10. Väline teadmine versus sisemine äratundmine

Kõik edasiviivad vaimsed õpetused ütlevad, et tõelist võtit oma elu muutmiseks ei saa leida väljastpoolt ennast; see võti leitakse ainult siis, kui minnakse enda sisse. Jeesus ütles selgelt: “Ei öelda ka mitte: Vaata siin! või Vaata seal! Sest ennäe, Jumala riik on teie sees.” (Lk 17:21). See tähendab, et oma elu muutmise, ka oma väliste olukordade muutmise võtmeks on oma teadvuse seisundi muutmine. Need, kes püüavad teid kontrollida või müüa teile midagi, tahavad panna teid uskuma, et ainus viis oma elu muutmiseks, ainus viis õnne saavutamiseks on millegi või kellegi leidmine väljaspool ennast. Te olete nii kasvatatud - programmeeritud - et te usute seda valet, aga nüüd on aeg sellest lahti lasta.

Kuidas te saate teha õigeid valikuid, niisuguseid, mis parandavad teie elukogemust? Paremate valikute tegemise võti on oma arusaamise avardamine, süvendamine. Kui te seda mõistate, siis saate te aru, et välise teadmise ja seesmise teadlikoleku vahel on vahe. Paljudel inimestel on piisavalt väliseid teadmisi, intellektuaalseid teadmisi, aga nende elu ei muutu kunagi. Te leiate neid igalt alalt. Näiteks paljud religioossed inimesed – igast religioonist – tunnevad oma religiooni väliseid doktriine väga täpselt, aga nad siiski ei suuda reageerida igale olukorrale armastusega – nad ei suuda praktiseerida seda, mida nende religioon jutlustab. Samuti on paljudel psühholoogidel või eneseabi gurudel laialdased psühholoogia-alased teadmised, aga nad ei suuda kuidagi omaenese kitsaskohti ületada.

Enamus inimesi seisab silmitsi Pauluse poolt kirjeldatud igavese dilemmaga: “...sest head, mida ma tahan, ma ei tee vaid mida ma vihkan, seda ma teen.” (Rm 7:19). Üksnes teadmine, mida on õige teha, ei võrdu võimekusega seda “õiget tegu” ellu viia ja seepärast ei käi paljud inimesed oma sõnade järgi. Kuid miks eksisteerib sageli märkimisväärne erinevus teadmise ja tegemise vahel? Põhjus on selles, et väline teadmine on vilets, ebapiisav viis oma tegude muutmiseks.

Nagu raamatus hiljem selgitatakse, tulenevad teod psüühika sügavamast tasandist, kui on see, kuhu väline teadmine on talletatud. Järelikult selleks, et teadmine saaks efektiivselt teie tegusid muuta, peab teadmine olema juurdunud sügavamale tasandile, kui on teie tegude lähtumise tasand. Lühidalt: ainult see teadmine, mis on teie olemusega üheks liidetud, muudab efektiivselt teie tegusid. Kui teadmine on teisse sulandunud tervikuna, siis muutub ta teie olemuse osaks, muutub tarkuseks ja arusaamiseks. Piibel ütleb: “Tarkus on põhiasi; taotle tarkust: kogu oma varanduse hinnaga taotle arusaamist.” (Õp 4:7)

Teie teod on teie teadvuse produktid, mida mõjutab ka teie teadliku teadlikkuse (ingl k. conscious awareness) pinna all olev. Kui te tõega püüdlete täiusliku õnne poole, siis ärge olge see eesel, kes vankri ees rippuva porgandi järele jookseb. Lõpetage nende väliste asjade otsimine, mis oletatavasti teid õnnelikuks teevad. Selle asemel otsige tarkust, tõelist seesmist arusaamist, mis toob teile õnne teie enda meele seest. Selle asemel, et püüda kontrollida oma olukordi ja tegemisi välise meelega, püüdke muuta oma olemust ja vaadet elule - siis sünnivad ka paremad teod, mis on teie uue meeleseisundi loomulik osa.

Millest alustada? Alustage selle mõistmisest, et teisse on “sisse ehitatud” võime tõeni jõuda ja mõista, kuidas on õige toimida. Jeesus nimetas seda “teadmise võtmeks”, Buddha nimetas “valgustatuseks” ja paljud tänapäeva õpetajad nimetavad seda “intuitsiooniks.” See on võime teada ja see võime ulatub intellektist kõrgemale. Intellekt mõtleb peamiselt analüütiliselt, mis tähendab, et ta võrdleb igat uut mõtet või ideed sellega, mida ta juba teab. Ta püüab kõike sildistada ja kategooriatesse sobitada, mis tekitab mulje, et kõik on kontrolli all.

Intuitsioon, vastupidi, ei ole analüütiline tegevus; see on holistlik tegevus, mis võimaldab teil näha tervet metsa puude sekka ärakadumise asemel. Intuitsioon võimaldab teil minna kaugemale sellest, mida te juba teate ja seega on ta ainus viis minna kaugemale teie praegusest mentaalsest kastist. Te lihtsalt ei saa kasutada intellekti selleks, et minna intellekti loodud mentaalsetest arusaamadest (ingl k.mental box ehk “mentaalne kast”) kaugemale, sest intellekt ei näe oma väljakujunenud mõtteliste arusaamade piiranguid – ta ei ole võimeline nägema, et mentaalne kast on vanglaks muutunud.

