19. Vaimse olemuse tundjast

Esimene samm oma vaimsest olemusest suurema arusaamise poole on selle äratundmine, et te olete enamat kui füüsiline keha. Enamik vaimseid õpetusi väidab teid olevat loodud mittemateriaalse entiteedina, keda sageli kutsutakse hingeks, kes elab ajutiselt kehas ja jätkab eksistentsi hauataguses elus. Miljonitel inimestel on olnud surmalähedasi või kehaväliseid kogemusi, mis tõestavad neile, et nende eneseteadvus saab eksisteerida sõltumatult füüsilisest kehast. Teiste sõnadega, te olete enamat kui keha ja enamat kui aju.

Loomadel ei ole eneseteadvust ja seepärast ei ole nad teadlikud oma eksisteerimisest. Neil ei ole ka individuaalset eneseteadvust, mis tähendab, et nad ei näe ennast unikaalsete indiviididena. Mis annab teile ekisteerimistunde ja võime identifitseerida ennast unikaalse indiviidina?

Teie tervikolemuse keskus on teie eneseteadlikkuse asukoht, mida võib nimetada Teadlikuks Minaks. Teadlik Mina on teie identsustunde asukoht. Teadlik Mina on eneseteadlik materiaalses maailmas ja tunnistab: “Mina olen”. Teadlik mina on ka see osa teist, kes peaks tegema otsuseid teie elus.

Teadlikul Minal on ülesanne määratleda teie identiteet kaasloojana ja kanda seda identiteeti maisel tasandil. See identiteeditunne ei ole teie jaoks ette antud ja te peate selle ise määratlema. Järelikult peab Teadlik Mina määrama või paika panema selle, mis järgneb sõnapaarile “Mina olen...”.

Teadlikusse Minasse on loodud olemise tunne (“Mina olen”), kuid tal ei ole sisu selles eneseteadvuses. Järelikult Teadlik Mina saab identifitseerida ennast absoluutselt kõigena: tal on võime valida, kellega või millega samastuda.

Ta saab teoreetiliselt identifitseerida ennast ka kaljuna, kui ta seda vaid soovib. Niisugune võime annab teile võimaluse identifitseerida ennast vaimse olevusena, kes on siin oma meele meisterlikkuse saavutamise eesmärgil mateeria ja planeedi Maa üle (teie kõrge potentsiaal) või inimolevusena, kes on pärilikkuse ja keskkonna faktorite produkt (teie madal potentsiaal). Te võite ka mõelda, et olete küll materiaalse maailma SEES, aga te ei pärine selle maailma SEEST – te olete selles maailmas, kuid mitte sellest maailmast. Teil on võimalus siiski ka arvata, et te olete materiaalse maailma SEES ja samal ajal ka pärit selle materiaalse maailma SEEST.

Teie kõrgeim potentsiaal on teie Teadliku Mina poolt identsustunde väljaarendamine, mis rajaneb jumalikul individuaalsusel ja mis on ankurdatud teie kõrgemasse olemusse ning on sellega kooskõlas. Kui see on nii, siis on olemas täielik harmoonia ja üksolemine teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel, mis tähendab, et te ei ole enam maja, kus kodakondsed on omavahel riius. Teil on vaimne identsus, mis on püsivalt ankurdatud vaimses valdkonnas (sellest hiljem). Enese väljendamiseks materiaalses maailmas vajate te niisugust identsustunnet, kus te tunnete end kaasloojana selles maailmas.

Te saate väljendada oma kõrgemat potentsiaali ainult siis, kui teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel on harmoonia. Teadlik Mina ongi olemas selleks, et niisugune üksolemine saaks sündida ja toimida. Selle teostamiseks peab Teadlik Mina saavutama – või tagasi võitma – oma tõelise identsustunde teie vaimse mina pikendusena, Jumalaga kaasloojana. Enamus inimesi ei ole veel välja arendanud seda vaimset identsustunnet. Selle asemel on nad langenud kiusatusse välja arendada madalam identsustunne materiaalsete olevustena. Selle protsessi tulemust on Piibel kirjeldanud kui inimese langemist. Tegelikult sümboliseerib Piibli langemise lugu seda, mis juhtus kõikide inimestega. Aadam ja Eeva on algkujud, teie olemuse kõrgema ja madalama aspekti sümbolid.

Langemise käigus ahvatleti Teadlikku Mina looma identsustunnet, mille määravad ära materiaalse maailma olukorrad. Seega, materiaalse maailma üle meisterlikkuse võitmise asemel olete te lubanud sellel maailmal, kaasa arvatud oma füüsilisel kehal ja madalamal meelel enda üle valitseda ja lasete sellel maailmal määratleda oma identsust, kusjuures see identsus põhineb teie praegusel ebatäiusel. See maine identsustunne loob lahusoleku teie kõrgema ja madalama mina vahel ja takistab teil täitmast oma potentsiaali kaasloojana. Te loote tasakaalustamata olukorrad, mis viivad teid ennast ja teisi kannatustele.

Probleem on selles, et Teadlik Mina väljendab ennast läbi piiratud identsustunde, millesse on paljuski segatud inimlik ego. Nüüd ilmneb, et teie elukogemuse parandamise ja nii seesmiste kui väliste olukordade üle valitsemise võtmise peavõtmeks on Teadliku Mina ülesanne võita tagasi oma tõeline identsus ja hakata seda selles maailmas väljendama. Te peate taasrajama teadliku ühenduse oma kõrgema olemusega, oma vaimse minaga.

See protsess saab olla järkjärguline, sest see nõuab oma praeguse identsustunde asendamist uuega. Te peatenii-öelda vaimselt uuesti sündima. Kui see juhtub äkilise sündmusena, siis võite te kaotada oma järjepidevuse tunde ja tõenäoliselt kogeda identiteedi kriisi. Siin on turvaliseks teeks järk- järguline ülekasvamine, mis viib teid kõrgemasse teadvuse seisundisse. See on universaalne protsess, universaalne tee, mis ületab kõik välised religioonid või ususüsteemid. Te saate edasi liikuda sel teel, sõltumata sellest, kas te olete religioosne inimene või mitte.

20. Inimlik ego

Esimene osa selgitas, et teie elukogemuse parandamise võti on oma elust arusaamise suurendamine. Uut arusaamist ei ole võimalik leida teie praegustest teadmistest ja uskumustest, vaid te peate nõustuma otsingutega väljaspoolt oma kivinenud alateadlikke arusaamu. Aga ajalugu ja igapäevane kogemus tõestavad, et inimesed klammerduvad oma uskumuste külge ja on tõrksad oma mõttemustreid muutma. Selleks, et te saaksite olla edukas oma seesmiste olukordade valitsemises, on absoluutselt vajalik ära tunda, et teie enda psüühikas eksisteerib jõud, mis töötab vastu teie kasvamisele. See jõud püüab sundida teid jääma oma praegusesse alateadlikku mõttemudelisse, õhutades teid tagasi lükkama igat ideed, mis võib teid teie praegusest piiratusest vabastada.

Inimlik ego on termin, mida on mitmesugused psühholoogid ja vaimsed õpetajad erinevalt nimetanud. Selles raamatus on termini “ego” all mõeldud teie psüühikas, teie vaimse olemuse madalamas osas asuvat “võõrast” olevust. See olevus on mõnevõrra eneseteadlik ja tal on tugev püsimajäämise instinkt. Enamikel inimestel on ego saavutanud suure kontrolli nende elu üle. Vaimne tee on protsess, mille käigus te võtate tagasi ego käest valitsemise ja saavutate vabaduse olla see, kellena teid olema loodi.

Aga ego ei anna kontrolli vabatahtlikult ära. Seepärast on oluline, et te mõistaksite, kuidas ego loodi. See on mõnevõrra keeruline protsess, nii et järgnev on ainult lühike kokkuvõte selle kirjeldamiseks.

Nagu eelpool selgitatud, on Teadlik Mina teie olemuse kese ja tal on ülesanne teie psüühikat kontrolli all hoida. Selle kontrolli säilitamiseks peab Teadlik Mina olema nõus võtma täieliku vastutuse teie elu eest ja tegema otsuseid, ka elutähtsaid. Tasakaalustatud otsuste tegemiseks, mis ei kahjustaks teid ega teisi eluvorme, peab Teadlik Mina saavutama suurema arusaamise universumit juhtivatest seadustest. Teadmist selle kohta on võimalik saada vaimselt õpetajalt, nagu hiljem selgitatakse.

Jumala seadused on kavandatud universumis kindlustama harmooniat, mis tähendab seda, et ükski kaaslooja ei saaks hävitada ega hoida oma kontrolli all teist kaasloojat. Kui kõik inimesed nende seadustega kooskõlas tegutsevad, siis loob inimkond ülesmineva spiraali ning kõrvaldab meie planeedilt kõik kannatused. Kuna kõigil kaasloojatel on vaba tahe, siis on neil oma vaba tahet kasutades ka võimalik luua olukordi, milles nad lähevad Jumala seadustega vastuollu, luues illusiooni, et materiaalne sfäär eksisteerib sõltumatuna vaimsest sfäärist ja et nemad kaasloojatena on vaimsest sfäärist sõltumatud, eraldiolevad materiaalsed olevused. See illusioon loob väära arusaama, justkui suudaksite te positsioneerida end teistega võrreldes nii, nagu võiksite te kahjustada teisi endale seejuures kahju tegemata. Kaasloojatele vaba tahte andmisega tuli olemisse valikuvõimalusena ka isekuse teadvus. Teiste sõnadega, kaasloojatel on kaks valikuvõimalust oma identsustunde loomiseks:

 1. Te võite rajada oma identsustunde niisugusele meeleseisundile, milles te näete ja tunnete oma üksolemist nii oma vaimse kõrgema olemusega kui kõikide teiste elu vormidega. See loob harmoonia teie kõrgema ja madalama olemuse vahel ja kindlustab selle, et teie tegemised aitavad edeneda nii teil kui kõikidel teistel. Te täidate siis oma siinolemise eesmärki ja toote Maa lähemale kõrgema eluvormi ilmutamisele. Meelt, mis on kavandatud universumis harmoonia ja üksolemine kindlustamiseks, nimetatakse Kristus-meeleks.Tegelikult on see universaalne termin, mis ületab kristliku religiooni ja sõna “Kristus” sektantliku kasutamise (sellest lähemalt hiljem).
 2. Te võite rajada oma identsustunde ka niisugusele meeleseisundile, milles te näete ennast oma kõrgemast minast ja teistest eluvormidest lahusolevana. See viib vältimatult lahusolekule, eraldiolekule teie kõrgema ja madalama mina vahel ja teie madalam mina ei peegelda teie vaimset individuaalsust. Sel juhul ei tunne te kunagi rahulolu ja kõik teie teod viivad lõpuks teie enda ja teiste kannatusele. Lahusoleku ja isekuse meelt kutsutakse antikristlikuks meeleks (sellest hiljem detailsemalt).

Kui teid eneseteadliku olevusena loodi, siis elasite te kaitstud ümbruskonnas – selle sümboolne kirjeldus on Eedeni aia lugu, kus teid juhtis vaimne õpetaja. Kui te eneseteadvuses kasvasite, tuli teil silmitsi seista kiusatusega kasutada antikristlikku meelt, mida sümboliseerib madu.

Enamik inimesi maakeral pimestati pikkamööda antikristliku loogika poolt ja nad hakkasid ennast nägema lahusolevana nii oma vaimsest minast kui ka üksteisest. See pani inimesi tegema niisugusel illusioonil põhinevaid otsuseid, kus nad on üksteisega võitluses olevad inimolevused. Inimesed hakkasid käituma nagu loomad, võideldes ellujäämise eest ja see viis kannatustele. Teadlik Mina hakkas tundma, et igal otsusel, mille ta tegi, olid ebasoovitavad tagajärjed. Jõuti staadiumisse, kus Teadlik Mina otsustas, et ta ei taha enam otsuseid teha, et ta ei taha enam olla vastutaval positsioonil.

Kui te loobusite vastutusest otsuseid teha, siis sel hetkel sündis teie ego. Nii juhtus seepärast, et teid ümbritsevad situatsioonid nõudsid otsuste tegemist, kuid Teadlik Mina ei tahtnud neid enam teha ja järelikult pidi neid tegema hakkama keegi teine. See keegi teine ongi ego. Te otsustasite lõpetada teadlike otsuste tegemise ja nüüd hakkas ego teie eest otsuseid tegema teie vaimsest teadlikkusest väljaspool.

