135. Armastuse initsiatsioonid

Armastus- ja inimsuhted oma ilus ja valus moodustavad meie elu igapäeva reaalsuse. Teiste sõnadega - armastus- ja inimsuhted tunduvad olevat suures osas meie õnne- või õnnetusetunde aluseks. Kui me mõistame nende suhete sügavamat eesmärki ning toimimisloogikat, siis tekib meil võimalus liikuda harmoonilisemate inimsuhete suunas, vastasel korral kipume astuma sageli sama reha otsa, saamata aru, miks teatud ebameeldivad sündmused meie elus üha uuesti korduvad.

Nii nagu südametšakra on keskmine ja tasakaalustav tšakra, peaks ka armastus olema see jõud, mis meie elu erinevaid aspekte harmoonias ja tasakaalus hoiab. Me ei suuda armastust ise tekitada ja meil ei ole seda võimalik saada ka väljastpoolt - näiteks oma partnerilt. Armastus on teadvus ehk energiavoog või kiirgus, mis saab alguse meie vaimsest aspektist ja peab voolama läbi meie tšakrate, alustades oma voolamist südametšakrast. Õigus seda energiat juhtida on antud igaühele meist. Kui me laseme armastuse energial läbi enda voolata ning suuname seda ennast ja teisi tõstvatesse tegevustesse, siis meie võime armastust „vahendada” kasvab, kui me aga blokeerime armastuse energiavoo läbi enda või suuname seda tegevustesse, mis meid ennast või teisi madaldavad, siis armastuse vool läbi meie väheneb või katkeb. Vähenenud või katkenud armastuse vool avaldub meie elus eelkõige erinevate suhte- ja terviseprobleemidena, kuid ei jäta puudutamata ka muid valdkondi - näiteks külluse avaldumist. Kui armastuse vool läbi meie on takistatud või katkenud, siis me hakkame otsima armastust endast väljastpoolt, püüdes leida ideaalset partnerit, et luua temaga „taevalikku” armastussuhet või püüame puuduvat energiat korvata muul ebatervel moel, näiteks meelitades teistelt välja tähelepanu(energiat).

Armastuse energial on seitse aspekti ja kui me oskame neid kõiki puhtal kujul „vahendada” ja väljendada, siis oleme saavutanud enesemeisterlikkuse. Senikaua aga, kuni me ei ole saavutanud neid oskusi, võivad armastuse erinevad aspektid minna tasakaalust välja kummalegi poole, mis teeb kokku 14 viisi, kuidas on võimalik armastuse energiat kuritarvitada ehk moondada. Igal armastuse aspektil on oma Alfa ehk meesaspekt (polaarsus) ja Omega ehk naisaspekt (polaarsus). Näiteks kui armastuse tahte ja jõu aspekt läheb tasakaalust välja Alfa ehk meesaspekti poole, siis selle tulemusena hakkab antud inimene oma tahet teistele peale suruma ja nende elu kontrollima kuni selleni välja, et peab teisi inimesi enda omandiks. Kui aga tahte ja jõu aspekt läheb tasakaalust välja Omega ehk naisaspekti poole, siis kipub inimene sageli oma individuaalsest arvamusest loobuma ning laseb teistel inimestel või massiteadvusel oma elu juhtida. Kui Alfa aspekti liigse tugevuse puhul kipuvad inimesed tegema mitte ainult ennast puudutavaid otsuseid, vaid soovivad otsustada ka teiste inimeste eest, siis Omega aspekti liigse tugevuse korral kalduvad inimesed ISE otsuste tegemisest loobuma, muutudes passiivseteks. Ideaaljuhul on iga inimese Alfa ja Omega ehk mees- ja naisaspekt tasakaalus, mis toob kaasa harmoonia armastus- ja inimsuhetesse ning muudesse elu aspektidesse.

