134. Vaimsed kiired — materiaalse maailma ehitusplokid

Valge valguse spekter koosneb seitsmest värvist, mis on oma olemuselt teatud vahemikus erinevatel võnkesagedustel vibreerivate elektromagnetlainete kontiinum. Lihtsuse mõttes võime seda nimetada energia võnkumiseks. Ehkki energia võib võnkuda ka muudel sagedustel, moodustavad silmale nähtava spektriosa just 7 värvi.

Analoogiliselt valgele valgusele koosneb ka kogu meie poolt tajutav mateeria seitsmest „põhivärvist”, mida selles kontekstis nimetatakse kiirteks ja mis oma olemuselt ei erine valguskiirgusest ­- kõige olulisem vahe seisneb just võnkesageduse erinevuses. Need seitse kiirt kannavad meile tuntud (inimlikke) omadusi, mis on läbi ajaloo olnud paljude väärarusaamade ehk väärastumiste allikaks. Omadused ehk kiired, millest me allpool räägime, on seega sarnaselt nähtavale valgusele energia ehk teadvuse voog, mis siiski ei ole otseselt füüsiliste meeleorganite poolt tajutavad.

Oma puhtaimas väljenduses nimetatakse neid jumalikeks omadusteks, moonutatud kujul aga väljenduvad nad „saatanlike” omaduste ja nähtustena. Need kiired on:

 1. Tahe
 2. Tarkus
 3. Armastus
 4. Puhtus
 5. Tõde
 6. Rahu
 7. Vabadus

Need seitse energiakiirt moodustavad muuhulgas ka kõik füüsilised objektid, sarnaselt sellele, kuidas tekib pilt arvutiekraanile. Inimese ja maa tšakrasüsteem toimib sagedusmuundurina, mis madaldab nende seitsme vaimse kiire energia nii, et me suudame seda väljendada ja tajuda minatunde, mõtete, emotsioonide ja füüsiliste nähtustena. Kõik need nähtused on vaid teatud sagedusel võnkuvate erinevate energiate segu. Just sel põhjusel on meil just seitse tšakrat. Teiste sõnadega  - ükskõik, mida me teeme - me kasutame alati ühte või mitut vaimse kiire energiat. Kogu materiaalne maailm on tehtud seitsme kiire energiatest, nii nagu valge valgus koosneb vikerkaare värvidest.

Mistahes piirang, mida me oma elus kohtame, on loodud ühe või mitme vaimse kiire (sageduse) moonutamisest ehk ebaõigest kasutamisest. Näiteks, kui me surume oma tahet (1. kiir) teistele inimestele peale, siis see on antud kiire ehk meie käsutusse antud omaduse väärkasutus, mis tähendab, et me moonutame seda kiirt. Sellisel kasutamisel antud kiire võnkesagedus madaldub ning osa tekkinud madalsageduslikust energiast jääb meie energiakehasse meid koormama. Sellist madaldatud energiat nimetatakse tavaliselt karmaks.

AINUKE võimalus ennast mingist piirangust (karmast) vabastada, on see, kui me vabastame ennast sellest uskumusest, mis on antud piirangu põhjustajaks ja madalsageduslikust (emotsionaalsest) energiast, mida me oleme seetõttu tekitanud.

AINUKE võimalus selle madalsagedusliku energia transformeerimiseks, mis on loodud selle kiire energiat moonutades, on see, kui me kutsume vaimsest sfäärist selle kiire puhast energiat. Iga kiir on vastumürgiks selle kiire väärastunud energiale.

Sõna „AINUKE” ei tähenda siin mingit kindlat viisi vaimse valguse kutsumiseks. Kui me oleme pimedas ruumis, siis AINUKE võimalus pimedusest vabanemiseks on valgus. Kas me saavutame seda küünla- või elektrivalguse või hoopis seina aknaava tekitamise kaudu, sellel pole enam põhimõttelist tähtsust. Ei ole oluline, kas me toome puhast vaimsete kiirte valgust läbi religioossete rituaalide, meditatsiooni, mantrate, kohaloleku praktiseerimise, isetu töö ja teenimise, leiutustegevuse, loomingu, dikriide või mingi muu tegevuse - see on igaühe individuaalse valiku küsimus.

