lühike kokkuvõte selle kirjeldamiseks.

Nagu eelpool selgitatud, on Teadlik Mina teie olemuse kese ja tal on ülesanne teie psüühikat kontrolli all hoida. Selle kontrolli säilitamiseks peab Teadlik Mina olema nõus võtma täieliku vastutuse teie elu eest ja tegema otsuseid, ka elutähtsaid. Tasakaalustatud otsuste tegemiseks, mis ei kahjustaks teid ega teisi eluvorme, peab Teadlik Mina saavutama suurema arusaamise universumit juhtivatest seadustest. Teadmist selle kohta on võimalik saada vaimselt õpetajalt, nagu hiljem selgitatakse.

Jumala seadused on kavandatud universumis kindlustama harmooniat, mis tähendab seda, et ükski kaaslooja ei saaks hävitada ega hoida oma kontrolli all teist kaasloojat. Kui kõik inimesed nende seadustega kooskõlas tegutsevad, siis loob inimkond ülesmineva spiraali ning kõrvaldab meie planeedilt kõik kannatused. Kuna kõigil kaasloojatel on vaba tahe, siis on neil oma vaba tahet kasutades ka võimalik luua olukordi, milles nad lähevad Jumala seadustega vastuollu, luues illusiooni, et materiaalne sfäär eksisteerib sõltumatuna vaimsest sfäärist ja et nemad kaasloojatena on vaimsest sfäärist sõltumatud, eraldiolevad materiaalsed olevused. See illusioon loob väära arusaama, justkui suudaksite te positsioneerida end teistega võrreldes nii, nagu võiksite te kahjustada teisi endale seejuures kahju tegemata. Kaasloojatele vaba tahte andmisega tuli olemisse valikuvõimalusena ka isekuse teadvus. Teiste sõnadega, kaasloojatel on kaks valikuvõimalust oma identsustunde loomiseks:

 1. Te võite rajada oma identsustunde niisugusele meeleseisundile, milles te näete ja tunnete oma üksolemist nii oma vaimse kõrgema olemusega kui kõikide teiste elu vormidega. See loob harmoonia teie kõrgema ja madalama olemuse vahel ja kindlustab selle, et teie tegemised aitavad edeneda nii teil kui kõikidel teistel. Te täidate siis oma siinolemise eesmärki ja toote Maa lähemale kõrgema eluvormi ilmutamisele. Meelt, mis on kavandatud universumis harmoonia ja üksolemine kindlustamiseks, nimetatakse Kristus-meeleks.Tegelikult on see universaalne termin, mis ületab kristliku religiooni ja sõna “Kristus” sektantliku kasutamise (sellest lähemalt hiljem).
 2. Te võite rajada oma identsustunde ka niisugusele meeleseisundile, milles te näete ennast oma kõrgemast minast ja teistest eluvormidest lahusolevana. See viib vältimatult lahusolekule, eraldiolekule teie kõrgema ja madalama mina vahel ja teie madalam mina ei peegelda teie vaimset individuaalsust. Sel juhul ei tunne te kunagi rahulolu ja kõik teie teod viivad lõpuks teie enda ja teiste kannatusele. Lahusoleku ja isekuse meelt kutsutakse antikristlikuks meeleks (sellest hiljem detailsemalt).

Kui teid eneseteadliku olevusena loodi, siis elasite te kaitstud ümbruskonnas – selle sümboolne kirjeldus on Eedeni aia lugu, kus teid juhtis vaimne õpetaja. Kui te eneseteadvuses kasvasite, tuli teil silmitsi seista kiusatusega kasutada antikristlikku meelt, mida sümboliseerib madu.

Enamik inimesi maakeral pimestati pikkamööda antikristliku loogika poolt ja nad hakkasid ennast nägema lahusolevana nii oma vaimsest minast kui ka üksteisest. See pani inimesi tegema niisugusel illusioonil põhinevaid otsuseid, kus nad on üksteisega võitluses olevad inimolevused. Inimesed hakkasid käituma nagu loomad, võideldes ellujäämise eest ja see viis kannatustele. Teadlik Mina hakkas tundma, et igal otsusel, mille ta tegi, olid ebasoovitavad tagajärjed. Jõuti staadiumisse, kus Teadlik Mina otsustas, et ta ei taha enam otsuseid teha, et ta ei taha enam olla vastutaval positsioonil.

Kui te loobusite vastutusest otsuseid teha, siis sel hetkel sündis teie ego. Nii juhtus seepärast, et teid ümbritsevad situatsioonid nõudsid otsuste tegemist, kuid Teadlik Mina ei tahtnud neid enam teha ja järelikult pidi neid tegema hakkama keegi teine. See keegi teine ongi ego. Te otsustasite lõpetada teadlike otsuste tegemise ja nüüd hakkas ego teie eest otsuseid tegema teie vaimsest teadlikkusest väljaspool.

Selleks et mõista ego loomist, mõelge sellele, et teie alateadlik meel toimib nagu arvuti. Kui te kordate teatud tegevust piisav arv kordi, siis loote te alateadlikus meeles arvutiprogrammi, mis läheb selle tegevusega tsüklisse ilma teadlikku meelt kaasamata. Näiteks võiks parelleeli tuua jalgrattasõiduga. Kui te olete selle selgeks õppinud, siis te ei unusta seda kunagi ära. Te ei pruugi rattaga sõita 10 aastat, aga kui te jälle ratta selga istute, võtab juhtimise üle teie alateadlik arvutiprogramm. Asja pahupooleks on aga see, et enesekeskse või ennast hävitava programmi puhul loote te kannatuse ja teie teadlikul meelel ei näi olevat jõudu seda peatada. Ilmne näide on sõltuvus.

Enne kui Teadlik Mina otsustas loobuda vastutusest, oli ta loonud juba hulga niisuguseid n-ö arvutiprogramme. Kui te keeldusite otsuseid tegemast, siis võtsid just need programmid otsustamise üle. Mõned ulmekirjanduse lood kirjeldavad superarvuti loomist, mis muutub nii võimsaks, et saavutab intelligentsuse ja tahab maailma valitseda. Pärast seda, kui te loobusite oma elu juhtimisest, muutus alateadvuslik arvuti võimsamaks ja moodustus ego. Egol on piiratud eneseteadvus ja intelligents, aga tal on väga tugev ellujäämise instinkt.

Tegelikult ei hooli ego teist, ta hoolib ainult endast. Ta püüab teid kontrolli all hoida nii, et ta saaks kasutada teid tööriistana oma võimu laiendamiseks maailmas. See on nagu hull diktaator, kellel ei saa kunagi küllalt – olgu see lõbu, omand või võim. Kui te ego ähvardate, siis on ta valmis teid hävitama – hävitama teie endast lugupidamist ja identsustunnet selleks, et ise ellu jääda. Ego ei ole üldiselt piisavalt intelligentne mõtlema, et tema eksisteerimine sõltub teist ning hävitades teid, hävitab ta ju iseenda.

Teil on vaja mõista ka seda, et ainult oma peidetuse ja varjatuse korral saab ta säilitada oma kontrolli teie üle ja seda ego teab ja teeb. Kui Teadlik Mina avastab ego ja mõistab, kuidas see teie elu kontrollib, siis ei ole ta enam niisuguse olukorraga nõus ja te võtate tagasi kontrolli enda elu üle. Ego teeb kõik selleks, et teie kontrollivõimet vältida, ta keeldub muutmast oma käitumist ja uskumusi. Kui te leiate vaimse tee, siis teie ego ei anna alla. Ta püüab kasutada teie vaimseid uskumusi teie üle kontrolli säilitamiseks või isegi kontrolli laiendamiseks. On täiesti võimalik, et inimesed võivad pidada end väga vaimseteks, aga nad on siiski oma ego kontrolli all. Seda väljendas Jeesus oma väitega: “Ehk kuidas sa võid ütelda oma vennale: Vend, lase ma tõmban pinnu sinu silmast! Ja sa ise ei näe palki omas silmas? Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk omast silmast ja siis sa seletad pindu välja tõmmata oma venna silmast!” (Lk 6:42). Ego ei suuda näha oma puudusi ja ta pimestab teid selle reaalsuse suhtes, kust lähtub kogu silmakirjalikkus.

Kuna ego teeb kõik selleks, et varjatuks jääda, püüab ta panna teid eitama või ignoreerima ego kohta käivaid õpetusi. Kui te hakkate nägema ego, siis te näete, et egost ülesaamine on tõeliseks võtmeks teie vaimse vabaduse võitmisel. Kõik tõelised vaimsed õpetajad on õpetanud, kuidas ego võita. Buddha rääkis valgustatuse saavutamisest ja kannatuse ületamisest, mis tähendab muuhulgas ka oma ego ületamist. Jeesus rääkis Jumala kuningriigist, nimelt teadvuse seisundist, milles olles ego kaotab teie üle kontrolli.

 

21. Alateadvuslik arvuti

Kus ego resideerub ja mis võimaldab tal peita end Teadliku Mina eest? Ta viibib teie olemuse madalamas osas, selles osas, mida te kasutate enese väljendamiseks materiaalses maailmas. Seda teie olemuse osa kutsutakse sageli alateadvuslikuks meeleks ja nii traditsiooniline psühholoogia, eneseabi kui ka vaimsed õpetused ütlevad, et sellel on teie elule väga võimas mõju.

Nagu eelpool selgitatud, on lihtsaim viis alateadliku meele mõistmiseks selle kõrvutamine arvutiga. Kui programm on juba loodud, siis võtab see kontrolli teie reageeringute üle paljudes olukordades. Seega teie Teadlik Mina ei oma enam kontrolli selle üle, kuidas te välistele olukordadele reageerite ja teie elu juhib tegelikult alateadvuslik arvuti. Mõned inimesed lubavad niisugustel alateadvuslikel programmidel kogu oma elu juhtida ja neil ei ole peaaegu üldse mingit kontrolli oma reageeringute üle. Nad tegutsevad nagu bioloogilised robotid, kes harva teevad teadlikke otsuseid, lubades enamuse otsuseid teha alateadvuslikul tasandil. Enesestmõistetavalt takistab see teil oma seesmisi olukordi kontrolli all hoidmast. Pidage meeles, et arvuti ei saa muuta omaenda programmeeringut - ta jätkab sama asja tegemist määramatu arv kordi.

Võtke üheks alateadvusliku arvutiprogrammi näiteks olukord, milles keegi leiab, et tal on matemaatika õppimisega raskusi. Võib-olla mõni on teda isegi süüdistanud matemaatika nõrgas tundmises. See isik lõi alateadvusliku arvutiprogrammi, mis rajanes uskumusel, et ta ei saa ega taha matemaatikat õppida ning ei vaja seda. Kui ta leiab ennast olukorrast, kus tal on vaja matemaatikat kasutada, võtab see programm juhtimise üle. Ta tuleb välja igasuguste vabandustega, miks ta ei saa, miks tal ei ole vaja, miks ta ei taha matemaatikat õppida. Fakt, et see inimene ei suutnud matemaatikat lapsena õppida, ei tähenda seda, et ta ei suudaks seda täiskasvanuna teha. Aga kui te lubate alateadlikul programmil oma elu juhtida, siis te isegi ei püüa kunagi õppida midagi uut ja see takistab teil leidmast uusi võimalusi.

Niisuguste alateadvuslike arvutiprogrammide valik on lõputu ja paljud nendest võivad olla psühholoogiliselt sandistavad. Näiteks on kõiki sõltuvusi võimalik selgitada alateadlike arvutiprogrammide toimimise näitel. Paljusid inimesi on lastena emotsionaalselt kuritarvitatud ja näib, et nad tõmbavad täiskasvanutenagi ligi pahatahtlikke inimesi, korrates sama mustrit näivalt lõputus tsüklis ja nad ei suuda sellest tsüklist välja tulla.