Selleks et mõista ego loomist, mõelge sellele, et teie alateadlik meel toimib nagu arvuti. Kui te kordate teatud tegevust piisav arv kordi, siis loote te alateadlikus meeles arvutiprogrammi, mis läheb selle tegevusega tsüklisse ilma teadlikku meelt kaasamata. Näiteks võiks parelleeli tuua jalgrattasõiduga. Kui te olete selle selgeks õppinud, siis te ei unusta seda kunagi ära. Te ei pruugi rattaga sõita 10 aastat, aga kui te jälle ratta selga istute, võtab juhtimise üle teie alateadlik arvutiprogramm. Asja pahupooleks on aga see, et enesekeskse või ennast hävitava programmi puhul loote te kannatuse ja teie teadlikul meelel ei näi olevat jõudu seda peatada. Ilmne näide on sõltuvus.

Enne kui Teadlik Mina otsustas loobuda vastutusest, oli ta loonud juba hulga niisuguseid n-ö arvutiprogramme. Kui te keeldusite otsuseid tegemast, siis võtsid just need programmid otsustamise üle. Mõned ulmekirjanduse lood kirjeldavad superarvuti loomist, mis muutub nii võimsaks, et saavutab intelligentsuse ja tahab maailma valitseda. Pärast seda, kui te loobusite oma elu juhtimisest, muutus alateadvuslik arvuti võimsamaks ja moodustus ego. Egol on piiratud eneseteadvus ja intelligents, aga tal on väga tugev ellujäämise instinkt.

Tegelikult ei hooli ego teist, ta hoolib ainult endast. Ta püüab teid kontrolli all hoida nii, et ta saaks kasutada teid tööriistana oma võimu laiendamiseks maailmas. See on nagu hull diktaator, kellel ei saa kunagi küllalt – olgu see lõbu, omand või võim. Kui te ego ähvardate, siis on ta valmis teid hävitama – hävitama teie endast lugupidamist ja identsustunnet selleks, et ise ellu jääda. Ego ei ole üldiselt piisavalt intelligentne mõtlema, et tema eksisteerimine sõltub teist ning hävitades teid, hävitab ta ju iseenda.

Teil on vaja mõista ka seda, et ainult oma peidetuse ja varjatuse korral saab ta säilitada oma kontrolli teie üle ja seda ego teab ja teeb. Kui Teadlik Mina avastab ego ja mõistab, kuidas see teie elu kontrollib, siis ei ole ta enam niisuguse olukorraga nõus ja te võtate tagasi kontrolli enda elu üle. Ego teeb kõik selleks, et teie kontrollivõimet vältida, ta keeldub muutmast oma käitumist ja uskumusi. Kui te leiate vaimse tee, siis teie ego ei anna alla. Ta püüab kasutada teie vaimseid uskumusi teie üle kontrolli säilitamiseks või isegi kontrolli laiendamiseks. On täiesti võimalik, et inimesed võivad pidada end väga vaimseteks, aga nad on siiski oma ego kontrolli all. Seda väljendas Jeesus oma väitega: “Ehk kuidas sa võid ütelda oma vennale: Vend, lase ma tõmban pinnu sinu silmast! Ja sa ise ei näe palki omas silmas? Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk omast silmast ja siis sa seletad pindu välja tõmmata oma venna silmast!” (Lk 6:42). Ego ei suuda näha oma puudusi ja ta pimestab teid selle reaalsuse suhtes, kust lähtub kogu silmakirjalikkus.

Kuna ego teeb kõik selleks, et varjatuks jääda, püüab ta panna teid eitama või ignoreerima ego kohta käivaid õpetusi. Kui te hakkate nägema ego, siis te näete, et egost ülesaamine on tõeliseks võtmeks teie vaimse vabaduse võitmisel. Kõik tõelised vaimsed õpetajad on õpetanud, kuidas ego võita. Buddha rääkis valgustatuse saavutamisest ja kannatuse ületamisest, mis tähendab muuhulgas ka oma ego ületamist. Jeesus rääkis Jumala kuningriigist, nimelt teadvuse seisundist, milles olles ego kaotab teie üle kontrolli.

21. Alateadvuslik arvuti

Kus ego resideerub ja mis võimaldab tal peita end Teadliku Mina eest? Ta viibib teie olemuse madalamas osas, selles osas, mida te kasutate enese väljendamiseks materiaalses maailmas. Seda teie olemuse osa kutsutakse sageli alateadvuslikuks meeleks ja nii traditsiooniline psühholoogia, eneseabi kui ka vaimsed õpetused ütlevad, et sellel on teie elule väga võimas mõju.

Nagu eelpool selgitatud, on lihtsaim viis alateadliku meele mõistmiseks selle kõrvutamine arvutiga. Kui programm on juba loodud, siis võtab see kontrolli teie reageeringute üle paljudes olukordades. Seega teie Teadlik Mina ei oma enam kontrolli selle üle, kuidas te välistele olukordadele reageerite ja teie elu juhib tegelikult alateadvuslik arvuti. Mõned inimesed lubavad niisugustel alateadvuslikel programmidel kogu oma elu juhtida ja neil ei ole peaaegu üldse mingit kontrolli oma reageeringute üle. Nad tegutsevad nagu bioloogilised robotid, kes harva teevad teadlikke otsuseid, lubades enamuse otsuseid teha alateadvuslikul tasandil. Enesestmõistetavalt takistab see teil oma seesmisi olukordi kontrolli all hoidmast. Pidage meeles, et arvuti ei saa muuta omaenda programmeeringut - ta jätkab sama asja tegemist määramatu arv kordi.

Võtke üheks alateadvusliku arvutiprogrammi näiteks olukord, milles keegi leiab, et tal on matemaatika õppimisega raskusi. Võib-olla mõni on teda isegi süüdistanud matemaatika nõrgas tundmises. See isik lõi alateadvusliku arvutiprogrammi, mis rajanes uskumusel, et ta ei saa ega taha matemaatikat õppida ning ei vaja seda. Kui ta leiab ennast olukorrast, kus tal on vaja matemaatikat kasutada, võtab see programm juhtimise üle. Ta tuleb välja igasuguste vabandustega, miks ta ei saa, miks tal ei ole vaja, miks ta ei taha matemaatikat õppida. Fakt, et see inimene ei suutnud matemaatikat lapsena õppida, ei tähenda seda, et ta ei suudaks seda täiskasvanuna teha. Aga kui te lubate alateadlikul programmil oma elu juhtida, siis te isegi ei püüa kunagi õppida midagi uut ja see takistab teil leidmast uusi võimalusi.

Niisuguste alateadvuslike arvutiprogrammide valik on lõputu ja paljud nendest võivad olla psühholoogiliselt sandistavad. Näiteks on kõiki sõltuvusi võimalik selgitada alateadlike arvutiprogrammide toimimise näitel. Paljusid inimesi on lastena emotsionaalselt kuritarvitatud ja näib, et nad tõmbavad täiskasvanutenagi ligi pahatahtlikke inimesi, korrates sama mustrit näivalt lõputus tsüklis ja nad ei suuda sellest tsüklist välja tulla.

Kui te tahate võtta kontrolli oma elukogemuse üle, siis tuleb teil paljastada ja läbi näha ennasthävitavad alateadvuslikud programmid, eesmärgiga need oma meeltest eemaldada. Sellele protsesessile hakkab vastu teie ego, kes kasutab alateadvuslikke programme teie kontrolli all hoidmiseks ja enese peitmiseks. Paljud inimesed ei püüa oma alateadlikku meelt puhastada enne, kui nad on sattunud kriisiseisundisse.

Alateadvuslikud programmid põhjustavad teadvustamata otsuste tegemist, mis viivad piiravate tagajärgedeni. Kui teie teadlik meel keeldub teadlikke otsuseid tegemast, siis te lasete teistel alateadvuslikel programmidel juhtida oma reaktsioone ja see viib veel ebateadlikemate, teadvustamata valikute tegemisele, mis toovad endaga kaasa veel piiravamaid tagajärgi. Nii satute te suletud ringi, mis läheb ikka väiksemaks ja väiksemaks, kuni näib, et saate end vaevu liigutada: teil justkui polekski enam valikuvõimalust. Niisuguses olukorras on kõige tavalisemaks reageeringuks väide: “Mul ei olnud valikut!” See allakäiguspiraal kulmineerub lõpuks suuremaks kriisiks, mis sunnib Teadlikku Mina ärkama ja otsustama, et ta peab tagasi võtma kontrolli oma elu üle ja hakkama teadlikke otsuseid tegema.

Pole olemas ühtki mõistlikku põhjust, miks te peaksite laskma oma elul kriisi libiseda enne, kui Teadlik Mina otsustab tagasi võtta kontrolli elu üle. Te saate igal hetkel teha otsuse istuda tagasi juhi istmele ja alustada alateadvusliku arvuti kõvaketta puhastamist. Selle raamatu eesmärk on inspireerida teid saavutama meisterlikkust oma elu üle ilma suurt kriisi kogemata. Aga niisuguse meisterlikkuse saavutamiseks on teil vaja omada rohkem teadmisi alateadliku meele ja samuti oma energiakeha kohta.

22. Energiakeha

Einsteini avastus selle kohta, et kõik on energia, omab tähendust iga elu aspekti suhtes. Kui kõik on energia, siis peab ka teie meel koosnema energiast. Seda ei ole raske ette kujutada, sest mõtted ja tunded on ilmselgelt energia vormid. Mõtted ja tunded on teie meele sisu, aga mis on siis meel ise?

Energia võib käituda kahel viisil. Ta võib olla laine, mis liigub läbi keskkonna, nagu heli liigub läbi õhu või ookeanilaine ookeanis. Aga see võib olla ka ühel kohal püsiv energiaväli. Siit järeldub, et meel ise on energiaväli ja mõtted ning tunded on lained, mis pärinevad energiaväljast. Nad kas jäävad välja sisse või saadetakse välisesse maailma.

Kuidas võiksite te ette kujutada meele energiavälja? Te teate, et magneti ümber on nähtamatu väli ja te oletevõib-olla joonistel seda näinud. Ka kogu planeedi ümber on nähtamatu väli. Seepärast ei ole raske ette kujutada, et teie meel on energiaväli, mis ümbritseb teie füüsilist keha. Sellise energiavälja ehk aura eksisteerimist on postuleeritud tuhandeid aastaid. Mõned selgeltnägijad suudavad näha energiavälja ja kasutada seda füüsiliste või vaimsete haiguste diagnoosimisel. Viimastel aastakümnetel on mõned teadlased kasutanud teaduslikke instrumente inimese energiavälja mõõtmiseks. Kuigi see ei ole veel muutunud teaduse valitsevaks suunaks ja kindlasti mitte ka üldiseks teadmiseks, toetub keha ümber oleva energiavälja eksisteerimine kindlale teaduslikule pinnale. Arvutite külge kinnitatud digitaalsed kaamerad suudavad juba teha energiavälja arvutiekraanil nähtavaks ja tõenäoliselt areneb sellest tehnoloogiast haiguste diagnoosimise abivahend. See kinnitab inimese energiavälja eksisteerimist.

 

Kui teie meele energiaväli on olemas, siis saab ka arusaadavaks, kuidas selle välja seisund mõjutab teie teadlikke mõtteid ja tundeid. Te suudate saavutada kontrolli oma energiavälja üle selle asemel, et lasta sellel ennast kontrollida. Siit tuleneb mitu väga tähtsat järeldust.

Teie energiaväli ei ole isoleeritud üksus. Kui te teise inimesega suhtlete, siis ka teie energiaväli suhtleb, vahetades energiat selle isiku energiaväljaga. Teine isik saab saata energiat teie energiavälja või võtta teie energiaväljast energiat. Te olete võib-olla kogenud situatsiooni, kus keegi teie peale vihahoos karjub ja te tunnete ennast rõhutuna ja vihasena. Põhjus on selles, et vihased tunded moodustasid energialained, mis saadeti teie energiavälja ja nad mõjutasid teie tundeid. Te oletevõib-olla kogenud ka seda, et viibides kurva või rõhutud inimese lähedal, tunnete te end pärast väsinuna või “tühjaks tõmmatuna”. See isik sõna otseses mõttes tõmbas teie energia teie väljast välja.

Te võite nüüd jagada energia positiivseks ehk kõrge vibratsiooniga energiaks, mis paneb teid ennast paremini tundma ja negatiivseks ehk madala sagedusega energiaks, mis paneb teid ennast halvemini tundma. Kuna kõik on energia, siis siit järeldub, et kõigil tunnetel on spetsiifiline vibratsioon. Ei ole raske näha, et vihal on selgesti tajutavalt madalam vibratsioon kui armastusel. Seega on mõistlik endas arendada eristusvõimet energiate vibratsioonide tajumiseks. Samuti muutub endastmõistetavaks vajadus blokeerida negatiivse energia sisenemine teie energiavälja, kuid positiivsel energial lasta siseneda. See on võrreldav teie füüsilise keha immuunsüsteemiga. Te saate parandada oma heaolu, kaitstes oma energiavälja negatiivse energia eest.

