5. Minu isa majas on palju eluasemeid (Joh, 14:2)

Tänapäeva ratsionaalselt mõtleva lääne inimese jaoks on piibel täis enamasti arusaamatuid väljendeid ja mõistukõnet. Teoloogide poolt antud selgitused baseeruvad sageli sõna-sõnalisel tõlgendusel ning on sageli tervele mõistusele vastuvõetamatud.

Selleks, et piibli tsitaatidest aru saada, tuleb mõista, et 2000 aastat tagasi oli inimkond väga primitiivsel arengutasandil.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing .


Praegusel Iisraeli territooriumil juhtisid 2000 aastat tagasi ühiskonda hõimusuhetel baseeruvad reeglid ning ka inimesed olid tänasest vaatevinklist vaadates väga lihtsad  – numbreid tunti tosina piires, lugeda ei osatud ning sõnavara koosnes mõnest tuhandest sõnast. Ühiskonnas olid pidevad tülid, vaimne elu  ägas loendamatute sõna-sõnaliste reeglite all. Puudusid sõnad, millega kirjeldada energeetilisi, väljalisi ja psüühilisi protsesse.

Jeesuse-suguse vaimse õpetaja ja avataara ees oli keeruline väljakutse  – kuidas nendele inimestele anda edasi universaalset õpetust inimesest, universumist, Jumalast ja elu reeglitest ehk vaimsetest seadustest.

Selleks, et tänapäeva inimene saaks seda lauset mõista, on vaja endale meelde tuletada, et alates Albert Einsteini poolt relatiivsusteooria loomisest teame, et kogu universum koosneb energiast ning ka füüsiline mateeria on lihtsalt energia esinemise vorm. Energiale on omane võnkesagedus, seega terve universum koosneb erinevate võnkesagedustega energiast.

Selleks, et mõista tsitaadi „Minu Isa majas on palju eluasemeid" tähendust, peame esmalt lahti kodeerima tsitaadis sisalduvad sõnad.

 • „Minu Isa" tähendab siin universumi Loojat
 • „maja" tähendab universumit
 • „on palju"  – ei vaja ümberseletamist
 • „eluase"  – sagedusspekter, sagedusvahemik, sfäär, mõõde, dimensioon, reaalsus

Kaasaegses sõnastuses võiks Jeesuse poolt öeldu kõlada umbes nii:

Meie Looja (poolt loodud) selles universumis on palju erineva sagedusega reaalsusi.

Tänapäeval on järjest enam inimesi, kellel on olnud müstilisi kogemusi ning kes on valmis mõistma selle tsitaadi olemust sügavamalt. 2000 aastat tagasi oli neid inimesi väga vähe  – Jeesus leidis neid vaid kaksteist ja ega nemadki tema ütlust hästi ei mõistnud nagu Johannese evangeeliumist lugeda võib. Kuid neil kaheteistkümnel oli vähemalt soov mõista ning see oli Jeesuse jaoks kõige olulisem.

Universumi sageduslikud dimensioonid ehk reaalsused.

Inimestele kergemini mõistetav on materiaalne reaalsus, mis omakorda jaguneb neljaks erinevate omadustega sagedusspektriks. Need on:

 1. Füüsiline (aineline) reaalsus, meie igapäevane viie meelega tajutav maailm. Põhjus, miks meie meeled suudavad tajuda füüsilist maailma, on see, et meie keha on tehtud samas sagedusspektris võnkuvast energiast. Teiste sõnadega, see, mis on tehtud mateeriast, saab tuvastada mateeriat ja ainult mateeriat. See aitab meil mõista, miks teadlastel ei ole õnnestunud füüsiliste seadmetega „eetri" olemasolu tuvastada.
 2. Tunnete reaalsus  – sagedusvahemik, kus saavad eksisteerida emotsioonid ja ihad. Nimetatakse ka sageli  astraalseks reaalsuseks.
 3. Mõtete reaalsus  – sagedusvahemik, kus saavad eksisteerida mõtted, ideed, kujutlused, uskumused ja ootused. Nimetatakse ka sageli mentaalseks reaalsuseks.
 4. Identiteedi reaalsus  – sagedusvahemik, kus saab eksisteerida identiteet ehk minatunne ja mälu.

Nii nagu on materiaalses universumis neli jaotust, nii on ka inimesel neli madalamat (materiaalset) keha:

 1. Ihu ehk füüsiline keha
 2. Emotsionaalkeha
 3. Mentaalkeha
 4. Identiteedikeha

Identiteedireaalsusest kõrgemaid sagedusi nimetatakse vaimseks sfääriks, mis omakorda jaguneb hulgaks alajaotusteks ehk sagedusspektriteks. Näiteks „asub" seal iga inimese Vaimne Mina (ka Jumalik Mina, Kõrgem Mina, MINA OLEN Kohalolek) ja kausaalkeha.

Sarnaselt valguslainete spektri tingliku jagamisega alamosadeks (ultraviolettvalgus, nähtav valgus ja infrapunavalgus) on ka terviklik universum tinglikult jaotatav sagedusspektri gruppideks. Kaasaegsele ratsionaalsele inimesele on see tõeline eelarvamuste ületamise katsumus, mõistmaks ja tunnistamaks, et enamik religioone sisaldavad ajast ja arust jutu kõrval ka varjatud kujul ajatuid väärtusi.