88. Mida teada Reikist

Reiki on üks paljudest ravimeetoditest, mille kaudu on pühendunutel võimalik saada ühendus vaimse energiaga ning siis tuua seda füüsilisse reaalsusesse. Reiki süsteemi alusepanija dr. Usui ei mõelnud seda ise välja, vaid teda juhendasid mitmed ülestõusnud meistrid.

Reiki aluseks olev õpetus toetub samadele alustele, millele toetuvad kõik universaalsed vaimsed õpetused. Ka käesoleva veebilehe koostamisel on püütud lähtuda samadest alustest. Sarnasus paljudes õpetustes tuleneb sellest, et nad on alati ühest allikast — vennaskonnast, keda alates eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest on nimetatud ülestõusnud meistriteks, kuid mis on läbi ajaloo tuntud paljude erinevate nimede all. Tervendavad energiad, mida reiki meetodiga kutsutakse, on samad, mida kristlased kutsuvad Pühaks Vaimuks või valguseks.

Väljavõtted internetist ja Wikipeediast:

  • Reiki on iidne kätega ravimise viis, mis põhineb eluenergia edastamisel. See terviklik ravisüsteem kujundab ümber ja ravib nii keha kui vaimu. Kasutades eelmainitud süsteemi meetodeid, kannab reiki praktiseerija ravienergiat oma käte abil soovijale üle. 
  • Reiki on jaapanikeelne sõna, mis tähendab universaalset eluenergiat ja koosneb kahest osast: „Rei" tähendab energia universaalset aspekti ning „Ki" eluenergiat, mis voolab läbi kõige elava. Selle nimi on hiinlastel „chi" või „qi", hindudel „prana", kreeklastel „pneuma", sufidel „baraka", polüneeslastel „mana", vanadel egiptlastel „ka" ja kristlastel „valgus".

Reiki ei sobi struktuuri

Kes on kursis reikiga, need teavad, et see on jagunenud mitmeteks suundadeks ja mõned harud on algsest, dr. Usui poolt alustatud õpetusest eemaldunud. Ka ei ole täna ühelgi järgijal sama kõrget Kristus-teadvuse taset, kui see oli dr. Usuil endal. Seega võib öelda, et reiki meetod on pärast dr. Usui lahkumist veidi oma jõudu kaotanud ja seda isegi nende puhul, kes peavad ennast dr. Usui meetodi otsesteks järgijateks.

Dr. Usui ei loonud kindlat ja tugevat struktuuri oma õpetuse edasiandmiseks, sest mida täpsemini on õpetus raamidesse surutud, seda vähem ta suudab eluenergiat, chi’d ehk Püha Vaimu, läbi lasta. Dr. Usui mõistis, et reiki süsteem võib olla vaid karikaks, mis suunab Püha Vaimu energiaid ja väldib nende laialivalgumist. Liigse formaliseerimise korral võib väga kergesti juhtuda, et loodud süsteem või struktuur muutub hoopis takistuseks energia voolule ning karikaefekt kaob.

Paljud reiki liidrid pärast dr. Usui’d ei mõistnud, et formaalse struktuuri rakendamine reiki õpetamisel võib vaimu/energia voolamist takistada. Alates dr. Hayashi’st hakkas reiki liikumine formaliseeruma, mille tulemusena mõned harud kaugenesid algsest ideest liiga kaugele. See tõi kaasa mõnede küsitavate ideede lisandumise reiki liikumisele. Näiteks:

  • Usutakse, et igaüks võib reikit õppida ja kui grupp õpilasi läbib struktureeritud treeningkursuse, siis on nad kõik võimelised reiki energiat kanaldama.
  • Usutakse, et igaüks, kes on treenitud reiki energiat kanaldama, teeb seda ilma isikliku ego vahelesegamiseta.
  • Usutakse, et kuna reiki energia on intelligentne, siis see teab, mis peab saama ravitud, sõltumata praktiseerija usust või teadvusest.
  • Usutakse, et reiki praktiseerija ei saa mõjutatud ega võta üle patsiendi karmat või energiat.

Sellised arvamused ei ole päris õiged, sest reiki ravimeetod kasutab vahendajana reiki praktiseerijat, mis tähendab, et kogu tervendav energia käib läbi tervendaja teadvuse. Kui see ei oleks nii, siis poleks ka reiki praktiseerijat vaja. Just seetõttu saab tervendav energia alati mõjutatud praktiseerija teadvuse poolt. Teiste sõnadega, reiki tervendamisseansi tulemus on otseses seoses praktiseerija teadvuse puhtusega. Arst, aita iseennast! (Lk 4:23).