Mis juhtub selle negatiivse energiaga, mis on juba teie energiavälja sisenenud? Teadus ütleb, et kui energialainele on antud teatud vibratsioon, siis võib energialaine sellesse seisundisse jääda määramatuks ajaks. Teiste sõnadega, kui madala vibratsiooniga energia on teie välja sisenenud, siis võib ta sinna pikaks ajaks jääda. Selline energia saab sinna jätkuvalt koguneda, pannes teid ennast progresseeruvalt halvemini tundma. Te olete võib-olla näinud inimesi, keda viha niipalju mõjutab, et nad kaotavad enese üle kontrolli ja on pidevas ärrituvuse seisundis: vihaenergia jätkab nende energiavälja kogunemist. Depressioongi on osaliselt põhjustatud negatiivse energia kuhjumisest.

Teie teadlik meel, mõtted ja tunded koosnevad energiast. Nagu magnet saab külge tõmmata rauapuru, nii on ka energial teatud elektromagnetiline jõud.

Seega vihaenergia kuhjumine teie energiaväljas saab avaldada magnetilist tõmmet teie teadlikule meelele ja kallutada teid rohkem situatsioonidele vihaga reageerimise suunas. Nüüd saab selgeks, et stress on madala vibratsiooniga energia kuhjumine teie energiavälja. Seega võti stressiga edukaks tegelemiseks on selle äraõppimine, kuidas oma energiavälja negatiivse energia eest kaitsta ja kuidas puhastada seda juba sinna sisenenud energiast. Rõõmustav on asjaolu, et negatiivset energiat on üsna kerge positiivseks ümber muuta. Nii nagu teie meelel on võime genereerida negatiivset energiat, nagu viha, nii on tal võime ka niisugust energiat ümber muuta.

See viib meid nüüd teisele vaatlustasemele. Teie energiaväli eksisteerib kogu planeedi suurema energiavälja sees.

Osa sellest väljast on energiakogum, mida psühholoogid on ammu hakanud kollektiivseks alateadvuseks (ingl k.collective unconscious) kutsuma. See on energiaväli, mis ümbritseb planeeti ja mis toimib kogu inimkonna poolt

aegade algusest saadik toodetud mentaalse ja emotsionaalse energia laoruumina. Kuna energia võib teatud vibratsiooni jääda ja kuhjuda niisugusena, siis on kerge ette kujutada, et see kollektiivne energiaväli sisaldab suurt hulka sellist energiat, nagu hirm, viha ja vihkamine. Kui teie isiklik energiaväli on massiteadvusele avatud, siis te leiate, et teil on väga raske oma elu kontrolli all hoida.

Heaks massiteadvuse mõju näiteks on rahvahulkade meelsuse mõju indiviidile. On olemas arvukaid näiteid selle kohta, kuidas rahvamassi poolt produtseeritud meelsus või emotsioon vallutab inimeste meeli sel määral, et nad sooritavad tegusid, nagu näiteks tapmine, mida nad normaalseisundis ei oleks kunagi teinud. Selle tõdemusega saab selgitada, miks mõned inimesed järgivad alati trende, olgu see siis avalik arvamus või moetrend. Oma elu kontrollimise oluline osa on lahku löömine massiteadvusest.

Enesestmõistetavalt ei pea negatiivne energia teie energiavälja ainult väljastpoolt sisenema. Te olete täiesti võimelised produtseerima niisugust energiat ise, minnes negatiivsetesse tunnetesse nagu hirm või viha. Negatiivsed tunded võivad põhjustada samuti negatiivse energia kuhjumise, mis võib teid allaminevasse spiraali viia koguni niisugusel määral, et te võite kaotada enesekontrolli. Nüüd te näete, et oma elu üle valitsema hakkamise üheks osaks on selgeks saada, kuidas vältida olukordadele reageerimist negatiivsete tunnetega. Seda saab teha alateadvuslike arvutiprogrammide kustutamise läbi, kui varemkirjeldatud näite juurde tagasi minna.

Enese hästi tundmiseks tuleb õppida suunama ja genereerima positiivset energiat oma energiavälja. Tuleks selgeks õppida, kuidas erinevatele elusituatsioonidele positiivselt reageerida, aga samuti oleks vaja selgeks saada, kuidas oma tõelisest allikast rohkem positiivset energiat ammutada. Positiivse energia ammutamiseks on oluline

omada teadmisi oma kõrgema olemuse kohta. Samuti vajate te teadmisi energia loomuliku voolamise kohta oma kõrgema olemuse ja madalama olemuse vahel. Need algteadmised selgitavad, kuidas te saate kaitsta ja puhastada oma energiavälja. Siin on teie energiakeha kohta käivate tähtsate ideede lühikokkuvõte:

 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia sisenemine oma energiavälja.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas puhastada oma energiavälja sinna juba kogunenud negatiivsest energiast.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia genereerimine omaenda meele sees.
 • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas suurendada positiivse energia voolu oma olemuse kõrgemast ehk vaimsest sfäärist oma olemuse materiaalsesse sfääri.

23. Vaimne mina

Kergendamaks teie kõrgema ja madalama olemuse vahelise suhte visualiseerimist, vaadake allpool olevat pilti. Selle värviline versioon on ka selle raamatu kaanel.

Teie vaimse mina tuuma kutsutakse Mina Olen Kohalolekuks, sest see on teie tõeline identsus, kes annab teile võime teada, et “Mina olen!” Ülemine figuur kujutab teie Mina Olen Kohalolekut keskse valge sfäärina.

Prantsuse filosoof Rene Descartes ütles: “Ma mõtlen, järelikult mina olen”. Kuigi sellel ütlusel on paikapidav täheldus materiaalses universumis, siis kõrgema reaalsuse seisukohast peab teil olema olemise tunne enne teie mõtlemistegevuse algust. Seega teie vaimne mina annab teile olemise tunde ja fakt, et teil on teadvus, võimaldab teil mõelda. MINA OLEN, seepärast saan ma mõelda. Nimi “Mina Olen” on pärit sellest nimest, mille Jumal andis Moosesele Siinai mäel:

13. Siis Mooses ütles Jumalale:“ Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile; Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on? Mis ma siis neile pean vastama?”

14. Ja Jumal ütles Moosesele : “MA OLEN SEE, KES MA OLEN!” Ja ta jätkas: “Ütle Iisraeli lastele nõnda – Mina Olen! on mind läkitanud teie juurde!” (Ms 3:13-1).

Nagu hiljem selgitatakse, eksisteerib vaimses valdkonnas Olevuste hierarhia. See sirutub välja kõrgeimast Jumalast läbi paljude vaimsete sfääride, paljude vaimsete valdkondade tasandite. Teie eluvool on selle hierarhia osa, Olemise keti osa. Kuid materiaalses valdkonnas on enamusel inimestel eraldiolevate olevuste identsustunne ja nad näevad ennast teistest inimestest, loodusest ja Jumalast lahusolevatena.

Vaimses valdkonnas tunnetavad kõik teadlikud olevused kogu elu üksolemist, kogu elu lähtumist ühest ja samast allikast. See ei tähenda, et vaimsetel Olevustel ei oleks individuaalsust, vaid nad näevad oma individuaalsust ühe kõrgema Olevuse väljendusena, mis ulatub kogu teel tagasi Loojani – kogu elu allikani. Seda on selgelt väidetud ka Piiblis: “Temata ei ole midagi tehtud, mis tehtud on.” (Jh 1:3). Vaimse valdkonna mitmekesisuses on kõikidel Olevustel üksolemise tunne, nad näevad ennast ja teisi sellesama kõrgeima reaalsuse unikaalsete väljendustena, keda inimolendid kutsuvad Jumalaks.

Teie madalam olemus on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus materiaalses maailmas, teisisõnu maises sfääris kehastunud jumalik individuaalsus. See individuaalsus loodi Jumala soovist olla igas hetkes enamat ja see on tingimusteta armastuse väljendus. Teie Mina Olen Kohalolek soovis saata osa endast materiaalsesse universumisse. Osalt sellepärast, et kogeda seda Jumala loomingu tasandit seestpoolt, osalt sellepärast, et aidata kaasa Jumala kuningriigi kui täiuslikult harmoonilise ühiskonna loomisele Maa peal.

Teie Mina Olen Kohalolek sisaldab teie individuaalsuse jumaliku olemuse koopiat, kõiki tunnusjooni, mis teevad teist unikaalse Jumala Olemuse väljenduse. Selle valguskoopia lõid teie vaimsed vanemad – vaimses valdkonnas eksisteerivad vaimsed Olevused – ja see on püsiv, säiliv ning vääramatu. See on nii-öelda vundament teie kaasloomise püüdele.

Elu tõeline eesmärk on kasvamine eneseteadvuses ja oma loovate võimete suurendamine, kuni te saavutate meisterlikkuse materiaalse universumi üle (meelevalitsemine mateeria üle, mida Jeesus ja Buddha demonstreerisid) tuues sel moel Jumala kuningriigi Maale. Kui te kasutate oma loovaid võimeid targalt, siis saate te oma jumaliku individuaalsuse vundamendile toetudes edasi luua ja te saate seda vundamenti laiendada. Kui teis on tahet oma kogemustest materiaalses universumis õppida, siis suudate te vaimselt oluliselt rohkem areneda.

Kuna Mina Olen Kohalolek viibib vaimse vibratsiooni sfääris, mis on materiaalsest universumist kõrgemal, siis ükski maises universumis tehtud viga ei saa teie Mina Olen Kohalolekut kuidagi negatiivselt mõjutada. Ükskõik milliseid vigu te olete materiaalses universumis kehastudes teinud, ei saa see mõjutada teie tõelist jumalikku identsust. Sõltumata sellest, kui armetuna te võite ennast tunda, on teil ALATI olemas potentsiaal oma Mina Olen Kohalolekuga taasühinemiseks ja oma tõelise vaimse potentsiaali rakendamiseks.

See on Jumala universumi kavandisse sisseloodud turvamehhanism ja te ei saa KUNAGI kaotada oma võimet saavutada üksolemise tunne oma kõrgema Olemusega. Aga ego töötab selle ühenduse vastu ja püüab teid hoida järjepidevalt niisuguses meeleseisundis, milles te tunnete ennast Jumalast lahusolevana.

Teie kausaalne keha

Te näete selle raamatu kaanel värvilisi ringe valge sfääri ümber, mis esindab teie Mina Olen Kohalolekut. See näitab neid saavutusi, mida te olete kogunud oma rännaku (erinevate kehastuste) jooksul materiaalses maailmas. See on teie positiivsete õppimiste kogemuste kogum ja pidage meeles, et ka niisugust õppetundi, mis veana tundub, saab pöörata positiivseks õppimiskogemuseks.

Seega on tark vaadata elule kui teaduslikule eksperimendile. Te olete siin selleks, et välja selgitada, mis töötab ja mis ei tööta. Senikaua, kui te olete valmis pöörama iga kogemuse positiivseks õppimise kogemuseks, ei ole teil tarvidust tunda süütunnet oma vigade pärast. Kui Thomas Edisson töötas elektripirni leiutamise kallal, katsetas ta 2000 materjaliga enne, kui ta leidis, mis töötab ja mis mitte. Ta ei arvanud, et tegi 2000 viga, vaid hoopis ütles: “Ma avastasin 2000 viisi, kuidas elektripirni teha ei saa.” Te võisite avastada 2000 viisi, kuidas ei saa muutuda niisuguseks inimolevuseks, missugune te tahaksite olla, aga neid kogemusi saab siiski kasutada niisuguse inimolevuse kujundamiseks, missugune te olla tahaksite.

Piibel viitab kausaalsele kehale järgmistes ütlemistes:

19. Ärge koguge endale aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad:

20. Vaid koguge endale aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega neid ei varasta:

21. sest, kus su aare on, seal on ka su süda (Mt 6:19-21).

Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: “Üht asja on sulle vaja: mine ja müü ära kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on siis varandus taevas; ja tule, järgi mind!” (5 Mk 10:21).

Teie kausaalset keha võib vaadelda kui kosmilist pangaarvet, millest te saate intresse välja võtta oma vaimse kasvamise ja oma Maale tuleku eesmärgi täitmise tarvis.

Kui te olete juba teadliku ühenduse oma kõrgema Olemusega rajanud, siis olete te võimelised kasutama oma kausaalsesse kehasse ladustatud positiivset energiat ja kogemusi.