Kui te tahate võtta kontrolli oma elukogemuse üle, siis tuleb teil paljastada ja läbi näha ennasthävitavad alateadvuslikud programmid, eesmärgiga need oma meeltest eemaldada. Sellele protsesessile hakkab vastu teie ego, kes kasutab alateadvuslikke programme teie kontrolli all hoidmiseks ja enese peitmiseks. Paljud inimesed ei püüa oma alateadlikku meelt puhastada enne, kui nad on sattunud kriisiseisundisse.

Alateadvuslikud programmid põhjustavad teadvustamata otsuste tegemist, mis viivad piiravate tagajärgedeni. Kui teie teadlik meel keeldub teadlikke otsuseid tegemast, siis te lasete teistel alateadvuslikel programmidel juhtida oma reaktsioone ja see viib veel ebateadlikemate, teadvustamata valikute tegemisele, mis toovad endaga kaasa veel piiravamaid tagajärgi. Nii satute te suletud ringi, mis läheb ikka väiksemaks ja väiksemaks, kuni näib, et saate end vaevu liigutada: teil justkui polekski enam valikuvõimalust. Niisuguses olukorras on kõige tavalisemaks reageeringuks väide: “Mul ei olnud valikut!” See allakäiguspiraal kulmineerub lõpuks suuremaks kriisiks, mis sunnib Teadlikku Mina ärkama ja otsustama, et ta peab tagasi võtma kontrolli oma elu üle ja hakkama teadlikke otsuseid tegema.

Pole olemas ühtki mõistlikku põhjust, miks te peaksite laskma oma elul kriisi libiseda enne, kui Teadlik Mina otsustab tagasi võtta kontrolli elu üle. Te saate igal hetkel teha otsuse istuda tagasi juhi istmele ja alustada alateadvusliku arvuti kõvaketta puhastamist. Selle raamatu eesmärk on inspireerida teid saavutama meisterlikkust oma elu üle ilma suurt kriisi kogemata. Aga niisuguse meisterlikkuse saavutamiseks on teil vaja omada rohkem teadmisi alateadliku meele ja samuti oma energiakeha kohta.

 

22. Energiakeha

Einsteini avastus selle kohta, et kõik on energia, omab tähendust iga elu aspekti suhtes. Kui kõik on energia, siis peab ka teie meel koosnema energiast. Seda ei ole raske ette kujutada, sest mõtted ja tunded on ilmselgelt energia vormid. Mõtted ja tunded on teie meele sisu, aga mis on siis meel ise?

Energia võib käituda kahel viisil. Ta võib olla laine, mis liigub läbi keskkonna, nagu heli liigub läbi õhu või ookeanilaine ookeanis. Aga see võib olla ka ühel kohal püsiv energiaväli. Siit järeldub, et meel ise on energiaväli ja mõtted ning tunded on lained, mis pärinevad energiaväljast. Nad kas jäävad välja sisse või saadetakse välisesse maailma.

Kuidas võiksite te ette kujutada meele energiavälja? Te teate, et magneti ümber on nähtamatu väli ja te oletevõib-olla joonistel seda näinud. Ka kogu planeedi ümber on nähtamatu väli. Seepärast ei ole raske ette kujutada, et teie meel on energiaväli, mis ümbritseb teie füüsilist keha. Sellise energiavälja ehk aura eksisteerimist on postuleeritud tuhandeid aastaid. Mõned selgeltnägijad suudavad näha energiavälja ja kasutada seda füüsiliste või vaimsete haiguste diagnoosimisel. Viimastel aastakümnetel on mõned teadlased kasutanud teaduslikke instrumente inimese energiavälja mõõtmiseks. Kuigi see ei ole veel muutunud teaduse valitsevaks suunaks ja kindlasti mitte ka üldiseks teadmiseks, toetub keha ümber oleva energiavälja eksisteerimine kindlale teaduslikule pinnale. Arvutite külge kinnitatud digitaalsed kaamerad suudavad juba teha energiavälja arvutiekraanil nähtavaks ja tõenäoliselt areneb sellest tehnoloogiast haiguste diagnoosimise abivahend. See kinnitab inimese energiavälja eksisteerimist.

 

Kui teie meele energiaväli on olemas, siis saab ka arusaadavaks, kuidas selle välja seisund mõjutab teie teadlikke mõtteid ja tundeid. Te suudate saavutada kontrolli oma energiavälja üle selle asemel, et lasta sellel ennast kontrollida. Siit tuleneb mitu väga tähtsat järeldust.

Teie energiaväli ei ole isoleeritud üksus. Kui te teise inimesega suhtlete, siis ka teie energiaväli suhtleb, vahetades energiat selle isiku energiaväljaga. Teine isik saab saata energiat teie energiavälja või võtta teie energiaväljast energiat. Te olete võib-olla kogenud situatsiooni, kus keegi teie peale vihahoos karjub ja te tunnete ennast rõhutuna ja vihasena. Põhjus on selles, et vihased tunded moodustasid energialained, mis saadeti teie energiavälja ja nad mõjutasid teie tundeid. Te oletevõib-olla kogenud ka seda, et viibides kurva või rõhutud inimese lähedal, tunnete te end pärast väsinuna või “tühjaks tõmmatuna”. See isik sõna otseses mõttes tõmbas teie energia teie väljast välja.

Te võite nüüd jagada energia positiivseks ehk kõrge vibratsiooniga energiaks, mis paneb teid ennast paremini tundma ja negatiivseks ehk madala sagedusega energiaks, mis paneb teid ennast halvemini tundma. Kuna kõik on energia, siis siit järeldub, et kõigil tunnetel on spetsiifiline vibratsioon. Ei ole raske näha, et vihal on selgesti tajutavalt madalam vibratsioon kui armastusel. Seega on mõistlik endas arendada eristusvõimet energiate vibratsioonide tajumiseks. Samuti muutub endastmõistetavaks vajadus blokeerida negatiivse energia sisenemine teie energiavälja, kuid positiivsel energial lasta siseneda. See on võrreldav teie füüsilise keha immuunsüsteemiga. Te saate parandada oma heaolu, kaitstes oma energiavälja negatiivse energia eest.

Mis juhtub selle negatiivse energiaga, mis on juba teie energiavälja sisenenud? Teadus ütleb, et kui energialainele on antud teatud vibratsioon, siis võib energialaine sellesse seisundisse jääda määramatuks ajaks. Teiste sõnadega, kui madala vibratsiooniga energia on teie välja sisenenud, siis võib ta sinna pikaks ajaks jääda. Selline energia saab sinna jätkuvalt koguneda, pannes teid ennast progresseeruvalt halvemini tundma. Te olete võib-olla näinud inimesi, keda viha niipalju mõjutab, et nad kaotavad enese üle kontrolli ja on pidevas ärrituvuse seisundis: vihaenergia jätkab nende energiavälja kogunemist. Depressioongi on osaliselt põhjustatud negatiivse energia kuhjumisest.

Teie teadlik meel, mõtted ja tunded koosnevad energiast. Nagu magnet saab külge tõmmata rauapuru, nii on ka energial teatud elektromagnetiline jõud.

Seega vihaenergia kuhjumine teie energiaväljas saab avaldada magnetilist tõmmet teie teadlikule meelele ja kallutada teid rohkem situatsioonidele vihaga reageerimise suunas. Nüüd saab selgeks, et stress on madala vibratsiooniga energia kuhjumine teie energiavälja. Seega võti stressiga edukaks tegelemiseks on selle äraõppimine, kuidas oma energiavälja negatiivse energia eest kaitsta ja kuidas puhastada seda juba sinna sisenenud energiast. Rõõmustav on asjaolu, et negatiivset energiat on üsna kerge positiivseks ümber muuta. Nii nagu teie meelel on võime genereerida negatiivset energiat, nagu viha, nii on tal võime ka niisugust energiat ümber muuta.

See viib meid nüüd teisele vaatlustasemele. Teie energiaväli eksisteerib kogu planeedi suurema energiavälja sees.

Osa sellest väljast on energiakogum, mida psühholoogid on ammu hakanud kollektiivseks alateadvuseks (ingl k.collective unconscious) kutsuma. See on energiaväli, mis ümbritseb planeeti ja mis toimib kogu inimkonna poolt

aegade algusest saadik toodetud mentaalse ja emotsionaalse energia laoruumina. Kuna energia võib teatud vibratsiooni jääda ja kuhjuda niisugusena, siis on kerge ette kujutada, et see kollektiivne energiaväli sisaldab suurt hulka sellist energiat, nagu hirm, viha ja vihkamine. Kui teie isiklik energiaväli on massiteadvusele avatud, siis te leiate, et teil on väga raske oma elu kontrolli all hoida.

Heaks massiteadvuse mõju näiteks on rahvahulkade meelsuse mõju indiviidile. On olemas arvukaid näiteid selle kohta, kuidas rahvamassi poolt produtseeritud meelsus või emotsioon vallutab inimeste meeli sel määral, et nad sooritavad tegusid, nagu näiteks tapmine, mida nad normaalseisundis ei oleks kunagi teinud. Selle tõdemusega saab selgitada, miks mõned inimesed järgivad alati trende, olgu see siis avalik arvamus või moetrend. Oma elu kontrollimise oluline osa on lahku löömine massiteadvusest.

Enesestmõistetavalt ei pea negatiivne energia teie energiavälja ainult väljastpoolt sisenema. Te olete täiesti võimelised produtseerima niisugust energiat ise, minnes negatiivsetesse tunnetesse nagu hirm või viha. Negatiivsed tunded võivad põhjustada samuti negatiivse energia kuhjumise, mis võib teid allaminevasse spiraali viia koguni niisugusel määral, et te võite kaotada enesekontrolli. Nüüd te näete, et oma elu üle valitsema hakkamise üheks osaks on selgeks saada, kuidas vältida olukordadele reageerimist negatiivsete tunnetega. Seda saab teha alateadvuslike arvutiprogrammide kustutamise läbi, kui varemkirjeldatud näite juurde tagasi minna.

Enese hästi tundmiseks tuleb õppida suunama ja genereerima positiivset energiat oma energiavälja. Tuleks selgeks õppida, kuidas erinevatele elusituatsioonidele positiivselt reageerida, aga samuti oleks vaja selgeks saada, kuidas oma tõelisest allikast rohkem positiivset energiat ammutada. Positiivse energia ammutamiseks on oluline

omada teadmisi oma kõrgema olemuse kohta. Samuti vajate te teadmisi energia loomuliku voolamise kohta oma kõrgema olemuse ja madalama olemuse vahel. Need algteadmised selgitavad, kuidas te saate kaitsta ja puhastada oma energiavälja. Siin on teie energiakeha kohta käivate tähtsate ideede lühikokkuvõte:

 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia sisenemine oma energiavälja.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas puhastada oma energiavälja sinna juba kogunenud negatiivsest energiast.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia genereerimine omaenda meele sees.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas suurendada positiivse energia voolu oma olemuse kõrgemast ehk vaimsest sfäärist oma olemuse materiaalsesse sfääri.

23. Vaimne mina

Kergendamaks teie kõrgema ja madalama olemuse vahelise suhte visualiseerimist, vaadake allpool olevat pilti. Selle värviline versioon on ka selle raamatu kaanel.

Teie vaimse mina tuuma kutsutakse Mina Olen Kohalolekuks, sest see on teie tõeline identsus, kes annab teile võime teada, et “Mina olen!” Ülemine figuur kujutab teie Mina Olen Kohalolekut keskse valge sfäärina.