Kokkuvõtteks võib öelda, kui me teame, kuidas teha tööd vaimsete kiirtega, siis on meil  võimalik efektiivselt kindlaks määrata ja ületada meid ahistavad piirangud. Alljärgnev on vaimsete kiirte ja nende moonutuste kirjeldus. Iga kiire juures on teatud vaimsed ametipostid, mida täidavad ülestõusnud olendid:

Elohim on ametikoht, mida täidavad need olendid, kes olid ja on vastutavad materiaalse universumi ning selle osade loomise ja püsimise eest.

Peaingel on ametikoht, mida täidavad olendid, kelle ülesandeks on teenida sõnumitoojate ja vahendajatena vaimse ja materiaalse maailma vahel.

Chohan on ülestõusnud meister, kelle põhiülesandeks on töö veel ülestõusmata olenditega (näiteks inimesed), et aidata neil käia initsiatsioonide teed, mis viib ülestõusmise ehk valgustumiseni.

 Esimene kiir - Tahe (ja Jõud)

Värv: elektrisinine
Vastav tšakra: kõritšakra
Elohim: Hercules ja Amazonia
Peaingel: Miikael ja Faith (Michael, Faith)
Chohan: meister More, tuntud ka kui El Morya, meister M, M või Bapu.

Puhtad omadused

Traditsiooniliselt nähakse esimest kiirt kui jumalikku jõudu ja tahet, kuid sügavamal tasandil esindab esimene kiir loovat tungi. See on soov eneseväljendusele, soov katsetada, isegi siis, kui eksperimendi tulemust ei ole võimalik ette näha. Samuti soov minna kaasa (voolata) koos eluga ja õppida igast kogemusest. Esimene kiir tekitab tunde, et kõik läheb meile korda, et elu on põnev ja et iga indiviid suudab elu positiivselt mõjutada. Esimene kiir on samuti võtmeks tahtele teha tööd selle nimel, et tõsta kogu elu, mitte ainult iseennast.

Väärastumised (moonutused)

Loova tahte väärastumiseks on hirm tundmatu ees, mis on väljendatud jõu ja võimu kuritarvitamisena, eesmärgiga kontrollida asjaolusid, s.h teisi inimesi. Samuti väljendub see hirmuna tegevuste ees, mille puhul tulemus ei ole ette teada või garanteeritud, mis loomulikult lämmatab loovuse. Inimesed, kellel on esimese kiire energiate kasutamine moondunud, on sageli kaasatud teiste inimestega erinevatesse võimumängudesse, mille eesmärgiks on alati hoida tulemust kontrolli all. Siin on tegemist katsega alla suruda elujõudu ennast, mis alati püüab eneseületamise poole. Selle asemel kaitstakse eraldatud mina (ego) ja seda, mida viimane enda arvates saab siin ilmas omada. See võib kaasa tuua omanditunde teiste inimeste suhtes, mis on üheks põhiliseks tüli allikaks. Väärastumise Omega aspekt väljendub aga pehmemalt. Inimesed tunnevad hirmu olla loovad ja neid valdab jõuetuse tunne. Nad tunnevad, et kõik on mõttetu ja et üksikisik ei suuda maailma mõjutada - seega, milleks üldse pingutada.

Teine kiir - Tarkus

Värv: kuldkollane
Vastav tšakra: kroontšakra
Elohim: Apollo ja Lumina
Peaingel: Jophiel ja Christine
Chohan: Lanto

Puhtad omadused

Tarkuse kiirt on traditsiooniliselt nähtud kui valgustumise ja enese tundmise kiirt. Sügavamal tasandil aitab see kiir meil näha, et eraldiseisev mina ei ole reaalne ja et kogu eraldatus on illusioon. Just läbi teise kiire oleme võimelised nägema, et sügavamal tasandil on kogu elu üks, sest mitte midagi ei saa olla eraldatud kõikjal (kohal)olevast Loojast. Ka avatus kõrgemale arusaamisele on teise kiire omadus, samuti see, et samal tõel võib olla palju erinevaid ja adekvaatseid väljendusvorme, mis kõik viitavad kõige aluseks olevale ühtsusele.

