Psühhe

75. Elementaalid ehk loodusvaimud

75. Elementaalid ehk loodusvaimud

Artikkel on inspireeritud lugeja küsimusest: „Mis on orbid?”
Elementaalid ehk elementaalolendid ehk elementide ehitajad on teadvuse vormid, kellel puudub eneseteadlikkus. Elementideks siinses kontekstis on mistahes looduse vormid - näiteks konkreetne taim, loom, pinnavorm, taime- või loomaliik, ökosüsteem, ilmastikumuster jne.

73. Tipukogemused, nende saavutamine ja mõju

73. Tipukogemused, nende saavutamine ja mõju

Abraham Maslow kirjeldab tipukogemust kui „ülima õnne ja eneseteostuse momenti”. Ise kasutasin sellise kogemuse kirjeldamiseks väljendit: „olemise talumatu kergus”. Me võime vaadata tipukogemust kui muutunud teadvuse seisundi erijuhtu — olukorda, kus meil on võimalik kogeda oma laiemat (kõrgemat) mina läbi psüühikas olevate piirangute olulise vähenemise. Psüühika piirangud, mis on senini nähtamatu koormana meie energiakeha rõhunud, tekitavad kadudes imelise kerguse ja õnnetunde. Kuna need piirangud on senini toiminud ka tajufiltrina, siis kaasneb nende vähenemise või kadumisega ka võime maailma ja elu teisest vaatepunktist näha. Asjaosalistele tundub sageli, et nad on nagu „nägijaks” muutunud või teatud kombel valgustunud.

70. Kuidas tervendada energiakeha ehk hinge psühhotraumast?

70. Kuidas tervendada energiakeha ehk hinge psühhotraumast?

Esimeseks sammuks tervenemise suunas on reaalse olukorra endale teadvustamine — omaksvõtmine, et me vajame tervendamist. Meie ümber ja ühiskonnas on palju inimesi, kes on emotsionaalselt haiget saanud, kuid kellel puudub igasugune ettekujutus nii oma seisukorrast kui ka sellest, kuidas ennast tervendada. See on üks suurtest vajakajäämistest lääne kultuuris, inimesed on üles kasvanud ilma igasuguse arusaamiseta, kuidas tervendada oma energiakeha ja psüühikat. Loodetavasti see kõik muutub lähimate aastakümnete jooksul, kuid kahjuks ei aita see teadmine meid täna. Niisiis, alustada tuleks endale tunnistamisest, et nii nagu meie füüsiline keha võib saada viga, võib ka meie energiakeha (emotsionaal- ja mentaalkeha) viga saada.

64. Liigsöömine, ülekaalulisus ja selle vaimsed põhjused

64. Liigsöömine, ülekaalulisus ja selle vaimsed põhjused

Ehkki esmapilgul võib tunduda, et ülekaalulisuse põhjuseks on liigsöömine, võib tegelik olukord olla mõnevõrra keerukam. Mitte alati ei kaasne toitumisharjumuste muutumisega kaalu normaliseerumine. On inimesi, kes võivad süüa suhteliselt palju, säilitades saleda keha, samas kui teistel ei aita ka toidukoguste oluline piiramine liigsest polstrist vabaneda.

61. Reaalsus ja illusioon ehk maya

61. Reaalsus ja illusioon ehk maya

Kord kuulsin vaidlusest vaimsuse hiljuti avastanud inimeste vahel, kus üks osapool otsustas vaidlusele punkti panna, öeldes: „Sind ei ole olemas”, pidades silmas väidet, et kõik on illusioon ehk maya.
Kas tõesti kõik ongi illusioon ja mind ennast, minu perekonda, kodu ega midagi muud ei olegi reaalselt olemas? Kõik on üks suur unenägu ja ainult tundub meile reaalsena ehk teiste sõnadega — kas meie elul puudub reaalne alus ja see on vaid illusioon?

26. Kuidas häälestuda vaimsele reaalsusele

26. Kuidas häälestuda vaimsele reaalsusele

Häälestumine vaimsele reaalsusele ning sellega ühenduse saavutamine on inimese arengu üks olulistest eesmärkidest — tunnistame seda või mitte. Enamik religioossetest ja vaimsetest rituaalidest (näiteks palved, mantrad, dikriid ja rosaariumid) sooritatakse eesmärgiga saada ühendust vaimse reaalsusega. Ühenduse vaimse reaalsusega annab meile mitte niivõrd rituaal ise, vaid just oma tähelepanu ehk teadlikkuse suunamine. Rituaal aitab meil oma tähelepanu õiges fookuses hoida. Me häälestume nähtustele, millel on meie tähelepanu ehk teadlikkus. Siiski, oluline osa rituaali puhul langeb ka väljaöeldud sõna maagiale. Väljaöeldu ei ole lihtsalt helilainete vibratsioon õhus, vaid kannab endas tugevat loovat energeetilist mõju. Seda ka siis, kui meil kuulajaid ei ole.