Prantsuse filosoof Rene Descartes ütles: “Ma mõtlen, järelikult mina olen”. Kuigi sellel ütlusel on paikapidav täheldus materiaalses universumis, siis kõrgema reaalsuse seisukohast peab teil olema olemise tunne enne teie mõtlemistegevuse algust. Seega teie vaimne mina annab teile olemise tunde ja fakt, et teil on teadvus, võimaldab teil mõelda. MINA OLEN, seepärast saan ma mõelda. Nimi “Mina Olen” on pärit sellest nimest, mille Jumal andis Moosesele Siinai mäel:

13. Siis Mooses ütles Jumalale:“ Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile; Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on? Mis ma siis neile pean vastama?”

14. Ja Jumal ütles Moosesele : “MA OLEN SEE, KES MA OLEN!” Ja ta jätkas: “Ütle Iisraeli lastele nõnda – Mina Olen! on mind läkitanud teie juurde!” (Ms 3:13-1).

Nagu hiljem selgitatakse, eksisteerib vaimses valdkonnas Olevuste hierarhia. See sirutub välja kõrgeimast Jumalast läbi paljude vaimsete sfääride, paljude vaimsete valdkondade tasandite. Teie eluvool on selle hierarhia osa, Olemise keti osa. Kuid materiaalses valdkonnas on enamusel inimestel eraldiolevate olevuste identsustunne ja nad näevad ennast teistest inimestest, loodusest ja Jumalast lahusolevatena.

Vaimses valdkonnas tunnetavad kõik teadlikud olevused kogu elu üksolemist, kogu elu lähtumist ühest ja samast allikast. See ei tähenda, et vaimsetel Olevustel ei oleks individuaalsust, vaid nad näevad oma individuaalsust ühe kõrgema Olevuse väljendusena, mis ulatub kogu teel tagasi Loojani – kogu elu allikani. Seda on selgelt väidetud ka Piiblis: “Temata ei ole midagi tehtud, mis tehtud on.” (Jh 1:3). Vaimse valdkonna mitmekesisuses on kõikidel Olevustel üksolemise tunne, nad näevad ennast ja teisi sellesama kõrgeima reaalsuse unikaalsete väljendustena, keda inimolendid kutsuvad Jumalaks.

Teie madalam olemus on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus materiaalses maailmas, teisisõnu maises sfääris kehastunud jumalik individuaalsus. See individuaalsus loodi Jumala soovist olla igas hetkes enamat ja see on tingimusteta armastuse väljendus. Teie Mina Olen Kohalolek soovis saata osa endast materiaalsesse universumisse. Osalt sellepärast, et kogeda seda Jumala loomingu tasandit seestpoolt, osalt sellepärast, et aidata kaasa Jumala kuningriigi kui täiuslikult harmoonilise ühiskonna loomisele Maa peal.

Teie Mina Olen Kohalolek sisaldab teie individuaalsuse jumaliku olemuse koopiat, kõiki tunnusjooni, mis teevad teist unikaalse Jumala Olemuse väljenduse. Selle valguskoopia lõid teie vaimsed vanemad – vaimses valdkonnas eksisteerivad vaimsed Olevused – ja see on püsiv, säiliv ning vääramatu. See on nii-öelda vundament teie kaasloomise püüdele.

Elu tõeline eesmärk on kasvamine eneseteadvuses ja oma loovate võimete suurendamine, kuni te saavutate meisterlikkuse materiaalse universumi üle (meelevalitsemine mateeria üle, mida Jeesus ja Buddha demonstreerisid) tuues sel moel Jumala kuningriigi Maale. Kui te kasutate oma loovaid võimeid targalt, siis saate te oma jumaliku individuaalsuse vundamendile toetudes edasi luua ja te saate seda vundamenti laiendada. Kui teis on tahet oma kogemustest materiaalses universumis õppida, siis suudate te vaimselt oluliselt rohkem areneda.

Kuna Mina Olen Kohalolek viibib vaimse vibratsiooni sfääris, mis on materiaalsest universumist kõrgemal, siis ükski maises universumis tehtud viga ei saa teie Mina Olen Kohalolekut kuidagi negatiivselt mõjutada. Ükskõik milliseid vigu te olete materiaalses universumis kehastudes teinud, ei saa see mõjutada teie tõelist jumalikku identsust. Sõltumata sellest, kui armetuna te võite ennast tunda, on teil ALATI olemas potentsiaal oma Mina Olen Kohalolekuga taasühinemiseks ja oma tõelise vaimse potentsiaali rakendamiseks.

See on Jumala universumi kavandisse sisseloodud turvamehhanism ja te ei saa KUNAGI kaotada oma võimet saavutada üksolemise tunne oma kõrgema Olemusega. Aga ego töötab selle ühenduse vastu ja püüab teid hoida järjepidevalt niisuguses meeleseisundis, milles te tunnete ennast Jumalast lahusolevana.

Teie kausaalne keha

Te näete selle raamatu kaanel värvilisi ringe valge sfääri ümber, mis esindab teie Mina Olen Kohalolekut. See näitab neid saavutusi, mida te olete kogunud oma rännaku (erinevate kehastuste) jooksul materiaalses maailmas. See on teie positiivsete õppimiste kogemuste kogum ja pidage meeles, et ka niisugust õppetundi, mis veana tundub, saab pöörata positiivseks õppimiskogemuseks.

Seega on tark vaadata elule kui teaduslikule eksperimendile. Te olete siin selleks, et välja selgitada, mis töötab ja mis ei tööta. Senikaua, kui te olete valmis pöörama iga kogemuse positiivseks õppimise kogemuseks, ei ole teil tarvidust tunda süütunnet oma vigade pärast. Kui Thomas Edisson töötas elektripirni leiutamise kallal, katsetas ta 2000 materjaliga enne, kui ta leidis, mis töötab ja mis mitte. Ta ei arvanud, et tegi 2000 viga, vaid hoopis ütles: “Ma avastasin 2000 viisi, kuidas elektripirni teha ei saa.” Te võisite avastada 2000 viisi, kuidas ei saa muutuda niisuguseks inimolevuseks, missugune te tahaksite olla, aga neid kogemusi saab siiski kasutada niisuguse inimolevuse kujundamiseks, missugune te olla tahaksite.

Piibel viitab kausaalsele kehale järgmistes ütlemistes:

19. Ärge koguge endale aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad:

20. Vaid koguge endale aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega neid ei varasta:

21. sest, kus su aare on, seal on ka su süda (Mt 6:19-21).

Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: “Üht asja on sulle vaja: mine ja müü ära kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on siis varandus taevas; ja tule, järgi mind!” (5 Mk 10:21).

Teie kausaalset keha võib vaadelda kui kosmilist pangaarvet, millest te saate intresse välja võtta oma vaimse kasvamise ja oma Maale tuleku eesmärgi täitmise tarvis.

Kui te olete juba teadliku ühenduse oma kõrgema Olemusega rajanud, siis olete te võimelised kasutama oma kausaalsesse kehasse ladustatud positiivset energiat ja kogemusi.

 

24. Energiavool

Arv 8, mis ühendab ülemist ja alumist figuuri, esindab energia voolu teie Mina Olen Kohalolekust teie nelja madalamasse kehasse. Kui te olete eksinud lahusoleku teadvusse ja teete teadvustamata valikuid, siis te väärkasutate vaimset energiat ja see ei saa tõusta tagasi vaimsesse sfääri ega lisada positiivseid saavutusi teie kausaalkehasse nii, nagu selgitatud eelmises peatükis. Lahusoleku teadvuses tehtu muutub teie isiklikku energiavälja kogunenud väärkasutatud energiaks.

Need väärkasutatud energiapöörised tõkestavad teie intuitiivset ühendust oma vaimse minaga ja vähendavad Mina Olen Kohaloleku sfäärist materiaalsesse maailma voolavat energiahulka. Ühtlasi piiravad need energiablokid teie loovaid võimeid. Kui te taastate oma madalama olemuse tasakaalu, siis taastuvad ka 8-kujulise voolu energiad, voolates tagasi vaimsesse valdkonda, kus neid paljundatakse ja saadetakse tagasi alumisse sfääri. Kui te oma talente paljundate, siis teie loovad jõud suurenevad. Jeesus seletas seda oma tähendamissõnas talentidest:

“Sest kellel on, sellele antakse, ja tal on küllalt; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on.” (6 Mt 13:12).

Tõeline viis oma talentide paljundamiseks on isetu soov aidata edendada kõiki eluvorme, mitte tegeleda üksnes iseenda heaolule keskendumisega. Teisi inimesi ja kogu elu väärtustate te eelkõige oma vaimset individuaalsust väljendades. Seda ei õnnestu teha, kui te otsite elus võimalusi iseenda pjedestaalile tõstmiseks või soovite saavutada heaolu teiste inimeste heaolu arvelt. Oma vaimset ehk jumalikku individuaalsust saab väljendada täiuslikult ainult siis, kui teie Teadlik Mina saavutab üksolemise tunde teie kõrgema minaga. Sellise üksolemise saavutamine eeldab jagusaamist oma inimlikust egost. Üksolemise uues identiteedis näete te ennast Jumalaga kaasloojana ja mõistate, et te olete oma Mina Olen Kohalolekuga üks.

Selle valgustatuse seisundi või Kristus-olemise seisundi kaudu mõistate te ka seda, et kõik kaasloojad pärinevad samast allikast ja seega kõik inimesed on ühe ja sama Jumala osad Maa peal. Olles teinud valgustatuse seisundipoole olulisi samme, hakkate te aru saama, et tõeline enese vaimse edendamise viis on isetult aidata teisi selle nimel, et ka nemad suudaksid oma inimliku ego võita ja nautida vaimset vabadust, mis kaasneb üksolemise seisundiga. Jeesus kirjeldas kogu elu ühtsust järgmises tsitaadis:

“Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu nende vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!” (7 Mt 25:40).

“Ja kes iganes teie seast tahab olla kõige esimene, olgu teie ori.” (Mt 20:27).

“Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde!” (Jh 12:32)

Paulus rääkis ka kogu elu üksolemisest:

“Nõnda oleme me paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” (Rm 12:5). “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus!” (1Kr 12:12).

 

25. Olemuse neli madalamat keha

Madalam figuur juuresoleval joonisel esindab teid kui inimest, teisisõnu arenevat eluvoolu. See joonis kujutab teie eluvoolu kõrgeimat potentsiaali, mis tähendab seda, et te olete vaba duaalsuse teadvusest ja teie vaimutasand ühtibKristus-meelega. Seega teie madalam olemus on muutunud teie kõrgema Olemuse täiuslikkuse peegelpildiks. Te olete siis siin all see, kes te olete Üleval.

Leonardo Da Vinci poolt joonistatud Vitruviuse inimene (ingl. k. Vitruvian man), on inimene tema ideaalses harmoonilises proportsioonis ja sümboliseerib teie nelja madalamat keha täiuslikus tasakaaluseisundis. Figuuri ümbritseb ring, mis esindab vaimse valdkonnaga üksolemist. Nelinurk sümboliseerib materiaalset universumit, see on “ringi muutmine nelinurgaks” ning selle protsessi tulemusena muutub Vaim mateeriaks.

Nelinurk sümboliseerib materiaalse maailma nelja põhielementi: tuld, õhku, vett ja maad. Seega esindab nelinurk materiaalse sfääri nelja tasandit ja samal ajal viitab ka inimese enda neljale madalamale “kehale”: teie identsuskehale, mentaalsele kehale, emotsionaalsele kehale ja füüsilisele kehale. 