Väärastumised (moonutused)

Teise kiire väärastumiseks on vale tarkus, mis arvab, et ta teab kõike või et ta teab ülimat inimlikku tõde. See illusioon põhineb kesksel duaalsuse illusioonil, mille kohaselt me võime „reaalsuse” jagada erinevateks osakondadeks ja et eraldatuse meelel on võime ja õigus otsustada, mis on tõene ja mis ei ole tõene. Teise kiire (Alfa) väärastumisi võime selgelt märgata inimeste juures, kes on täielikult veendunud oma õigsuses, eriti need, kes on muutunud fanaatiliseks ja on valmis kasutama jõudu, et teised inimesed nende „tõe” omaks võtaksid. Omega väärastumiseks on ka intellektuaalsus, mille puhul inimesed võivad mingi idee poolt või vastu lõpmatuseni vaielda, ilma kunagi idee tasandilt sõnade taga oleva vahetu kogemuse tasandini tõusmata.

Kolmas kiir - Armastus

Värv: roosa ja rubiin
Vastav tšakra: südametšakra
Elohim: Heros ja Amora
Peaingel: Jophiel ja Christine
Chohan: Paul (the) Venetian

Puhtad omadused

Kolmandat kiirt on traditsiooniliselt nähtud kui armastuse, kaastunde, heategevuse, ilu hindamise ja isetuse allikat. Sügavamal tasandil aga on kolmas kiir tasakaalu allikaks.

Armastust võib vaadata kui jõudu, mis tasakaalustab loomise kahte põhijõudu, milleks on väljapoole suunduv (mehelik ehk isalik tung) ja kokkutõmbuv (naiselik ehk emalik tung). Kui need kaks jõudu ei ole tasakaalus, siis tekib kalduvus viia üks neist jõududest äärmuse suunas. See tähendab, mis iganes on loodud tasakaalutult, kipub kasvama olukorrani, kus see piltlikult öeldes õhku lendab või siis ei viida seda nähtust piisavalt edasi, mistõttu see ei kanna vilja ning hävineb iseenesest kokkutõmbumise teel.

Puhtad kolmanda kiire omadused võimaldavad meil kogeda tingimustetust, just seda reaalsust, mis on dualistliku meele poolt loodud kahe äärmuse taga. Kolmas kiir annab meile võime ära tunda dualistlikud nähtused, isegi kui me ei oska seda lahti seletada. Me lihtsalt tunneme, et tingimuslikkus ei ole õige, sest me kogeme Jumala ja reaalsuse tingimustetust oma südamega.

Kolmanda kiire omadused aitavad meil saavutada eluga üksolemise sügavamat tunnet, millest tulenevalt areneb võime tunda, kui midagi on õige (sest see tõstab kogu elu) või kui midagi on vale (sest see püüab tõsta mingit ühte osa elust, tehes teist osa maha). Läbi kolmanda kiire suudame ära tunda, mida on õige teha, isegi kui me ei suuda seda mõistusega seletada. Samuti aitavad just kolmanda kiire omadused meil ära tunda, kui midagi tehakse isekatel eesmärkidel ja see võimaldab meil iseennast tasakaalustada.

Väärastumised (moonutused)

Esmaseks kolmanda kiire (Alfa) väärastumiseks on tasakaalu puudumine, mis võib olla väljendatud paljudel varjatud viisidel. Üheks viisiks on see, mida paljud inimesed nimetavad armastuseks, kuid mis tegelikult on püüd omamise kaudu teisi inimesi kontrollida. Näiteks paljud inimesed armuvad ja seejärel hakkavad väljendama omanditunnet selle inimese suhtes, keda nad väidetavalt armastavad.

Teiseks väärastumise vormiks on uskumus, et eesmärk pühitseb abinõu. See õigustab ja toetab mingi oma  ülima eesmärgi armastust, mille saavutamise nimel on teiste inimeste jõuga sundimine või isegi tapmine lubatud. Selline väärastunud armastuse vorm on inimajaloo suurimate julmuste põhjuseks. On raske leida inimest, keda oleks keerukam ümber veenda kui seda, kes on läbi fanatismi tasakaalu kaotanud. Just tasakaalu kaotus on põhjuseks, miks osa inimesi usub, et selleks, et demonstreerida oma armastust Jumala vastu, peab teisi inimesi tapma.

