9. Mis on tantra?

Püüdes mõista erinevates allikates tantra kohta öeldut, saame suhteliselt vastuolulise pildi. Lähtudes arusaamisest, et kõikidel vaimsetel õpetustel on üks lõppeesmärk, võime väita, et tantra kui vaimse õpetuse eesmärgiks on inimese nais- ja meesaspekti ühendamine. Segadus ning erimeelsused saavad alguse sellest, et enamasti ei defineerita,  mida tähendab selles kontekstis nais- ja meesaspekt.


Lugedes internetis spirituaalse jaNew Age`i alatooniga veebilehti, jääb mulje, et tantra kujul on leitud otsetee õnneliku paarisuhte saavutamiseks ning heal juhul isegi kiirtee valgustumiseni. Elu on mind õpetanud veidi kartma neid kiirteid, lubagu need siis kiiret kaalukaotust, poole aastaga kõrghariduse omandamist või nädalalõpu seminaril isikliku õnne saavutamist.

Tundub, et kogu „tantrahüsteeria” on suunatud ainult ühte väravasse - pole mingeid probleeme ega riske - tuleb vaid leida G-punkt ning siis õppida seitset moodi orgasmi saavutama. Lüües interneti otsingumootorisse sisse otsisõnaks tantra, saame teada, et tänapäeva praktiline tantra koosneb kolmest olulisest osast:

 1. Seks
 2. Seks
 3. Muude teemade käsitlemine, et jätta muljet, nagu oleks tegemist vaimse praktikaga.

Tantra tähendus

Püüdes mõista erinevates allikates tantra kohta öeldut, saame suhteliselt vastuolulise pildi. Lähtudes arusaamisest, et kõikidel vaimsetel õpetustel on üks lõppeesmärk, võime väita, et tantra kui vaimse õpetuse eesmärgiks on inimese nais- ja meesaspekti ühendamine. Segadus ning erimeelsused saavad alguse sellest, et enamasti ei defineerita,  mida tähendab selles kontekstis nais- ja meesaspekt. Püüame siia nüüd selgust tuua.

Inimterviku osad

Et mõista inimese olemust, peame teadvustama, et inimene koosneb enamast kui füüsiline keha. Inimene on tinglikult jaotatav materiaalseks ja vaimseks osaks. Inimese materiaalseks osaks on tema  füüsiline keha ning hing. Viimast nimetatakse ka psüüheks ning see hõlmab endasse inimese emotsionaalkeha, mentaalkeha ja identiteedikeha. Mõnes kontekstis nimetatakse hingeks aga nelja materiaalse keha kogusummat. Antud artiklis kasutame viimast varianti.

Inimese vaimse osa aspektideks on näiteks Vaimne Mina (nimetatakse ka Kõrgem Mina, Jumalik Mina, MINA OLEN Kohalolek) ja kausaalkeha. Vaimse keha erinevate aspektide hulk on oluliselt suurem, kuid siinkohal piirdume lihtsalt teadmisega, et igal inimesel on olemas Vaimne keha.

Universumi kaks loovat jõudu

Universumis toimuva arengu, dünaamika ja tasakaalu garanteerivad kaks teineteist täiendavat jõudu, milleks on laienev ja kokkutõmbav jõud. Veidi tuntumad nimetused nendele jõududele on Alfa ja Oomega ning Yin ja Yang. Sageli kasutatakse ka nende jõudude tähistamiseks sõnapaari meesaspekt ja naisaspekt või meesenergia ja naisenergia, unustades või mitte teades, et sugulisel erinevusel põhinev jaotus on võimalik ainult füüsilises reaalsuses. Muudes reaalsustes (tunnete, mõtete, identiteedi ja vaimne reaalsus) soolised erinevused puuduvad ning seega puudub igasugune suguline tegevus. Alfa ja Oomega ning Yin ja Yang  väljendavad ainult vastasjõudusid ning neil puudub igasugune seos seksuaalsuse ja soolisusega. Seega mõistete mees- ja naisaspekt kasutamine vaimses kontekstis on sümboolse tähendusega, sest silmas peetakse alati mingi nähtuse loovaid vastandpoolusi.