Vitruviuse inimese figuur joonisel viitab seega kõigile olulisimatele madalamas sfääris kehastuva mina komponentidele. Ta sisaldab teie nelja madalamat keha, mis on üksteist vastastikku läbistavad energiakehad ja mis saavad koos eksisteerida samas ruumis, kuna nad vibreerivad erinevatel sageduste tasanditel:

 • Identiteedikeha kutsutakse ka eeterkehaks. Teie identiteedikeha sisu määratleb teie identsustunde. Kuidas te näete ennast, kuidas te näete Jumalat, kuidas te näete maailma ja kuidas te näete nendevahelist vastastikust mõju? Kas te näete ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et saavutada iseenda meele meisterlikkus mateeria, sh ka Maa üle, või te näete ennast materiaalse olevusena, Maa produktina, kellel ei ole mateeria muutmiseks jõudu ega väge?
 • Mentaalkeha sisaldab teie mõtteid. Siin moodustate te nende asjade mentaalsed kujundid, mida te tahate materiaalses maailmas teha ja kuidas mõeldut teostada. Need mentaalsed kujundid baseeruvad teie identsustundel, mis määratleb parameetrid realiseeritavate ja mitterealiseeritavate mõtete jaoks. Kui te identifitseerite ennast inimolevusena, siis piirate te järelikult oma vaimset võimekust ehk siis seda, milleks te tegelikult suuteline olete.
 • Emotsioonikeha on endastmõistetavalt teie tunnete asukoht. Emotsioon on liikumises olev energia (ingl k. “Energy in MOTION” - liikumises olev energia). Teie mõtted on mentaalsed kujundid, aga selleks, et nad muutuksid füüsilises sfääris tegevuseks või ilmuksid vormidena, peab miski need liikuma panema ja see juhtub emotsionaalse keha tasandil. Emotsioonikeha annab mõtetele jõu füüsilises maailmas ilmuda, kuid see sisaldab ka igasuguseid erinevaid soove. Ideaalselt peaksid teie emotsioonid olema teie jumalikust identsusest tulenevate puhaste mõtete peegeldused, mis omakorda on teie Jumaliku individuaalsuse peegeldus. Aga tavaliselt hakkavad emotsioonid elama oma elu ja püüavad teie elu juhtida, selle asemel, et püsida mõtete kontrolli all. Mõistate juba isegi, et emotsioonikehas olevad emotsioonid ja soovid, mis ei ole alguse saanud puhtast jumalikust identiteedist, võivad olla suures konfliktis teie tõeliste kõrgemate eesmärkidega.
 • Teadlik Mina ja füüsilinekeha. Paljudel inimestel on oluline osa nende identsustundest, mõtetest ja emotsioonidest peidetud teadliku teadvuse läve taha. Seepärast ei mõista nad tihti protsesse, mis juhivad teadlike mõtete, tunnete ja tegevusteni. See tähendab, et neil on vähe jõudu kontrollida oma alateadlikest protsessidest lähtuvaid tegevusi. Nad suudavad vaid pealt vaadata, kuidas nende alateadlikud meeled juhivad nende teadlikke elusid. Teie teadliku meele ja tegemiste kontrollimise võti on ületada teadliku teadvuse lävi nii, et te hakkate aru saama, mis toimub teie neljas madalamas kehas. See arusaamine aitab teil teadlikult taastada kontroll oma kõigis neljas kehas toimuva üle. Teie Teadlik Mina on võimeline saavutama kontrolli igas neljas sfääris, kuna tal on võime projekteerida ennast igale poole, kuhu ta soovib.
 

26. Kontakti kaotusest oma vaimse minaga

Oluline on mõista, et teie neli madalamat keha moodustavad tajufiltri, mis värvib teie madalamasse olemusse Mina Olen Kohalolekult voolava valguse. Kogu materiaalne maailm on energia, kõik selles olev luuakse Ma-ter Valgusest. See energiavool, mis tuleb teie Mina Olen Kohalolekult teie nelja madalamasse kehasse, hoiab teid elavana ja annab teile võime materiaalses maailmas tegutseda.

Ideaalse variandi kohaselt peaksite te seda energiat positiivse vibratsioonina säilitama, edendades nii ennast kui aidates teisi. Energia positiivne kasutamine võimaldab tal tõusta tagasi teie vaimse mina juurde, seal paljuneda ning siis juba kordades suuremana uuesti alla voolata. Selline energiavool suurendab teie loovaid jõude. See pöörab teie elu positiivsesse spiraali, mis võimaldab teil tajuda oma tõelist olemust ja seeläbi olla ka materiaalses maailmas olukordade peremees.

Tekkinud energia voolu saab võrrelda valgusega, mis tuleb filmiprojektori elektripirnist projektorisse. Kui see valgus läheb läbi teie nelja madalama keha, siis selle valguse värvivad nende kehade sisud (neis olevad mõttekujundid, uskumused ja energia) nii, nagu valgus filmiprojektoris värvitakse kujundite poolt filmiribal – ainult, et teil on neli filmiriba.

Kui teie neljas madalamas kehas on kujundid ja uskumused, mis ei ole harmoonias teie enda kõrgema Olemusega – eriti kui teil on enesekesksed uskumused ja isekad soovid – siis loote te Ma-ter Valguse peale oma isekuse läbi ebatäiuslikke vorme. See viib tasakaalustamata tegevusele, millele järgnevad kannatused teie elus ning seega te loote allamineva spiraali, mis viib üha suuremale kannatusele.

Luues ebatäiuslikkust Ma-ter Valgust kasutades, toodate te madala vibratsiooniga energiat. Selline väärkasutatud energia ei saa voolata tagasi teie kõrgemasse vaimsesse Olemusse ja muutuda (nagu Jeesus ütles) teie aareteks taevas - madal vibratsioon lihtsalt ei saa siseneda vaimse sfääri kõrgemasse vibratsiooni. Seega lõhuvad isekad teod kaheksakujulise voolu ja väärkasutatud energia peab kusagile mujale minema. See väärkasutatud energia koguneb teie poolt talle antud vibratsioonitasemele määramatuks ajaks. See energia ei kao lihtsalt ära, vaid ladestub teie nelja madalamasse kehasse.

Sel moel ladestununa moodustab väärkasutatud energia filtri ehk pahelisuse loori (ingl k. veil – loor, muutes sõnade järjekorda, saame ingl k. evil – kuri, kurjus), mis takistab teid saavutamast kontakti oma vaimse minaga. See pahelisuse loor võib pikkamööda tuhmistada teie visiooni endast, kuni te hakkategi arvama, et te olete vangistatud materiaalse, täiesti vaimsuseta universumi külge. See kahandab ka teie loovaid jõude kuni arvamiseni, et ainuke valikuvõimalus millegi tegemiseks Maa peal on tegutsemine läbi füüsilise keha jõu. Kuhjunud ja väärkasutatud energia on röövinud teilt teie vaimujõu.

Kui te mõistate, et teadlikul tasandil toimuv – kaasa arvatud teie välised olukorrad – on lihtsalt teie meele ja Ma- ter Valguse ekraanile projitseeritud kujund ehk visuaal, siis te mõistate ka, et elulavale projitseeritu muutmiseks tuleb teil minna projektsiooniruumi ja muuta neid filmi elemente, mis asuvad teie neljas madalamas kehas. Kui teile ei meeldi see film, mida kinos mängitakse, siis kas te saate muuta filmi sisu ekraani kaudu? Teie tegevus on tõenäoliselt tõhusam, kui te lähete allika juurde ja muudate kujundeid filmilindil, seega oma nelja madalama keha sisu.

Niisuguse dünaamika mõistmisel, mõistate te ka seda, et vaimsel teel progressi saavutamiseks on kaks võtmeelementi:

 • Puhastada kõik oma meeletasandid – oma neli madalamat keha – ebapuhastest uskumustest, mis põhjustavad teil vaimse energia väärkasutamist ja reageerimist ümbritsevale negatiivsete tunnetega.
 • Transformeerida ehk puhastada oma nelja madalamasse kehasse ladestunud negatiivsed energiablokid. Teil on ju tarvis kergendada oma koormat enne, kui te hakkate mäkke ronima.

Õnneks ei pea te seda protsessi üksi lõpule viima, sest teil on isiklik õpetaja, kes saab teid juhendada.

 

27. Kristus-mina olemusest

Joonisel kaheksakujulise figuuri keskpunktis asub teie Kristus-mina. Ta on vahendaja teie kõrgema Olemuse – Mina Olen Kohaloleku ja teie duaalsuses rändava madalama olemuse – Teadliku Mina vahel. Me võiksime öelda, et teie Kristus-mina on vaimne õpetaja, kes saadeti teie juurde pärast teie kontakti kaotamist oma kõrgema Olemusega. Ta on teie tervikolemuse üks koostisosadest ja seega võite te temani jõuda igal ajal, keskendudes oma südamele ja aktiveerides oma intuitiivseid võimeid.

Jeesus rääkis Kristus-minast järgmistes tsitaatides: 

“Ja ma palun Isa, ja ta annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti.” (Jh 14:16). “Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel,see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mida mina teile olen ütelnud.” (Jh 14:26).

Ei ole vaja üliinimlikke või imepäraseid võimeid selleks, et kuulda oma Kristus-mina tasast häält. Aga pidage meeles, et teie Kristus-mina ei asu teie füüsilise kehatasandil ja enamikel inimestest ka mitte tavateadvuse tasandil. Ta ei eksisteeri ka emotsionaalse ega mentaalse keha ja intellektuaalse või ratsionaalse meele tasandil. Samuti ei näe teie Kristus-mina teid ja teie elu niisuguse tajufiltri läbi, nagu teie ise ennast ja oma elu näete.

Kristus-mina tegelik eesmärk on pakkuda teile igas elusituatsioonis alternatiivset vaatenurka praegusele meelte poolt tajutavale ja läbi praeguse tajufiltri läbi nähtavale. Teie Kristus-mina teab täpselt, mida te suudate ja mida ei suuda aktsepteerida, arvestades teie meelte tajufiltri hetkeolukorda. Teie Kristus-mina eesmärk on anda teile laiem filtrivaba tajumise raamistik, mille valguses te oleksite võimelised ületama oma seniste elukogemuste baasil kujunenud tajufiltri piirangud.

Teie Kristus-mina teab, et oma madalama mina ehk Teadliku Mina tõstmiseks Kristus-meelega ühele tasandile on teil tarvis läbida tee, mis võimaldab järk-järgult avardada oma praegust teadvust kuni täieliku Kristus-teadvuseni. Teie Kristus-meel otsib alati võimalust tõsta teid kõrgemale teadvuse tasandile, kui te olete olnud seni.

See omakorda tähendab, et pole olemas situatsiooni, kus teie Kristus-mina ei suudaks teieni jõuda. Kuid teil on alati olemas valikuvabadus oma Kristus-meele kuulamiseks või selle ignoreerimiseks. Teie vaimse edenemise tõeliseks verstapostiks on küsimus, kas te olete valmis avama oma meeled ja südame millelegi, mis on seni eksisteerinud väljaspool teie tajufiltreid. Kui te ei soovi väljuda oma senise elukogemuse ja tajufiltri raamidest, siis te ei ole võimelised kuulma oma Kristus-meele häält. Selle asemel kuulete te oma ego üha valjemaks muutuvat kutset ja valeõpetuste massiteadvuse kaja, mis ütleb teile neid asju, mida teie ego kuulda soovib.