Neljas kiir - Puhtus

Värv: valge
Vastav tšakra: baastšakra
Elohim: Astrea ja Purity
Peaingel: Gabriel ja Hope
Chohan: Serapis Bey

Puhtad omadused

Traditsiooniliselt on neljanda kiire omadustena nähtud puhtust, lootust ja enesedistsipliini. Sügavamal tasandil on neljas kiir ühenduslüliks, mis ühendab vaimu keha ja materiaalse maailmaga. Olles neljanda kiire tasandil, võime endalt küsida - kas me lubame materiaalsel maailmal omada võimu oma vaimu üle ja sellega piirata oma väljendusvõimalusi selles maailmas? Küsimus on pigem selles, kas me usume, et olemasolevad materiaalse maailma tingimused on reaalsed, püsivad ja muutmatud? Või me soovime vabastada oma loova jõu, selleks, et kiirendada materiaalset maailma - Ema elementi - väljapoole olemasolevaid piiravaid tingimusi?

Neljanda kiire omadused annavad meile võime mitte kinni jääda illusiooni, mille kohaselt materiaalse maailma nähtused on reaalsed ja püsivad. See aitab meil vältida madalamate, kehaliste, lihalike ja inimlike ihade lõpmatu otsimise tsükli lõksu kinni jäämist. Selle asemel suudame seda maailma näha lihtsalt kui abivahendit või tööriista selleks, et oma eneseteadlikkust tõsta. See võimaldab meil ilma pingutusteta vältida tegevusi, mis ei teeni seda eesmärki. Kuid neljandal kiirel on ka sügavam tähendus. Eesmärgiks ei ole füüsilise inimtegevuse vältimine vaid hoopis selle spiritualiseerimine, s.t meie füüsilised tegevused tuleb seada vaimu teenistusse.

Kõige viimaseks illusiooniks vaimsel teekonnal on idee, mille kohaselt vaimne ja füüsiline maailm, samuti vaimsed ja füüsilised tegevused, on omavahel eraldatud. Selle asemel suudame me püsida terviklikkuses ja üksolemises, tehes igast oma tegevusest vaimse tegevuse. Sellisel juhul me aitaksime oma kehastumisega täita esmajoones seda eesmärki, et aidata tõsta kogu materiaalne universum kõrgemale tasandile, nii, et see lõpuks saaks vaimse reaalsuse osaks.

Väärastumised (moonutused)

Puhtuse kiire väärastumisi on traditsiooniliselt nähtud kui ebapuhtusi ja kaost. Sügavamal tasandil on see aga tunne, et olemasolevad (piiravad) tingimused on reaalsed, et need tingimused peavadki sellised olema ja meil pole võimalik neid muuta. Me hakkame arvama, et see maailm on eraldatud vaimsest maailmast. Võib-olla tundub lausa nii, et see maailm kuulub kurjuse jõududele ja me peame laskma sel omaette olla ning loobuma püüdest seda muuta.

Me võime isegi nii arvata, et meil ei ole selles maailmas õigus olla vaimne inimene või et meil ei ole õigust oma vaimseid võimeid ja jõude siin väljendada. Selle asemel kipume arvama, et me peame olemasolevaid tingimusi aktsepteerima ja nendega kohanema. Neljanda kiire ülima väärastumisena võime hakata arvama, et me oleme täielikult materiaalsed - materiaalse universumi arengu tulemus – „Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!” (1Mo 3:19). (Aegade jooksul on piiblit oluliselt muudetud ning sinna ka lisatud väljendeid, mis ei kanna selle algset vaimu). Sellises meeleseisundis ei ole just palju lootust enda kiirendamiseks kõrgemale teadvuse tasandile. Võttes arvesse, et elu oma sügavamas tähenduses on saamine enamaks (kiirendamine), võime sellist meeleseisundit nimetada „surmaks”, mis tähendab vaimset (mitte otseselt füüsilist) surma.

Viies kiir – Tõde

Värv: smaragdroheline
Vastav tšakra: kolmas silm
Elohim: Cyclopea ja Virginia
Peaingel: Raphael ja Ema Maria (Neitsi Maarja)
Chohan: Hilarion

Puhtad omadused

Viienda kiire omadusi on tavapäraselt nähtud kui tõde ja visiooni (võimet „näha”) - kuid võimet näha mida? Viies kiir on mitteduaalse (ühese ehk vastanditeta) nägemise alus. Jeesus kirjeldas seda järgmiselt: „Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.” (Mt 6:22). (inglise keeles on see selgemini öeldud: „If thine eye be single, thy whole body shall be full of light”.) „Ühesilmaline” nägemine on nägemine läbi Kristus-teadvuse, mis näeb duaalsuse taha. See põhineb arusaamisel, et IGA „tõe” väljendus materiaalses maailmas on vähem, kui Tõe Vaim ja seetõttu peaksime me püüdma vaadata mistahes tõe väljendusest kaugemale, selle taha, et KOGEDA tõde.