Hamooniliste suhete saavutamiseks ei ole vaja leida vastandäärmusesse kaldunud partnerit, kes meid tasakaalustaks, vaid hoopis tasakaalustada oma sisemised Alfa ja Omega ehk mees- ja naispolaarsused. Kui näiteks mõni mees on tasakaalust väljas, omades meesaspekti 80% ja naisaspekti 20%, siis tõmbab ta endale tavaliselt ligi naispartneri, kelle polaarsused on vastupidised. Selline suhe on äärmiselt tugevalt tasakaalust väljas, mis reaalses elus tähendab esmalt tugevat ja pimedat armumist ning seejärel tugevat vastandumist ja Ameerika mägede tüüpi suhteid. Seega kaks mees- ja naispolaarsuse tasakaalust väljas olevat inimest ei saa luua tasakaalus partnersuhet. Mida suurem on partnerite sisemine tasakaalutus, seda tugevamad on vastuolud suhtes. Lahendus oma suhtekvaliteedi parandamiseks ei ole suhte tasakaalustamine, vaid oma sisemise mees- ja naisaspekti tasakaalustamine. Kui seda teevad mõlemad suhte osapooled, siis on võimalik, et suhe areneb kvalitatiivselt uuele tasandile. Kui aga seda teeb vaid üks osapooltest, siis lõpeb see varem või hiljem suhte katkemisega, sest (rohkem) tasakaalu saavutanud inimene tõmbab endale ligi teise (samas  peegeldavas) tasakaalus oleva inimese ning teda senise partneriga sidunud energeetiline side katkeb. Eeltoodud partnerite tõmbe seletus on äärmiselt lihtsustatud, ei kajasta kõiki inimsuhete aspekte ja on antud vaid eesmärgiga näidata üldisi tendentse. Kahe inimese vahelist tõmmet ja suhete loomist mõjutavad ka muud tegurid, mida me antud artiklis ei vaatle.

Armastuse seitse aspekti

Nii nagu valge valgus koosneb seitsmest põhivärvist, koosneb ka kogu materiaalne maailm seitsmest erineva sagedusega energiast. (Loe ka artiklit: 134. Vaimsed kiired ehk materiaalse maailma ehitusplokid.) Nendeks energiateks, mida nimetatakse ka kiirteks, on:

  1. Tahe
  2. Tarkus
  3. Armastus
  4. Puhtus
  5. Tõde
  6. Rahu
  7. Vabadus

Meie tavapärane, lineaarne arusaam nendest mõistetest ei vasta üldiselt antud kiirte või energiate tegelikule olemusele. See, mida me tavapäraselt mõistame nende sõnade all, ei ole see, mida need sõnad antud kontekstis tähendavad, kuid ometigi on need sõnad lähimad, millega on võimalik antud teadvust kirjeldada. Kuna teatud sõnad on inimteadvuses omandanud tugeva emotsionaalse või dualistliku varjundi, siis on vahel nende asemel kasutatud muid sõnu, kuid sõnad vaid aitavad meil häälestuda nende taga olevale teadvusele ehk võnkesagedusele, nende mentaalne „käsitlemine” võib aga saada hoopis takistuseks. Näitena: armastuse asemel on kasutatud sõna tingimustetus, puhtuse asemel on kasutatud sõna kiirendus, tõe asemel on kasutatud sõna visioon või nägemine, rahu asemel on kasutatud sõna teenistus, vabaduse asemel on kasutatud sõna mängulisus. Teiste sõnadega, vaimseid nähtusi ei ole võimalik kirjeldada sõnadega, ainus võimalus neid mõista, on neid ise kogeda. Sõnad on siin vaid abistavas rollis.

Vaimse arengu verstapostid

Ehkki vaimse arengu teid tundub olevat sama palju kui on olemas inimesi, on siiski teatud pidepunktid, mis ühendavad kõiki õpetusi ja mis aitavad tõepoolest vaimset arengut saavutada. Eelmises artiklis (art 134) on avaldatud seitsme vaimse kiire kirjeldused, lisades neile ka kaheksanda ehk integratsioonikiire. Buddha kaheksaosaline tee ehk kesktee on just seesama õpetus väljendatuna pealtnäha täiesti teistsuguses vormis. Buddha räägib kaheksast astmest ehk antud juhul meie käsitluses on tegemist seitsme vaimse kiire ja neid omavahel tasakaalustava kiirega, millele lisandub kesktee printsiip, mis tähendab, et me peame õppima leidma kõikide nende kiirte kasutamises Alfa-Omega ehk mees-naispolaarsuse tasakaalu.

Lähenedes eelöeldule süstemaatiliselt, peame materiaalses sfääris esmase enesemeisterlikkuse saavutamiseks läbima 49 initsiatsiooni ehk testi, millest esimesed 7 puudutavad tahte ja jõu kasutamist koostöös teiste kiirtega, näiteks esimene õppetund ja initsiatsioon seisneb selles, et ilma tahteta ei juhtu mitte midagi - meil peab olema tahe ja me peame tegema otsuse seda tahet väljendada. Teiseks initsiatsiooniks on oskus väljendada oma tahet targalt, kolmandaks initsiatsiooniks on oskus väljendada oma tahet armastusega jne. Esimese seitsme kiire initsiatsioone juhib meister More.