Kahjuks programmeerib maailm teid suunama oma tähelepanu madalamatele tasanditele. Mõned inimesed on väga keskendunud materiaalsele maailmale, mõned on väga emotsionaalsed ja teised väga intellektuaalsed. Kõik nad leiavad, et Kristus-mina sisemist häält on raske kuulda. Järelikult on teie vaimse kasvamise vältimatuks eelduseks võime arendamine endas oma tähelepanu ja identsustunde keskendamiseks oma Olemuse kõrgemale osale ja vaimsele valdkonnale. Jeesus rääkis Kristus-minale häälestumise tähtsusest, kui ta ütles:

“Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi.” (Mt 6:33)

Te mõistate, et oma Kristus-mina kuuldavõtmiseks peate te esmalt vaigistama oma ego valju hääle, mis püüab teie Kristus-mina alla suruda või püüab teie intuitiivseid kaemusi mõistuspärastada. Tegelikult püüab ego end teie elus asetada ülimale troonile ehk siis Kristus-mina kohale seni, kuni Teadlik Mina saavutab üksolemise teie Mina Olen Kohalolekuga. Ego püüab oma positsiooni kaitsta mitmel erineval viisil. Näiteks defineerib ta teatud uskumused eksimatuteks, luues niiviisi teie meele ümber alateadvuslikke kivinenud mõttemustreid. Ego-teadvusesolles ei julge paljud inimesed oma Kristus-mina hääle kuulamiseks vaadata oma sügavalt juurdunud arusaamadest kaugemale. Kristus- mina püüab ALATI juhtida teid väljapoole IGASUGUST mentaalset piirangut ja esitab seega pidevalt väljakutseid ego poolt kujundatud “eksimatutele” uskumustele.

Vaimse tee järgimise käigus ühinete te pikkamööda Kristus-meelega, mis tähendab, et te saavutate niisuguse visiooni ja eristamisvõime, mis võimaldab teil anti-Kristuse(ego-teadvuse) loodud illusioone läbi näha. See aitab teil tagasi nõuda oma nelja madalama keha puhtust isekate, kannatusi põhjustavate uskumuste käest. Kristus-meele abil saate te võita meisterlikkuse oma nelja madalama keha üle ja seeläbi ka materiaalse maailma üle.

Alguses näeb Teadlik Mina teie Kristus-mina välise õpetajana, aga vähehaaval te loote selle õpetajaga sügavama üksolemise tunde. See viib teid müstilisele ühendusele, mille kaudu te muutute “Kristuse pruudiks” ja teie Teadlik Mina saavutab üksolemise Kristus-minaga. Siis suudate te aktsepteerida, et Teadlik Mina on saavutanud oma seadusliku positsiooni Kristusena teie olemuses. Sellises üksolemise valgustunud väljas olete te muutunud Elavaks Kristuseks.

Niisugusele seisundile viitab Piibel, öeldes: “Nagu üleval, nii all”, mis tähendab, et teie Mina Olen Kohalolek saab nüüd teie nelja madalama keha kaudu tegutseda materiaalses maailmas ja väljendada mateerias oma tõelist vaimu ehk jumalikku individuaalsust. Teie identsustunne selles maailmas peegeldabki siis teie vaimset individuaalsust, mis on teie Mina Olen Kohalolekusse ankurdatud. Te olete võitnud meisterlikkuse iseenda ja Maa üle, nagu sümboliseerib gloobus joonisel oleva Vitruviuse inimese jalge all. Te võite nüüd kinnitada koos Jeesusega: “Mina ja mu Isa töötame tänini” (Jh 5:17).

Sisemiste vastuste saamine

Järgmine visualiseerimise harjutus on kavandatud selleks, et aidata teil leida vastuseid iseenda seest ja suurendada seeläbi oma intuitiivseid võimeid. Vastuseid, mida te soovite leida, ajendab soov sügavamaks arusaamiseks iseendast või vajadus mõista ennast ümbritsevaid olukordi. See visualiseerimise tehnika on kavandatud spetsiaalselt selleks, et aidata teil saavutada otsest kontakti omaKristus-minaga.

•Mine vaiksesse ruumi, kus sa saad olla segamatult vähemalt 5-10 minutit või ka rohkem. Istu mugavasse tooli nii, et käed ja jalad poleks ristatud. Leia mugav asend nii, et keha ebamugav asend ei saaks sind häirida. Kui sa tunned, et tahad pikali heita, siis heida.

 • Kui sa tunned, et oled lõdvestunud, suuna tähelepanu oma Mina Olen Kohalolekule kusagil pea kohal. Visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek langetab valge valguse voo sinu keha ja sinu isikliku energiavälja ümber. See valgusesammas on mitu jalga (1 jalg on 30 cm) paks ja ümbritseb täielikult sinu energiavälja. Valgus moodustab kõrgsagedusliku energiakilbi sinu energiavälja ümber, kus energia vibreerib nii kiiresti, et ükski materiaalse valdkonna energia ei saa sellest läbi tungida. Kõik madalama vibratsiooniga energiad põrkuvad tagasi sellelt valguse sambalt, mille sees sa oled.
 • Võta endale rahulikult aega, et täielikult sellesse visiooni ja meditatsiooni süüvida. Tunneta selle valge valgusesamba reaalsust ja kombatavust, selle peaaegu füüsilist olemasolu. Luba endal tunda ja aktsepteerida oma kaitstust igasuguste välisest maailmast tulevate häirivate või ebaharmooniliste energiate eest. Absoluutselt miski ei saa puudutada sinu energiavälja selle üksolemise valguse samba sees, nagu sa oleksid justkui teises dimensioonis.
 • Kui sa tõeliselt koged seda valguse sammast, siis visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek süütab vaimse tule sinu jalgade alla. See tuli on jõuline violetne valgus, mis on nii intensiivne, elektriline, põledes sinu jalge all ja selle valguse leegid läbistavad täielikult sinu keha ja sinu energiavälja, täites kogu ruumi valge valguse samba sees.
 • Violetsel tulel on jõud transmuteerida kogu negatiivne energia, mis on sinu isiklikku energiavälja ladestunud. Nendel energiatel on kalduvus koguneda sinu välja madalamasse ossa. Visualiseeri kontsentreeritud violetse leegi põlemist oma terves energiaväljas ja kõikide seal olevate toksiliste energiate hävinemist selles.
   
 • Suuna oma tähelepanu rinnakorvi keskkohta, oma südame kõrgusele. Visualiseeri vaimset leeki oma rinnakorvi keskel põlemas. See on sinu vaimne tuli, mis ei vaja põlemiseks kütust.
   
 • isualiseeri end kõndimas selles vaimses leegis, kuni avad ukse, värava või tunneli, mis ühendab sind vaimse maailmaga, kus kõik on valgus.
   
 • Visualiseeri end uksest või väravast sisse astudes tunnelit läbimas. Tunnel viib sind ilusasse aeda. Aed on ümbritsetud müüridega, mida katavad õitsvad puud ja aias on paljude kaunite lilledega peenraid, mis täidavad õhu imelise lõhnaga. Linnud laulavad.
   
 • Aias kõndides jõuad sa kahe üksteise vastas asuva istepingini. Sa istud ühele nendest ja sinu vaimne õpetaja istub teisel pingil näoga sinu poole. Sa võid seda õpetajat visualiseerida oma Kristus-minana või mõne teise religioosse kujuna, nagu Jeesus, Buddha või mõni teine vaimne meister. Kui sa valid oma Kristus-mina visualiseerimise, siis võiksid sa näha teda inimlikus vormis, mis kiirgab intensiivset valget valgust.
   
 • Anna endale aega tunda täielikku rahu selles rahustavas aias. Lase endal tunda oma vaimse õpetaja kiirgust. Sinu vaimne õpetaja ei mõista kohut ei sinu ega millegi üle, mida sa iganes teinud oled. Sinu õpetaja kiirgab tingimusteta ja lõpmatut armastust sinu hingele. Luba endal tunda seda armastust.
   
 • Kui sa tunned, et sinu õpetaja armastus ümbritseb sind, siis suuna oma tähelepanu lühidalt probleemile, küsimusele või olukorrale, mille kohta sa otsid sügavamat arusaamist. Näita seda olukorda õpetajale, kas sõnades või kujunditena. Palu õpetajalt arusaamist. Sa võid näiteks öelda: „Palun näita mulle sügavamat arusaamist selle olukorra suhtes.”
   
 • Pärast palve esitamist lase lahti sellest probleemist. Keskenda oma tähelepanu vaimsele õpetajale või ilusale aiale. Luba endal olla sügavas rahus, vaikses meditatsioonis ja tunne selle olukorra armsust.
   
 • Mõne hetke pärast pöördub sinu tähelepanu loomulikult sinu palve või murettekitava olukorra juurde tagasi. Kuula siis oma südame seest tulevat vastust. Kui sa ei saa kohest vastust, siis ära lase end häirida. Lihtsalt mõista, et mõnikord tuleb vastus sinu juurde hiljem või ootamatul kujul.
   
 • Veeda selles ilusas aias nii palju aega, kui soovid, ammutades endasse oma õpetaja vaimset valgust. Kui sa oled valmis tagasi pöörduma oma teadvuse tavaseisundi juurde, siis visualiseeri oma aiast lahkumine ja kõndimine mööda läbikäiku.
   
 • Kui sa läbikäigust väljud, ümbritseb sind valguse sammas. Pöördu tasakesi oma teadvuse tavaseisundi juurde.

Alguses ei pruugi te saada kohest vastust oma palvele. Vastus võib tulla mõnevõrra hiljem. Sõltuvalt küsimuse loomusest, võib see võtta tunde, päevi või isegi nädalaid. Ärge kaotage lootust. Lihtsalt andke sellele protsessile aega ja korrake seda harjutust nii palju kordi, kui tunnete vajaliku olevat.

Oluline võti selgete ja täpsete vastuste saamiseks on mõistmine, et teie Kristus-mina ei ole teie isiklik kuum liin. Teie Kristus-mina on tõeline vaimne õpetaja, kes ei riku teie vaba tahet ega tee teie eest valikuid. Vaimse õpetaja roll on aidata teil mõista tõelist olukorda nii, et teil oleks olemas positiivne alus õigete valikute tegemiseks oma teadliku meele kaasabil. Tõeline vaimne õpetaja ei ütle teile seepärast kunagi, mida teha ja kuidas teha. Seepärast ärge küsige:

“Mida ma pean tegema või kuidas ma pean tegema?” Selle asemel küsige: „Kuidas ma peaksin seda olukorda võtma; milline on selle olukorra sügavam mõistmine?”

Oma Kristus-minaga ühenduse taastamine on vaimse tee oluline osa. Kui te tunnete, et vajate lisainformatsiooni, siis võite te leida palju suurepäraseid raamatuid intuitsiooni arendamise teemadel.

 

28. Kerge väljapääs

Võib-olla pani kirjeldus teie tervikolemusest teid mõistma, et vaimne tee on keerukam, kui te arvasite ja vajab rohkem tööd, kui teie ette kujutasite. Nagu lühidalt selgitatud, aitab mõtteviisi positiivsemaks muutmine teil süstemaatiliselt oma elu parandada. See muudab kogu teie elu positiivsemaks.

Paljud vaimsed ja religioossed õpetused lubavad teile kerget väljapääsuteed, automaatse lunastuse teed. Ainus viis vaimsest pimedusest (ehk ego-teadvusest) vaimse vabaduseni jõudmiseks on oma identsustunde süstemaatiline ümberloomine, kuni te olete tõeliselt omaks võtnud tõelise nägemuse iseendast - selle, kes te tõeliselt olete. Niisugune äratundmine ja aktsepteerimine taastab üksolemise teie kõrgema ja madalama mina vahel. See nõuab tööd, sest teil on tarvis puhastada oma neli madalamat keha kõigist dualistlikest uskumustest ja energiate väärkasutamisest. Aga on olemas ka mõnevõrra kergem väljapääs.

Väljapääsuks on mõistmine, et teie Teadlik Mina on see, kelleks ta ennast peab. Teie Teadlikul Minal on võime samastada end kõigega, kelleks ta ennast peab, kelleks ta ennast mõtleb olevat ja Teadlik Mina suudab muuta oma identsustunnet kasvõi otsekohe. Võib öelda, et teie ego on ehitanud vaimse vangla teie neljas madalamas kehas olevatest enesekesksetest uskumustest ja väärkasutatud energiatest.