Vastupidise uskumine võib osutuda ohtlikuks illusiooniks. See on sarnane uusvaimsete (New Age) inimeste uskumusele, et igaüks meist võib võtta vastu (kanaldada) sõnumeid vaimolenditelt. See väide on õige, sest peaaegu igaüks võib oma teadvuse häälestada mõnele reaalsusele, mis on kõrgemal füüsilisest reaalsusest. Kuid küsimus on hoopis selles, missugustele olenditele keegi häälestub? Sarnane on olukord ka reiki seansiga, tõelisel tervendajal peab olema välja arenenud piisavalt hea eristamisvõime.

Peale selle, et on olemas erinevaid chi energia vorme, on olemas ka paljud madalamad energiavormid, mida võime nimetada psüühiliseks energiaks. Ning need psüühilised energiad võivad tekitada olukorra, mis tundub tervenemisena.

Dr. Usui sai reiki meetodi alles seejärel, kui ta oli käinud vaimset teed juba palju aastaid. Teiste sõnadega, senikaua, kuni ta polnud saavutanud teatud vaimse arengu (Kristus-teadvuse) taset, ei saanud ta olla ka reiki õpetuse vastuvõtjaks. Sarnaselt eelöeldule peab ka iga reiki praktiseerija saavutama teatud Kristus-teadvuse taseme, enne, kui ta saab olla puhtaks kanaliks reiki energiale. Vastupidise uskumisel me ei alahinda mitte ainult dr. Usui poolt tehtud jõupingutusi, vaid kogu ülestõusnud meistrite meister-õpilane õpetamismudelit, mida on aastatuhandeid praktiseeritud.

Dr. Usui sai osaks sellest õpetaja-õpilane liinist ning need, kes soovivad saada tõeliseks reiki praktiseerijaks, peavad samuti saama osaks sellest liinist. Teiste sõnadega, reiki standardkursuse läbimine ei tee veel kedagi automaatselt küpseks reiki praktiseerijaks. Need, kel oli juba enne reikikursuste läbimist teatud Kristus-teadvuse tase, on võimelised koheselt tegutsema (piisavalt) puhaste kanalitena. Teistel võib vajaliku puhtuseni jõudmine nõuda kauakestva protsessi läbimist.

Tegelikult aitaks see kõiki reiki praktiseerijaid, kui nad oleksid pidevas vaimses arengus Kristus-teadvuse poole ning näeksid reiki praktiseerimist kui elukestvat õpet, mis kunagi ei lõpe. Olles kehastuses, ei ole võimalik teada saada ja mõista kõike, mis puudutab chi energiat. Vastupidise uskumine võib kergesti kaasa tuua uhkustunde, mis siis hakkab reiki praktikat mõjutama negatiivsel kuid varjatud kujul.

Kõikidel reiki, aga ka muude tervendavate tehnikate (eriti kui on tegemist füüsilise kontaktiga) praktiseerijatel on soovitav kasutada peaingel Miikaeli dikriid oma energiakeha kaitseks, samuti oleks hea kasutada teisi praktikaid oma energiakeha puhastamiseks. Need praktikad kutsuvad teatud chi energiaid. Vähemkogenumale reiki praktiseerijale võib kaitse ja energia transformeerimise rituaalide kasutamine tuua kaasa reikiseansside olulise kvaliteedihüppe. Teiste sõnadega, sobivate praktikate sooritamine võimaldab n-ö lüüa kahte kärbest ühe hoobiga — praktiseerida reikit ja samal ajal olla vaimses kasvus.

Tervendaja alateadvuse mõju tulemusele

On oluline teada, et mistahes tervendamistehnika puhul võib tervendaja oma alateadvuse kaudu mõjutada tervendamise seanssi. Tuleb väga tähelepanelik olla oma motiivide osas erinevate hädade ja vaevuste puhul. See on eriti oluline siis, kui tervendaja küsib tervendamisseansi eest raha ning tunneb seetõttu alateadlikku survet anda patsiendile tema poolt makstud raha eest midagi vastu — nähtus, mis on suhteliselt levinud just lääne ühiskonnas.