Kui esimesed seitse initsiatsiooni on läbitud, siis alustatakse järgmise seitsmega, milleks on tarkuse initsiatsioonid ja neid initsiatsioone juhib meister Lanto. Tarkuse initsiatsioonide puhul on esimeseks sammuks tasakaalustada tahe tarkuse väljendamisel, seejärel õppida mõistma tarkust ja seda kasutama ning kolmanda sammuna väljendama tarkust armastavalt jne.

Kolmandaks initsiatsioonide grupiks on armastuse initsiatsioonid, mida juhendab Paul Veneetslane. Üldreeglina meistrid ei soovita alustada kolmanda kiire initsiatsioonidest, sest eelnevalt tuleks läbida tahte ja tarkuse 7 + 7 initsiatsiooni. Otsustasin antud teemadel siiski kirjutada, sest olen osalenud meistrite poolt korraldatavas õppetöös juba mitu aastat. Materjali teistega jagamine ja sel teemal kirjutamine on parimaks viisiks selle sügavamal tasandil omandamiseks. Just nii on sündinud lood, mida nimetan kokkuvõtvalt armastuse initsiatsioonideks. Eelnevate initsiatsioonide mitteläbimine ei tähenda, et lugejad ei võiks aru saada armastuse ja inimsuhetega seotud väljakutsetest ja dünaamikast. Siiski, teooria lugemine ei ole üldiselt piisav, et reaalses elus antud arusaamisi igapäevaselt rakendada.

Veidi minu õppimise ja enesearengu kulgemisest

Avastasin enda jaoks ülestõusnud meistrite õpetused aastal 2011, kui olin ühes oma elu suurimas kriisis ega leidnud ummikust väljapääsu. Just meistrite õpetused olid need, mis andsid nii isiklikele kui ka ühiskonna probleemidele täiesti teistsuguse ja oluliselt suurema seletusvõimega vaatenurga. Sestap asusin neid uurima. Varsti mõistsin, et ainult tekstide lugemine mind vaimsest kriisist välja ei too ning võtsin kasutusele meistrite poolt pakutavad vaimsed harjutused. See muutis minu olukorda kiiresti ning mõne kuu jooksul olin ennast august välja „kiirendanud”. 2012. aasta kevadel tulid meistrid välja 7 kiire õppeprogrammiga, mille kohaselt iga kuu tehti ühe kiire väljakutsumise harjutusi. Minu üllatuseks oli juba ühekuine harjutuste sooritamine piisav, et muudatust esile kutsuda ning minu veendumus ja tahe osaleda vaid kasvasid.

Alates aastast 2013 kuulutasid meistrid välja süstemaatilise õppetöö - loomulikult vaid neile, kes sellest soovisid osa võtta. Terve 2013. aasta keskenduti esimese kiire (tahte ja jõu) teooriale ja harjutustele ehk esimesele seitsmele initsiatsioonile. Ka minu esimesed kirjutised visioonid.ee all sündisid  2013. aasta mais-juunis, olles minu jaoks tõestuseks, et see, mis ma enese arendamiseks teen, kannab vilja.

Aasta 2014 oli tarkuse initsiatsioonide aasta. See tõi kaasa minu kirjutamistesse kuuekuulise katkestuse, millele ma ei oska päris hästi seletust anda. Tundsin vaid ühel hetkel, et lood ei taha enam ise välja tulla ja kuna ma ei tahtnud liiga egopõhiselt kirjutada, siis jäin ootama uut sisemist impulssi. Viimane saabuski novembris.

Kui mulle sai kättesaadavaks käesoleva aasta armastuse initsiatsioonide õppetükkide teoreetiline osa, siis tundsin, et pean sellest ka kirjutama. Kuid võttes arvesse viisi, kuidas meistrid oma õpilasi õpetavad ning millega enamik vaimsete tekstide lugejaid harjunud on, siis olin ma mõnda aega nõutu selles osas, kuidas kohandada uued ideed nii, et nad ei kaotaks terviklikkust, kuid oleks siiski vastuvõetavad vähemalt sadadele lugejatele. Seetõttu jätsin mitmed ideed välja või pehmendasin, vältimaks liigset uudsuse šokki. Siiski, oluline osa armastuse seitsme aspekti initsiatsioonide teoreetilisest osast peaks olema nüüd avaldatud ja tundub, et paljud lugejad on sealt endale mõtlemisainet leidnud. Nende kirjutiste eesmärgiks ei ole olnud defineerida tõde, vaid anda tuntud nähtustele armastuses ja inimsuhetes teistsugune vaatenurk ning jätta lugejatele vabadus teha selle informatsiooniga, mida nad iganes soovivad.