Te võite ette kujutada seda vanglat kui väikest tellistest kasti, millel on tillukese aknaga uks ees. Egol on õnnestunud meelitada teie Teadlik Mina pettusega sellesse vanglasse ja panna uskuma, et ta ei saa sealt välja. Seepärast vaatab teie Teadlik Mina praegu ennast ja maailma läbi ego vangla piiratud perspektiivi. See paneb teid tundma, et te olete justkui elus kinni jäänud, kannatate selle kinnijäämise tunde all ning ei suuda samas ka näha oma olukorrast mingit väljapääsu.

Tegelikult ei ole vangla uks lukustatud. Teadlik Mina saab igal hetkel otsustada, et avab selle vanglaukse ja astub ego poolt paika pandud piirangutest ehk vanglast välja. See muidugi ei tähenda, et vangla kaoks. Te peate veel asendama enesekesksed uskumused kõrgemate arusaamadega ja puhastama väärkasutatud energia, võttes tagasi kontrolli oma nelja madalama keha üle. Aga kui te juba asute väljaspool vanglat, siis teie elu perspektiiv, teie vaatenurk ja nägemus muutuvad hoopis teiseks.

Te ei tunne ennast enam piiratuna või kinnijäänuna ja elu ei näi enam lõputute kannatuste protsessina. Meenutage vana tõde ütlemises, et te pole inimolevus, kes püüab saada vaimset kogemust, vaid olete vaimne olevus, kes on kehastunud füüsilises maailmas inimesena elamise kogemuse saamiseks ning läbi selle vaimselt kasvamiseks. Ja kui teile ei meeldi see inimlik kogemus, siis on teil võimalus seda kogemust igal ajal teiseks muuta vaimset teed järgides.

Te võite nüüd kasutada oma Kristus-mina teenäitajana oma tõelise identsuseni jõudmisel. Te hakkate mõistma ja võtate omaks, et olete vaimne olevus ja te hakkate tundma vabadust ja rõõmu sellest äratundmisest, kes te tõeliselt olete, miks te siin olete ja kuidas te saate täita oma kõrgeimat eesmärki. Selle raamatu ainus eesmärk on valgustada teid niisuguses arusaamises, mis saab aidata teil vaimset vabadust nõuelda.

Paljusid kristlasi on kasvatatud uskumises, et ainult Jeesus sai väita, et tema on üks Jumalaga, sest ta oli ainus Jumala poeg ning pühaduse teotus on mõelda, et teie suudate samuti teha seda, mida tegi Jeesus. Aga Jeesus ei ole kunagi väitnud, et ta on ainus Jumala poeg, vaid on kindlalt kinnitanud:

“Mina ei saa iseenesest teha midagi.” (Jh 5:30). “Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa on mind õpetanud.” (17 Jh 8:28).

Jeesus kasutas sõna “Isa” sümbolina oma Mina Olen Kohaloleku või oma vaimse õpetaja kohta. Järelikult oli see Mina Olen Kohaloleku Valgus, mis andis Jeesusele jõu teha neid tegusid, mida ta tegi. See sai võimalikuks, sest tema neli madalamat keha olid sedavõrd puhtad, et puhas vaimne valgus tema Kohalolekult sai vabalt voolata materiaalsesse sfääri. See seletabki Jeesuse suuremate loovate jõudude olemasolu, kui te näete neid keskmisel inimolendil. Ortodokssed religioonid on maha vaikinud saladuse, et kõikidel inimestel on oma Mina Olen Kohalolek. Sellepärast on teie Mina Olen Kohalolekul samasugune jõud kui Jeesuse Mina Olen Kohalolekul. Seepärast Jeesus ütles:

“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja teeb nendest suuremaidki, sest mina lähen Isa juurde.” (Jh 14:12).

Teie, see tähendab teie madalam mina, ei saa teha neid tegusid, mida Jeesus tegi, aga Jumal läbi teie saab küll teha neid tegusid, mida ta ka läbi Jeesuse tegi. Jeesuse tegi unikaalseks enda sees oleva Jumala aktsepteerimine ja nii sai Jumal töötada piiranguteta läbi tema. Teid on programmeeritud peatama Jumala Valgus ja armastuse vool läbi oma madalama keha, aga Kristus-meele kaudu oma teadlikkust suurendades, saate te seda programmeeringut muuta. Siis saate te tunda Kristuse tõde, mis teeb teid ego illusioonidest vabaks.

Kui te seda tõde teate ja ka tunnete, siis võite te saavutada samasuguse üksolemise seisundi oma Mina Olen Kohalolekuga, nagu demonstreeris Jeesus. Jeesus tuli näitama kõikidele inimestele niisugust teed, mille järgimiseks on kõigil inimestel potentsiaal. Jeesus tahab, et kõik inimesed näeksid teda eeskujuna, aga mitte iidolina, keda kummardada. Jeesus tuli demonstreerima üht vaimse kasvamise taga olevat põhiprintsiipi:

Mida üks on teinud, seda saavad kõik teha.

Üksolemise seisund oma Mina Olen Kohalolekuga on teie kõrgeim potentsiaal Maa peal ja kui te selle saavutate, siis saate te täita oma rolli Jumalaga kaasloojana. Ainult siis, kui kriitiline hulk inimesi saavutab selle üksolemise seisundi, saab teoks Kristuse teistkordne tulek. See toob Jumala kuningriigi Maa peal ilmumisse, mis juhatab sisse rahu ja valgustatuse Kuldse ajastu.

Tõenäoliselt kehastusite te planeedile Maa praegusel konkreetsel ajal eesmärgiga aidata Kuldset ajastut ilmumisse tuua. Suure tõenäosusega on teil alati olnud tunne, et midagi on Maapeal valesti, et midagi puudub ja midagi on vaja muuta. Te olete suure tõenäosusega alati igatsenud midagi paremat, midagi enamat ja see kaotatud paradiis on üksolemine teie tõelise minaga. Selle üksolemise teokssaamise ja maailma parandamise võti on iidses kutses:

Inimene, tunne ennast.

Mis tegelikult tähendab:

Inimene, tunne oma Mina nagu Jumalat.

Teie tõeline mina on teie Mina Olen Kohalolek. Julgege teda tundma õppida, julgege olla siin all kõike seda, kes te olete Üleval.

 

29. Kaasloomise mõistmine

Et endale paremat elu luua, peate te mõistma loomisprotsessi. Teil on tarvis mõista, kuidas te olete loonud oma praegused olukorrad, mis võimaldab aru saada, kuidas ühiselt luua paremat tulevikku. Eelmistes peatükkides käsitletud teadmiste baasil on võimalik visandada protsessi kirjeldus, milles te olete ühiselt kaasloojad.

Kõik materiaalses universumis olev on loodud ühest ja samast substantsist, nimelt vaimsest energiast - Ma-ter Valgusest. Aga enne, kui see valgus saab füüsilise mateeriana ja füüsiliste vormidena ilmuda, tuleb teda madaldada materiaalse valdkonna vibratsioonispektrisse. Maa loodi vaimsete Olevuste poolt platvormina selleks, et teie saaksite sellele toetudes ühiselt luua elu vastavalt oma mõttemustritele. Looja rolli täitmiseks peab teil olema võime vastu võtta kõrgsagedusega vaimset valgust, mida läbi oma nelja puhta madalama keha tuua materiaalsesse spektrisse. See valgus tuleb teie vaimselt minalt, teie Mina Olen Kohalolekult ja see voolab pidevalt teie madalamasse olemusse.

Ideaalsel juhul peaks seda valguse voolu juhtima teie Kristus-meelega üheks kasvanud Teadlik Mina. Ülevalt laskub valgusvoog kõigepealt teie madalama olemuse kõrgeimale tasemele, nimelt identsuskehasse. Kui teie Teadlik Mina on loonud kõrgeima võimaliku identsustunde, siis näete te ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et väljendada oma vaimset individuaalsust. Sel juhul te teate, kuidas teha seda kooskõlas vaimsete ja loodusseadustega, mis on loodud universumi harmoonia kindlustamiseks. Teil puuduvad siis isekad kavatsused. Selle asemel püüate te võimendada oma elu igat positiivset aspekti, mis arendab ja suurendab teie võimeid, parandades seeläbi nii teie endi, teiste inimeste ja kogu elu kvaliteeti.

See valgus, mis voolab läbi identsuskeha, võtab teatud vormid või kujundid. Need ei ole veel füüsilised vormid, sest nad vibreerivad vaid füüsilise mateeria tasemest kõrgemal. Kreeka filosoof Platon õpetas, et kõik füüsilises maailmas olev on tehtud kõrgemas valdkonnas asuvatest “ideaalvormidest”. Kui teie identsuskeha on puhas, siis loote te niisuguseid ideaalvorme ehk - kujusid. Veel enam, puhtas identsuskehas ei ole midagi, mis takistaks valguse läbivoolamist. See tähendab, et valguse jõud oma täiuses saab teie vaimselt minalt voolata läbi puhta identsuskeha teie mentaalkehasse.

Ideaalsel juhul on teie mentaalkeha oma loomingu konkreetsemaks muutmise kohaks. Identsuskeha võib võrrelda arhitekti eskiisiga, aga mentaalkeha on selleks kohaks, kus te loote iga ehitusdetaili valguskoopia. Kui te alustate oma identsuskehalt saadud hea vundamendiga ja kui teie mentaalkeha on puhas, siis on teie mõtted harmoonias teie identsuskehas olevate kõrgemate soovide ja plaanidega. Kui mentaalkeha on puhas madalate vibratsioonidega isekatest mustritest, saab valgus takistamatult voolata teie emotsionaalkehasse.

Arhitekt võib teha plaani mitme maja jaoks, kuid ta saab näiteks ehitada vaid ühe maja. Mõtted on voolavamad kui tunded, nii et emotsioonikeha tasandil te otsustate, missugune plaan täide viia. Siin te otsustate ka selle, millal plaan töösse panna ja see annab teile hoo tegutsemiseks. Kui teie emotsioonid on puhtad, tasakaalus ja harmoonias, siis teie emotsioonikeha on harmoonias teie kõrgeimate soovide ja plaanidega, mis omakorda võimaldab energial takistamatult füüsilise mateeria tasandile voolata.

Materiaalse universumi ja teie füüsilise keha tasandile jõuab energia kahel kujul. Te sooritate mingi füüsilise teo või toimingu, millele järgnevad kindlad tulemused. Kui teie tegu juhib teie identsuskehast pärinev kõrgem visioon, teis on mõtted puhtad ja emotsioonid harmoonias, siis on teis jõud maksimaalne. Tulemus on positiivne nii teie enda kui teiste jaoks. Aga peale teie väliste tegude on sel energial, mis läbis teie identsuskeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha, veel teinegi mõju.

Nagu varem väidetud, saab loomeprotsessi võrrelda filmiprojektoriga. Kui valgus jõuab materiaalsele tasandile, siis teie mentaalne protsess sõna otsese mõttes projekteerib kujundi Ma-ter Valguse peale materiaalses spektris. Te olete nii-öelda andnud kuju elulavale, kosmilisele peeglile ja universum peegeldab teile tagasi füüsilised olukorrad, mis kannavad neid kujundeid, mida te olete loonud oma meele erinevatel tasanditel. Enesestmõistetavalt ei õpetata seda kontseptsiooni planeedi Maa pühapäevakoolides, seepärast nõuab antud käsitlus teilt põhjalikku süvenemist, et täielikult mõista kaasloomise sügavamat sisu ja protsessi.

