119. 144 teadvuse tasandit

Järg artiklile 106. Mis on teadvus?

Teadvuse seisund ja teadvuse tasand

Mille poolest erinevad teadvuse seisund ja teadvuse tasand? Teadvuse seisund kirjeldab meie hetkelist meeleseisundit — viisi, kuidas me mingil konkreetsel ajahetkel tajume maailma ning sellest tajust tulenevalt oma otsuseid ja valikuid teeme ning välistele sündmustele reageerime või reageerimata jätame. Näiteks kui me oleme ärritunud või vihased, siis me reageerime teatud sündmustele ühte moodi, kui me oleme hirmunud, siis teist moodi, aga kui me oleme rõõmsad, siis sama sündmus võib meis esile kutsuda sootuks kolmanda reaktsiooni või hoopis reageerimata jätmise.

Iga kord, kui me teeme mingi otsuse või valiku, isegi kui see on alateadlik ja automaatne (nagu see sageli on), kasutame me mingit kogust meie käsutusse antud eluenergiat. Kui antud otsus ei ole tehtud kooskõlas ühtsusteadvuse ehk Kristus-teadvusega (näiteks tegutseme tulenevalt negatiivsetest mõtetest või emotsioonidest), siis me madaldame meie käsutusse antud eluenergia võnkesagedust ja see saab edaspidi osaks meie energiakehast ning hakkab tulevikus mõjutama seda, kuidas me maailma tajume. Mida enam me oleme oma energiakehasse negatiivset energiat salvestanud, seda enam moonutatud meie taju on ning seda raskem on meil teha positiivse energiatulemiga otsuseid.

Mida enam me aga teeme otsuseid kooskõlas Kristus-teadvusega, seda puhtamaks muutub meie energiakeha ning seda selgem ja adekvaatsem on meie maailmataju. Tajudes ennast tervikliku maailma lahutamatu osana, on meie otsused ja valikud kantud positiivsetest mõtetest ja emotsioonidest. Sellised otsused puhastavad meie energiakeha ning meie võime maailma adekvaatselt tajuda suureneb. Selline suhteliselt püsiv energiakeha, mille läbi me maailma näeme ja mille alusel me otsuseid teeme, moodustabki meie teadvuse seisundi. Tinglikult võime öelda, et teadvuse seisund on nagu läätsede süsteem, mille kaudu me maailma näeme. Kui see läätsede süsteem on puhas, siis on ka meie taju puhas, kui aga see moonutab teda läbinud valgust, siis meieni jõudev väline signaal muutub ning meie otsused, mis põhinevad meie ekslikel tajudel, ei too endaga kaasa soovitud tagajärgi.

Eelpool mainitud teadvuse tasandit määravateks „läätsedeks” on meie kolm energiakeha: identiteedi-, mentaal- ja emotsionaalkeha ning füüsiline keha. Teiste sõnadega see, kuidas me maailma tajume, on esmalt mõjutatud meie minatundest ja üldisest maailmavaatest, seejärel meie mõttekujunditest, uskumustest ja ootustest, millele annavad tugeva värvingu emotsioonid ja ihad ning kõige lõpuks sõltub meie taju ka tajumisorganitest ning närvisüsteemist.

Teadvusseisundi muutmine ja selle roll

Oma teadvusseisundit on meil teatud piirides võimalik kiiresti muuta. Teadvusseisundi muutmine toimub tähelepanu suunamise kaudu. Kui me suuname oma tähelepanu madalama võnkesagedusega nähtustele, näiteks disharmooniline muusika (rock, punk, räpp aga ka džäss), õudusfilmid, negatiivsed uudised või pornograafia, siis meie teadvusseisund langeb ja selle tulemusena sellises teadvusseisundis vastu võetud otsused ei ole tõenäoliselt parimate hulgast ning pideval kordumisel toovad endaga kaasa teadvuse tasandil langemise. Just see on sageli põhjuseks, miks rokkmuusikaga käivad alati varjuna kaasas alkohol, uimastid ja juhuseks, mis kõik on lõppude lõpuks asjaosaliste endi otsused.

Kui me aga hoiame oma tähelepanu kõrgema sagedusega nähtustel, nagu näiteks harmooniline muusika või harmooniline kunst, õppimine ja enesearendamine, isetu teenimine, laste või lähedaste eest hoolitsemine või oma töö hästi tegemine, siis meie teadvusseisund paraneb ning meil on kerge teha otsuseid, mis aitavad meil mööda teadvuse tasandite treppi ülespoole liikuda.