Teooria ja praktika

Seitsme kiire, sealhulgas ka armastuse kiire kasutamise õppimine ei ole mentaalne protsess. Teoreetiline osa, mida avaldasin 30 artikli kujul on vaid teooria. Paljud neist põhimõtetest võivad tunduda osale lugejatele elementaarsed, kuid olles igapäevaelu, eriti lähisuhte „lahinguväljal”, kus olukord läheb aeg-ajalt kuumaks, ilmneb, et sageli on teoreetilistest teadmistest vähe kasu, sest me oleme omaks võtnud erinevate kiirte väärastunud kasutamise sedavõrd tugevasti, et see käib lihtsalt üle meie teadlikust tahtest.

Olukorda võib ehk võrrelda katsega õppida ujuma vaid teooriat kasutades. Kuitahes paljude raamatute lugemine ujumise teoreetilistest aspektidest ei anna meile oskust ujuda. Kui me ei ole elus kunagi ujunud ning meid siis ühtäkki ülepea vette visatakse, siis on meil tõsine oht ära uppuda - ainult teooria ei kanna meid vee peal. Ujumise õppimist alustatakse üsna igavatest harjutustest, milleks on näiteks vette-välja-hingamine. Sama kehtib ka elus olevate väljakutsete kohta. Me võime ju lugeda teooriat tingimusteta armastusest, aga kui meie partner meiega näruselt käitub, siis enamik meist ei suuda neutraalseks jääda, vaid reageerib tavaliselt hirmupõhiselt.

Me võime suure põnevusega lugeda suhteliselt edasijõudnutele mõeldud teooriat armastusest ja inimsuhetest ja paljudele ideedele kaasa noogutada, kuid tõeliseks väljakutseks on nende põhimõtete järgi elamine. Just siin muutuvad oluliseks harjutused. Selleks, milleks ujumise õppimisel on vette-välja-hingamine, on vaimsete oskuste omandamisel vaimne kaitse ja energeetiline hügieen. Kui me ei oska kutsuda või lihtsalt ei kutsu vaimset kaitset, siis paljudel inimestel on teatud vaimse arengu punktist väga raske (kui mitte lausa võimatu) edasi pääseda. Vaimne kaitse on esimese kiire peamiseks harjutuseks, millega meistrid soovitavad oma teadlikul vaimsel teel käimist alustada. Selles kontekstis aitab vaimse kaitse kutsumine säilitada või ühendust saada oma kõrgema tahtega ning vabaneda ego lühinägelikust tahtest, sest viimane ongi meie kannatuste aluseks.

Miks on nii, et ehkki paljud armastuse initsiatsioonides kirjeldatud ideed võivad olla meile mõistetavad ja kuigi me tõeliselt püüame nende järgi elada, ei õnnestu meil neid reaalses elus kriitilises olukorras rakendada - mängime sageli maha samad vanad reageerimismustrid? Miks on nii, et vaatamata iseendale ja lähedastele antud siirastele lubadustele lõppeb asi sageli  tõdemusega „Tahtsime parimat, aga läks nagu alati!”?

Vastus nendele küsimustele peitub selles, et loetud materjal muutub ainult meie teadliku meele osaks, kuid ei mõjuta meie alateadlikku meelt, mis hõlmab tihti enam kui 95% meie teadvusest. Alateadvus tähendab sõna otseses mõttes seda, mis asub meie teadlikust meelest ehk vaatlushorisondist allpool. Me saame oma alateadvuses muuta ainult seda, millest me teadlikud oleme. Kui seal on ebaterveid mustreid, siis nende väljavahetamine on võimalik ainult siis, kui me esmalt selle mustri endale teadvustame. Alles siis, kui me oleme millestki teadlikuks saanud, saame selle ära anda ning asemele võtta midagi paremat.