24. Energiavool

Arv 8, mis ühendab ülemist ja alumist figuuri, esindab energia voolu teie Mina Olen Kohalolekust teie nelja madalamasse kehasse. Kui te olete eksinud lahusoleku teadvusse ja teete teadvustamata valikuid, siis te väärkasutate vaimset energiat ja see ei saa tõusta tagasi vaimsesse sfääri ega lisada positiivseid saavutusi teie kausaalkehasse nii, nagu selgitatud eelmises peatükis. Lahusoleku teadvuses tehtu muutub teie isiklikku energiavälja kogunenud väärkasutatud energiaks.

Need väärkasutatud energiapöörised tõkestavad teie intuitiivset ühendust oma vaimse minaga ja vähendavad Mina Olen Kohaloleku sfäärist materiaalsesse maailma voolavat energiahulka. Ühtlasi piiravad need energiablokid teie loovaid võimeid. Kui te taastate oma madalama olemuse tasakaalu, siis taastuvad ka 8-kujulise voolu energiad, voolates tagasi vaimsesse valdkonda, kus neid paljundatakse ja saadetakse tagasi alumisse sfääri. Kui te oma talente paljundate, siis teie loovad jõud suurenevad. Jeesus seletas seda oma tähendamissõnas talentidest:

“Sest kellel on, sellele antakse, ja tal on küllalt; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on.” (6 Mt 13:12).

Tõeline viis oma talentide paljundamiseks on isetu soov aidata edendada kõiki eluvorme, mitte tegeleda üksnes iseenda heaolule keskendumisega. Teisi inimesi ja kogu elu väärtustate te eelkõige oma vaimset individuaalsust väljendades. Seda ei õnnestu teha, kui te otsite elus võimalusi iseenda pjedestaalile tõstmiseks või soovite saavutada heaolu teiste inimeste heaolu arvelt. Oma vaimset ehk jumalikku individuaalsust saab väljendada täiuslikult ainult siis, kui teie Teadlik Mina saavutab üksolemise tunde teie kõrgema minaga. Sellise üksolemise saavutamine eeldab jagusaamist oma inimlikust egost. Üksolemise uues identiteedis näete te ennast Jumalaga kaasloojana ja mõistate, et te olete oma Mina Olen Kohalolekuga üks.

Selle valgustatuse seisundi või Kristus-olemise seisundi kaudu mõistate te ka seda, et kõik kaasloojad pärinevad samast allikast ja seega kõik inimesed on ühe ja sama Jumala osad Maa peal. Olles teinud valgustatuse seisundipoole olulisi samme, hakkate te aru saama, et tõeline enese vaimse edendamise viis on isetult aidata teisi selle nimel, et ka nemad suudaksid oma inimliku ego võita ja nautida vaimset vabadust, mis kaasneb üksolemise seisundiga. Jeesus kirjeldas kogu elu ühtsust järgmises tsitaadis:

“Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu nende vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!” (7 Mt 25:40).

“Ja kes iganes teie seast tahab olla kõige esimene, olgu teie ori.” (Mt 20:27).

“Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde!” (Jh 12:32)

Paulus rääkis ka kogu elu üksolemisest:

“Nõnda oleme me paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” (Rm 12:5). “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus!” (1Kr 12:12).

25. Olemuse neli madalamat keha

Madalam figuur juuresoleval joonisel esindab teid kui inimest, teisisõnu arenevat eluvoolu. See joonis kujutab teie eluvoolu kõrgeimat potentsiaali, mis tähendab seda, et te olete vaba duaalsuse teadvusest ja teie vaimutasand ühtibKristus-meelega. Seega teie madalam olemus on muutunud teie kõrgema Olemuse täiuslikkuse peegelpildiks. Te olete siis siin all see, kes te olete Üleval.

Leonardo Da Vinci poolt joonistatud Vitruviuse inimene (ingl. k. Vitruvian man), on inimene tema ideaalses harmoonilises proportsioonis ja sümboliseerib teie nelja madalamat keha täiuslikus tasakaaluseisundis. Figuuri ümbritseb ring, mis esindab vaimse valdkonnaga üksolemist. Nelinurk sümboliseerib materiaalset universumit, see on “ringi muutmine nelinurgaks” ning selle protsessi tulemusena muutub Vaim mateeriaks.

Nelinurk sümboliseerib materiaalse maailma nelja põhielementi: tuld, õhku, vett ja maad. Seega esindab nelinurk materiaalse sfääri nelja tasandit ja samal ajal viitab ka inimese enda neljale madalamale “kehale”: teie identsuskehale, mentaalsele kehale, emotsionaalsele kehale ja füüsilisele kehale. 

Vitruviuse inimese figuur joonisel viitab seega kõigile olulisimatele madalamas sfääris kehastuva mina komponentidele. Ta sisaldab teie nelja madalamat keha, mis on üksteist vastastikku läbistavad energiakehad ja mis saavad koos eksisteerida samas ruumis, kuna nad vibreerivad erinevatel sageduste tasanditel:

 • Identiteedikeha kutsutakse ka eeterkehaks. Teie identiteedikeha sisu määratleb teie identsustunde. Kuidas te näete ennast, kuidas te näete Jumalat, kuidas te näete maailma ja kuidas te näete nendevahelist vastastikust mõju? Kas te näete ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et saavutada iseenda meele meisterlikkus mateeria, sh ka Maa üle, või te näete ennast materiaalse olevusena, Maa produktina, kellel ei ole mateeria muutmiseks jõudu ega väge?
 • Mentaalkeha sisaldab teie mõtteid. Siin moodustate te nende asjade mentaalsed kujundid, mida te tahate materiaalses maailmas teha ja kuidas mõeldut teostada. Need mentaalsed kujundid baseeruvad teie identsustundel, mis määratleb parameetrid realiseeritavate ja mitterealiseeritavate mõtete jaoks. Kui te identifitseerite ennast inimolevusena, siis piirate te järelikult oma vaimset võimekust ehk siis seda, milleks te tegelikult suuteline olete.
 • Emotsioonikeha on endastmõistetavalt teie tunnete asukoht. Emotsioon on liikumises olev energia (ingl k. “Energy in MOTION” - liikumises olev energia). Teie mõtted on mentaalsed kujundid, aga selleks, et nad muutuksid füüsilises sfääris tegevuseks või ilmuksid vormidena, peab miski need liikuma panema ja see juhtub emotsionaalse keha tasandil. Emotsioonikeha annab mõtetele jõu füüsilises maailmas ilmuda, kuid see sisaldab ka igasuguseid erinevaid soove. Ideaalselt peaksid teie emotsioonid olema teie jumalikust identsusest tulenevate puhaste mõtete peegeldused, mis omakorda on teie Jumaliku individuaalsuse peegeldus. Aga tavaliselt hakkavad emotsioonid elama oma elu ja püüavad teie elu juhtida, selle asemel, et püsida mõtete kontrolli all. Mõistate juba isegi, et emotsioonikehas olevad emotsioonid ja soovid, mis ei ole alguse saanud puhtast jumalikust identiteedist, võivad olla suures konfliktis teie tõeliste kõrgemate eesmärkidega.
 • Teadlik Mina ja füüsilinekeha. Paljudel inimestel on oluline osa nende identsustundest, mõtetest ja emotsioonidest peidetud teadliku teadvuse läve taha. Seepärast ei mõista nad tihti protsesse, mis juhivad teadlike mõtete, tunnete ja tegevusteni. See tähendab, et neil on vähe jõudu kontrollida oma alateadlikest protsessidest lähtuvaid tegevusi. Nad suudavad vaid pealt vaadata, kuidas nende alateadlikud meeled juhivad nende teadlikke elusid. Teie teadliku meele ja tegemiste kontrollimise võti on ületada teadliku teadvuse lävi nii, et te hakkate aru saama, mis toimub teie neljas madalamas kehas. See arusaamine aitab teil teadlikult taastada kontroll oma kõigis neljas kehas toimuva üle. Teie Teadlik Mina on võimeline saavutama kontrolli igas neljas sfääris, kuna tal on võime projekteerida ennast igale poole, kuhu ta soovib.

26. Kontakti kaotusest oma vaimse minaga

Oluline on mõista, et teie neli madalamat keha moodustavad tajufiltri, mis värvib teie madalamasse olemusse Mina Olen Kohalolekult voolava valguse. Kogu materiaalne maailm on energia, kõik selles olev luuakse Ma-ter Valgusest. See energiavool, mis tuleb teie Mina Olen Kohalolekult teie nelja madalamasse kehasse, hoiab teid elavana ja annab teile võime materiaalses maailmas tegutseda.

Ideaalse variandi kohaselt peaksite te seda energiat positiivse vibratsioonina säilitama, edendades nii ennast kui aidates teisi. Energia positiivne kasutamine võimaldab tal tõusta tagasi teie vaimse mina juurde, seal paljuneda ning siis juba kordades suuremana uuesti alla voolata. Selline energiavool suurendab teie loovaid jõude. See pöörab teie elu positiivsesse spiraali, mis võimaldab teil tajuda oma tõelist olemust ja seeläbi olla ka materiaalses maailmas olukordade peremees.

Tekkinud energia voolu saab võrrelda valgusega, mis tuleb filmiprojektori elektripirnist projektorisse. Kui see valgus läheb läbi teie nelja madalama keha, siis selle valguse värvivad nende kehade sisud (neis olevad mõttekujundid, uskumused ja energia) nii, nagu valgus filmiprojektoris värvitakse kujundite poolt filmiribal – ainult, et teil on neli filmiriba.

Kui teie neljas madalamas kehas on kujundid ja uskumused, mis ei ole harmoonias teie enda kõrgema Olemusega – eriti kui teil on enesekesksed uskumused ja isekad soovid – siis loote te Ma-ter Valguse peale oma isekuse läbi ebatäiuslikke vorme. See viib tasakaalustamata tegevusele, millele järgnevad kannatused teie elus ning seega te loote allamineva spiraali, mis viib üha suuremale kannatusele.

Luues ebatäiuslikkust Ma-ter Valgust kasutades, toodate te madala vibratsiooniga energiat. Selline väärkasutatud energia ei saa voolata tagasi teie kõrgemasse vaimsesse Olemusse ja muutuda (nagu Jeesus ütles) teie aareteks taevas - madal vibratsioon lihtsalt ei saa siseneda vaimse sfääri kõrgemasse vibratsiooni. Seega lõhuvad isekad teod kaheksakujulise voolu ja väärkasutatud energia peab kusagile mujale minema. See väärkasutatud energia koguneb teie poolt talle antud vibratsioonitasemele määramatuks ajaks. See energia ei kao lihtsalt ära, vaid ladestub teie nelja madalamasse kehasse.

Sel moel ladestununa moodustab väärkasutatud energia filtri ehk pahelisuse loori (ingl k. veil – loor, muutes sõnade järjekorda, saame ingl k. evil – kuri, kurjus), mis takistab teid saavutamast kontakti oma vaimse minaga. See pahelisuse loor võib pikkamööda tuhmistada teie visiooni endast, kuni te hakkategi arvama, et te olete vangistatud materiaalse, täiesti vaimsuseta universumi külge. See kahandab ka teie loovaid jõude kuni arvamiseni, et ainuke valikuvõimalus millegi tegemiseks Maa peal on tegutsemine läbi füüsilise keha jõu. Kuhjunud ja väärkasutatud energia on röövinud teilt teie vaimujõu.

Kui te mõistate, et teadlikul tasandil toimuv – kaasa arvatud teie välised olukorrad – on lihtsalt teie meele ja Ma- ter Valguse ekraanile projitseeritud kujund ehk visuaal, siis te mõistate ka, et elulavale projitseeritu muutmiseks tuleb teil minna projektsiooniruumi ja muuta neid filmi elemente, mis asuvad teie neljas madalamas kehas. Kui teile ei meeldi see film, mida kinos mängitakse, siis kas te saate muuta filmi sisu ekraani kaudu? Teie tegevus on tõenäoliselt tõhusam, kui te lähete allika juurde ja muudate kujundeid filmilindil, seega oma nelja madalama keha sisu.

Niisuguse dünaamika mõistmisel, mõistate te ka seda, et vaimsel teel progressi saavutamiseks on kaks võtmeelementi:

 • Puhastada kõik oma meeletasandid – oma neli madalamat keha – ebapuhastest uskumustest, mis põhjustavad teil vaimse energia väärkasutamist ja reageerimist ümbritsevale negatiivsete tunnetega.
 • Transformeerida ehk puhastada oma nelja madalamasse kehasse ladestunud negatiivsed energiablokid. Teil on ju tarvis kergendada oma koormat enne, kui te hakkate mäkke ronima.