Muutunud teadvuse seisund, millest viimasel ajal üha enam räägitakse, ei ole ainult mäng ühte väravasse — arengu suunas. Pigem võiks öelda, et need, kes püüavad jõuga muutunud teadvuse seisundit saavutada, riskivad sellega, et tegemist ei ole suunaga kõrgema vaid hoopis madalama teadvuse tasandi suunas.

Teadvuse tasandid

Kui erinevate teadvuse seisundite hulk on piiramatu, siis erinevate teadvuse tasandite hulk meie planeedil on piiratud. Planeedil Maa on võimalikud 144 erinevat teadvuse tasandit. Need tasandid võib jagada kolme erinevasse gruppi:

Tasandid 1—47 (47 tasandit)
Tasandid 49—96 (49 tasandit)
Tasandid 97—144 (48 tasandit)

Kui uus eluvool esmakordselt kehastub planeedil Maa, siis ta (üldiselt) alustab seda 48. tasandilt. Seda tehes on tal kaks võimalust:

 1. Asuda liikuma ülespoole, püüdes läbida initsiatsioone, mis viivad teda 49. tasandile, jätkates seda protsessi kuni 144. tasandini, mille järel tal on võimalik tõusta tagasi üles vaimsesse reaalsusesse.
 2. Kui eluvool keeldub vastavaid ülespoole viivaid initsiatsioone läbimast, siis ta alustab sellega allakäigu teed, mis viib teda 47. tasandile ja sealt edasi allapoole.

Mis on initsiatsioon?

Initsiatsioon siinses kontekstis tähendab testi, mis kontrollib meie võimet teha otsust, mis viib meid järgnevale teadvustasandile. Initsiatsioon on võrreldav eksamiga klassi lõpetamisel. Kuid teadvustasandi „klassi” lõpetamiseks on meil korduvalt vaja teha sarnast eksamit erinevates olukordades seni, kuni see muutub meie tavaliseks reaktsiooniks. Kui me oleme suutnud piisavalt järjekindlalt teatud olukordades valida kõrgema reageerimise, kui meile seni tavapärane on olnud, siis loetakse, et oleme initsiatsiooni läbinud ehk eksami sooritanud. Me tõuseme järgmisele teadvuse tasandile (sarnaselt koolis ühest klassist teise edasiminekuga) koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega.

48. tasand

Kui eluvool alustab oma kehastumist 48. tasandilt, siis on tal kaks olulist tunnusjoont:

 1. Eluvoolul on tunne, et ta on ühenduses millegi suuremaga, milleks on tema MINA OLEN Kohalolek. Kuid sellel tasandil ei ole see ühendus selge ja tugev. Siiski on eluvoolul tunne, et on olemas kõrgem reaalsus ning samuti, et ta on osa suuremast tervikust materiaalses maailmas. Seetõttu eluvool tunnetab, et tema tegudel on tagajärjed talle endale ja teistele inimestele. Seetõttu, olles 48. tasandil, eluvoolud üldiselt isekaid tegusid ei tee.
 2. Eluvoolul on tunne, et tema arusaamine sellest, kuidas elu ja reaalsus toimib, on puudulik ning tal on palju õppida. See teeb eluvoolu avatuks vaimsele õpetajale või õpetusele, mis on ainukeseks võimaluseks, et läbida initsiatsioone ning tõusta kõrgemale.

Arvestades asjaoluga, et paigalseis ei ole võimalik, on eluvoolul ainult kaks valikut — kas liikuda üles 49. tasandile või laskuda alla 47. tasandile. Kui eluvool otsustab madalamale laskuda, siis ta teeb seda keeldumisega läbida üles viivaid initsiatsioone. Teiste sõnadega 47. tasand on 49. tasandi väärastumine ehk vastavate võimete väärkasutamine, 46. tasand on 50. tasandi väärastumine jne. Suurim võimalik väärastumine ehk madalaim võimalik teadvusseisund, mida meie planeedil on võimalik täna kehastada, on 1. tasand, mis on tasandi 94. väärastunud vaste.