Inimterviku loovaks ehk laienevaks algeks, tema meesaspektiks, on inimese Vaimne Mina ning alalhoidlikuks ehk kokkutõmbavaks algeks, naisaspektiks, on inimese materiaalne osa ehk hing. Eelnevalt öeldud: „Tantra kui vaimse õpetuse eesmärgiks on inimese nais- ja meesaspekti ühendamine”  saab nüüd konkreetsema tähenduse. Tantra kui vaimse õpetuse eesmärgiks on inimese vaimu ja hinge ühendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse tuntud vaimseid töövahendeid tantrale kui õpetusele iseloomulikus eripäras.

 Teekonnal hinge ja vaimu ühtsuse juurde on oluline oma nelja madalama keha puhastamine ihadest ning negatiivsetest emotsioonidest, mõtetest ja identiteedist. Seega tantra eesmärgiks on vabaneda kõikidest ihadest, kaasa arvatud seksuaaliha, ning sublimeerida see energia tagasi esialgse puhtuse juurde.

Seksuaalsus kui niisugune on inimestele vajalik üldiselt ainult ühel põhjusel - järglaste saamiseks. See ongi põhjus, miks on inimestel olemas seksuaalsus ning miks seksuaalenergia on oma olemuselt loomise ehk eluenergia, mida saab negatiivsete tagajärgedeta kasutada ainult:

 1. uue elu loomiseks,
 2. parema ühtsuse saavutamiseks oma vastassoost partneriga, tekitamaks tasakaalus loovüksust.

Kui me kasutame seksuaalenergiat ainult naudingute eesmärgil, siis meile usaldatud energia ei saa täita oma rolli - luua uut elu ja/või arengut, ning meie eluenergia juurdevool hakkab tasapisi vähenema. Muudatused on siiski sedavõrd aeglased, et inimene jõuab nendega harjuda ning võib neid mitte märgata isegi aastakümnete jooksul.  Kõrvaltvaatajad märkavad seksuaalenergiat väärkasutavate inimeste kulumist siiski tunduvalt varem.

Mis toimub meie energiakehas seksuaalakti ajal?

Kui me kasutame oma seksuaalenergiat, taotledes ühtsust oma partneriga või eostades uut elu, siis osa meie eluenergiast liigub alumistest tšakratest ülespoole ning häälestab need paremini toimima. Selle tulemuseks on parem ühendus hinge ja vaimu vahel, sest tšakrad on oma olemuselt energia sagedusmuundurid hinge eri tasandite ja Vaimse keha vahel. Teine osa meie eluenergiast vabaneb seksuaaltšakra kaudu, tekitades või võimendades selle energiakeerise pöörlemist „õiget” pidi. Kõige selle tulemusena inimese hinge ühtsus vaimuga võib kasvada, suurendades selle inimese käsutuses olevat eluenergia hulka ning loomisvõimeid.

Kui me aga kasutame seksuaalenergiat pelgalt naudingu saamiseks, stressi maandamiseks, ajaviiteks või mõnel muul ebapuhtal eesmärgil, siis energia tõusu ülemistesse tšakratesse ei toimu. Energeetiline orgasm, mis erineb füüsilisest orgasmist, kuid toimub samal ajal, on just eluenergia vabanemine seksuaaltšakra kaudu. Selle tulemusena hakkab tšakra, mis (nagu eelpool öeldud) on energiakeeris, valet pidi pöörlema, blokeerides energia liikumise ning ühenduse hinge ja inimese vaimsete aspektidega. Blokeeritud seksuaaltšakra toob kaasa emotsionaalse tasakaalutuse, manipuleerimisvajaduse, seksisõltuvuse - vajaduse pidevalt seksida või vastupidiselt, hirmu seksi vastu, madala energiataseme ja entusiasmi ning enesekindluse vähenemise. Nagu öeldud, ei toimu see siiski üleöö, vaid märkamatult pikema ajavahemiku jooksul.