Õnneks ei pea te seda protsessi üksi lõpule viima, sest teil on isiklik õpetaja, kes saab teid juhendada.

27. Kristus-mina olemusest

 

Joonisel kaheksakujulise figuuri keskpunktis asub teie Kristus-mina. Ta on vahendaja teie kõrgema Olemuse – Mina Olen Kohaloleku ja teie duaalsuses rändava madalama olemuse – Teadliku Mina vahel. Me võiksime öelda, et teie Kristus-mina on vaimne õpetaja, kes saadeti teie juurde pärast teie kontakti kaotamist oma kõrgema Olemusega. Ta on teie tervikolemuse üks koostisosadest ja seega võite te temani jõuda igal ajal, keskendudes oma südamele ja aktiveerides oma intuitiivseid võimeid.

Jeesus rääkis Kristus-minast järgmistes tsitaatides: 

“Ja ma palun Isa, ja ta annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti.” (Jh 14:16). “Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel,see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mida mina teile olen ütelnud.” (Jh 14:26).

Ei ole vaja üliinimlikke või imepäraseid võimeid selleks, et kuulda oma Kristus-mina tasast häält. Aga pidage meeles, et teie Kristus-mina ei asu teie füüsilise kehatasandil ja enamikel inimestest ka mitte tavateadvuse tasandil. Ta ei eksisteeri ka emotsionaalse ega mentaalse keha ja intellektuaalse või ratsionaalse meele tasandil. Samuti ei näe teie Kristus-mina teid ja teie elu niisuguse tajufiltri läbi, nagu teie ise ennast ja oma elu näete.

Kristus-mina tegelik eesmärk on pakkuda teile igas elusituatsioonis alternatiivset vaatenurka praegusele meelte poolt tajutavale ja läbi praeguse tajufiltri läbi nähtavale. Teie Kristus-mina teab täpselt, mida te suudate ja mida ei suuda aktsepteerida, arvestades teie meelte tajufiltri hetkeolukorda. Teie Kristus-mina eesmärk on anda teile laiem filtrivaba tajumise raamistik, mille valguses te oleksite võimelised ületama oma seniste elukogemuste baasil kujunenud tajufiltri piirangud.

Teie Kristus-mina teab, et oma madalama mina ehk Teadliku Mina tõstmiseks Kristus-meelega ühele tasandile on teil tarvis läbida tee, mis võimaldab järk-järgult avardada oma praegust teadvust kuni täieliku Kristus-teadvuseni. Teie Kristus-meel otsib alati võimalust tõsta teid kõrgemale teadvuse tasandile, kui te olete olnud seni.

See omakorda tähendab, et pole olemas situatsiooni, kus teie Kristus-mina ei suudaks teieni jõuda. Kuid teil on alati olemas valikuvabadus oma Kristus-meele kuulamiseks või selle ignoreerimiseks. Teie vaimse edenemise tõeliseks verstapostiks on küsimus, kas te olete valmis avama oma meeled ja südame millelegi, mis on seni eksisteerinud väljaspool teie tajufiltreid. Kui te ei soovi väljuda oma senise elukogemuse ja tajufiltri raamidest, siis te ei ole võimelised kuulma oma Kristus-meele häält. Selle asemel kuulete te oma ego üha valjemaks muutuvat kutset ja valeõpetuste massiteadvuse kaja, mis ütleb teile neid asju, mida teie ego kuulda soovib.

Kahjuks programmeerib maailm teid suunama oma tähelepanu madalamatele tasanditele. Mõned inimesed on väga keskendunud materiaalsele maailmale, mõned on väga emotsionaalsed ja teised väga intellektuaalsed. Kõik nad leiavad, et Kristus-mina sisemist häält on raske kuulda. Järelikult on teie vaimse kasvamise vältimatuks eelduseks võime arendamine endas oma tähelepanu ja identsustunde keskendamiseks oma Olemuse kõrgemale osale ja vaimsele valdkonnale. Jeesus rääkis Kristus-minale häälestumise tähtsusest, kui ta ütles:

“Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi.” (Mt 6:33)

Te mõistate, et oma Kristus-mina kuuldavõtmiseks peate te esmalt vaigistama oma ego valju hääle, mis püüab teie Kristus-mina alla suruda või püüab teie intuitiivseid kaemusi mõistuspärastada. Tegelikult püüab ego end teie elus asetada ülimale troonile ehk siis Kristus-mina kohale seni, kuni Teadlik Mina saavutab üksolemise teie Mina Olen Kohalolekuga. Ego püüab oma positsiooni kaitsta mitmel erineval viisil. Näiteks defineerib ta teatud uskumused eksimatuteks, luues niiviisi teie meele ümber alateadvuslikke kivinenud mõttemustreid. Ego-teadvusesolles ei julge paljud inimesed oma Kristus-mina hääle kuulamiseks vaadata oma sügavalt juurdunud arusaamadest kaugemale. Kristus- mina püüab ALATI juhtida teid väljapoole IGASUGUST mentaalset piirangut ja esitab seega pidevalt väljakutseid ego poolt kujundatud “eksimatutele” uskumustele.

Vaimse tee järgimise käigus ühinete te pikkamööda Kristus-meelega, mis tähendab, et te saavutate niisuguse visiooni ja eristamisvõime, mis võimaldab teil anti-Kristuse(ego-teadvuse) loodud illusioone läbi näha. See aitab teil tagasi nõuda oma nelja madalama keha puhtust isekate, kannatusi põhjustavate uskumuste käest. Kristus-meele abil saate te võita meisterlikkuse oma nelja madalama keha üle ja seeläbi ka materiaalse maailma üle.

Alguses näeb Teadlik Mina teie Kristus-mina välise õpetajana, aga vähehaaval te loote selle õpetajaga sügavama üksolemise tunde. See viib teid müstilisele ühendusele, mille kaudu te muutute “Kristuse pruudiks” ja teie Teadlik Mina saavutab üksolemise Kristus-minaga. Siis suudate te aktsepteerida, et Teadlik Mina on saavutanud oma seadusliku positsiooni Kristusena teie olemuses. Sellises üksolemise valgustunud väljas olete te muutunud Elavaks Kristuseks.

Niisugusele seisundile viitab Piibel, öeldes: “Nagu üleval, nii all”, mis tähendab, et teie Mina Olen Kohalolek saab nüüd teie nelja madalama keha kaudu tegutseda materiaalses maailmas ja väljendada mateerias oma tõelist vaimu ehk jumalikku individuaalsust. Teie identsustunne selles maailmas peegeldabki siis teie vaimset individuaalsust, mis on teie Mina Olen Kohalolekusse ankurdatud. Te olete võitnud meisterlikkuse iseenda ja Maa üle, nagu sümboliseerib gloobus joonisel oleva Vitruviuse inimese jalge all. Te võite nüüd kinnitada koos Jeesusega: “Mina ja mu Isa töötame tänini” (Jh 5:17).

Sisemiste vastuste saamine

Järgmine visualiseerimise harjutus on kavandatud selleks, et aidata teil leida vastuseid iseenda seest ja suurendada seeläbi oma intuitiivseid võimeid. Vastuseid, mida te soovite leida, ajendab soov sügavamaks arusaamiseks iseendast või vajadus mõista ennast ümbritsevaid olukordi. See visualiseerimise tehnika on kavandatud spetsiaalselt selleks, et aidata teil saavutada otsest kontakti omaKristus-minaga.

•Mine vaiksesse ruumi, kus sa saad olla segamatult vähemalt 5-10 minutit või ka rohkem. Istu mugavasse tooli nii, et käed ja jalad poleks ristatud. Leia mugav asend nii, et keha ebamugav asend ei saaks sind häirida. Kui sa tunned, et tahad pikali heita, siis heida.

 • Kui sa tunned, et oled lõdvestunud, suuna tähelepanu oma Mina Olen Kohalolekule kusagil pea kohal. Visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek langetab valge valguse voo sinu keha ja sinu isikliku energiavälja ümber. See valgusesammas on mitu jalga (1 jalg on 30 cm) paks ja ümbritseb täielikult sinu energiavälja. Valgus moodustab kõrgsagedusliku energiakilbi sinu energiavälja ümber, kus energia vibreerib nii kiiresti, et ükski materiaalse valdkonna energia ei saa sellest läbi tungida. Kõik madalama vibratsiooniga energiad põrkuvad tagasi sellelt valguse sambalt, mille sees sa oled.
 • Võta endale rahulikult aega, et täielikult sellesse visiooni ja meditatsiooni süüvida. Tunneta selle valge valgusesamba reaalsust ja kombatavust, selle peaaegu füüsilist olemasolu. Luba endal tunda ja aktsepteerida oma kaitstust igasuguste välisest maailmast tulevate häirivate või ebaharmooniliste energiate eest. Absoluutselt miski ei saa puudutada sinu energiavälja selle üksolemise valguse samba sees, nagu sa oleksid justkui teises dimensioonis.
 • Kui sa tõeliselt koged seda valguse sammast, siis visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek süütab vaimse tule sinu jalgade alla. See tuli on jõuline violetne valgus, mis on nii intensiivne, elektriline, põledes sinu jalge all ja selle valguse leegid läbistavad täielikult sinu keha ja sinu energiavälja, täites kogu ruumi valge valguse samba sees.
 • Violetsel tulel on jõud transmuteerida kogu negatiivne energia, mis on sinu isiklikku energiavälja ladestunud. Nendel energiatel on kalduvus koguneda sinu välja madalamasse ossa. Visualiseeri kontsentreeritud violetse leegi põlemist oma terves energiaväljas ja kõikide seal olevate toksiliste energiate hävinemist selles.
   
 • Suuna oma tähelepanu rinnakorvi keskkohta, oma südame kõrgusele. Visualiseeri vaimset leeki oma rinnakorvi keskel põlemas. See on sinu vaimne tuli, mis ei vaja põlemiseks kütust.
   
 • isualiseeri end kõndimas selles vaimses leegis, kuni avad ukse, värava või tunneli, mis ühendab sind vaimse maailmaga, kus kõik on valgus.
   
 • Visualiseeri end uksest või väravast sisse astudes tunnelit läbimas. Tunnel viib sind ilusasse aeda. Aed on ümbritsetud müüridega, mida katavad õitsvad puud ja aias on paljude kaunite lilledega peenraid, mis täidavad õhu imelise lõhnaga. Linnud laulavad.
   
 • Aias kõndides jõuad sa kahe üksteise vastas asuva istepingini. Sa istud ühele nendest ja sinu vaimne õpetaja istub teisel pingil näoga sinu poole. Sa võid seda õpetajat visualiseerida oma Kristus-minana või mõne teise religioosse kujuna, nagu Jeesus, Buddha või mõni teine vaimne meister. Kui sa valid oma Kristus-mina visualiseerimise, siis võiksid sa näha teda inimlikus vormis, mis kiirgab intensiivset valget valgust.
   
 • Anna endale aega tunda täielikku rahu selles rahustavas aias. Lase endal tunda oma vaimse õpetaja kiirgust. Sinu vaimne õpetaja ei mõista kohut ei sinu ega millegi üle, mida sa iganes teinud oled. Sinu õpetaja kiirgab tingimusteta ja lõpmatut armastust sinu hingele. Luba endal tunda seda armastust.
   
 • Kui sa tunned, et sinu õpetaja armastus ümbritseb sind, siis suuna oma tähelepanu lühidalt probleemile, küsimusele või olukorrale, mille kohta sa otsid sügavamat arusaamist. Näita seda olukorda õpetajale, kas sõnades või kujunditena. Palu õpetajalt arusaamist. Sa võid näiteks öelda: „Palun näita mulle sügavamat arusaamist selle olukorra suhtes.”
   
 • Pärast palve esitamist lase lahti sellest probleemist. Keskenda oma tähelepanu vaimsele õpetajale või ilusale aiale. Luba endal olla sügavas rahus, vaikses meditatsioonis ja tunne selle olukorra armsust.
   
 • Mõne hetke pärast pöördub sinu tähelepanu loomulikult sinu palve või murettekitava olukorra juurde tagasi. Kuula siis oma südame seest tulevat vastust. Kui sa ei saa kohest vastust, siis ära lase end häirida. Lihtsalt mõista, et mõnikord tuleb vastus sinu juurde hiljem või ootamatul kujul.
   
 • Veeda selles ilusas aias nii palju aega, kui soovid, ammutades endasse oma õpetaja vaimset valgust. Kui sa oled valmis tagasi pöörduma oma teadvuse tavaseisundi juurde, siis visualiseeri oma aiast lahkumine ja kõndimine mööda läbikäiku.
   
 • Kui sa läbikäigust väljud, ümbritseb sind valguse sammas. Pöördu tasakesi oma teadvuse tavaseisundi juurde.