Tasandite 95. ja 96. väärastunud vasteid ei ole praegu meie planeedil võimalik kehastada, sest need jäävad madalamale Maal lubatud teadvuse tasanditest. Kuid veel mõni tuhat aastat tagasi olid need mõlemad (või üks neist) ka meie planeedil võimalikud.

Tasandid allpool 48-ndat

Miks peaks mõni eluvool valima laskumise allapoole 48. tasandit? Üheks põhjuseks on see, kui eluvool jälgib nende tegutsemist, kes on allpool seda tasandit ning talle näib, et kuigi nad teevad isekaid tegusid, pääsevad nad oma tegude tagajärgedest. Seetõttu võib eluvool otsustada, et ka tema soovib sellist kogemust — ta tahab tunda, mis tunne on tegutseda ja olla eraldatud olendina. Ta võib lasta ennast ka petta anti-kristuse (mitte-ühtsuse) loogikal, mis ütleb, et see on ainuke võimalus tõeliselt vabu valikuid teha.

Teiseks võimaluseks on, et eluvool arvab, et need, kes teevad isekaid tegusid, on ohuks iseendile, suuremale eesmärgile või lausa Jumala plaanile seda maailma päästa. Selle tulemusena arvab ta, et peab leidma võimalusi, et neid inimesi „päästa” või peatada nende tegevus, et nad ei saaks teha seda, mida nad teevad. Selle tulemusena laseb eluvool ennast tõmmata mõtteviisi, mida me nimetame „eesmärk pühitseb abinõu”.

Oluline on mõista, et allapoole 48. tasandit on võimalik laskuda ainult sellisel juhul, kui me neutraliseerime oma sisetunde, et me oleme ühendatud oma vaimse aspekti ja kogu eluga. Et seda saavutada, on vaja luua ego, mille eesmärgiks on õigustada valikuid ja tegusid, mis on tehtud ennast eraldatud olendina tundes. Seega ego on loodud anti-kristuse (mitte-ühtsuse) loogikast lähtudes, mida nimetatakse ka mao loogikaks. Piibel viitab antud nähtusele loos, kus madu pettis Eva (Teadliku Mina ehk inimese naisaspekti sümbol) maitsma keelatud puu vilja.

Sügavam sümbolism selles loos seisneb selles, et keelatud vili on teadvusseisund, mille puhul nähakse ennast eraldatud olendina ja seda kutsutakse eraldatuse teadvuseks või ka duaalsusteadvuseks. Tegelikult selline teadvusseisund ei olnud mitte keelatud, vaid see kujutas endast spetsiifilist ja keerulist initsiatsiooni, sest olles kord sisenenud antud teadvusseisundisse, ei ole meil enam viitevõrgustikku sellest välja pääsemiseks. Ideaaljuhul ei ole sellise initsiatsiooniga vaja tegeleda enne 96. tasandile jõudmist.

Duaalsusteadvusesse on võimalik siseneda ainult siis, kui me neutraliseerime oma tunde, et me oleme ühenduses kõrgema reaalsusega. Selle saavutamiseks peame uskuma, et meil endil on õigus defineerida oma reaalsust. Meist saab justkui Jumal, kes tunneb head ja kurja, seda aga selles mõttes, et meil endil on alati õigus ning need, kes meiega nõus ei ole — need alati eksivad.

Probleemiks sellises teadvusseisundis on see, et olles kord sellesse sisenenud, ei ole meil enam ühendust reaalsusega, millele toetudes me saaksime ennast olukorrast välja tõmmata. Selle tulemusena tekib tavaliselt iseennast võimendav allakäiguspiraal, kus me usume, et meil on õigus defineerida seda, mis on reaalne ja mis ei ole reaalne, sõltumata mistahes muudest, egost väljapoole jäävatest autoriteetidest. Ajaloost on siin heaks näiteks diktaatorid, kes olid täiesti veendunud, et on igati õigustatud tappa kõik, kes on nende vastu ja kui vaja, siis kas või terve rahvas. Samuti on olnud religioosseid või vaimseid liidreid, kes uskusid tõemeeli, et nad olid Jumala ainukeseks esindajaks Maal või et nad olid lausa Jumala ainukehastuseks.

Eluvoolud, kes on sellises allakäiguspiraalis, ei ole avatud vaimsetele õpetajatele ega õpetustele vaimsest reaalsusest. Ainukeseks võimaluseks ennast taas avada ülespoole liikumiseks, on „ennast vastu põhja ära löömise” kogemus, kus neil võib tekkida äratundmine, et on vaja ennast muuta. See loob aluse tõusva spiraali alustamiseks, kuid nüüd on see juba oluliselt raskem, võrreldes sellega, kui seda alustada tasandilt 48.