Füüsilise orgasmi vältimine

Tantra „spetsialistid” püüavad ennast selle nähtuse vastu kaitsta füüsilise orgasmi allasurumisega (ära jätmisega). Siiski, eluenergia kadu ei tekita mitte füüsilise orgasmi nähtused (meestel seemnepurse), vaid eluenergia väärkasutus energiakeha ja tšakrate tasandil. Lisaks tekib füüsilises kehas pingekolle - keha on saanud selged signaalid füüsiliseks orgasmiks, kuid sel ei lasta toimuda. Lõpptulemusena tekib analoogiline nähtus sellega, mis toimub siis, kui surume alla oma emotsioone - vastavasse kehasse hakkab kogunema pinge, mis hiljem võib avalduda füüsiliste haigustena. Allasurutud füüsiline orgasm transformeerub meie kehas sooviks järjest enam ja enam seksida ning selle tulemusena tekib suletud ring, millest on raske välja pääseda.

Mittefüüsiline orgasm

Kuna seksuaaltšakra kaudu vabanev energia kutsub automaatselt kehas esile füüsilise orgasmi, siis on nende kahe nähtuse eraldamine tavaliselt inimestele üsna keerukas ning tundub ebavajalik.  Teisalt tähendab see, et tõelise tantra-ühenduse puhul on võimalik kogeda nn vaimset orgasmi, mille puhul kõigi seitsme tšakra kaudu vabaneb energia ning see energia on „tõstev”, see tähendab, et kõik tšakrad pöörlevad õiget pidi. Ning loomulikult ei kaasne sellega füüsilist orgasmi.

Püüd saavutada tantra-ühendust seksuaalühenduse kaudu on siiski võimalik, kuid selle saavutamise tõenäosus on üliväike, sest pea kõik praktiseerijad jäävad mingil moel kinni naudingute tagaajamise lõksu, mis toob aja jooksul endaga kaasa häired energiakeha ja tšakrate töös ning vaimse tõusu asemel hoopis vaimse allakäigu.

Tõelise tantra-ühenduse ehk hinge ja vaimu ühenduse saavutamine on võimalik ainult püsiva ja sihikindla tööga. Kui keegi on selle raske töö ära teinud eelnevas elus ning nüüd ootamatult kogeb vaimset orgasmi, siis ei teadvustata endale sageli eelnevates eludes tehtud rasket tööd.  Usutakse, et tantra- kogemust on võimalik saavutada kuidagi väga lihtsalt, n-ö sõrmenipsust või mis veel toredam - hästi palju seksides.

Tantra ühtsuskogemus

Kellel on õnnestunud kogeda tantra ühtsust, see teab täpselt, mida see tähendab ja  ainult see, kellel pole õnnestunud seda kogeda, saab tõsiselt rääkida tantra seksist kui vaimsest teest.

Ideaalse tantra-ühenduse puhul hakkavad  inimese kõik seitse tšakrat  sünkroonis tööle, tõstes ning vabastades suure koguse energiat. Selle tulemuseks on tunne, mida võiks kirjeldada kui superorgasmi ilma füüsiliste nähtudeta. Selle kestus võib esimest korda olla tunde või päevi või isegi kuid ning tänu tšakrate avanemisele ja sellest tulenevale hinge ja vaimu ühtsusele tekib meil:

 1. kontakt jumaliku tarkusega,
 2. teatud võimekus näha sügavamat pilti kui ainult füüsiliste silmadega,
 3. tunda ära oma kõrgem tahe ning viia seda ellu,
 4. jääda oma motiivides puhtaks,
 5. olla pidevas sisemises rahus, sõltumata välistest asjaoludest,
 6. olla kontaktis kõrgema tõega,
 7. tunda end karma sidemetest vabana.