On oluline mõista, et Püha Vaim ei pea tervendama kõiki hädasid. Kui aga tervendaja ei ole täiesti kiindumatu, siis on suhteliselt kerge kasutada psüühilist energiat, mis võib kaasa tuua küll füüsilise tervenemise, aga see ei ole pärit Pühast Vaimust ning võib omada varjatud tagajärgi (sellest allpool). Määravaks on siin arusaamine, et reiki parktiseerija ülesandeks ei ole kellegi tervendamine ja heaolu taastamine. Tema ülesandeks on olla võimalikult puhtaks kanaliks reiki energiale. Praktiseerija peab lihtsalt laskma energial voolata ning olema täiesti kiindumatu nähtavate tulemuste või nende puudumise osas. Sellise puhtuse saavutamiseks peab reiki praktiseerija saama täielikult üle läänes nii levinud tendentsist mõõta edu nähtavate tulemuste kaudu. Tuleb teha õige tegu ning olla kiindumatu teo viljade suhtes.

Kui tervendaja motiivid ei ole puhtad, siis on alati võimalik, et ta võtab endasse patsiendi energiat või karmat. Kui see ei oleks võimalik, siis tähendaks see seda, et reiki ravimeetod „sõidaks üle” praktiseerija vabast tahtest. Mitte ükski vaimsest sfäärist pärit meetod ei tee seda, sest just Vaba Tahte seadus on see, mille raames kogu muu tegevus toimub. Külla aga on valmis teiste inimeste vabast tahtest üle sõitma psüühe sfääris tegutsevad olendid.

Mehaaniline tervendamine

Juba väga kaugest minevikust — palju kaugemast kui on inimkonna kirjutatud ajalugu — on inimkonnal olnud unistus, mis on massiteadvuse tasandil üha tugevamaks muutunud. See on unistus leida mehaaniline, automaatne ja garanteeritud meetod pääsemiseks ehk päästetud saaduks. Pääsemise laiem tähendus on see, et see on midagi, mida inimesed usuvad, et see annab neile turva- ja terviklikkuse tunde, teeb nad terveks ning surematuks või mida iganes muud, mida nad soovivad, kuid nad usuvad, et seda ei ole võimalik iseenese seest leida. Sellise unistuse olemuseks on uskumus, et meid võib päästa mingisugune väline mehaaniline vahend ning meil pole vaja tegeleda enesemuutmise raske tööga. Just seda tähendab piibli väljend „Mehe (= dualistliku meele) meelest on mõnigi tee õige” (Õpetussõnad 14:12).

Mis puudutab haiguste tervendamist, siis on inimkonnal, eriti lääne ühiskonnas, unistus leida mehaaniline viis haiguste raviks ning just see on kaasaegse meditsiini liikumapanevaks jõuks, tuues kaasa riski raviga kaasnevate kõrvalnähtuste tekkeks. Näitena sobivad siin aeg-ajalt tähelepanu alla sattuvad skandaalid suurte ravimifirmade uute (ja ka vanade) ravimite negatiivsetest kõrvalmõjudest. Eelöeldu mõte on teadvustada kõikidele holistlikele tervendajatele vajadusest olla teadlik varjatud ahvatlusest mehaanilise/automaatse tervendamise järele.

Dr.Usui oli väga hästi teadlik sellest probleemist, kuid mõned tema järgijad ei oma seda arusaamist. Seega on tekkinud varjatud uskumus, et kui kutsuda/kanaldada valgust läbi mõnevõrra mehaanilise meetodi, siis ei ole võimalik vigu teha. See aga ei vasta lihtsalt tõele.

Kuna kõik siin maailmas allub vabale tahtele, siis ei ole mingit garantiid, et õiget meetodit ei võiks valesti kasutada. Üheks selliseks näiteks võiks tuua Jeesuse poolt 2000 aastat tagasi antud armastusekeskse õpetuse, mida hiljem kasutati hirmupõhise religiooni loomiseks, mis tappis inimesi Kristuse nimel. Niisiis, ei ole olemas mingit kindlustunnet, et meie, inimesed, mingit meile usaldatud õpetust või meetodit ei kuritarvitaks. Kui inimestel, kes kasutavad erinevaid tervendamistehnikaid või vaimseid õpetusi, puudub eristamisvõime, eriti kui neil on siiras usk, et nad ei saa midagi valesti teha, siis on täiesti võimalik erinevate (ka tahtmatute) vigade tekkimine.

Mitte kõik haigused ei vaja tervendamist

Eristamisvõime arendamine tähendab muuhulgas ka seda, et mõistetakse, et mitte kõiki haigusi ei ole vaja tervendada. Kui keegi usub, et kõik terviseprobleemid tuleb ravida, siis suure tõenäosusega selline inimene kuritarvitab tervendamistehnikat, olgu selleks siis reiki või midagi muud.