Sellist ümberpööramist on võimalik saavutada ainult siis, kui sellisel eluvoolul on füüsiline kogemus, mis purustab tema tunde, et ta kontrollib olukorda ja ta suudab ise kõike saavutada. Selleks, et põgeneda eraldatud mina (ego) vanglast, peab sellesse vähemalt mingigi avaus või pragu tekkima. Loomulikult on selline protsess tavaliselt äärmiselt valus kogemus.

Peale ümberpööramist tuleb tagasi „ronida” 48. tasandile ja sealt edasi, mis on nüüd palju raskem. Põhjuseks on see, et nüüd on vaja kaasas kanda ka ego, mis sai loodud allapoole 48. tasandit laskudes. Kui eluvool piirdus langemisega 47. tasandile, siis võib ta vabaneda ego kandamist peale 49. tasandi initsiatsioonide läbimist. Kui ta aga langes tasandile üks, siis ei vabane ta ego kandamist enne, kui ta on läbinud 94. tasandi initsiatsioonid. Ning kui selliste „kriitiliste” initsiatsioonide läbimine ei õnnestu, siis kukub asjaosaline tagasi oma senise teekonna madalaimasse punkti.

Tasandid 48—96

Alustades 48. teadvuse tasandilt ülespoole „ronimist” on tegemist teekonnaga, mida nimetatakse seitsme vaimse kiire initsiatsiooniks (kirjutan sellest pikemalt hilljem mõnes teises artiklis). Meie jaoks on need kiired paremini mõistetavad seitsme inimliku omadusena, mille kasutamist õpitakse ja arendatakse. Need omadused on:

 1. Tahe/jõud
 2. Tarkus
 3. Armastus
 4. (Motiivide) Puhtus
 5. Tõde
 6. Rahu
 7. Vabadus

Tasanditel 48—54 on õpilaste esmaseks ülesandeks õppida väljendama oma kõrgemat tahet ja jõudu (Jumala tahet).

Tasandil 48. on õppimise Alfa aspektiks 1. kiir ning Omega aspektiks 1. kiir, mis tähendab, et on kogu tähelepanu koondatud kõrgema tahte ja jõu väljendamisele ning sellele, kuidas seda eristada madalamast ehk ego tahtest. Kui selles on saavutatud elementaarne arusaamine ja oskus, siis liigutakse edasi 49. tasandile, mille puhul on Alfa aspektiks endiselt 1. kiir, aga Omega aspektiks on 2. kiir ehk (kõrgem, jumalik) tarkus, mille puhul me õpime oma kõrgemat tahet väljendama targalt. Kui selles on teatud vilumus saavutatud, siis liigutakse edasi tasandile 50, mille puhul me õpime oma kõrgemat tahet väljendama targalt ja armastaval moel. See jätkub kuni tasandini 54.

Tasanditel 55—61 on õppimise Alfa aspektiks tarkus. Tasandil 55 on Omega aspektiks tahe/jõud, mis tähendab, et me õpime väljendama kõrgemat tarkust tahtega ja jõuliselt.

Tasanditel 6268 õpitakse armastust. Kuna minu isiklik õppetöö on jõudnud "armastuse" õppimise juurde, siis olen sellest viimasel ajal ka palju kirjutanud. Enamus lugudes alates artiklist 93. Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini on lihtsalt see, mida antud tasemetel õpitakse (armastuse initsiatsioonid) ning olen seda püüdnud ka teistega jagada. Aastal 2013 juhendasid meistrid süvenenult Jumaliku Tahte õpet, aastal 2014 Jumaliku Tarkuse õpet ning käesolev aasta on ette nähtud Jumaliku Armastuse õppimiseks. Siiski, õppeprotsess hõlmab palju enamat kui vaid nendes artiklites avaldatu, kuid sügavuti minek eeldab õpilastelt ühtlasi ka eelnevate initsiatsioonide läbimist, seda vähemalt teatud tasemel.

Selliselt omandatakse kogu jumalike omaduste ja oskuste maatriks, mida on kokku 49 (7 x 7) initsiatsiooni.