Need nähtused tekivad siis, kui tantra ühendusse on haaratud kõik seitse tšakrat. Nähtuste loetelu on vastavuses tšakrate funktsioonidega, alates kroontšakrast allapoole.

Taeva võtmine jõuga ehk vaimse orgasmi forsseerimine

Kui aga taotleme vastavat kogemust ilma, et oleksime läbi käinud oma psüühika puhastamise vaevalist teed, võime saavutada osalise hinge ja vaimu ühtsuskogemuse, millesse on haaratud ainult osa tšakratest. Need tšakrad aga, mis on piisavalt puhastamata, ei ole sellesse ühtsuskogemusse kaasatud. Inimene, kes sellise kogemuse osaliseks saab, ei suuda seetõttu  nähtuse olemust täielikult mõista ning seda kogemust integreerida. Tekib tõsine identiteedikriis, mille põhjuseks on hinge ja vaimu ühtuskogemuse ajal toimuv ülikiire (ehkki ajutine) identiteedimuudatus. Nähes ühtäkki elu vaimse olendi vaatenurgast, on see nagu ülitugev positiivne šokk, mis lahkudes jätab eelmisest elust järele ainult rusud ning igatsuse seda kogemust veelkord nautida.

Tavaline seks ja seks puhaste motiividega

Kui meie motiivid on puhtad ning soovime saavutada ühtsust ja harmooniat oma (vastassoost) partneriga, siis on meil võimalik vältida vähemalt energia madaldamist ning heal juhul ka kogeda energia tõusu. Üks võimalik tunnus, et energia liikumine on loomulik ja õige, on see, kui seksuaalühenduse järel ei teki energeetilist „vaakumi”, vaid meie energiatase ja meeleselgus võib isegi tõusta. Kui aga toimetame rutiinset seksi stressi maandamiseks, lihtsalt füüsilise naudingu saamiseks või avaliku arvamuse survel, mis väidab,  mida rohkem seksi, seda parem suhe, siis me kulutame süstemaatiliselt oma eluenergiat. See on ka üks seletusi naiste jaoks, miks mehed peale seksimist kohe ära „kustuvad”, selja keeravad ja magama jäävad.

Kuidas seks võib meie karmat muuta

Võib-olla paljud inimesed ei tea seda, aga osa meie karmast on salvestatud meie enda energiaväljas. Seega seksuaalsuhte ajal, kui meie energiaväli on eriti avatud, segunevad suhtes olijate karmad sarnaselt ühendatud anumate seadusele. Kui väiksema (negatiivse) karmaga inimene on seksuaalvahekorras suurema karmaga inimesega, siis väiksema karmaga inimene võtab üle osa oma partneri karmast. Olles suhtes paljude partneritega, võime korjata omale mõninga aja jooksul tõsise karmakoorma ning siis imestada, et nooruses sujusid asjad ilusasti, aga nüüd tabab mind üks jama teise järel.

Käesolev teema võimaldaks süveneda detailidesse ning vääriks tunduvalt sügavamat käsitlust, kui antud formaat võimaldab. Arvamusavalduse eesmärgiks on juhtida inimeste tähelapanu asjaolule, et „kõik pole kuld, mis hiilgab” ja et sageli on meie tegutsemise aluseks põhimõte „kui tundub hea, siis tee seda”. Kuid me ei teadvusta endale oma tegude tagajärgi. Seksuaalenergia väärkasutamisel võib jõuda punkti, kust enam tagasiteed ei ole - oleme oma selle elu energia ära kulutanud ning peame elu lõpuaastad läbi ajama minimaalse eluenergiaga.

Siiski ma austan inimeste vaba tahet ja õigust teha oma elu- ja seksuaalenergiaga, mida iganes nad soovivad. Kuid vaba tahe on tõeliselt vaba ainult siis, kui me teame oma valikute tagajärgi. Loodan, et käesolev mõtteavaldus aitab inimestel saavutada suuremat mõistmist ning selle läbi ka vabadust oma valikutes.