Haigus on enamat kui vaid sümptomid

Tuleb samuti mõista, et haigus on palju enamat kui ainult füüsilised sümptomid. Tõeline tervendamine ei tähenda ainult füüsiliste sümptomite eemaldamist. Kuna enamik haigustest on vale uskumuse või karma (mis tekkis valede uskumuste tõttu) tagajärg, siis enne, kui vale uskumus ei ole teadlikult asendatud, ei ole ka haigus tõeliselt tervendatud.

On täiesti võimalik eemaldada haiguse füüsilised sümptomid — vähemalt mingiks ajaks — ilma vabanemata selle aluseks olevast valest uskumusest. Just sellele on kaasaegne meditsiin keskendunud, kasutades materiaalseid vahendeid. Võib öelda, et see on vale tervenemine, sest see ei aita kaasa antud isiku pikaajalisele vaimsele arengule. Tegelikult võimaldab see antud isikul jätkata, tegelemata haiguse taga olevate ebatervete uskumustega. Siiski, on võimalik kutsuda ka psüühilist energiat, mis kõrvaldab sümptomid ilma vääruskumust muutmata.

Mõnikord on selline poolik tervenemine täiesti kooskõlas vaimsete seadustega, kui keegi on ära teeninud võimaluse olla vaba sümptomitest, et oma ellu muudatust tuua. Siiski, mõningatel juhtudel ei tohiks sümptome kõrvaldada enne, kui inimene on nende aluseks olevale uskumusele jälile saanud ning selle muutmise teele asunud. Tervendajad, kes ei ole sellest teadlikud, võivad soovimatult ja teadmatult siin vea teha.

Karma

Paljude haiguste põhjuseks on karma ja karma on nagu elule võlgu olemine. Näiteks kui kellegi krediitkaardi võlg on 2000 eurot, siis see on ju lihtsalt number arvutis ning kui antud inimesel oleks sellele arvutile ligipääs, siis oleks tal võimalus see võlg kellegi teise kontole ümber kirjutada. Sarnaselt sellega on võimalik ka karmat inimeste vahel ümber tõsta, mis tähendab, et tervendaja võib enda kanda võtta patsiendi karma. Oht selle juhtumiseks on eriti suur siis, kui tervendaja ei ole kiindumatu tervendamise tulemuse suhtes.

Võib arvata, et kui nii juhtub, siis tekivad tervendajal samad sümptomid, mis patsiendil, kuid see ei pea nii olema. Oletame, et kellelgi on kaardivõlg ja ta ei ole teinud vajalikke makseid. Nüüd on kreeditorid ukse taga ning ahastusega pöördub võlglane oma sõbra poole abi saamiseks. Sõber nõustub võtma võla enda kanda, kuid ta lihtsalt asub tegema igakuiseid makseid ja kreeditorid jätavad ta rahule.

Teiste sõnadega, kui tervendaja vaimne tase on kõrgem kui patsiendi oma, siis ta saab patsiendi karma enda kanda võtta ilma sellega kaasnevate sümptomite ilmnemiseta. Tervendaja võib selle karma transformeerida nii, et sümptomid ei avaldu mitte kunagi, kuid sellest hoolimata peame meeles pidama, et vastavalt Jumala tahtele on inimesed alati vastutavad oma karma eest. „Sest igaühel on kanda oma koorem” (Gl 6:5). Kui keegi meist võtab enda kanda kellegi teise karma, siis sellega ta takistab teisel inimesel omandamast vajalikke elu õppetunde ning seeläbi teeb abiline endale karmat.

Energiabilansi tasakaalustamine

Kuna kõik on energia, siis karma on lihtsalt madaldatud sagedusega energia, mis vibreerib materiaalses sagedusspektris. Haigus on energiabilansi tasakaalutus ning selle sümptomeid saab kõrvaldada mitmel erineval moel:

  • Kutsuda vaimset valgust, mis püsivalt transformeerib olemasoleva karma/madaldatud energia. Sellest hoolimata võib antud isik luua uut madaldatud energiat/karmat juurde.
  • Kutsuda valgust emotsionaalsest ja mentaalsest spektrist (mis on kõrgemal füüsilisest reaalsusest). Just seda kutsutaksegi psüühiliseks energiaks ja psüühiliseks tervendamiseks. Siiski, sellisel juhul jääb karma ehk madaldatud energia alles ja energeetiline tasakaal saavutamata. See saab lihtsalt tõstetud füüsilisest oktavist emotsionaalsesse või mentaalsesse oktavisse. Ning varem või hiljem (järgmistes eludes) tuleb ta vältimatult tagasi võtma oma osa nagu jahimees oma saaki. Tegelikult on isegi  inimestel endil võimalik tahtejõuga suruda haigus füüsiliselt tasandilt emotsionaalsele või mentaalsele tasandile.
  • Kui kehastuses olev või ülestõusnud meister võtab endale mingi osa teise inimese karmast. Kuna see on tehtud Kristus-teadvuse tasemelt, siis on see alati kooskõlas vaimsete seadustega ning ei too kaasa negatiivseid tagajärgi.
  • Kui teine inimene, teadlikult või teadmatult, võtab enda kanda teise inimese karma. Tavaliselt on see tehtud duaalsusteadvusest tulenevalt ning ei ole seega vaimsete seadustega kooskõlas.