Kes seda suudab teha, see märkab, et kõik nn eraldusjooned (soolised, rassilised jne) on illusioonid ja ta näeb vajadust tõsta kogu elu, sest ta ise on lahutamatu osa „kogu elust”. See toob kaasa eristamisvõime, mille puhul me suudame koheselt läbi näha dualistlikud valed, mis püüavad alati tõsta ühte osa elust (iseennast), tehes maha teist osa. Seda väljendab olukord Eedeni aias, kus madu ütles Evale: „Te ei sure, kindlasti mitte” (Ms 3:4), sisestades sellega kahtluseelemendi Eva teadvusesse. Viienda kiire omadused aitavad meil läbi näha sellist manipuleerivat „maovalet”.  Samuti aitavad need omadused meil mõista, et kõik, mis toimub materiaalses maailmas, on ajutine ja seega hoida puhast visiooni inimeste ja väliste tingimuste transformatsiooni kohta.

Väärastumised (moonutused)

Viienda kiire peamisteks moonutusteks on visioonitus ja võimetus eristada mitteduaalset tõde paljudest dualistlikest tõdedest, mis toob kaasa kahtlused, lootusetuse tunde ja tunde, et tõde polegi olemas. Samuti on üheks väärastumiseks see, et on olemas ainult üks tõde, milleks on minu tõde. Viimasega kaasneb tunne, et kuna meie tõde on ainuke, siis oleme lukustatud võitlusesse mingi teise filosoofia või maailmavaate vastu ja seetõttu on hädavajalik ning õigustatud, kui me kritiseerime või hävitame seda teist mõttesüsteemi. Inimesed, kes on kriitilised teiste inimeste või ideede suhtes, on moonutanud viienda kiire omadusi. Veel üheks viisiks viiendat kiirt moonutada, on kalduvus tembeldada inimesi, kes usuvad või mõtlevad meist erinevalt, halbadeks - see tähendab, et me ei ole võimelised nägema pealispinnalt sügavamale.

Kuues kiir - Rahu

Värv: purpur ja kuldne
Vastav tšakra: päikesepõimik
Elohim: Peace ja Aloha
Peaingel: Uriel ja Aurora
Chohan: Nada

Puhtad omadused

Tavapäraselt on kuuenda kiire omadusena nähtud rahu, mis sügavamal tasandil on „Rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine” (Fl 4:7). See tähendab, et sisemises mõttes oleme me häirimatud väljaspool toimuvate dualistlike nähtuste suhtes, mis kisuvad meid eri suundades. See on võime säilitada sisemine rahu, olles keset konflikti või tüli. See on võime ära tunda see tõmme, mis püüab meid tõmmata tasakaalustamata ja ebakonstruktiivsel moel viha väljendama. Sellest aru saades suudame jääda tasakaaluseisundisse ning otsustada sellele jõule mitte järele anda.

Kui meil on selline rahu, siis oleme võimelised tõeliselt isetult teenima, sest sellisel juhul me toome intuitiivselt igasse olukorda harmooniat. Ja just harmoonia on võti, mis aitab inimestel näha dualistliku võitluse taha ja leida ühist pinda. Inimene, kellel on kuuenda kiire omadused hästi arenenud, püüab alati leida ühisosa erinevate osapoolte vahel ning ta omab eeldusi eduks. Eriti, kui tema ülemised tšakrad on samuti puhtad.

Väärastumised (moonutused)

Esmaseks kuuenda kiire väärastumiseks on viha ja ärritus, mis väljendub väga agressiivse tungina panna teisi inimesi muutuma või karistada neid, kes vastupanu osutavad. Tegemist on mitte-rahuga, mis jääb väljapoole mõistusega arusaamise piire, sest meil puudub igasugune võimalus ümber veenda inimest, kes on kuuenda kiire moonutuse kandjaks. Sellised inimesed väljendavad pimedat viha ja raevu ning nad jätkavad tegutsemist ja sõnelemist, mida nad hiljem kahetsevad. Nad võivad kergesti teha asju, mille kohta kõik teavad, et see on vale, kuid nad on tegutsemise hetkel vihast täielikult pimestatud.