Alguses ei pruugi te saada kohest vastust oma palvele. Vastus võib tulla mõnevõrra hiljem. Sõltuvalt küsimuse loomusest, võib see võtta tunde, päevi või isegi nädalaid. Ärge kaotage lootust. Lihtsalt andke sellele protsessile aega ja korrake seda harjutust nii palju kordi, kui tunnete vajaliku olevat.

Oluline võti selgete ja täpsete vastuste saamiseks on mõistmine, et teie Kristus-mina ei ole teie isiklik kuum liin. Teie Kristus-mina on tõeline vaimne õpetaja, kes ei riku teie vaba tahet ega tee teie eest valikuid. Vaimse õpetaja roll on aidata teil mõista tõelist olukorda nii, et teil oleks olemas positiivne alus õigete valikute tegemiseks oma teadliku meele kaasabil. Tõeline vaimne õpetaja ei ütle teile seepärast kunagi, mida teha ja kuidas teha. Seepärast ärge küsige:

“Mida ma pean tegema või kuidas ma pean tegema?” Selle asemel küsige: „Kuidas ma peaksin seda olukorda võtma; milline on selle olukorra sügavam mõistmine?”

Oma Kristus-minaga ühenduse taastamine on vaimse tee oluline osa. Kui te tunnete, et vajate lisainformatsiooni, siis võite te leida palju suurepäraseid raamatuid intuitsiooni arendamise teemadel.

28. Kerge väljapääs

Võib-olla pani kirjeldus teie tervikolemusest teid mõistma, et vaimne tee on keerukam, kui te arvasite ja vajab rohkem tööd, kui teie ette kujutasite. Nagu lühidalt selgitatud, aitab mõtteviisi positiivsemaks muutmine teil süstemaatiliselt oma elu parandada. See muudab kogu teie elu positiivsemaks.

Paljud vaimsed ja religioossed õpetused lubavad teile kerget väljapääsuteed, automaatse lunastuse teed. Ainus viis vaimsest pimedusest (ehk ego-teadvusest) vaimse vabaduseni jõudmiseks on oma identsustunde süstemaatiline ümberloomine, kuni te olete tõeliselt omaks võtnud tõelise nägemuse iseendast - selle, kes te tõeliselt olete. Niisugune äratundmine ja aktsepteerimine taastab üksolemise teie kõrgema ja madalama mina vahel. See nõuab tööd, sest teil on tarvis puhastada oma neli madalamat keha kõigist dualistlikest uskumustest ja energiate väärkasutamisest. Aga on olemas ka mõnevõrra kergem väljapääs.

Väljapääsuks on mõistmine, et teie Teadlik Mina on see, kelleks ta ennast peab. Teie Teadlikul Minal on võime samastada end kõigega, kelleks ta ennast peab, kelleks ta ennast mõtleb olevat ja Teadlik Mina suudab muuta oma identsustunnet kasvõi otsekohe. Võib öelda, et teie ego on ehitanud vaimse vangla teie neljas madalamas kehas olevatest enesekesksetest uskumustest ja väärkasutatud energiatest.

Te võite ette kujutada seda vanglat kui väikest tellistest kasti, millel on tillukese aknaga uks ees. Egol on õnnestunud meelitada teie Teadlik Mina pettusega sellesse vanglasse ja panna uskuma, et ta ei saa sealt välja. Seepärast vaatab teie Teadlik Mina praegu ennast ja maailma läbi ego vangla piiratud perspektiivi. See paneb teid tundma, et te olete justkui elus kinni jäänud, kannatate selle kinnijäämise tunde all ning ei suuda samas ka näha oma olukorrast mingit väljapääsu.

Tegelikult ei ole vangla uks lukustatud. Teadlik Mina saab igal hetkel otsustada, et avab selle vanglaukse ja astub ego poolt paika pandud piirangutest ehk vanglast välja. See muidugi ei tähenda, et vangla kaoks. Te peate veel asendama enesekesksed uskumused kõrgemate arusaamadega ja puhastama väärkasutatud energia, võttes tagasi kontrolli oma nelja madalama keha üle. Aga kui te juba asute väljaspool vanglat, siis teie elu perspektiiv, teie vaatenurk ja nägemus muutuvad hoopis teiseks.

Te ei tunne ennast enam piiratuna või kinnijäänuna ja elu ei näi enam lõputute kannatuste protsessina. Meenutage vana tõde ütlemises, et te pole inimolevus, kes püüab saada vaimset kogemust, vaid olete vaimne olevus, kes on kehastunud füüsilises maailmas inimesena elamise kogemuse saamiseks ning läbi selle vaimselt kasvamiseks. Ja kui teile ei meeldi see inimlik kogemus, siis on teil võimalus seda kogemust igal ajal teiseks muuta vaimset teed järgides.

Te võite nüüd kasutada oma Kristus-mina teenäitajana oma tõelise identsuseni jõudmisel. Te hakkate mõistma ja võtate omaks, et olete vaimne olevus ja te hakkate tundma vabadust ja rõõmu sellest äratundmisest, kes te tõeliselt olete, miks te siin olete ja kuidas te saate täita oma kõrgeimat eesmärki. Selle raamatu ainus eesmärk on valgustada teid niisuguses arusaamises, mis saab aidata teil vaimset vabadust nõuelda.

Paljusid kristlasi on kasvatatud uskumises, et ainult Jeesus sai väita, et tema on üks Jumalaga, sest ta oli ainus Jumala poeg ning pühaduse teotus on mõelda, et teie suudate samuti teha seda, mida tegi Jeesus. Aga Jeesus ei ole kunagi väitnud, et ta on ainus Jumala poeg, vaid on kindlalt kinnitanud:

“Mina ei saa iseenesest teha midagi.” (Jh 5:30). “Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa on mind õpetanud.” (17 Jh 8:28).

Jeesus kasutas sõna “Isa” sümbolina oma Mina Olen Kohaloleku või oma vaimse õpetaja kohta. Järelikult oli see Mina Olen Kohaloleku Valgus, mis andis Jeesusele jõu teha neid tegusid, mida ta tegi. See sai võimalikuks, sest tema neli madalamat keha olid sedavõrd puhtad, et puhas vaimne valgus tema Kohalolekult sai vabalt voolata materiaalsesse sfääri. See seletabki Jeesuse suuremate loovate jõudude olemasolu, kui te näete neid keskmisel inimolendil. Ortodokssed religioonid on maha vaikinud saladuse, et kõikidel inimestel on oma Mina Olen Kohalolek. Sellepärast on teie Mina Olen Kohalolekul samasugune jõud kui Jeesuse Mina Olen Kohalolekul. Seepärast Jeesus ütles:

“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja teeb nendest suuremaidki, sest mina lähen Isa juurde.” (Jh 14:12).

Teie, see tähendab teie madalam mina, ei saa teha neid tegusid, mida Jeesus tegi, aga Jumal läbi teie saab küll teha neid tegusid, mida ta ka läbi Jeesuse tegi. Jeesuse tegi unikaalseks enda sees oleva Jumala aktsepteerimine ja nii sai Jumal töötada piiranguteta läbi tema. Teid on programmeeritud peatama Jumala Valgus ja armastuse vool läbi oma madalama keha, aga Kristus-meele kaudu oma teadlikkust suurendades, saate te seda programmeeringut muuta. Siis saate te tunda Kristuse tõde, mis teeb teid ego illusioonidest vabaks.

Kui te seda tõde teate ja ka tunnete, siis võite te saavutada samasuguse üksolemise seisundi oma Mina Olen Kohalolekuga, nagu demonstreeris Jeesus. Jeesus tuli näitama kõikidele inimestele niisugust teed, mille järgimiseks on kõigil inimestel potentsiaal. Jeesus tahab, et kõik inimesed näeksid teda eeskujuna, aga mitte iidolina, keda kummardada. Jeesus tuli demonstreerima üht vaimse kasvamise taga olevat põhiprintsiipi:

Mida üks on teinud, seda saavad kõik teha.

Üksolemise seisund oma Mina Olen Kohalolekuga on teie kõrgeim potentsiaal Maa peal ja kui te selle saavutate, siis saate te täita oma rolli Jumalaga kaasloojana. Ainult siis, kui kriitiline hulk inimesi saavutab selle üksolemise seisundi, saab teoks Kristuse teistkordne tulek. See toob Jumala kuningriigi Maa peal ilmumisse, mis juhatab sisse rahu ja valgustatuse Kuldse ajastu.

Tõenäoliselt kehastusite te planeedile Maa praegusel konkreetsel ajal eesmärgiga aidata Kuldset ajastut ilmumisse tuua. Suure tõenäosusega on teil alati olnud tunne, et midagi on Maapeal valesti, et midagi puudub ja midagi on vaja muuta. Te olete suure tõenäosusega alati igatsenud midagi paremat, midagi enamat ja see kaotatud paradiis on üksolemine teie tõelise minaga. Selle üksolemise teokssaamise ja maailma parandamise võti on iidses kutses:

Inimene, tunne ennast.

Mis tegelikult tähendab:

Inimene, tunne oma Mina nagu Jumalat.

Teie tõeline mina on teie Mina Olen Kohalolek. Julgege teda tundma õppida, julgege olla siin all kõike seda, kes te olete Üleval.

29. Kaasloomise mõistmine

Et endale paremat elu luua, peate te mõistma loomisprotsessi. Teil on tarvis mõista, kuidas te olete loonud oma praegused olukorrad, mis võimaldab aru saada, kuidas ühiselt luua paremat tulevikku. Eelmistes peatükkides käsitletud teadmiste baasil on võimalik visandada protsessi kirjeldus, milles te olete ühiselt kaasloojad.

Kõik materiaalses universumis olev on loodud ühest ja samast substantsist, nimelt vaimsest energiast - Ma-ter Valgusest. Aga enne, kui see valgus saab füüsilise mateeriana ja füüsiliste vormidena ilmuda, tuleb teda madaldada materiaalse valdkonna vibratsioonispektrisse. Maa loodi vaimsete Olevuste poolt platvormina selleks, et teie saaksite sellele toetudes ühiselt luua elu vastavalt oma mõttemustritele. Looja rolli täitmiseks peab teil olema võime vastu võtta kõrgsagedusega vaimset valgust, mida läbi oma nelja puhta madalama keha tuua materiaalsesse spektrisse. See valgus tuleb teie vaimselt minalt, teie Mina Olen Kohalolekult ja see voolab pidevalt teie madalamasse olemusse.

Ideaalsel juhul peaks seda valguse voolu juhtima teie Kristus-meelega üheks kasvanud Teadlik Mina. Ülevalt laskub valgusvoog kõigepealt teie madalama olemuse kõrgeimale tasemele, nimelt identsuskehasse. Kui teie Teadlik Mina on loonud kõrgeima võimaliku identsustunde, siis näete te ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et väljendada oma vaimset individuaalsust. Sel juhul te teate, kuidas teha seda kooskõlas vaimsete ja loodusseadustega, mis on loodud universumi harmoonia kindlustamiseks. Teil puuduvad siis isekad kavatsused. Selle asemel püüate te võimendada oma elu igat positiivset aspekti, mis arendab ja suurendab teie võimeid, parandades seeläbi nii teie endi, teiste inimeste ja kogu elu kvaliteeti.

See valgus, mis voolab läbi identsuskeha, võtab teatud vormid või kujundid. Need ei ole veel füüsilised vormid, sest nad vibreerivad vaid füüsilise mateeria tasemest kõrgemal. Kreeka filosoof Platon õpetas, et kõik füüsilises maailmas olev on tehtud kõrgemas valdkonnas asuvatest “ideaalvormidest”. Kui teie identsuskeha on puhas, siis loote te niisuguseid ideaalvorme ehk - kujusid. Veel enam, puhtas identsuskehas ei ole midagi, mis takistaks valguse läbivoolamist. See tähendab, et valguse jõud oma täiuses saab teie vaimselt minalt voolata läbi puhta identsuskeha teie mentaalkehasse.

Ideaalsel juhul on teie mentaalkeha oma loomingu konkreetsemaks muutmise kohaks. Identsuskeha võib võrrelda arhitekti eskiisiga, aga mentaalkeha on selleks kohaks, kus te loote iga ehitusdetaili valguskoopia. Kui te alustate oma identsuskehalt saadud hea vundamendiga ja kui teie mentaalkeha on puhas, siis on teie mõtted harmoonias teie identsuskehas olevate kõrgemate soovide ja plaanidega. Kui mentaalkeha on puhas madalate vibratsioonidega isekatest mustritest, saab valgus takistamatult voolata teie emotsionaalkehasse.