Intellekt ladustab teadmisi sel moel, et varustab ideed märgistega ja paneb need kenadesse kiirköitjatesse oma andmepangas. Kui teil tekib uus idee, siis intellekt võrdleb seda teile juba teadaolevatega ja kui uus idee väljub teadaoleva raamest või esitab väljakutse teile juba tuttavate ideede suhtes, siis heidab intellekt selle uue idee tõenäoliselt kõrvale. Intellekt ei kahtle kunagi oma analüütilises teadmistele lähenemises, mis tähendab seda, et ta jätkab sama mõtteviisi kasutamist. Järelikult, kui te olete huvitatud teistsugustest teadmistest, siis tuleb teil minna intellektist kaugemale ja kasutada oma intuitiivseid võimeid oma mentaalsete väljakujunenud arusaamade avardamiseks. Intuitsioon on olnud kogu inimkonna revolutsioonilisele progressile aluseks. On olemas kaks progressi vormi:

  • Revolutsiooniline progress võimaldab näha sügavamaid seoseid ja viib seega teie elust arusaamise hoopis kõrgemale tasemele. See võimaldab mõista, et mõni idee on õige ka siis, kui analüütiline meel ei suuda seda ideed sobitada oma olemasolevasse andmepanka ja seeläbi “tõestada” tema kehtivust. Revolutsiooniline progress võimaldab teil arendada uut maailmavaadet. Näiteks võimaldas niisugune revolutsiooniline hüpe inimkonnal ületada maailmavaate sellest, et Maa on lame.
  • Evolutsiooniline progress võimaldab teil omandada praktilisemat arusaamist uue maailmavaate detailidest. See võib olla väga kasulik ja on juhtinud teadlasi arendama välja mitmekesist kasulikku tehnoloogiat. Aga see saab toimuma pärast oma maailmavaate avardamist, mis rajaneb revolutsioonilisel hüppel. Analüütilise meele piiratus on tema kalduvus tagasi lükata või suutmatus aru saada sellest, mis ei sobi tema andmepangas olevate teadmistega. Seega võib analüütiline lähenemine muutuda püüniseks, mis takistab teie kasvamist. See viib mingi mentaalse variandi aretamisele tõest.

Oma olemasolevatest piirangutest tõeliseks vabanemiseks ja edasiviivate otsuste tegemiseks on teil tarvis aktiveerida oma intuitiivseid võimeid ja õppida neid usaldama. Te peate selgeks õppima, millal on vaja analüütiline meel kõrvale panna ja lubada oma meele kõrgemal osal viia teid uuele arusaamise tasandile. Kui te saate teadlikumaks oma intuitsioonist, siis te hakkate pikkamööda tema paikapidavust usaldama. Te suurendate oma võimet teha vahet välise teadmise ja sügavama arusaamise vahel.

Oluline punkt on see, et õigete otsuste tegemise õppimiseks puudub mehaaniline viis. Analüütiline meel mõtleb, et kui ta ainult saab analüüsida ja klassifitseerida kõike, siis saab ta rajada eksimatu ehk usaldusväärse süsteemi. Ja senikaua, kui te suudate mingi olukorra sellesse süsteemi sobitada, saate te teha õigeid otsuseid. Aga ajalugu tõestab, et “elu” keeldub kangekaelselt sobimast kõikidesse inimliku intellekti loodud kastidesse – olgu need kastid religioossed või teaduslikud. Seepärast muutub see unistus võimatuks, kuid paljud inimesed on kulutanud terve eluaja seda taga ajades ilma, et nad kunagi Püha Graali leiaksid.

Kaugelt konstruktiivsem on lasta lahti see unistus ja järgida oma seesmist suunamist ka siis, kui teie intuitiivne avardumine aega võtab. Kui te liigute edasi oma vigadest õppides, siis jõuate te lõpuks niisugusse punkti, kus seesmine teadmine ütleb teile, mis on kõrgeim võimalik reageering igas olukorras.

Võtmeks on mõistmine, et tõeline seesmine arusaamine, tõeline teadmine peab tulema väljaspoolt intellekti. Ta peab tulema teie olemuse kõrgemast osast. Selle oma meele kõrgema osaga ühenduse saamiseks, peate te mõistma põhitõde, et te olete komplitseeritud olevus, isegi liitolevus. Te olete midagi enamat, kui palja silmaga vaadates paistab. Kui te olete valmis heitma pilgu oma meele pindmisest tasandist kaugemale, siis räägib järgmine sektsioon teile teie tõelisest minast.

Kui te olete valmis sellest punktist edasi liikuma, siis lubage endaleükshetk võidutunde tundmiseks.Kui tetunnete endas vajadust otsida kõrgemat arusaamist oma praegusest mentaalsetest arusaamistest, siis olete te möödunud oma peamisest komistuskivist, mis takistab enamikel inimestel õnne leida. Lubage endal tunda, et te olete ülesmineva spiraali alustamise äärel. Te olete teel, et järgida iidset, kuid ajatut kutset: “Inimene, tunne ennast – tunne oma Mina!”