Teiseks kuuenda kiire moonutuseks on see, mida võib kergesti pidada rahuks - soovimatus võtta selget seisukohta mistahes nähtuse suhtes. Seetõttu kalduvad sellised inimesed käituma ohvritena, kes on võimelised toimima ainult välise ärritaja mõjul. Nad keelduvad oma elu eest vastutust võtmast. Siia kuuluvad ka inimesed, kes kaotavad oma individuaalsuse ja muutuvad osaks rahvamassist, kes tegutseb pimedalt ja järgneb pimedalt tugevale liidrile. Veel üheks moonutuseks on pime uskumus, et vägivald ja sõda võivad olla lahenduseks mingile probleemile või et teatud olukorras on need ainukeseks ja õigustatud viisiks tegutseda.

Seitsmes kiir - Vabadus

Värv: violetne
Vastav tšakra: hinge kodu (baastšakra ja päikesepõimiku vahel)
Elohim: Arcturus ja Victoria
Peaingel: Zadkiel ja Amethyst
Chohan: Saint Germain ja Kuan Yin

Puhtad omadused

Tavapäraselt on seitsmenda kiire omadustena nähtud vabadust, andeksandmist ja õiglust. Sügavamal tasandil on seitsmes kiir aga mängulisuse asukoht, kus asub meie soov maailma eelarvamustevabalt suhtuda.

Kui me kehastame puhtaid seitsmenda kiire omadusi, siis me tunneme, et meid ümbritsev maailm on oma olemuselt hea. Me oleme siin selleks, et ennast väljendada ja mängida sellega, mis on meile kättesaadav. Me ei muretse tuleviku pärast ja me usume, et oleme kaitstud, toidetud ja hoitud. Seetõttu tunneme pulbitsevat vabadust ja soovi kogeda, mida maailm võib meile pakkuda ning lisada sellele midagi oma loova väljenduse kaudu.

Väärastumised (moonutused)

Peamiseks seitsmenda kiire väärastumiseks on kalduvus elu liiga tõsiselt võtta. See võib leida väljenduse vabaduse või õigluse väärastumiste kaudu, mis kombineerituna tekitavad tunde, et elu siin maailmas on võitlus. Võib-olla isegi võitlus jõu vastu, mis ebaõiglaselt püüab meilt vabadust ära võtta.

Ütluses, kui me naerame saatana üle, siis ta põgeneb meie eest, on üksjagu tõde. See tähendab, et kui me võtame midagi liiga tõsiselt, siis me anname sellele võimu iseenda üle. Maailmas on palju asju, mis tunduvad ebaõiglased ja meie vabadust piiravad - kas me siis ei peaks seda tõsiselt võtma? Kuid ka siin tuleks leida tasakaalupunkt. Ühelt poolt peaksime vältima naiivsust, aga teiselt poolt liigset tõsidust selles osas, justkui me ei võiks ennast vabana tunda senikaua, kuni piiravad tingimused on kõrvaldatud.

Seitsmenda kiire äärmuslikuks moonutuseks on eepiline maailmavaade, mille puhul asjaosaline arvab, et kogu maailm on hea ja kurja vaheline võitlustanner ja seetõttu on kurjuse hävitamiseks kõik lubatud. See toob endaga kaasa täieliku tundetuse elu suhtes, mis on omakorda kaasa toonud kõige hullemad näited inimlikust julmusest. Kuid nii nagu kõige muugagi - tundetus teiste suhtes saab alguse tundetusest iseenda suhtes.

Need, kes on moonutanud seitsmenda kiire omadusi, kalduvad arvama, et maailma probleemid on olemas seetõttu, et teised inimesed ei võta neid piisavalt tõsiselt - nii nagu nemad ise. Need, kes saavad sellisest tasakaalutusest üle, mõistavad ühtäkki, et paljud probleemid ei kao just seetõttu, et inimesed võtavad neid liiga tõsiselt - arvates, et materiaalse maailma tingimustel on jõud vaimu üle. Tegelikult oleme kõik vaimsed olendid. Üks meie kõige tähtsamatest ülesannetest selles maailmas on demonstreerida, et me ei lase materiaalsetel tingimustel oma vaimu ja selle väljendumist piirata. Vabaduse võtmeks on see, kui me võimaldame oma kõrgemal minal ennast meie kaudu väljendada. Just mänguline jumalik inimlaps on see, kes teab, et ta on üks Isaga - koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud.