 

30. Mõtete muutumine reaalsuseks

Alustuseks mõelge selle peale, et teaduse üks peamisi panuseid on tõestuses, et paljudel nähtavatel tagajärgedel on nähtamatu põhjus. Kujutage näiteks ette, et äkki ilmuvad teie kehale veritsevad haavandid. Te püüate neid ravida, pannes haavanditele salvi, seega tegeldes nähtava tagajärjega. Aga haavandid ei kao ja lõpuks lähete te arsti juurde. Kuna arst on teadlane, siis ta teab, et nähtavaid haavu tekitab nähtamatu põhjus, nimelt teie veres olev infektsioon. Hävitades haigust tekitanud bakterid, kõrvaldate te põhjuse ja tagajärg kaob. Teadus on põhjuse ja tagajärje kohta öelnud:

 • Paljud erinevad vormid, mida võib materiaalses universumis näha, on tagajärjed, kuna nad on loodud ühest nähtamatust substantsist. Kogu mateeria koosneb molekulidest. Molekule moodustavad aatomid. Aatomid koosnevad subatomaarsetest aineosakestest. Subatomaarsed aineosakesed võivad ilmuda kas mateeria aineosakestena või energialainetena, mis tähendab seda, et need koosnevad puhtast energiast. Nüüdisaegne teooria ütleb, et subatomaarsed aineosakesed seisavad koos väga väikestest stringidest, mis vibreerivad, aga need stringid asuvad teistsuguses dimensioonis, mida see raamat nimetab vaimseks valdkonnaks ehk sfääriks.
   
 • Protsessi, mille käigus see üks põhisubstants võtab erinevate aatomite, molekulide ja nähtavate vormide välimuse, juhivad teatud loodusseadused.

Teadus ei suuda ikka veel täpselt kirjeldada, kuidas energia muutub mateeriaks, aga selle on osaliselt, nagu varem selgitatud, põhjustanud tõsiasi, et teadus on ignoreerinud meelt. Nagu eelpool kirjeldatud, on kvantfüüsika näidanud selget seost teadvuse ja subatomaarsete aineosakeste vahel. Mõned teadlased teoretiseerivad nüüd, et universumi põhilisteks ehitusplokkideks ei ole aineosakesed ega energialained, vaid informatsioon.

Keskne küsimus on niisugune: “Mis paneb vibreeriva energia võtma tahkete aineosakeste kuju ja mis paneb need aineosakesed kombineeruma spetsiaalseteks aineks ja vormideks nähtavas universumis?” Näitena mõelgem selle peale, et kõik koosneb subatomaarsetest aineosakestest. Aga mis asjaolu paneb neid aineosakeste gruppe kombineeruma hapniku või vee molekuliks? Mis käsib teistel aineosakestel luua näiteks niisuguseid aatomeid, mis moodustavad mineraale? Ja mis annab kõigile molekulidele impulsi kombineeruda nii, et nad moodustavad terve planeedi tohutute ookeanidega? Kuna kvantfüüsika on tõestanud ümberlükkamatut ühendust mateeria ja meele vahel, siis protsess, mille abil energia – meele vibratsioon – muutub mateeriaks, ei saa olla ebateadlik ega ebaintelligentne protsess.

Kõige avatuma meelega teadlased on hakanud nüüd teoretiseerima, et universumil on oma spetsiifiline vorm, kuna põhisubstants, millest universum koosneb, võtab kuju vastavalt tema suhtes rakendatavale informatsioonile. Teadlaste jaoks on probleemiks tõdemus, et informatsioon saab eksisteerida ainult teadlikus meeles. Te võite mõelda, et informatsioon on näiteks raamatusse kirja pandud tekst või info teie arvuti kõvakettal. Aga see, mis on trükitud raamatu lehekülgedele, on lihtsalt mustade punktide jada teatud mustris. Sarnasel viisil on teie arvutisse salvestatu vaid signaalide edastus numbrite 0 ja 1 kujul. Need on andmed, aga mitte informatsioon. Andmed arvutis või punktid raamatus ei muutu informatsiooniks enne, kui keegi neid loeb ja interpreteerib. Järelikult suudab vaid teadlik meel tähenduseta andmed muuta tähendusega ja rakendatavaks informatsiooniks.

Selleks et universumi põhisubstants saaks võtta nähtava vormi, peab seda juhtima teadlik intelligentsus, kes formuleerib vormi kujundi ja siis kannab selle informatsiooni substantsile, millel küll pole veel vormi, kuid ta omab potentsiaali vormi võtmiseks. Materialistlik teadlane ei suuda selgitada niisuguse meele eksisteerimist, kuna evolutsiooniteooria väidab, et eneseteadlikke meeli ei olnud planeedil Maa enne inimese ilmumist. Aga sarnaselt eelmistes sektsioonides kirjeldatuga, saab seda fenomeni selgitada vaimse maailmavaate abil.

Siinkohal tuleks veel lisada, et Jumal või vaimsed Olevused ei ole ainukesed olevused, kellel on meele võime suunata informatsiooni Ma-ter Valgusele, pannes seda spetsiifilist vormi võtma. Teie meelel on täpselt samad loovad võimed kui Jumalal, sest te olete loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Järelikult on teie väline olukord, teie füüsilised olukorrad – vähemalt osaliselt - loodud nende kujundite poolt, mida te hoiate oma meele neljal tasandil. Te panete need kujundid Ma-ter Valguse peale ja valgus võtab lõpuks teie mentaalsetele kujunditele vastava vormi. Kui te peate elu võitluseks, siis te loote ja tõmbate ligi olukordi, mis teevad teie elust võitluse.

Siiani olete te pannud mentaalseid kujundeid Ma-ter Valguse peale teadmata, mida te teete. Te olete teinud seda, ilma et oleksite olnud teadlikud, kuidas teie mentaalsed kujundid – teie teadlik ja alateadlik identsustunne, mõtted ja tunded – on teie elu mõjutanud. Aga kui te hakkate juba aru saama, et nähtavad olukorrad teie elus on lihtsalt nähtamatu põhjuse tagajärjed, siis hakkate te taas oma elu üle kontrolli saavutama.

Oma meele neljal tasandil olevate kujundite ja uskumuste muutmise abil saate te hakata oma väliseid olukordi muutma. Selle asemel, et istuda kosmilise peegli ees ja oodata, et ta teile naerataks, saate te ise astuda esimese sammu ja naeratada peeglile oma kõigis neljas madalamas kehas. Kui te kogete ebameeldivat tagajärge või ebameeldivat välist sündmust, siis teadke, et sellel on sisemine tekkepõhjus. Seda mõistes saate te vältida ennasthaletsevat reaktsiooni: “Miks see minuga juhtus?” ja hoopis küsida: “Millise mentaalse kujundi ma projitseerisin kosmilisse peeglisse, et kosmiline peegel tagastas mulle niisuguse olukorra?” Niimoodi lähenedes inspireerite te endid leidma konstruktiivsemaid ja edasiviivamaid elumustreid.

 

31. Kõrgeima potentsiaali saavutamisest

Oma kõrgeima potensiaali peale mõeldes alustage ühest praktilisest küsimusest. Miks on mõned inimesed alati õnnelikud, kuid teised näivad külge tõmbavat halvimat igas olukorras? Kvantfüüsika on tõestanud, et subatomaarne aineosake ei eksisteeri füüsilise aineosakesena enne, kui teadlane asub teostama vaatlust. Tõenäosuse valdkonnas eksisteerib hulk tõenäoliselt olemasolevaid aineosakesi. Kui vaatlus on tehtud, siis üks potentsiaalsetest aineosakestest “tõmmatakse” tõenäosuse valdkonnast välja ja see muutub füüsiliseks ilminguks.

Nüüd mõelge omaenda elu peale. Te leiate end sageli olukordadest, kus on palju võimalikke lahendusi. Peaaegu igal olukorral on olemas rohkem kui üks lahendustulemuste hulk, mis ulatuvad suhteliselt meeldivast suhteliselt ebameeldivani. Mis paneb paika selle, milline nendest potentsiaalsetest tulemustest muutub tegelikuks reaalsuseks? Näiteks, kui te veeretate täringut, eksisteerib kuus potentsiaalset tulemust. Enne täringu reaalset veeretamist ei ole ükski neist tulemustest veel avaldunud füüsilises sfääris. Need kuus võimalikku tulemust eksisteerivad potentsiaalide valdkonnas.

Mis määrab ära täringu veeretamise tulemuse? Kas ainult juhus? Kui see on nii, kuidas siis mõned inimesed näivad olevat õnnelikumad kui teised samas situatsioonis? Kuidas mõned inimesed näivad veerevat läbi elu, minnes ühest positiivsest olukorrast teise, samal ajal kui teised kogevad alati võimalikku halvimat tulemust igas olukorras? Kuidas mõned inimesed näivad külge tõmbavat õnnetuid sündmusi või satuvad kriisist kriisi? Või on võimalik, et inimeste meeled, nende suhtumine ja uskumused elu olemusest mõjutavad nende madalaima või kõrgeima potentsiaali ilmumist?

Kujutage ette, et te satute olukorda, millel on kümme võimalikku lõpplahendust. Enne olukorra toimumist ei eksisteeri need kümme tulemust veel füüsilises sfääris. Nad eksisteerivad kõrgemas valdkonnas, kus nad on ainult potentsiaalsed tulemused. Aga mis valdkond see on? Kas on võimalik, et see on kõrgemate vibratsioonide valdkond? Kas on võimalik, et see valdkond on üks materiaalse universumi tasand ja et see vastab ühele või kõikidele tasanditele, kus viibivad teie emotsioonid, mõtted ja identsustunne? Teiste sõnadega, teie meele kõrgemad tasandid on vastastikuses suhtes materiaalse universumi enda kõrgemate tasanditega.

Järelikult ei saa olukordade tulemusi määrata füüsilisel tasandil. Füüsilisel tasandil te näete vaid tagajärge, nimelt seda, et üks kümnest tulemusest realiseerub füüsiliselt reaalseks olukorraks. Aga veel enne, kui mistahes sündmus või olukord muutub “mateerias tardunuks”, algab ta palju voolavamas situatsioonis identsuse tasandil. Teie isikliku identsuskeha energiad on vastastikuses seoses planeedi ja teiste sellesse olukorda kaasatud inimeste identsuskehadega.

Kui kaks energialainet kohtuvad, siis võivad nad teineteist kas tühistada või tugevdada. Seega energialained teie identsuskehas võivad vähendada mõnede potentsiaalsete võimaluste realiseerumist, kuid nad ka võivad suurendada teiste sündmuste tõenäolist realiseerumist füüsilises maailmas. Omades positiivset identsustunnet, nagu näiteks: “Ma olen väga õnnelik inimene,” suudate te elimineerida füüsilisel tasandil ilmumast ka kõige kahetsusväärsemaid tulemusi. Teiselt poolt, kui te identifitseerite ennast õnnetu inimesena, siis võite te blokeerida parima võimaliku tulemuse ilmumise füüsilises sfääris. Siit järeldub, et identsuse tasandil võite te kerge vaevaga tõugata eemale mitu võimalust kümnest võimalikust ja tõmmata teistsugused võimalused enda ligi.

Olukord laskub siis mentaaltasandile, kus teie mõtted saavutavad suurema intensiivsuse olukorra füüsilisele tasandile jõudmiseks. Jälle võite te eemale tõugata potentsiaalseid tulemusi, sõltuvalt sellest, kas teie mõtted on positiivsed või negatiivsed. Järgmine tasand on emotsionaaltasand, kus teie tunded tegutsevad sarnase filtrina, tõugates eemale või tõmmates külge neid olukordi, mis teie sees oleva tundeväljaga kõige enam resoneeruvad. Selleks ajaks, kui olukord jõuab füüsilisele tasandile, on teie identsustunne, mõtted ja tunded tühistanud kümnest potentsiaalsest tulemusest üheksa ja ainult üks ilmub füüsilise sündmusena. Kui teie idee on identsuse ja mentaaltasandil positiivne, siis kogete te parimat võimalikku tulemust ka füüsilisel tasandil. Kui teie idee on nendel tasanditel negatiivne, siis tõmbate te füüsilisel tasandil enda juurde halvima võimaliku stsenaariumi.