Niisuguse õppetöö eesmärgiks on õppida kasutama seitset põhilist energiat, mida Elohim(id) kasutasid materiaalse universumi loomiseks. Samuti on vaja õppida neid omadusi ehk energiaid kasutama tasakaalustatult, vältimaks äärmustesse kaldumist. Näiteks 1. kiir kehastab tahet ja jõudu ning ajalugu on täis näiteid inimestest, kes kasutasid oma tahet ja jõudu väga äärmuslikul viisil.

Me kõik oleme loodud loojateks ning ülalkirjeldatud oskused on aluseks meie edasisel arengul, mille lõppsihiks on saavutada selline enesemeisterlikkus nagu on meie universumi Loojal, koos õigusega luua oma universum.

Sedamööda, kuidas me tõuseme 96. teadvuse tasandi poole, saame me läbi sisemise teadmise ja kogemise üha enam teadlikuks sellest, et me oleme midagi enamat kui vaid materiaalsed olendid. Me hakkame üha enam aktsepteerima, et materiaalsel maailmal ei ole mingit võimu Vaimu üle.

Me hakkame üha enam mõistma, et me ei ole eraldatud olendid (nagu allpool tasandit 48), vaid me oleme ühenduses millegi kõrgemaga. Me hakkame nägema ennast oma MINA OLEN Kohaloleku pikendusena. Me näeme vertikaalset ühendust Kohalolekuga ja horisontaalset ühtsust kogu eluga.

Siin on oluline teada, et kuni 96. tasandini on võimalik jõuda oma ühenduses olevat, kuid siiski individuaalset mina tõstes ja ennast massiteadvusest eraldades. Kuid selleks, et tõusta kõrgemale 96. tasandist, on vaja loobuda soovist tõsta ennast individuaalselt. Tuleb keskenduda kõigi tõstmisele (s.h ka enda tõstmisele). Kui me 96. tasandil ei lase lahti eraldatuse minatundest ega liigu edasi järgmisele tasandile, siis me kukume vastavale tasandile eraldatuse teadvuses, nagu eelpool sai mainitud. Selliselt seletavad ülestõusnud meistrid kriitiliste tasandite läbimist.

Tasandid 97—144

Tasandil 97 ilmneb Kristus-teadvus ning toimub üleminek individuaalsest minatundest universaalsele minatundele. Ülejäänud tasandid kuni 144-ni on erinevad Kristus-teadvuse tasandid, mille käigus me aste-astmelt saavutame üha universaalsema ja globaalsema maailmavaate. Selle käigus me muutume üha enam iseseisvaks, mis siin tähendab seda, et meil ei ole vaja toetuda enam mingile välisele õpetusele või õpetajale, vaid me hakkame saama juhtnööre otse oma MINA OLEN Kohalolekult ja ülestõusnud meistritelt.

„Nullhetke” teadvuse tasandid

Kui eneseteadlikud olendid alustasid kehastumist planeedil Maa, mis toimus väga palju aega varem, kui seda väidab meie praegune ajalookäsitlus, siis oli kõige madalamaks võimalikuks teadvuse tasandiks siin tõenäoliselt see tasand, mida me praegu nimetame 48. tasandiks. Kõik siin õpinguid alustanud eluvoolud alustasid sellelt teadvuse tasandilt ning liikusid kõrgemate teadvuse tasandite suunas, läbides 144 tasandit. Niisiis, algusaja madalaim teadvuse tasand oli tänasest 47 astet kõrgem ning seega puudusid tol ajal meie planeedil kõik negatiivsed nähtused, mida me täna nii loomulikuks peame. Ei olnud haigusi, sõdasid, tülisid, röövloomi, umbrohtu, loodusõnnetusi jne.

Paljud inimesed on juurelnud probleemi kallal, miks Looja on loonud sellise „kurja” maailma, kus me elame. Kuid tegelikkuses andis Looja meile — inimestele — planeedi Maa kätte paradiisi kujul, koos õiguste ja kohustusega selle loomisega ise jätkata. Oleksid Maal kehastunud eluvoolud jätkanud oma kaasloovate võimete arendamist kooskõlas ühtsusteadvuse ehk Kristus-teadvusega, oleks pilt Maal täna täiesti teistsugune ja kannatustel poleks siin kohta. Kuid kuna Looja andis inimestele TÄIELIKULT vaba tahte ja kohustus meie asjadesse mitte vahele segama, siis on KÕIK maised probleemid meie endi kollektiivse loomingu tulemus ja ainuke võimalus seda muuta, on ise vastutus võtta ning oma teadvuse seisundit muuta, mis toob automaatselt kaasa ka üldise olukorra muutumise.