Kaheksas kiir - integratsioon

Vastav tšakra: südame salajane kamber (asub ruumiliselt südametšakra sees)
Peaingel: Uzziel
Chohan: Maha Chohan

Kaheksandat kiirt kutsutakse integratsioonikiireks, sest see aitab tasakaalustatult integreerida kõiki eelnevat seitset kiirt. See tähendab, et eelnevalt peavad kõik seitsme kiire väärastumised olema ületatud, sest muidu ei ole kiirte omavaheline integreerimine võimalik.

Seitsme kiire dikriid

Nagu eelnevalt mainitud, on igal kiirel oma esindajad, kelleks on eelkõige Elohim(id) (kes manifesteerisid universumi), peaingel (kelle ülesandeks on tuua meieni igale kiirele omane vibratsioon) ja Chohan (kes on kiire peamine õpetaja). Seega, pöördumine nende esindajate poole on kõige võimsam viis antud kiire energia väljakutsumiseks. Kõige parem viis nende olendite poole pöördumiseks on kasutada alljärgnevaid dikriisid, mis on nende endi poolt meile kasutamiseks antud.

1. kiir - Tahe ja Jõud

Dikrii Elohim Helcules ja Amazonia’le (ENG)
Dikrii Peaingel Miikael’ile (EST)
Dikrii meister More’le (ENG)

2. kiir - Tarkus

Dikrii Elohim Apollo ja Lumina’le (ENG)
Dikrii Peaingel Jophiel’ile (ENG)
Dikrii meister Lanto’le (ENG)

3. kiir - Armastus

Dikrii Elohim Heros ja Amora'le (EST)
Dikrii Peaingel Chamuel'ile (ENG)
Dikrii Paul (the) Venetian'ile (ENG)

4. kiir - Puhtus

Dikrii Elohim Astrea ja Purity'le (EST)
Dikrii Peaingel Gabriel'ile (ENG)
Dikrii Serapis Bey'le (ENG)

5. kiir - Tõde

Dikrii Elohim Cyclopea ja Virginia'le (ENG)
Dikrii Peaingel Raphael'ile (ENG)
Dikrii Meister Hilarion'ile (ENG)

6. kiir - Rahu

Dikrii Elohim Peace and Aloha'le (ENG)
Dikrii Peaingel Uriel and Aurora'le (ENG)
Dikrii Meister Nada'le (ENG)

7. kiir - Vabadus

Dikrii Elohim Arcturus ja Victoria'le (EST)
Dikrii Peaingel Zadkiel ja Holy Amethyst'ile (ENG)
Dikrii Saint Germain'ile (ENG)

8. kiir - Integratsioon

Dikrii Maha Chohan'ile (ENG)


Need dikriid on meistrite kingitused inimestele. Nende kasutamine aitab saavutada tasakaalu ja vaimset kasvu. Samuti aitavad need dikriid puhastada tšakraid. Lisaks ülaltoodutele on olemas veel palju teisi erinevaid dikriisid ja invokatsioone vaimsetele kiirtele häälestumiseks.

Kuidas dikriisid kasutada?

Dikriide kasutamiseks on palju võimalusi.

Kui keegi tunneb külgetõmmet mingi kindla kiire poole, siis võib ta seda dikriid teha iga päev 9, 24 või 36 korda. Sama kehtib ka siis, kui me tunneme soovi mingi kiire omadusi endas arendada.

Võime teha igat dikriid 9 korda päevas.

Võime teha mingit dikriid sellele kiirele vastaval nädalapäeval:

 1. kiir - teisipäev
 2. kiir - pühapäev
 3. kiir - esmaspäev
 4. kiir - reede
 5. kiir - kolmapäev
 6. kiir - neljapäev
 7. kiir - laupäev

Neid dikriisid võib kasutada ka selleks, et neile vastavaid tšakraid puhastada.

Samuti võib dikriide abil paluda kõrgemat vahelesegamist mingite probleemide lahendamiseks või parema arusaamise saamiseks.

Sageli alustatakse dikriide lugemist vaimse kaitse ja energeetilise hügieeni loomisega. Loe ka artiklit „94. Vaimne kaitse ja energeetiline hügieen“ ning ka seda, kuidas dikriid lugeda: LINK

Abistav lugemine:

106. Mis on teadvus?
119. 144 teadvuse tasandit