Arhitekt võib teha plaani mitme maja jaoks, kuid ta saab näiteks ehitada vaid ühe maja. Mõtted on voolavamad kui tunded, nii et emotsioonikeha tasandil te otsustate, missugune plaan täide viia. Siin te otsustate ka selle, millal plaan töösse panna ja see annab teile hoo tegutsemiseks. Kui teie emotsioonid on puhtad, tasakaalus ja harmoonias, siis teie emotsioonikeha on harmoonias teie kõrgeimate soovide ja plaanidega, mis omakorda võimaldab energial takistamatult füüsilise mateeria tasandile voolata.

Materiaalse universumi ja teie füüsilise keha tasandile jõuab energia kahel kujul. Te sooritate mingi füüsilise teo või toimingu, millele järgnevad kindlad tulemused. Kui teie tegu juhib teie identsuskehast pärinev kõrgem visioon, teis on mõtted puhtad ja emotsioonid harmoonias, siis on teis jõud maksimaalne. Tulemus on positiivne nii teie enda kui teiste jaoks. Aga peale teie väliste tegude on sel energial, mis läbis teie identsuskeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha, veel teinegi mõju.

Nagu varem väidetud, saab loomeprotsessi võrrelda filmiprojektoriga. Kui valgus jõuab materiaalsele tasandile, siis teie mentaalne protsess sõna otsese mõttes projekteerib kujundi Ma-ter Valguse peale materiaalses spektris. Te olete nii-öelda andnud kuju elulavale, kosmilisele peeglile ja universum peegeldab teile tagasi füüsilised olukorrad, mis kannavad neid kujundeid, mida te olete loonud oma meele erinevatel tasanditel. Enesestmõistetavalt ei õpetata seda kontseptsiooni planeedi Maa pühapäevakoolides, seepärast nõuab antud käsitlus teilt põhjalikku süvenemist, et täielikult mõista kaasloomise sügavamat sisu ja protsessi.

30. Mõtete muutumine reaalsuseks

Alustuseks mõelge selle peale, et teaduse üks peamisi panuseid on tõestuses, et paljudel nähtavatel tagajärgedel on nähtamatu põhjus. Kujutage näiteks ette, et äkki ilmuvad teie kehale veritsevad haavandid. Te püüate neid ravida, pannes haavanditele salvi, seega tegeldes nähtava tagajärjega. Aga haavandid ei kao ja lõpuks lähete te arsti juurde. Kuna arst on teadlane, siis ta teab, et nähtavaid haavu tekitab nähtamatu põhjus, nimelt teie veres olev infektsioon. Hävitades haigust tekitanud bakterid, kõrvaldate te põhjuse ja tagajärg kaob. Teadus on põhjuse ja tagajärje kohta öelnud:

 • Paljud erinevad vormid, mida võib materiaalses universumis näha, on tagajärjed, kuna nad on loodud ühest nähtamatust substantsist. Kogu mateeria koosneb molekulidest. Molekule moodustavad aatomid. Aatomid koosnevad subatomaarsetest aineosakestest. Subatomaarsed aineosakesed võivad ilmuda kas mateeria aineosakestena või energialainetena, mis tähendab seda, et need koosnevad puhtast energiast. Nüüdisaegne teooria ütleb, et subatomaarsed aineosakesed seisavad koos väga väikestest stringidest, mis vibreerivad, aga need stringid asuvad teistsuguses dimensioonis, mida see raamat nimetab vaimseks valdkonnaks ehk sfääriks.
   
 • Protsessi, mille käigus see üks põhisubstants võtab erinevate aatomite, molekulide ja nähtavate vormide välimuse, juhivad teatud loodusseadused.

Teadus ei suuda ikka veel täpselt kirjeldada, kuidas energia muutub mateeriaks, aga selle on osaliselt, nagu varem selgitatud, põhjustanud tõsiasi, et teadus on ignoreerinud meelt. Nagu eelpool kirjeldatud, on kvantfüüsika näidanud selget seost teadvuse ja subatomaarsete aineosakeste vahel. Mõned teadlased teoretiseerivad nüüd, et universumi põhilisteks ehitusplokkideks ei ole aineosakesed ega energialained, vaid informatsioon.

Keskne küsimus on niisugune: “Mis paneb vibreeriva energia võtma tahkete aineosakeste kuju ja mis paneb need aineosakesed kombineeruma spetsiaalseteks aineks ja vormideks nähtavas universumis?” Näitena mõelgem selle peale, et kõik koosneb subatomaarsetest aineosakestest. Aga mis asjaolu paneb neid aineosakeste gruppe kombineeruma hapniku või vee molekuliks? Mis käsib teistel aineosakestel luua näiteks niisuguseid aatomeid, mis moodustavad mineraale? Ja mis annab kõigile molekulidele impulsi kombineeruda nii, et nad moodustavad terve planeedi tohutute ookeanidega? Kuna kvantfüüsika on tõestanud ümberlükkamatut ühendust mateeria ja meele vahel, siis protsess, mille abil energia – meele vibratsioon – muutub mateeriaks, ei saa olla ebateadlik ega ebaintelligentne protsess.

Kõige avatuma meelega teadlased on hakanud nüüd teoretiseerima, et universumil on oma spetsiifiline vorm, kuna põhisubstants, millest universum koosneb, võtab kuju vastavalt tema suhtes rakendatavale informatsioonile. Teadlaste jaoks on probleemiks tõdemus, et informatsioon saab eksisteerida ainult teadlikus meeles. Te võite mõelda, et informatsioon on näiteks raamatusse kirja pandud tekst või info teie arvuti kõvakettal. Aga see, mis on trükitud raamatu lehekülgedele, on lihtsalt mustade punktide jada teatud mustris. Sarnasel viisil on teie arvutisse salvestatu vaid signaalide edastus numbrite 0 ja 1 kujul. Need on andmed, aga mitte informatsioon. Andmed arvutis või punktid raamatus ei muutu informatsiooniks enne, kui keegi neid loeb ja interpreteerib. Järelikult suudab vaid teadlik meel tähenduseta andmed muuta tähendusega ja rakendatavaks informatsiooniks.

Selleks et universumi põhisubstants saaks võtta nähtava vormi, peab seda juhtima teadlik intelligentsus, kes formuleerib vormi kujundi ja siis kannab selle informatsiooni substantsile, millel küll pole veel vormi, kuid ta omab potentsiaali vormi võtmiseks. Materialistlik teadlane ei suuda selgitada niisuguse meele eksisteerimist, kuna evolutsiooniteooria väidab, et eneseteadlikke meeli ei olnud planeedil Maa enne inimese ilmumist. Aga sarnaselt eelmistes sektsioonides kirjeldatuga, saab seda fenomeni selgitada vaimse maailmavaate abil.

Siinkohal tuleks veel lisada, et Jumal või vaimsed Olevused ei ole ainukesed olevused, kellel on meele võime suunata informatsiooni Ma-ter Valgusele, pannes seda spetsiifilist vormi võtma. Teie meelel on täpselt samad loovad võimed kui Jumalal, sest te olete loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Järelikult on teie väline olukord, teie füüsilised olukorrad – vähemalt osaliselt - loodud nende kujundite poolt, mida te hoiate oma meele neljal tasandil. Te panete need kujundid Ma-ter Valguse peale ja valgus võtab lõpuks teie mentaalsetele kujunditele vastava vormi. Kui te peate elu võitluseks, siis te loote ja tõmbate ligi olukordi, mis teevad teie elust võitluse.

Siiani olete te pannud mentaalseid kujundeid Ma-ter Valguse peale teadmata, mida te teete. Te olete teinud seda, ilma et oleksite olnud teadlikud, kuidas teie mentaalsed kujundid – teie teadlik ja alateadlik identsustunne, mõtted ja tunded – on teie elu mõjutanud. Aga kui te hakkate juba aru saama, et nähtavad olukorrad teie elus on lihtsalt nähtamatu põhjuse tagajärjed, siis hakkate te taas oma elu üle kontrolli saavutama.

Oma meele neljal tasandil olevate kujundite ja uskumuste muutmise abil saate te hakata oma väliseid olukordi muutma. Selle asemel, et istuda kosmilise peegli ees ja oodata, et ta teile naerataks, saate te ise astuda esimese sammu ja naeratada peeglile oma kõigis neljas madalamas kehas. Kui te kogete ebameeldivat tagajärge või ebameeldivat välist sündmust, siis teadke, et sellel on sisemine tekkepõhjus. Seda mõistes saate te vältida ennasthaletsevat reaktsiooni: “Miks see minuga juhtus?” ja hoopis küsida: “Millise mentaalse kujundi ma projitseerisin kosmilisse peeglisse, et kosmiline peegel tagastas mulle niisuguse olukorra?” Niimoodi lähenedes inspireerite te endid leidma konstruktiivsemaid ja edasiviivamaid elumustreid.

31. Kõrgeima potentsiaali saavutamisest

Oma kõrgeima potensiaali peale mõeldes alustage ühest praktilisest küsimusest. Miks on mõned inimesed alati õnnelikud, kuid teised näivad külge tõmbavat halvimat igas olukorras? Kvantfüüsika on tõestanud, et subatomaarne aineosake ei eksisteeri füüsilise aineosakesena enne, kui teadlane asub teostama vaatlust. Tõenäosuse valdkonnas eksisteerib hulk tõenäoliselt olemasolevaid aineosakesi. Kui vaatlus on tehtud, siis üks potentsiaalsetest aineosakestest “tõmmatakse” tõenäosuse valdkonnast välja ja see muutub füüsiliseks ilminguks.

Nüüd mõelge omaenda elu peale. Te leiate end sageli olukordadest, kus on palju võimalikke lahendusi. Peaaegu igal olukorral on olemas rohkem kui üks lahendustulemuste hulk, mis ulatuvad suhteliselt meeldivast suhteliselt ebameeldivani. Mis paneb paika selle, milline nendest potentsiaalsetest tulemustest muutub tegelikuks reaalsuseks? Näiteks, kui te veeretate täringut, eksisteerib kuus potentsiaalset tulemust. Enne täringu reaalset veeretamist ei ole ükski neist tulemustest veel avaldunud füüsilises sfääris. Need kuus võimalikku tulemust eksisteerivad potentsiaalide valdkonnas.

Mis määrab ära täringu veeretamise tulemuse? Kas ainult juhus? Kui see on nii, kuidas siis mõned inimesed näivad olevat õnnelikumad kui teised samas situatsioonis? Kuidas mõned inimesed näivad veerevat läbi elu, minnes ühest positiivsest olukorrast teise, samal ajal kui teised kogevad alati võimalikku halvimat tulemust igas olukorras? Kuidas mõned inimesed näivad külge tõmbavat õnnetuid sündmusi või satuvad kriisist kriisi? Või on võimalik, et inimeste meeled, nende suhtumine ja uskumused elu olemusest mõjutavad nende madalaima või kõrgeima potentsiaali ilmumist?

Kujutage ette, et te satute olukorda, millel on kümme võimalikku lõpplahendust. Enne olukorra toimumist ei eksisteeri need kümme tulemust veel füüsilises sfääris. Nad eksisteerivad kõrgemas valdkonnas, kus nad on ainult potentsiaalsed tulemused. Aga mis valdkond see on? Kas on võimalik, et see on kõrgemate vibratsioonide valdkond? Kas on võimalik, et see valdkond on üks materiaalse universumi tasand ja et see vastab ühele või kõikidele tasanditele, kus viibivad teie emotsioonid, mõtted ja identsustunne? Teiste sõnadega, teie meele kõrgemad tasandid on vastastikuses suhtes materiaalse universumi enda kõrgemate tasanditega.

Järelikult ei saa olukordade tulemusi määrata füüsilisel tasandil. Füüsilisel tasandil te näete vaid tagajärge, nimelt seda, et üks kümnest tulemusest realiseerub füüsiliselt reaalseks olukorraks. Aga veel enne, kui mistahes sündmus või olukord muutub “mateerias tardunuks”, algab ta palju voolavamas situatsioonis identsuse tasandil. Teie isikliku identsuskeha energiad on vastastikuses seoses planeedi ja teiste sellesse olukorda kaasatud inimeste identsuskehadega.

Kui kaks energialainet kohtuvad, siis võivad nad teineteist kas tühistada või tugevdada. Seega energialained teie identsuskehas võivad vähendada mõnede potentsiaalsete võimaluste realiseerumist, kuid nad ka võivad suurendada teiste sündmuste tõenäolist realiseerumist füüsilises maailmas. Omades positiivset identsustunnet, nagu näiteks: “Ma olen väga õnnelik inimene,” suudate te elimineerida füüsilisel tasandil ilmumast ka kõige kahetsusväärsemaid tulemusi. Teiselt poolt, kui te identifitseerite ennast õnnetu inimesena, siis võite te blokeerida parima võimaliku tulemuse ilmumise füüsilises sfääris. Siit järeldub, et identsuse tasandil võite te kerge vaevaga tõugata eemale mitu võimalust kümnest võimalikust ja tõmmata teistsugused võimalused enda ligi.