Skaala muutus ajastute vahetusel

Õppetöö kosmilistes klassiruumides, nagu näiteks on planeet Maa, käib tsükliliselt ehk ajastute kaupa. Igal tsüklil on oma olulised õppetunnid ja eesmärgid. Iga tsükli lõppedes tehakse kokkuvõtted ning seatakse uueks tsükliks paika eesmärgid ja klassiruumi põhiparameetrid, sealhulgas ka „klassis” õppivate õpilaste tasemete ehk lubatud teadvuse tasandite vahemik.

Tsükli pikkus on 2150 aastat, kuid ülestõusnud meistrid ei jälgi seda väga täpselt, vaid lähtuvad oma otsuste tegemisel ka muudest asjaoludest. Eelmise tsükli (Kalade ajastu) juhatas sisse Jeesuse kehastumine. Tema eesmärgiks oli aidata inimkonnal välja kasvada vanas testamendis kirjeldatud „silm silma, hammas hamba vastu” teadvusseisundist. Uue teadvusseisundi sõnastas ta kuldreeglina „tee teistele seda, mida sa soovid, et sulle tehakse” või vastupidi  „ära tee teistele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehakse”.

Tema töö tulemusena tõusis Maa üldine teadvusseisund ning 2000 aastat tagasi muudeti Maal lubatud teadvuse tasandite vahemikku selliselt, et madalamast otsast võeti (nii nagu mina aru saan) ära üks või kaks tasandit ning ülespoole pandi vastavalt üks või kaks tasandit juurde. Selle tulemusena ei olnud enam kõige madalamatel eluvooludel meie planeedil võimalik kehastuda ning samas said siin kehastuses olla mõnevõrra kõrgema teadvusseisundiga eluvoolud, kui see oli enne.

Praegu elame tsüklite vahetuse ajajärgul ning ülestõusnud meistrid teevad lähiajal (tõenäoliselt sel sajandil või isegi lähimatel aastakümnetel) otsuse, missugused 144 teadvuse tasandit on järgmise tsükli jooksul lubatud. Kuna inimkonna teadvuse seisund on viimase tsükli jooksul oluliselt tõusnud, siis oletan, et vahemikku tõstetakse mitme astme võrra, võib-olla lausa 10 või enama astme võrra. Kuid tänase seisuga on see lahtine ning meil on võimalik veel seda otsust mõjutada. Just see on üheks põhjuseks, miks nii meie elus kui ka meie ümber on nii palju probleeme ja konflikte ning järjest enam ebapuhtusi tuleb päevavalgele. See kõik on selleks, et inimkond saaks kollektiivselt veel mõne õppetunni läbida ja uut ajastut võimalikult kõrgelt tasemelt alustada.

Meistrid on ka öelnud, et täna on veel reaalne potentsiaal, et mõnekümne aasta jooksul vähemalt mingi osa inimkonnast tõuseb teadvuse tasandile, mille puhul nn kuldajastu saab reaalsuseks. Keegi peab selles osas „tee lahti lükkama” ning täna on see kõige reaalsem Põhja- Ameerikas ja Euroopas. Mõistan paljude lugejate skeptilisust, sest see, mida me ümberringi toimumas näeme, ei sisenda palju optimismi. Kuid meil tasub olla teadlik, et kõige selle ebapuhtuse pinna all toimub kõigest hoolimata areng. Nähtused, mis paljude jaoks on tõendid inimkonna allakäigust, on sageli hoopis osa puhastusprotsessist — me ei saa ebapuhtustest vabaneda enne, kui need on meile nähtavad. Ja ebapuhtused tulevad nüüd nähtavale kõikjal — isiklikus elus, rahanduses, äris, poliitikas, kultuuris jne. Seda selleks, et meie, inimesed, saaksime teha otsused, kas me tahame endist viisi jätkata või soovime me midagi enamat kogeda.

Lõpetaksin parafraseerides telesaadet „Reisile sinuga”: valik on meie! Oma valikuga otsustame ära, kes on meie reisikaaslased, mis suunas me reisime ja mida me oma reisi jooksul kogeme.

Valik on Meie!