Nüüd saab selgeks, et teie meele sisul (seisundil) on otsene mõju teid ümbritsevatele olukordadele. Teie füüsilised olukorrad on teis energiatasndil toimuva nähtavad tagajärjed. Ja kuna energialained saavad tugevdada või kustutada üksteist, siis teie mõtetel on otsene mõju varjatud põhjusele, mis loob tagajärje füüsilise olukorrana. Nüüd te mõistate, kuidas mõtted loovad mateeriat. Mõned vaimsed õpetused väidavad tegelikult, et kogu universum on mõte Jumala meeles ja ka nüüdisaegne teadus osutab juba selles suunas.

 

32. Meel üle mateeria

Teie välised olukorrad on teie energeetilises sfääris ehk teie meelte ja mõtete reaalsuseses toimuva tagajärjed. Loogiline järeldus ütleb, et meelel on mateeria üle reaalne võim, sest mateeria koosneb samast “ainest” nagu meelgi ja teie meelel on võime menetleda seda ainet. Teoreetiliselt annab see teile piiramatu potentsiaal oma füüsilise tasandi olukordade kujundamiseks meele abil. Nii mõnedki eneseabi gurud võivad teile rääkida täiusliku tervise ja piiramatu rikkuse ilmumisest teie ellu - kui te ainult maksate neile selle eest, et nad avaldaksid teile oma salasüsteemi.

Teie potentsiaal olukordade muutmiseks aga ei ole piiramatu, sest on olemas teatud faktorid, mille üle teie meelel ei ole jõudu. Kui te tunnete ära oma piirangud, siis te saate õppida neid kasutama oma elu külluslikumaks muutmisel. Mõned neist piirangutest on järgmised:

 • Te olete Jumalaga kaaslooja. Teie Teadlik Mina kehastub praegu planeedil Maa. Teie ei loonud Maad. Teie meelel ei ole – praegu – loovat jõudu selleks, et muuta selle planeedi põhilist kavandit. Teil on võimalus see tõsiasi omaks võtta ja keskendada oma energiad oma elu elamiseks parimal võimalikul viisil planeedi Maa kavandi baasil.
   
 • Maa kavandi kujundasid vaimsed Olevused. Aga kuna inimolevused laskusid madalamasse teadvuse seisundisse, siis lõi inimkond kollektiivselt teatud tasakaalust väljasolevad olukorrad. Need olukorrad mõjutavad teid paratamatult ja teil ei ole oma isiklikus meeles jõudu – vähemalt lähitulevikus – muuta seda, mis on kollektiivse meele poolt sajandite vältel loodud. Seega peate te aktsepteerima tõsiasja, et praegu eksisteerivad teatud piiravad olukorrad sellel planeedil, mida teie ei saa muuta või täielikult vältida. Aga kasutades oma meelt, saate te nende olukordade mõjujõudu oma elu üle vähendada.
   
 • Te ei ole ainus kaaslooja, kes elab sellel planeedil ja Maa ei ole loodud üksnes selleks, et teie vajadusi teenida. Ta loodi teadusliku laboratooriumina, milles paljudel kaasloojatel on ette nähtud õppida oma loovaid võimeid praktiseerima ilma ennast, teisi ja planeeti hävitamata. Kuna kõigile kaasloojatele anti vaba tahe, siis on olemas potentsiaal selleks, et üks grupp inimesi või indiviide võib ennast hävitada. Niisuguse riski vähendamiseks on Looja tööle pannud teatud seadused, mis juhivad teie loovaid pingutusi. Kui te nende seadustega vastuollu lähete, siis piirate te oma loovaid jõude ja loote tagajärjed, mis viivad kannatusele. Aga Looja seadusi järgides loote te ülesmineva spiraali, mis suurendab teie loovaid jõude ja loob positiivseid tagajärgi teie enda ja teiste jaoks. Kaasloomine Jumala seadustega kooskõlas (põhilisi seadusi kirjeldatakse hiljem) on teie eelis.
   
 • Paljude olukordade tulemust ei määra üksnes teie, vaid seda mõjutavad ka teised inimesed. Seega, kui te puhastate omaenda meele kõikidest negatiivsetest elementidest, siis teiste inimeste meeled saavad ikkagi olukorra tulemusse negatiivselt sekkuda. See annab teile kaks valikuvõimalust. Te võite veeta kogu oma elu, püüdes teisi kontrolli alla saada, kuid see viib ainult kannatusele kõigi jaoks. Kuid te saate ka otsustada, et austate nii teiste kui iseenda vaba tahet. Omaenda meele kallal töötamise eeliseks on teiste inimeste tehtud valikute negatiivse mõju vähendamine oma elule.

Need on mõned peamised piirangud, mis mõjutavad teie loovat väljendust. Kuid frustratsiooni ja tühjade lubaduste ohvriks langemise vältimiseks tuleks arvestada veel ühe piiranguga.

 

33. Lahendustest eneseabi kaudu

Viimaste aastakümnete jooksul on eneseabi kättesaadavus kasvanud ja paljud inimesed on hakanud kasutama erinevaid vaimseid tehnikaid. Paraku on need aga sageli andnud kõrgelennulisi lubadusi pakkuda kiireid ja dramaatilisi muudatusi teie elus. Paljud on jõudnud niisuguse punktini, kus nad tunnevad, et neid on toidetud tühjade lubadustega, sest lubatud muudatused ei ole ilmunud nende ellu nii kiiresti, kui lubati või pole need ilmunud lubatud ulatuses. Millega seletada niisugust tulemuste puudumist? Tuleb aru saada, et enne välise olukorra muutumist peate te puhastama kõik oma meeletasandid sinna kogunenud ebatäiuslikest energiatest ja ebaõigetest uskumustest. Need energiad ja uskumused pole sinna üleöö ilmunud. See seletab ka, miks neid ei suudeta puhastada lühikese ajaperioodi jooksul.

Käesolevas raamatus pakutavate tehnikate, samuti muu eneseabi ja vaimse filosoofia rakendamise edukus sõltub sellega pikemaajalisest tegelemisest. On tõepoolest olemas väljapääs inimlikest piirangutest, aga see väljapääs pole kiire ega kerge. Kui te langete kerget väljapääsu pakkujate ohvriks, siis saate te pettumuse osaliseks. Pettumine võib põhjustada vaimsest teest loobumise just enne reaalsete tulemuste nägemist. See ei tähenda, et teil ei ole võimalik saavutada tulemusi lühema perioodi jooksul. Paljud inimesed kogevad mõningaid tulemusi peaaegu silmapilkselt, aga siis lähevad nad sügavamasse enesega tegelemise faasi, kus saab selgemaks, et püsivad ja põhjalikumad tulemused nõuavad rohkem tööd. Te läbite selle faasi vaid siis, kui te hindate realistlikult seda, mida on vaja kindlalt teel püsimiseks.

Muide, vaadates vaimset teed kui pikaajalist perspektiivi, olete te võimelised vastama ka ühele elu põhiküsimustest, nimelt sellele, millele teadus ega traditsiooniline kristlus ei suuda vastust anda. Nimelt tekib küsimus, miks näib maailmas olevat suur ebaõiglus ja miks näib, et Jumal soosib mõningaid inimesi ja teisi määrab kannatusrikkale elule. Näiteks mõned lapsed sünnivad ränkade füüsiliste või psühholoogiliste puuetega, teised aga ülevoolavalt andekatena. Mõnedel läheb ladusasti õigel rajal püsimine ja õigete asjade tegemine, teised aga komistavad ikka ja jälle kas tõsiste haiguste või muu ebaõnne otsa ning kolmandad, rikkudes nii Jumala kui inimeste seadusi, pääsevad igalt poolt näiliselt puhta nahaga.

Teadusel ei ole muud vastust, kui pidada elu juhuste mänguks ja kristlased ütlevad, et tegemist on Jumala tahtega ning et Jumal töötab saladuslikel viisidel. Aga loogiline vastus avaldab ennast teile vaid siis, kui te mõtisklete sügavalt selle fakti üle, et te olete vaimne olevus, kes suudab eksisteerida oma praegusest füüsilisest kehast sõltumatult. Teid loodi vaimses valdkonnas ja Teadlik Mina laskus siis teie füüsilisse kehasse. Justkui sõiduvahendiks materiaalses maailmas tegutsemiseks või ühendajaks teie Teadliku Mina ja füüsilise keha vahel, loodi teie kolm madalamat keha: identiteedikeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha. Enamus vaimseid õpetusi selle planeedil ütlevad, et teie olemus suudab üle elada füüsilise keha surma ja jätkata eksisteerimist vaimses valdkonnas. Loogiliselt ei ole mingit põhjust, miks teie olemus ei saaks eksisteerida vaimses valdkonna enne teie füüsilisse kehasse laskumist.

Siit võib järeldada, et aegade algusest peale on teie Teadlik Mina kehastunud planeedil Maa rohkem kui üks kord, mis tähendab seda, et teie rännak planeedil Maa ulatub sadadesse või tuhandetesse aastatesse tagasi. See selgitab mõlemad ülalpool tõstatatud küsimused. Kuna te olete inkarneerunud palju kordi erinevates situatsioonides, siis olete te kasutanud oma loovaid võimeid selleks, et panna liikuma teatud põhjused ja selles elus kogete te tagajärgi. Seda kutsuvad ida religioonid karmaks ja see on lihtsalt selle energiaimpulsi tagasipöördumine, mille te saatsite välja eelmisel eluajal. Einstein ütles, et aegruumi kontiinum moodustab suletud silmuse, nii et kui te jätkate samas suunas liikumist, siis te lähenete lõpuks oma lähtepunktile vastassuunalt. Seega, teadus näib olevat kinnitanud seda, mida Jeesus väljendas, kui ta käskis inimestel teha teistele seda, mida nad tahaksid, et teised neile teeksid. See, mida te teistele teete, tuleb lõpuks teile tagasi, sest kosmiline peegel tagastab teile selle, mille te välja saadate.

Kui laps sünnib mingi haigusega, siis haiguse põhjus loodi tema poolt juba eelmistes kehastustes. Kuigi see võib näida karmina, on see suures perspektiivis toetav kontseptsioon. Kui lapse haigus oleks juhuste mängu tulemus või ebaõiglase Jumala tahe, siis ei oleks lapsel kunagi võimalik oma elu parandada. Aga kui situatsioon on lapse poolt eelmistes kehastustes tehtud valikute tulemus, siis uuesti kehastudes saab ta muuta neid loodud põhjuseid ning uues elus uute valikute tulemusena ületada ebasoodsad tagajärjed.

Nii seletubki, miks võib mööduda palju aega oma vaimsete harjumuste muutmisest enne, kui te saate näha mingeidki märkimisväärseid tulemusi, hoolimata sellest, et te teete suuri jõupingutusi oma elu parandamiseks ja töötate aktiivselt oma meelte ja nelja madalama keha puhastamisega. Te mõistate nüüd, et oma meelte tasandite täieliku puhastamise eesmärgil peate te ennast vabastama ka nendest piirangutest, mis te eelmistes eludes lõite. Pole realistlik oodata, et need paljude kehastuste jooksul loodud ebatäiuslikud energiad ja uskumused saaksid olematuks pühitud lühikese ajaperioodi jooksul.

 

Järgmised peatükid

Raamatu "Algteadmisi elu mõistmiseks" edasi lugemiseks osta raamat (hind 7 EUR).

Lingid:

Apollo
Rahva Raamat