24. Neitsist sündinud

Tõenäoliselt üks põhjusi, miks paljud lääne inimesed kristlusesse ja piiblisse eelarvamusega suhtuvad, on kristlikule religioonile iseloomulik pime usk ning klammerdumine ajast ja arust väidetesse, nagu näiteks Jeesuse sündimine neitsist. Püüame esmalt aru saada, kuidas selline väide üldse tekkinud on.

Segadus on ilmselt alguse saanud sellest, et sõna „neitsi” on tegelikult vale tõlge heebreakeelsest sõnast „almah”, mis tähendab „puhas naine”. „Puhas naine” viitas naisele, kes elas püha elu ning oli pühendanud oma elu Jumala teenimisele, nagu oli ka Maarja, enne, kui ta kohtus Joosepiga. Teiste sõnadega, naine võis pühenduda tsölibaadile isegi peale abielus olemist ja laste saamist, jäädes seejuures puhtaks. Seetõttu võis naine olla puhas, olemata neitsi, mis tähendab, et vana testamendi ennustus sai osutuda tõeks, ehkki viljastumine toimus füüsilisel teel.

Miks sai see heebreakeelne sõna tõlgitud „neitsiks”? Selle põhjuseks oli, et Rooma katoliku kiriku loomisel tegid selle asutajad kõik võimaliku, et tõsta Jeesus ebainimlikku kõrgusesse — muuta iidoliks, eesmärgiga takistada teistel inimestel tema teed järgimast. Selleks, et teha seda, mida Jeesus tegi (vaimne areng ja ülestõusmine), pidi ta olema neitsist sündinud — mis ilmselgelt oli tol ajal võimatu ning teatud mööndustega on ka täna võimatu. See on võimaldanud usklikel ignoreerida järgnevaid Jeesuse tsitaate piiblist:

Joh 14:12 „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde.”

Matteus 16:24 „Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!”“

Kui Jeesus oleks olnud tõepoolest kättesaamatult eriline, siis poleks tal ju mingit mõtet olnud neid lauseid öelda…

Mida tähendab puhas?

Kui me kasutame meie käsutusse antud eluenergiat valesti ning madaldame selle võnkesagedust allapoole teatud piiri, siis me n-ö „ei saa märgile pihta” ning teeme (nagu kristliku traditsiooni kohaselt öeldakse) pattu ehk loome karmat (nagu idapoolkeral seda väljendatakse). Madaldatud energia salvestub meie isiklikus energiaväljas, samuti ka planeedi Maa energiaväljas. Seetõttu, tulles tagasi järgmisse kehastusse, oleme me sellest energiast mõjutatud. Ei ole võimalik sooritada ülestõusmist (ehk saavutada valgustumist), senikaua kuni meie energiakehas on veel esialgsele sagedusele tõstmata madaldatud energiat.

Seega „puhas naine” suutis hoida oma mõtted ja emotsioonid puhtana — ta oli vaba negatiivsetest emotsioonidest ja mõtetest, samuti olid ka tema teod ja tegude motiivid puhtad.

Sellises teadvusseseisundis olles on võimalik eostada last ilma patuta. See tähendab, seksuaalakti ajendiks ei ole seksuaalinstinktid, rahulduse saamine, pinge maandamine, seksuaaliha või mistahes muu „tavaline” seksi põhjus. Nagu eelpool öeldud — ei ole mitte seksuaalakt ise patt, vaid selle taga olevad motiivid määravad, kas tegemist on patuga või mitte. Patt saab alati alguse motiividest — tavaliselt teadvustamata mõtetest ja emotsioonidest. Maarja kui „puhas naine”, kellest piiblis juttu, oli aga nendest nähtustest vabaks saanud.

Pühast Vaimust rasestumine

Teine viis seda nähtust mõista, tuleneb sellest, et inglise keel on viimase aastatuhande jooksul arenenud nii, et selle kaudu on võimalik väljendada vaimseid mõisteid ning tuua sügavamat arusaamist inimesteni. Tänaseks on inglise keele abil, kasutades intuitiivset lähenemist, võimalik avada paljude mõistete sisu ning avastada seoseid, mis muidu jääksid märkamatuks. Näiteks:

emotion = e-motion = energy in motion — emotsioon = energia liikumises,

evil = e-veil = energy veil — kurjus = energia loor,

I (mina) = Eye (silm) — hääldus on sama,

sin = missing mark — märgini mitte küündima, märgist mööda laskma. Ka "miss sing" - mööda laulma.

ME -> WE — (peegeldus läbi horisontaalse keskjoone) eraldatusest ühtsusesse.

Toodud näidetes olev informatsioon avaldub lugejale kihiti, vastavalt tema teadvusseisundi arengu lahtirullumisele. Seega, nende näidete sügavama tähenduse peab igaüks endale ise avama.

Niisiis, Pühast Vaimust rasestumine on inglise keeles immaculate conception.

immaculate — täiuslikult puhas

conception — kontseptsioon, eostamine, algatus

Senini on rõhuv osa inimesi lähenenud sellele väljendile füüsilisest vaatevinklist ning sellisel juhul on see mõistetav kui täiuslikult puhas, füüsilise seksita eostamine (mida Jeesuse ja Maarja puhul olevat teinud Püha Vaim).

Kui aga vaadata seda väljendit mittefüüsilisest vaatevinklist, oleks tulemus sootuks midagi muud:

immaculate conception võiks eesti keeles olla:

täiuslikult puhas kontseptsioon

või

täiuslikult puhas mõttevorm

või

täiuslikult puhas idee.

Igasugune loomine saab alati alguse planeerimisest, ideest. Mistahes füüsiline asi peab alati enne füüsiliseks saamist eksisteerima kellegi meeles ideena, mõttekujundina. Seega lugu Pühast Vaimust rasestumisest on 1700 aastat kestnud hämamine, et juhtida inimesi kõrvale arusaamisest, kuidas toimub loomine. Kui inimesed ei tunne elu võimalusi ja seadusi, siis on nendega võimalik manipuleerida ja teha vabatahtlikeks orjadeks. Füüsiliste sunnivahenditega ei saa kedagi kaua orjana pidada, aga korralik ajupesu võimaldab seda teha terve inimese eluaja ja nii põlvkondade kaupa.

Kõikide vaimsete õpetuste üheks põhisõnumiks on puhtus meeles ja selle saavutamine. Sest see, mis on meie ümber, on lihtsalt meie meeleseisundi peegeldus kolmemõõtmelises füüsilises reaalsuses, mida võime nimetada kosmiliseks peegliks (Loe ka: 21. Kosmiline peegel). Kui me soovime oma igapäevast reaalsust muuta, siis mitte füüsiline „toimetamine” ei vii meid sihile (kuigi ka see võib vajalik olla), vaid just meie meeleseisund, meie teadvusseisund määrab vääramatult meie füüsilise reaalsuse. Kui meie füüsiline reaalsus toob meie ellu probleeme ehk teiste sõnadega öeldes — ei ole puhas, siis on see kindel märk meie ebapuhastest mõtetest, emotsioonidest ja motiividest. Seega on selle näiliselt tähtsusetu ja veidi jabura lause taha juba 1700 aastat varjatud väga olulist teadmist — oma reaalsuse loomise võtit.

Maailma religioonide algdokumendid sisaldavad (kahjuks küll varjatud kujul) peaaegu kogu olulise tõe, mida inimesed peaksid teadma, et oma teadvusseisundit tõsta ja kvalitatiivselt teist elu elada. Tänu internetile on huvilistel võimalik leida need tõlgendused ning alustada oma maailmavaate ja teadvusseisundi muutmise põnevat teekonda.