25. Muutunud teadvuse seisund

25. Muutunud teadvuse seisund

Et üldse aru saada MTSi olemusest ja selle saavutamisest, peame kõigepealt mõistma, mida tähendab nn tavateadvusel olemine. Missugune on kõige olulisem parameeter, mis hoiab meid „tavateadvusel”? Et sellele küsimusele mõistlikku vastust anda, peame tegema suhteliselt suure lihtsustuse — eeldama, et enamiku inimeste tavateadvus (beetalaine olek) on sarnane. Teatud mööndustega võib öelda, et oluline osa ratsionaalselt mõtlevatest lääne inimestest on sarnases teadvusseisundis. Tõsi küll — enamik ratsionaalselt mõtlevaid inimesi ei tunne huvi MTSi vastu. See on pigem ratsionaalset maailmavaadet ületama hakanud inimeste tähelapanu objekt. Just viimastes sõnades ongi meid huvitava küsimuse võti — meie tähelepanu kasutus määrab ära meie teadvusseisundi.

21. Kosmiline peegel (I.)

21. Kosmiline peegel (I.)

Ehkki kogu universum on loodud homogeense struktuurina või energeetilis-materiaalse nähtusena, on rõhuval osal inimestel seda keeruline märgata. Kuna me (suurem  osa inimestest) oleme võtnud omaks dualistliku - eraldatusel põhineva maailmavaate, siis see teadvusseisund sunnib meid nägema ennast eraldatuna tervikust, mille osad me tegelikult oleme. Me  oleme  loonud oma meeles üksteisest eraldatud osa(konna)d, mille tõttu arvame, et me ei vastuta selle eest, mis meie ümber toimub.

20. MINA ja ego

20. MINA ja ego

Pole vist olemas täiskasvanud inimest, kes ei kasutaks vahetevahel sõna „ego”. Kui intuitiivselt on meil mingi ähmane ettekujutus, mida see sõna tähendab, siis täpsemal uurimisel ootab meid ees määramatuse soo. Sageli on kombeks ego lahtiseletamiseks kasutada veelgi segasemaid ja ähmasemaid mõisted, kui seda on sõna ego.

Käesoleva essee eesmärgiks ei ole väita, et kellegi ego definitsioon on vale või puudulik, vaid püüda seletada seda teisest vaatenurgast, lootuses selle kaudu suurendada meie arusaamist egost kui nähtusest eelkõige meie endi psüühes.

17. Loovus

17. Loovus

Mistahes ühiskonnas on olemas massiteadvus, mis koormab inimeste psüühet, luues sellele teatud raamid. Need raamid suruvad inimeste mõtted kindlatesse piiridesse, mida me võime nimetada mentaalseks kastiks (mental box). Seega võime loovust defineerida kui võimet ja tahet avada oma meel millelegi, mis asub väljaspool antud ühiskonna mentaalset kasti, nii et oleks võimalik esitada uusi ideesid, mida massiteadvusega koormatud inimesed ei suuda iseseisvalt vastu võtta.

4. Vitruviuse mehe lugu

4. Vitruviuse mehe lugu

Vitruviuse mees on meile tuntud kui ideaalsete inimproportsioonide parim väljendus. Tunduvalt vähem aga on teada, et kui Leonardo da Vinci seda joonist tegi, siis soovis ta väljendada mikrokosmose kosmograafiat – tal oli kindel veendumus, et inimese ja universumi ehitus ning toimimismehhanismid on analoogilised. Ning ilmselgelt ei väljendu mikro- ja makrokosmose analoogia mitte otseselt nendes füüsilistes suhtarvudes (näiteks pea on kaheksandik inimese pikkusest), vaid see on varjatum.

3. Tuli, vesi, õhk ja maa

3. Tuli, vesi, õhk ja maa

Lüües interneti otsingumootorisse fraasi „tuli, vesi, õhk, maa" või „eart, wind, fire, water", saame vastuseks hulgaliselt raskesti mõistetavaid selgitusi, mida on väga keeruline siduda meie tänase arusaamisega maailma toimimisest. See siiski ei pea veel tähendama, et nende mõistete taga asjalikku sisu ei ole. Peame arvesse võtma, et aastatuhandeid tagasi olid inimkonna sõnavara ja teadmised väga tagasihoidlikud võrreldes tänase seisuga. Varjatumaid nähtusi, mida oskasid märgata ainult müstikud, tuli kirjeldada sümbolite ja/või sõnade abil, mis olid tavapäraselt teises kasutuses. Seega, mitte andes hinnanguid teiste seletuste õigsuse kohta, püüan siinkohal esitada mõnevõrra ratsionaalsema vaatenurga antud mõistetele.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing.

 

1. Mis on hing?

1. Mis on hing?

Terviklik lähenemine inimesele kaasab alati keha, hinge ja vaimu. Keha on inimterviku füüsiline väljendus, mille kohta enamik meist omab juba elementaarset arusaamist. Hinge olemus on aga olnud üldiselt segaduste allikaks. Läbi ajaloo on hinge kirjeldatud mitmel erineval moel, mis on sõnast „hing” teinud eriti häguse mõiste, millega võib pea kõike väljendada ja mis sageli mingit mõistlikku infot ei sisalda.