1. Miks te vajate vastuseid

See raamat on neile, kes tahavad saada vastuseid elu põhiküsimustele. Kaks peamist põhjust, mis ajendavad teid vastuseid otsima, peituvad teis endis:

  • Te tunnete endas ära vaimse otsija, mis tähendab seda, et teis on loomupärane tung otsida ja leida vastuseid, süvendada arusaamist elust ja iseendast.
  • Te ei ole rahul oma elus kujunenud olukordadega ja tahate teada, kuidas saaksite neid olukordi muuta.

Esimene põhjus võib filosoofilisemana näida, kuid teine on praktilisem. Tegelikult on mõlemad põhjused ajendatud tundest, et elu peab olema midagi enamat, mis toob kaasa soovi parandada oma elukogemuse mõistmist. Milles aga täpsemalt vaadates seisneb teie suhtumine mingisse oma elusündmusse?

Võtame näiteks kaks inimest, kes on pealtnäha väga sarnastes olukordades, nagu on seda töö kaotus ja silmitsi seismine karjäärimuutusega. Üks reageerib ohvriks olemise tundega, nähes süüdlasena tööandjat, juhust, saatust või Jumalat. See inimene laseb end tõmmata allakäigu spiraali ja hiljem tagasi vaadates näeb ta seda eluolukorda kui oma elu ruineerivat põhjust. Teine võtab seda olukorda kui ülesärkamise kutset, võimalust elu uuesti läbi mõelda ja teha mõned muudatused. See isik vaatab hiljem toimunule kui parimale, mis temaga kunagi juhtuda võis, sest sellest sai ajend tema elukvaliteedi muutmiseks.

Mõlemad inimesed seisid silmitsi sarnaste väliste olukordadega, kuid nende seesmised kogemused olid peaaegu diametraalselt vastandlikud.

Teie seesmised olukorrad – viis, kuidas te näete ja suhtute välistesse olukordadesse ning kuidas te neile reageerite – moodustavad teie elukogemusse suhtumise. Aga kuidas on see võimalik, et kaks inimest kogevad küll üht ja sama olukorda, kuid ühe jaoks saab sellest positiivne ja teise jaoks negatiivne elukogemus? Põhjus on selles, et need kaks inimest reageerisid välistele olukordadele erinevalt. Mis on see, mis toidab negatiivset kogemist ühe inimese puhul, kuid teisel juhul on inimene võimeline sama olukorra pöörama positiivseks elukogemuseks? Kas võib olla, et üks inimene mõistis midagi, millest teine polnud teadlik ja just niisuguse lähenemisega oli ta suuteline suunama oma kogemuse positiivseks? Üks neist oli suuteline selgeks õppima elukogemusest tuleneva õppetunni, kuid teisest sai ohver.

Me näeme nüüd reaalset põhjust, miks inimestel on vajadus vastuseid otsida elu põhiküsimustele – nad tahavad parandada oma elu kogemise viisi. Kuidas see seondub ülalmainitud põhjustega:

  • Teil on seesmine sund vastuste leidmiseks. Teadmised endast ja oma elust saavad tõelisteks väärtusteks. Teadmine, kes te olete ja miks te siin olete, saab anda teile sügavama eesmärgitunde. Elu saab sügavama tähenduse ja te näete ka oma elu individuaalset eesmärki. Enesestmõistetavalt parandab see teie elule lähenemist ja elu kogemist ka siis, kui teie välistes olukordades ei muutu midagi.
  • Te tahate parandada oma väliseid olukordi. Kui te teate rohkem endast, elust ja oma seotusest eluga, on teil võimalik teha positiivseid muudatusi oma välises olukorras. See ilmselgelt parandab teie elust arusaamist.

Seda silmas pidades vaadelgem nüüd üht teemat, mida te peate valdama enne, kui te suudate muuta suhtumist oma elus kogetavasse.