Seega ei ole õige öelda, et füüsiliste sümptomite tervendamine on alati vaimsete seadustega kooskõlas. See vastab tõele ainult siis, kui tervendajal on teatud Kristus-teadvus ning ta ei ole kiindunud tervendamise tulemusse. Mitte ükski tervendamistehnika ei saa anda garantiid, et selle tehnika omandajal on kontakt oma Vaimse Minaga või et ta ei ole kiindumatu tulemusse.

Kui reiki ei aita

Kui patsiendil ei ilmne peale reikiseansse paranemise märke, siis oleks mõistlik teda informeerida vajadusest teadlikuks saada oma ebatervest uskumusest, mis on antud haiguse tegelikuks põhjuseks ning soovitada talle mõnda psühholoogilist ja/või vaimset tervendamistehnikat.

Näitena sobiks siin alkoholism, millel on küll füüsilised sümptomid, kuid psühho-spirituaalsed juured. Vaimse valguse kutsumine ei ole siin üksinda tervenemiseks piisav, vajalikud on spetsiifilised afirmatsioonid, mis mõjutavad otseselt uskumusi ja uskumuste aluseks olevat identiteeti ehk minatunnet.

Üks põhjus, miks senini ei ole leitud efektiivset alkoholismiravi, on see, mis iseloomustab paljusid täna tegutsevaid vastavaid teraapiaid, mis sunnivad inimesi endale kordama: „Ma olen alkohoolik”. Ehkki ravi alustamise faasis on selline tunnistus vajalik, siis antud afirmatsiooni kordamise jätkamine seab asjaosalised ebavõrdsesse võitlusesse, kus meie identiteet on pidevalt kinnistatud alkohoolikuna aga tavateadvuse tasandil me püüame alkoholismist vabaneda. Just see on oluliseks põhjuseks, miks joomise maha jätnud inimeste võitlus karskuse eest ei luba ühtegi vääratust ning tagasikukkumine on kerge tekkima.

Seega reiki ei ole parim meetod psüühikahäirete leevendamiseks ja sobib pigem füüsiliste hädade puhul. Psüühikahäiretest tervenemiseks on vältimatu karma ehk madaldatud energia transformeerimine ning sellele lisaks oma mentaalkeha korrastamine, eriti just häire põhjuseks oleva uskumuse osas. Enamik vaimuhaigusi on seotud just mentaalkeha struktuuri muutumisega (moondumisega) ning selle taastamisel (läbi teatud tervendavate harjutuste) taastub ka vaimne tervis.

Terve mentaalkeha struktuur on sarnane kristalli korrapärasele võrelisele struktuurile. Kui see struktuur kaotab oma algse korrapära, siis ei suuda me enam tunnetada piire, eriti teha vahet piiridel sise- ja välismaailma ning mina ja teiste vahel, samuti ka reaalse ja ebareaalse vahel.

Psühholoogid ja psühhiaatrid on diagnoosinud sellist olukorda erinevate diagnoosidega (psühhoos, skisofreenia jne), mille sügavamaks põhjuseks on alati entroopia meie mentaalkehas.

Seega entroopia ehk korrastamatuse asendamine struktuuri ja korraga kaotab üsna kiiresti mentaalsed tervisehäired ja aitab tervendada ka enamikku füüsilisi haigusi.

Lõpetuseks tahan öelda, et reiki praktiseerimine on veidi nagu kahe teraga mõõk, mis võib haiguse hävitamise asemel hoopis ravitsejat ennast kahjustada. Sestap tasub olla ettevaatlik reiki kasutamisega, eriti olukorras, kus me NII VÄGA tahaksime hädalist aidata.

P.S. Olen ise läbinud reiki I ja II astme koolituse, kuid olen seda praktiseerinud ainult enda tervendamiseks (v.a üksikud erandkorrad).

Samuti on mul minevikus korduvalt õnnestunud haigusi füüsiliselt tasandilt tahtejõuga välja suruda — kahjuks ise mitte aru saades, et haiguse kui energia ei kao, vaid siirdub emotsionaalsele või mentaalsele tasandile.