Nii tahte, tarkuse kui ka armastuse initsiatsioonide läbimine ei nõua tegelikult antud teemade perfektset valdamist. Oluline on põhimõtteliselt läbi näha oma senise maailmavaate illusoorsust ning suutlikkus antud kiire kuritarvitamise puhul seda märgata ning muuta oma reageerimise intensiivsust ja viisi. Sedamööda, kuidas õpilane seitsme kiire initsiatsioonide teel areneb, paranevad ka tema oskused. Matemaatika eksami sooritamine kaheksandas klassis ei tähenda, et õpilane peab selle õppeaine kõiki nüansse valdama, vaid et ta valdab matemaatika teatud baasoskusi. Hiljem, aja jooksul, võib õpilane oma oskusi oluliselt täiendada. Sama kehtib ka vaimsete initsiatsioonide puhul - armastuse initsiatsioonide läbimine ei eelda reaalses elus perfektset armastus- ja inimsuhete valdamist. Kuid inimesed, kes suudavad armastuse initsiatsioonid läbida, suudavad ka oma armastus- ja inimsuhted hoida suhteliselt harmoonilised, mis siiski ei tähenda, et neis suhetes ei võiks väljakutseid olla.

Armastuse initsiatsioonide sisukord

Erinevatel põhjustel alustasin armastuse initsiatsioonide teema käsitlemist sellest, kuidas tarkus valjendub läbi armastuse (93. Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini?). Alljärgnevalt avaldan artiklite nimekirja koos viitega vastavale kiirele initsiatsioonide järjekorras.

Tahe. Kontrollimine ja omand armastus- ja inimsuhetes

98. Armastuse võimumängud
99. Armastuse moondumine omandisuhteks
101. Armastus ja eluplaani järgimine

Tarkus. Tarkus ja analüüsimine armastus- ja inimsuhetes

93. Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini?
95. Jaht armastusele
96. Mehe ja naise suhte eesmärk
97. Olen armunud, aga ei tea, kellesse

Armastus. Konkurents ja võistlemine armastus- ja inimsuhetes

107. Armastus ja võistlemine
108. Võistlemine isiklikes suhetes
109. Püüdes mõista armastust
110. Armastuse lõksus
111. Kuidas hoida armastus voolamises?
112. Armastussuhe on suur väljakutse

Puhtus. Motiivid ja reageerimine armastus- ja inimsuhetes

113. Armastus ja meelepuhtus
114. Minevikumälestuste puhastamine
115. Vale-mina vaimust vabanemine
116. Suhte katkestamine või suhtest välja voolamine

Tõde. Tõde armastus- ja inimsuhetes

120. Kas armastussuhtes on kohta tõele?
121. Individuaalne või universaalne tõde?
122. Partnerid ei näe kunagi asju ühte moodi
123. Inimsuhtlemise korrastamine
124. Kuidas jõuda vaba suhtlemiseni?

Rahu. Rahu ja teenimine armastus- ja inimsuhetes

126. Roosa ja rubiin - armastuse kaks värvi
127. Aktiivne rahu aitab teenida
128. Rahu aitab taluda süüdistusi
129. Tee rahu juurde käib läbi kannatlikkuse

Vabadus. Vabadus ja seks armastus- ja inimsuhetes

130. Vaba armastus
131. Seksuaalne külgetõmme ja karma
132. Loomulikum vaade armastusele ja seksile

Lõppsõna.

133. Armastuse initsiatsioonid ritriit

Veel artikleid armastusest:

16. Armastus

Südametšakra puhastamisest:

102. Me kas laseme armastusel voolata või see voolab meist mööda
104. Emmates kurbust, avaneb uks armastusele
105. Armasta oma keha terveks

Loe ka Jumala tahtest ehk esimesest kiirest:

38. Jumala tahe

Mehe ja naise suhte globaalne tähtsus

Me oleme sedavõrd harjunud erineval moel väärastunud armastuse kontseptsioonidega, et meil on sageli isegi raske ette kujutada, missugune võiks olla moonutamata armastus. Paljud inimesed ei ole seda kas üldse kohanud või on kohanud niivõrd vähesel määral, et nad isegi ei pea seda armastuseks.

Ühiskonna alustalaks on perekond ja seda just mees-naine paarisuhte mõttes. Meie ühiskond saab olla vaid nii terve, kui on selle ühiskonna liikmete mees-naine paarisuhted. Kui me ei ole rahul sellega, mis toimub ühiskonnas tervikuna või ka kogu inimtegevuse sfääris, siis enne teistele näpuga näitamist tuleks meil ehk peeglisse vaadata. Tasuks endalt küsida, kas me ise valdame armastus- ja inimsuhteid või oleme mingitel põhjustel ohvrid, kes „süütult” kannatavad keeruliste inimsuhete tõttu ja ootavadvarsti saabuvat lotovõitu - nii armastuses kui inimsuhetes...