12. Esimene samm avarama maailmavaate poole

Enamik inimesi on väljaarendanud mõnevõrra skisofreenilise maailmavaate, millel on teatud ebakõlad ja vasturääkivused. Selle põhjuseks on asjaolu, et inimesed on üles kasvanud ühiskonnas, mis on võitlusväli kahe mõttesüsteemi vahel. Kumbki süsteem peab oma maailmavaadet täiuslikuks ja eksimatuks ja need süsteemid on samal ajal teineteist vastastikku välistavad. Kuna enamik inimesi puutub kokku mõlema mõttesüsteemiga, siis on nende maailmavaates teatud vasturääkivused.

Need kaks mõttesüsteemi on muidugi teadus ja religioon, täpsemalt materialistlik teadus ja kristlik religioon. Printsipiaalne erinevus nende kahe vahel on tõlgenduses: teadus väidab, et universum tuli eksistentsi täiesti juhusliku protsessi läbi, kusjuures kristlus väidab, et universum loodi kõigevägevama Jumala poolt nii, nagu on kristlikus Piiblis kirjeldatud. Pealiskaudsest vaatevinklist võib näida, et kui need kaks süsteemi esindavad kokkusobimatuid vaateid, siis üks peaks olema õige ja teine vale. Seda väidavad mõlemad pooled ja kumbki pool tunnistab omapoolse süsteemi õigeks ja teeb vastaspoole maailmavaate pihuks ja põrmuks.

Aga mis siis, kui on olemas kõrgem perspektiiv? Ajalooliselt on iga süsteem, mis on väitnud end olevat täieliku ja eksimatuna, asendunud siiski avarama maailmavaatega. Kas on võimalik, et mõlemad mõttesüsteemid, mis valitsevad lääne ühiskonda, võivad olla ebatäiuslikud ja nad asendatakse uue maailmavaatega, mis avardab inimeste arusaamist? Käesoleva raamatu eesmärgiks on visandada just niisugust uut maailmavaadet.

Miks on vajalik minna traditsioonilistest ususüsteemidest ja iga süsteemi poolt loodud mentaalsetest arusaamistest kaugemale? Materialistlik teadus väidab, et midagi ei ole - ega saa olla – kõrgemal sellest, mida saab määratleda praeguste teaduslike instrumentidega. Kuna teadus ei ole avastanud midagi materiaalsest universumist väljaspool, siis sellest maailmast väljaspool juskui polegi midagi. Ortodoksne kristlus väidab, et midagi ei ole vaja teada - ega saagi eksisteerida – universumi kohta peale selle, mis on kirja pandud kristlikus Piiblis. Kuna Piibel on eksimatu Jumala sõna, siis ei saa olla midagi, mida peaks teadma universumi kohta peale selle, mida ilmutati tuhandeid aastaid tagasi.

Kui te peate ennast neist ühe süsteemi täpseks järgijaks ja kui te olete täielikult veendunud oma väidete õigsuses, siis teil ei ole sellest raamatust kasu. See või teine süsteem on teile andnud vastused põhilistele elu küsimustele. Juhul, kui olemasolev süsteem pole siiski teie küsimustele vastust andnud, siis saab põhjus olla vaid selles, et teie küsimused olid valed. Niisamuti oleksite te võinud oma süsteemi piires saada teadmisi selle kohta, kuidas oma elu parandada. Kui sedagi pole juhtunud, siis vaid seepärast, et selline paranemine oli teie poolt usutava süsteemi valguses võimatu. Kui te seda raamatut loete, siis peate te olema teadlikud – seesmise teadmise kaudu – et elu kohta on tarvis teada palju enamat, kui need kaks ususüsteemi teile öelda suudavad. Kui te selle raamatu kätte võtsite, siis te tõestasite, et olete avatud maailmavaate avardamisele.

Mõlema traditsioonilise mõttesüsteemi - nii teaduse kui religiooni - probleem on selles, et nad on suletud süsteemid. Mõlemad määratlevad ranged piirid inimolenditele selle suhtes, mida nad võivad universumi ja enda kohta teada. Seal kas ei ole ühtegi teadmist, mis läheks väljapoole süsteemi poolt antavast, või on iga selline teadmine saatana töö. Kui te julgete sellest süsteemist kaugemale vaadata, siis iga süsteemi ranged poolehoidjad järeldavad, et te olete kas madalama intelligentsiga või põrgu kandidaat.

Ajalooliselt on iga mõttesüsteem, mis on määratlenud piirid selle kohta, mida võib teada, osutunud valeks. Aja möödudes tekkisid uued teadmised ja arusaamised, mis avardusid või põrmustasid vana süsteemi poolt määratletud piirid. Seega esimene samm uue maailmavaate suunas on valmisolek vaadata kaugemale oma praegusest uskumuste süsteemist ja nendest mentaalsetest arusaamadest, mis on teie meeltes end dogmadena sisse seadnud.