Olukord laskub siis mentaaltasandile, kus teie mõtted saavutavad suurema intensiivsuse olukorra füüsilisele tasandile jõudmiseks. Jälle võite te eemale tõugata potentsiaalseid tulemusi, sõltuvalt sellest, kas teie mõtted on positiivsed või negatiivsed. Järgmine tasand on emotsionaaltasand, kus teie tunded tegutsevad sarnase filtrina, tõugates eemale või tõmmates külge neid olukordi, mis teie sees oleva tundeväljaga kõige enam resoneeruvad. Selleks ajaks, kui olukord jõuab füüsilisele tasandile, on teie identsustunne, mõtted ja tunded tühistanud kümnest potentsiaalsest tulemusest üheksa ja ainult üks ilmub füüsilise sündmusena. Kui teie idee on identsuse ja mentaaltasandil positiivne, siis kogete te parimat võimalikku tulemust ka füüsilisel tasandil. Kui teie idee on nendel tasanditel negatiivne, siis tõmbate te füüsilisel tasandil enda juurde halvima võimaliku stsenaariumi.

Nüüd saab selgeks, et teie meele sisul (seisundil) on otsene mõju teid ümbritsevatele olukordadele. Teie füüsilised olukorrad on teis energiatasndil toimuva nähtavad tagajärjed. Ja kuna energialained saavad tugevdada või kustutada üksteist, siis teie mõtetel on otsene mõju varjatud põhjusele, mis loob tagajärje füüsilise olukorrana. Nüüd te mõistate, kuidas mõtted loovad mateeriat. Mõned vaimsed õpetused väidavad tegelikult, et kogu universum on mõte Jumala meeles ja ka nüüdisaegne teadus osutab juba selles suunas.

32. Meel üle mateeria

Teie välised olukorrad on teie energeetilises sfääris ehk teie meelte ja mõtete reaalsuseses toimuva tagajärjed. Loogiline järeldus ütleb, et meelel on mateeria üle reaalne võim, sest mateeria koosneb samast “ainest” nagu meelgi ja teie meelel on võime menetleda seda ainet. Teoreetiliselt annab see teile piiramatu potentsiaal oma füüsilise tasandi olukordade kujundamiseks meele abil. Nii mõnedki eneseabi gurud võivad teile rääkida täiusliku tervise ja piiramatu rikkuse ilmumisest teie ellu - kui te ainult maksate neile selle eest, et nad avaldaksid teile oma salasüsteemi.

Teie potentsiaal olukordade muutmiseks aga ei ole piiramatu, sest on olemas teatud faktorid, mille üle teie meelel ei ole jõudu. Kui te tunnete ära oma piirangud, siis te saate õppida neid kasutama oma elu külluslikumaks muutmisel. Mõned neist piirangutest on järgmised:

 • Te olete Jumalaga kaaslooja. Teie Teadlik Mina kehastub praegu planeedil Maa. Teie ei loonud Maad. Teie meelel ei ole – praegu – loovat jõudu selleks, et muuta selle planeedi põhilist kavandit. Teil on võimalus see tõsiasi omaks võtta ja keskendada oma energiad oma elu elamiseks parimal võimalikul viisil planeedi Maa kavandi baasil.
   
 • Maa kavandi kujundasid vaimsed Olevused. Aga kuna inimolevused laskusid madalamasse teadvuse seisundisse, siis lõi inimkond kollektiivselt teatud tasakaalust väljasolevad olukorrad. Need olukorrad mõjutavad teid paratamatult ja teil ei ole oma isiklikus meeles jõudu – vähemalt lähitulevikus – muuta seda, mis on kollektiivse meele poolt sajandite vältel loodud. Seega peate te aktsepteerima tõsiasja, et praegu eksisteerivad teatud piiravad olukorrad sellel planeedil, mida teie ei saa muuta või täielikult vältida. Aga kasutades oma meelt, saate te nende olukordade mõjujõudu oma elu üle vähendada.
   
 • Te ei ole ainus kaaslooja, kes elab sellel planeedil ja Maa ei ole loodud üksnes selleks, et teie vajadusi teenida. Ta loodi teadusliku laboratooriumina, milles paljudel kaasloojatel on ette nähtud õppida oma loovaid võimeid praktiseerima ilma ennast, teisi ja planeeti hävitamata. Kuna kõigile kaasloojatele anti vaba tahe, siis on olemas potentsiaal selleks, et üks grupp inimesi või indiviide võib ennast hävitada. Niisuguse riski vähendamiseks on Looja tööle pannud teatud seadused, mis juhivad teie loovaid pingutusi. Kui te nende seadustega vastuollu lähete, siis piirate te oma loovaid jõude ja loote tagajärjed, mis viivad kannatusele. Aga Looja seadusi järgides loote te ülesmineva spiraali, mis suurendab teie loovaid jõude ja loob positiivseid tagajärgi teie enda ja teiste jaoks. Kaasloomine Jumala seadustega kooskõlas (põhilisi seadusi kirjeldatakse hiljem) on teie eelis.
   
 • Paljude olukordade tulemust ei määra üksnes teie, vaid seda mõjutavad ka teised inimesed. Seega, kui te puhastate omaenda meele kõikidest negatiivsetest elementidest, siis teiste inimeste meeled saavad ikkagi olukorra tulemusse negatiivselt sekkuda. See annab teile kaks valikuvõimalust. Te võite veeta kogu oma elu, püüdes teisi kontrolli alla saada, kuid see viib ainult kannatusele kõigi jaoks. Kuid te saate ka otsustada, et austate nii teiste kui iseenda vaba tahet. Omaenda meele kallal töötamise eeliseks on teiste inimeste tehtud valikute negatiivse mõju vähendamine oma elule.

Need on mõned peamised piirangud, mis mõjutavad teie loovat väljendust. Kuid frustratsiooni ja tühjade lubaduste ohvriks langemise vältimiseks tuleks arvestada veel ühe piiranguga.

33. Lahendustest eneseabi kaudu

Viimaste aastakümnete jooksul on eneseabi kättesaadavus kasvanud ja paljud inimesed on hakanud kasutama erinevaid vaimseid tehnikaid. Paraku on need aga sageli andnud kõrgelennulisi lubadusi pakkuda kiireid ja dramaatilisi muudatusi teie elus. Paljud on jõudnud niisuguse punktini, kus nad tunnevad, et neid on toidetud tühjade lubadustega, sest lubatud muudatused ei ole ilmunud nende ellu nii kiiresti, kui lubati või pole need ilmunud lubatud ulatuses. Millega seletada niisugust tulemuste puudumist? Tuleb aru saada, et enne välise olukorra muutumist peate te puhastama kõik oma meeletasandid sinna kogunenud ebatäiuslikest energiatest ja ebaõigetest uskumustest. Need energiad ja uskumused pole sinna üleöö ilmunud. See seletab ka, miks neid ei suudeta puhastada lühikese ajaperioodi jooksul.

Käesolevas raamatus pakutavate tehnikate, samuti muu eneseabi ja vaimse filosoofia rakendamise edukus sõltub sellega pikemaajalisest tegelemisest. On tõepoolest olemas väljapääs inimlikest piirangutest, aga see väljapääs pole kiire ega kerge. Kui te langete kerget väljapääsu pakkujate ohvriks, siis saate te pettumuse osaliseks. Pettumine võib põhjustada vaimsest teest loobumise just enne reaalsete tulemuste nägemist. See ei tähenda, et teil ei ole võimalik saavutada tulemusi lühema perioodi jooksul. Paljud inimesed kogevad mõningaid tulemusi peaaegu silmapilkselt, aga siis lähevad nad sügavamasse enesega tegelemise faasi, kus saab selgemaks, et püsivad ja põhjalikumad tulemused nõuavad rohkem tööd. Te läbite selle faasi vaid siis, kui te hindate realistlikult seda, mida on vaja kindlalt teel püsimiseks.

Muide, vaadates vaimset teed kui pikaajalist perspektiivi, olete te võimelised vastama ka ühele elu põhiküsimustest, nimelt sellele, millele teadus ega traditsiooniline kristlus ei suuda vastust anda. Nimelt tekib küsimus, miks näib maailmas olevat suur ebaõiglus ja miks näib, et Jumal soosib mõningaid inimesi ja teisi määrab kannatusrikkale elule. Näiteks mõned lapsed sünnivad ränkade füüsiliste või psühholoogiliste puuetega, teised aga ülevoolavalt andekatena. Mõnedel läheb ladusasti õigel rajal püsimine ja õigete asjade tegemine, teised aga komistavad ikka ja jälle kas tõsiste haiguste või muu ebaõnne otsa ning kolmandad, rikkudes nii Jumala kui inimeste seadusi, pääsevad igalt poolt näiliselt puhta nahaga.

Teadusel ei ole muud vastust, kui pidada elu juhuste mänguks ja kristlased ütlevad, et tegemist on Jumala tahtega ning et Jumal töötab saladuslikel viisidel. Aga loogiline vastus avaldab ennast teile vaid siis, kui te mõtisklete sügavalt selle fakti üle, et te olete vaimne olevus, kes suudab eksisteerida oma praegusest füüsilisest kehast sõltumatult. Teid loodi vaimses valdkonnas ja Teadlik Mina laskus siis teie füüsilisse kehasse. Justkui sõiduvahendiks materiaalses maailmas tegutsemiseks või ühendajaks teie Teadliku Mina ja füüsilise keha vahel, loodi teie kolm madalamat keha: identiteedikeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha. Enamus vaimseid õpetusi selle planeedil ütlevad, et teie olemus suudab üle elada füüsilise keha surma ja jätkata eksisteerimist vaimses valdkonnas. Loogiliselt ei ole mingit põhjust, miks teie olemus ei saaks eksisteerida vaimses valdkonna enne teie füüsilisse kehasse laskumist.

Siit võib järeldada, et aegade algusest peale on teie Teadlik Mina kehastunud planeedil Maa rohkem kui üks kord, mis tähendab seda, et teie rännak planeedil Maa ulatub sadadesse või tuhandetesse aastatesse tagasi. See selgitab mõlemad ülalpool tõstatatud küsimused. Kuna te olete inkarneerunud palju kordi erinevates situatsioonides, siis olete te kasutanud oma loovaid võimeid selleks, et panna liikuma teatud põhjused ja selles elus kogete te tagajärgi. Seda kutsuvad ida religioonid karmaks ja see on lihtsalt selle energiaimpulsi tagasipöördumine, mille te saatsite välja eelmisel eluajal. Einstein ütles, et aegruumi kontiinum moodustab suletud silmuse, nii et kui te jätkate samas suunas liikumist, siis te lähenete lõpuks oma lähtepunktile vastassuunalt. Seega, teadus näib olevat kinnitanud seda, mida Jeesus väljendas, kui ta käskis inimestel teha teistele seda, mida nad tahaksid, et teised neile teeksid. See, mida te teistele teete, tuleb lõpuks teile tagasi, sest kosmiline peegel tagastab teile selle, mille te välja saadate.

Kui laps sünnib mingi haigusega, siis haiguse põhjus loodi tema poolt juba eelmistes kehastustes. Kuigi see võib näida karmina, on see suures perspektiivis toetav kontseptsioon. Kui lapse haigus oleks juhuste mängu tulemus või ebaõiglase Jumala tahe, siis ei oleks lapsel kunagi võimalik oma elu parandada. Aga kui situatsioon on lapse poolt eelmistes kehastustes tehtud valikute tulemus, siis uuesti kehastudes saab ta muuta neid loodud põhjuseid ning uues elus uute valikute tulemusena ületada ebasoodsad tagajärjed.

Nii seletubki, miks võib mööduda palju aega oma vaimsete harjumuste muutmisest enne, kui te saate näha mingeidki märkimisväärseid tulemusi, hoolimata sellest, et te teete suuri jõupingutusi oma elu parandamiseks ja töötate aktiivselt oma meelte ja nelja madalama keha puhastamisega. Te mõistate nüüd, et oma meelte tasandite täieliku puhastamise eesmärgil peate te ennast vabastama ka nendest piirangutest, mis te eelmistes eludes lõite. Pole realistlik oodata, et need paljude kehastuste jooksul loodud ebatäiuslikud energiad ja uskumused saaksid olematuks pühitud lühikese ajaperioodi jooksul.